Nové zlaté časy – rok 2012 a dále.

Nové zlaté časy – rok 2012 a dále.

Rok 2012 – Návrat Velké Matky.

Všechny sny a myšlenky povstávají z prvotního zdroje, jemuž se často říká Velká Matka, nebo také oceán možností. Právě do něj se všechno, co stvoříme, znovu nakonec vrací, aby tak naplnilo svůj osud. Podle Mayů začal v 80. letech pro Zemi a její obyvatele cyklus cyklů. Poprvé po 26tisících letech se Slunce nejvíc přiblížilo k místu, jemuž se říká Velká štěrbina nebo také Černá cesta Mléčné dráhy. Tato cesta vede přímo do Galaktického středu, do srdce Velké Matky. Tam zakusíme plnost svého potenciálu, neomezenou říši možností a zjistíme, co ve skutečnosti znamená nesmrtelnost. Po určitém časovém období, které někteří budou vnímat jako chaos, jiní jako dobu blažené možnosti, prostřednictvím bílé díry opustíme Velkou Matku a zrodí se z nás sny a vize, které se stanou pro mnoho následujících generací skutečností.

Mayové, mistři v astronomii, považovali toto temné období za konec světa jejich čtvrtého Slunce a zrod pátého světa, jenž se má odehrát při východu Slunce 21. prosince roku 2012. Pro mnoho lidí bude toto transformační mezidobí časem zmatků, kdy přestanou platit stará pravidla, zbortí se staré struktury, zatímco to nové se ještě nezrodilo. Jedinečné podmínky se otevřou duchovním bytostem: příležitost poznat věčný život a stát se bohyněmi a bohy. Zde, mezi světy, dojde ke zborcení času, prostor se rozšíří do nekonečna, opadnou závoje mezi dimenzemi. Naší výzvou je nyní opustit všechny vazby k minulému i veškerou snahu ovládat budoucnost, jen tak budeme schopni docenit nové možnosti a duchovní přísliby. Nesmrtelnost znamená schopnost s lehkostí se pohybovat mezi světy duchovní esence a hmotných forem. Znamená to prostřednictvím soustředěné pozornosti tvořit, vnášet ducha do hmoty a pak, prostou změnou zaměření pozornosti, nechat hmotu se znovu rozpustit do ducha. Energie k tomu máme dnes poprvé po 26tisících letech k dispozici v takové míře, jako nikdy před tím.

Proč je na planetě v této době tolik duší? Každá z nich se připravovala na tuto chvíli po mnoho životů a je odhodlána nenechat si tuto jedinečnou příležitost k transformaci uniknout, protože jinak by musela čekat dalších 26tisíc let. Staří Mayové věděli, že Země a její obyvatelé vstoupí do nové světové éry, jíž bude vládnout prvek éteru, a hovořili o světě, v němž dochází k posvátnému sňatku protikladů. Jejich sloučením se vytvoří jednotné pole vědomí. Éter se považuje za pátý prvek a za syntézu všech čtyř základních prvků Země: země, vzduchu, vody a ohně. Nová sféra éteru se vyznačuje sjednocením, prostorností a neviditelností a jejím symbolem je dvanáctistěn. Podle Pythagorejců každému prvku odpovídá určitý geometrický tvar; neustálý pohyb a vzájemný vztah mezi prvky, z nichž každý má odpovídající hudební frekvenci, jsou příčinou vzniku celého vesmíru, galaxií a života v té podobě, jak ho známe.

12 bylo izraelských kmenů, Jákobových synů, ovocí na Stromě života, Ježíšových učedníků, rytířů u kulatého stolu krále Artuše i zvířetníkových znamení. Je 12 vlastností, které je nutno v lidské duši probudit, než může člověk získat přístup do mnohorozměrných říší vesmírného života, či do ráje. Nyní na úsvitu nového věku soucitu, harmonie a vzájemné provázanosti, se začínáme spojovat s obalem Kristovy jednoty, jenž má tvar dvanáctistěnů a spojuje se s projevem prvku éteru. Postupem času jsme zapomněli na iluzorní podstatu holografických obrazů vytvářených naším vlastním vědomím a nabyli jsme přesvědčení, že náš svět je pevně daný a že se vymyká naší kontrole. Ve skutečnosti jsou však shluky vibrační energie schopné právě tak rychlé změny, jako my jsme schopni měnit své myšlenky.

Éter, prvek pátého Slunce, je nebeský a nemá v sobě materiální substanci; v jeho kontextu může dojít k fúzi polarit, a není tedy již třeba je dělit na tmu a světlo, na negativní a pozitivní, na dobré a špatné a dokonce ani není nutno klást hranici mezi ducha a hmotu. Protipóly existence se začínají slučovat, a tudíž se také začínají rozpouštět závoje mezi dimenzemi. Svou podstatou nám přináší pátý svět éteru možnost míru na této planetě, což překračuje veškeré naše dosavadní chápání. Jsme-li ty a já jedno, sdílíme všechny pocity, instinktivně budeme volit takovou činnost, která nám přinese nejvyšší možnou míru harmonie a radosti. Stále větší počet obyčejných lidí začíná naslouchat vlastnímu vnitřnímu vedení, jež jim říká něco zcela jiného, než mnohá dogmata, kterým jsme se po staletí učili, začínají procitat, že se opírají o chybná zdůvodnění. Není těžké představit si jednotlivce ani skupiny a jejich pokusy ovládnout ostatní prostřednictvím strachu. Ale mnoho lidí již prostřednictvím vnitřního vědění či intuice se znovu spojují s pulzem srdce Velké Matky a rozpomínají se na svůj původ i osud.

Pro naše předky byla Mléčná dráha zdrojem veškerého stvoření; některé kultury ji považovaly za Velkou Matku, jejíž srdce spočívá ve středu, zatímco rozpínající se bílá oblast hvězd pro ně představovala oplodněnou dělohu a tmavá průrva představovala rodidla. Základní příběh je vždy týž: z ní pocházíme, tam jsme se narodili, odtud dostáváme výživu a tam se také vrátíme, abychom zde zemřeli. Galaktický střed navštívili světci, proroci, jogíni, šamani; zdroj života se někdy nazývá ráj, jindy nebesa, nicota, nulový bod či prázdnota, přestože není prázdný, je plný potenciality a zveme jej také kvantové plénum. V době, kdy se začal otevírat přístup ke Galaktickému středu, objevilo se tisíce obrazců v obilí po celém světě. Tyto obrazce si nesou zvláštní vibrační energii, která v nás aktivuje archetypální vzorce a má na nás na buněčné úrovni hluboký vliv.

Nelokalizované místo zveme fázovým prostorem, což je matematický výraz používaný k popisu neviditelné reality, která se skládá z vibračních polí pravděpodobnosti, kde jsou k dispozici všechny možnosti minulých i budoucích událostí, jinak řečeno, je zde Velká Matka. V takovém prostoru není žádná hmota a vše existuje v podobě čistého světla či základního vědomí, jež je neměřitelné. Jakmile se uplatní pozorování, zaměření pozornosti nebo analýza, vlnová forma zkolabuje a pravděpodobnost se mění na momentální skutečnost a vznikají částice projevené reality. Jasně definovaná minulost, přítomnost či budoucnost vyplývá pouze z lineárního pohledu. Ve světě nelokální reality naopak všechno existuje v podobě neprojevené animace, přítomné nyní existuje spolu s minulostí i budoucností zároveň, jako různé pohledy na naši holografickou realitu. Skutečností se stávají jednoduše tím, že dojde ke změně pozornosti nebo úhlu vnímání.

Žití v přítomnosti znamená zakoušení konečného pole podle toho, kam se rozhodnu v tom kterém okamžiku nasměrovat svou pozornost, zatímco ve skutečnosti jsem ale ponořena do oceánu věčných možností. Život je kontinuum a představuje ho had, který pojídá vlastní ocas. Z hlediska nesmrtelnosti vidíme jednak zdroj tvoření, čili oceán možností, jednak stvoření, tedy projevenou realitu. Obojí je vzájemně zaměnitelné a nemůže existovat jedno bez druhého, obojí je hodno stejné úcty. Jinak řečeno, jsou duch a hmota pouze různými tvářemi Božského, jedno neustále rodí druhé. Změna frekvence z vyšší vibrace ducha na nižší vibraci hmoty a naopak, je možná díky existenci transformátoru, který se nachází ve středu galaxie a zároveň si ho v sobě nese každá lidská bytost – tímto jedinečným nástrojem je lidské srdce.

Odpojíme-li se od pulzu vlastního srdce, zapomínáme, že jsme nesmrtelné bytosti. Nyní nastal čas rozpomenout se, kdo jsme tím, že nasloucháme vlastnímu srdci. Každý, kdo byl někdy zamilován, zná transformační vlastnost svého srdce. V energetickém objetí milenců se rozpouští čas, rozpíná prostor a všechno je možné; všichni, s nimiž se setkáváš za tohoto blaženého stavu, se ti zdají být plní lásky, krásní a bez chyb; tak zakoušíš základní vlastnost duchovní existence a je to úžasný pocit. Výzvou současnosti je umět vytvořit tento procítěný prostor, ať se nacházíš kdekoli, navodit rezonanci s energií proudící ze srdce Velké Matky, jež nás všechny bez rozdílu objímá. Tuto energii zveme láska. Aby se člověk stal ztělesněním tohoto stavu nesmrtelné svobody, musí si nejprve vybudovat své světelné tělo Ka a co nejvíce ho obývat.

Egypťané zvali fyzické tělo Khat, světelné tělo Ka a hvězdnou duši čili vyšší Já Ba. Prostřednictvím hluboké vnitřní práce se snažili dosáhnout aktivace všech čaker a nasměrovat tak energii střední páteře dráhou Djed vzhůru; tento proces zjevně představuje zmrtvýchvstání neboli transformaci základního nižšího vědomí ve zlaté osvícení vědomí. Mělo se za to, že k dosažení nesmrtelnosti musí nejprve dojít ke sladění energie Djed s vyšším Já-Ba, neboli s duchovní matricí. Tento posvátný sňatek umožnil příliv energie do Ka a jeho výsledkem byl vznik zlatého obalu nesmrtelného těla. Mistři popisují 12 fází vývoje Ka a hovoří o nich jako o cyklech nádechu a výdechu, za účasti jak ženského, tak mužského aspektu naší bytosti, přičemž ženská stránka poskytuje sílu na cestu, mužská stránka zaměření pozornosti.

Nyní nachází čas k dokončení karmy a vyvázání se z mnoha iluzí ohledně našeho já, do nichž jsme se zapletli a v nichž se topí celý svět. Temná Bohyně nás zve, abychom vstoupili do jejího očistného ohnivého kotle; chová k nám velmi silnou lásku, ona ví, že starý svět musí zemřít, aby se mohl zrodit nový. Je třeba odstraňovat všechny vnější nánosy tak dlouho, až se dobereme drahokamu moudrosti, který je uvnitř nás. Pokud to neuděláme, nejsme schopni shromáždit dostatek síly k vypěstování světelného těla a stvoření nového světa, k čemuž jsme povoláni. Jakmile povolám zpátky ty součásti svého já, které se z nějakého důvodu odcizily, a najdu způsob, jak přijmout v životě jejich přítomnost, moje světelné tělo získá víc energie a tím se rozšíří i moje příležitost k uskutečnění budoucích snů (viz kapitolu Pohádky, duchovní výklad všech osob=odcizených součástí já, v pohádce O popelce).

Jak se přesunujeme ze 4. do 5. světa, dochází ke změně prostřednictvím rozpouštění a transformace starého. Přesto, že mnozí si přejí změnu, tak když skutečně nastane možnost změny, tak 40% si okamžitě vytvoří zase přesně to samé, co bylo překonáno, dalších 40% si neuvědomí, že má před sebou volbu a okamžitě upadnou do spánku či do bezvědomí, než je nějaký vnější podnět neprobere. Dalších 15% lidí upadne do zmatku, který se projeví podrážděností, frustrací a dezorientací. Pouhých 5% pochopí novou příležitost stanout v přední linii a stát se nositeli světla nového tvůrčího cyklu jak pro sebe, tak pro celé lidstvo. Nám všem se naskýtá příležitost vstoupit do černé díry, což znamená ochotu změnit cestu, přeladit se na vyšší frekvenci a naučit se novému přístupu. Je těžké rozeznat, že tyto změny se nedějí – nýbrž že je řídíš. Je to ego, kdo udržuje oddělenost, zatímco naše duše má lepší povědomost a to božské v nás volá nás zpátky domů. Je nepopiratelné, že při návratu do Galaktického středu nás čekají velké změny. Rozpouštění našeho současného stavu vědomí již začalo a jeho odrazem jsou události po celém světě. Učí nás nelpět na starém a přijmout ducha spolupráce a soucitu.

Cesta do nového světa vede skrze každé srdce, nech se vést vlastní vnitřní moudrostí. Pátrej po vědění předchozích časů velkých změn, o nichž se hovoří v mytologii. Naši předkové je vypravovali, aby v nás, až přijde čas, probudily správné vzpomínky – ten čas nyní nastal. To je chvíle, na níž duše dlouho čekaly, kolik příprav musely udělat, aby byly připraveny pro tuto inkarnaci. Odkrývání starých mystérií nabízí světlo moudrosti na cestu transformace.

Mýtus o stvoření. Cesta k hlubokým tajemstvím je pečlivě střežena a otevírá se těm, kteří dbají na čistotu své bytosti, naučí se ovládat své touhy a myšlenky a vypěstují si nelpění na výsledcích. Velká Matka je nazývána oceánem nekonečných možností, mléčným oceánem, v současnosti se hovoří o holografickém vesmíru, o prázdnotě či nicotě. V mytologii se objevuje jako řecká Demeter, hinduistická Lakšmí, indická a tibetská Tara, turecká Cybele, římská Diana, jako Isis a Hathor egyptská, křesťanská Marie. Ze všech tří aspektů Trojné Bohyně je nejznámější Matka-živitelka, která především představuje tvůrčí sílu, všem projeveným formám dává energii; varuje je, že jakmile pojí ovoce dobra a zla a poznají dualitu života, není pro ně cesty zpátky, jsou spoutáni cykly života, jež přivádějí k materiální existenci Matčiny neprojevené zárodky, a potom zase vracejí esenci svoji podoby zpět do Matčina věčně se měnícího oceánu. Druhým aspektem se projevuje jako Panna-stvořitelka a třetí její aspekt je Kron-ničitelka, jež ztělesňuje destruktivní energii.

Trojná Bohyně se uctívala již v dávné minulosti, po celý 26tisíciletý cyklus, teprve v posledních 2tisících letech došlo pod patriarchální vládou k úpadku všeho, co se pojí s Bohyní a ženskostí, intuice, emoce a rytmické cykly. Tyto kvality jsou ale pro cestu každé duše podstatné. Intuice udržuje spojení s matricí naší duše, emoce působí jako síla v pozadí vší tvořivosti a transformace, cykly zabraňují stagnaci a prostřednictvím příležitostí zemřít a znovu se zrodit, zajišťují nepřetržitý růst. V této zvláštní době se hlásí o vyslyšení celých 26tisíc let našeho stvoření. Cesta k nesmrtelnosti po nás žádá, abychom se postavili tváří v tvář všem aspektům svého Já a přijali je, abychom mohli získat zářivé světelné tělo.

Dle dávných mýtů o stvoření se z mateřského aspektu Trojné Bohyně rodí Jediná věc, jež je Matčiným společníkem či mužským partnerem, Jediná mysl. Je to vědomá mysl, je zdrojem pozornosti, směru a rozlišování, představuje zaměření či soustředění na tvoření, bez ní by ženská tvůrčí síla zůstala v amorfní podobě; společným působením utvářejí naše pojetí reality. Ženská tvůrčí síla a toto soustředění spoluvytváří záměr. Je-li obojí v souladu, zveme to synchronicitou a vede to k prožitku jednoty, zejména pokud je výsledek pozitivní. Jakmile tentýž proces kombinace síly a zaměření vede k situaci vnímané jako negativní, často popíráme spojení mezi myslitelem a jeho projevem a výsledek považujeme za náhodu. Avšak vše, co v nás vyvolává emocionální reakce, je odrazem nějaké části naší vlastní duchovní matrice. Účelem života na Zemi je plné vyjádření jedinečného aspektu Velké Matky, který ztělesňujeme a jímž se Ona naším prostřednictvím poznává.

Při své cestě světem projektujeme svoji energetickou matrici do svého okolí, což přitahuje lidi a situace, které umožňí, aby se naše matrice projevila v materiální podobě. Zákon přitažlivosti nevychází z naší vůle, ale z nepopiratelného záměru duše a způsobuje, že se nám dostává právě to, co potřebujeme, nikoli to, co chceme. Jakmile nám projevená forma působí zlost, rozladění, strach, či nás tlačí do kouta, jsme méně ochotni přijmout odpovědnost za to, co jsme sami stvořili, pak popíráme jakékoli spojení a viníme za to něco nebo někoho jiného. To, co posuzujeme u ostatních, je přesně to, z čeho máme strach sami u sebe; ať už se nám to líbí nebo ne, to, co nám patří, prostě nezmizí, protože to čeká na integraci.

Prvotní archetypální energie, z nichž se rodí veškeré stvoření: Božská Matka-Bohyně a Božský Otec-Bůh, Duše a Duch, Chaos a Struktura, Emoce a Logika, Tvůrčí síla a Soustředění k tvoření, Síla a Účel. Nepřetržité proudění energie mezi mužským a ženským principem je tou silou, která vytváří zdravé a vzájemně prospěšné vztahy, při nichž jsou respektovány a uctívány všechny aspekty stvoření. Stane-li se svět příliš strukturovaným a zmizí z něj spontánnost a růst, ženská tvář se projeví vřavou, jež vše obrátí vzhůru nohama a z níž vyvstane nový pohled, přicházející z říše imaginace. Převládá-li naopak zmatek, objeví se síly, které nás přinutí přijmout rozhodnutí a stanovit si priority a tak je do chaosu vnesen mužský řád. Ve světě duality mají oba aspekty stejnou důležitost. Mužská tvář poskytuje našemu světu strukturu a stabilitu, ženský aspekt přináší pohyb a příležitost, zejména prostřednictvím tvořivosti, inspirace a intuice. Problém nastává, je-li jeden aspekt umocněn na úkor druhého, pak potlačený aspekt povstává a domáhá se svého rovnoprávného postavení.

Rodí se ego. Síla a účel vyjadřují svou lásku tím, že vzájemně do sebe vdechují život a tak vytvoří vesicu piscis, z níž se rodí ego, tvůrčí světlo projevení. Vesica piscis, posvátný geometrický útvar, je bránou k novému stavu vědomí, neboť ego, božské dítě zrozené silou lásky, má v osudu, že změní vědomí svých rodičů; nese v sobě aspekty svých rodičů: ženskou duši a mužského ducha. Růstem a vývojem ega se energie transformuje do hmoty a vytváří to, co vnímáme jako skutečnost. Prostřednictvím ochoty ega zemřít, je možno esenci prožitků darovat zpět do zdroje, což nám připomíná, že na ničem ve skutečnosti nezáleží. Cyklus probíhající mezi duchem a hmotou či nebem a Zemí zve se hrdinský mýtus, v něm ego prochází několika vývojovými stadii v kole Zodiaku a rozpuštěním a při tom bere na sebe různé role.

Hrdinský mýtus: Panna, zárodek potenciálu, naše tvůrčí matrice, Ryby. Chlapec bez zkušeností, dychtivý se učit, Beran. Matka živitelka a podporovatelka cesty, Býk. Hrdina uchopuje dualitu, Blíženci. Kron přijímá zrcadlení naší existence, Rak. Král završuje korunovací a plně vyjadřuje naší matrici, Lev. Panna jako Trojná Bohyně, introspekce a rozjímání, Panna. Milenec, soucit, spravedlnost, odůvodnění a sebekázeň, Váhy. Kron, přijímající vnitřní bohatství, Štír. Světec, moudrost, pravda a odpoutanost od vnější formy, Střelec. Trojná Bohyně transformující hmotu v čistou esenci, Kozoroh. Kouzelník, šaman, žijící v obou světech, Vodnář. Velká Matka, nicota, konec a začátek, Ryby.

Posvátná čísla tvořivosti. Povstávání všeho z Velké Matky, do níž se na konci zase všechno vrací, je vyjádřeno pořadím zv. Fibonaciho čísla, které je údajně podmínkou úspěchu jakéhokoli tvůrčího podnikání. Každé číslo kromě prvního vzniká součtem dvou předchozích čísel. Vztah mezi čísly má podobu zlatého prostředku, v němž je jakékoli číslo 0,618krát větší než předchozí, což se zve zlatý poměr; řada končí v nekonečnu. Tato základní matematická rovnice tvůrčí evoluce se vyskytuje v přírodě, např. uspořádání slunečnicových semínek, poloha větví stromů apod. Tři čísla, 5-8-13, představují různé úrovně zasvěcení, jimiž musíme projít, chceme-li dosáhnout konečného cíle nesmrtelnosti. Mají vztah k probuzení základních 7 čaker a také ke všem 12 čakrám, z nichž některé září daleko za fyzickou formu. Pětka a pentagram představují změnu v okamžiku, kdy sladíme všechny 4 prvky tak, aby se duch mohl pozvednout z pout čistě materiální existence; astrologicky je tato fáze představována znameními Berana, Býka, Blíženců a Lva.

Číslo osm a osmiúhelník představují 8 not v oktávě a symbolizují integraci ducha a hmoty, také nádech a výdech vedoucí k odlišení vědomí světla; fáze znamení počínaje Beranem po Štíra. Číslo třináct je číslo transformace a představuje dokončení a smrt dvanáctky spolu s narozením jedničky; symbol hada požírajícího si ocas, astrologicky celý cyklus od Berana k Beranovi. Pochopením ezoterické povahy cyklu pochopíme také, proč ti, kteří chtěli ovládat ostatní, 13 vždy považovali za nešťastné číslo. Odkrytím posvátné povahy čísla 13 je nám připomenuto, že jsme nesmrtelní a nepotřebujeme žádnou vnější autoritu k tomu, aby z nás učinila celistvé bytosti. Náš vlastní tvůrčí proces se řídí přesnými proporcemi posvátné geometrie, a že navzdory našemu omezenému a subjektivnímu pohledu na život je všechno dokonalé.

Než se ponoříme hlouběji do hrdinské cesty, musíme se naučit oceňovat důležitost cyklů a pochopit, že nám zjevují komplikovaný tanec dvou protilehlých pólů existence a duality, v níž žijeme. Nový svět éteru představuje fúzi polarit, v níž mají obě stejnou důležitost a obě jsou přijímány. Teprve prostřednictvím posvátného sňatku protikladů jsme schopni vytvořit světlo potřebné k dosažení věčného života. K duchovnímu růstu dochází prostřednictvím naší schopnosti zvládnout a přijmout tyto protikladné síly. Nejde jen o vlastní naplnění, ale též o naplnění svého partnera prostřednictvím procesu dávání a přijímání. Tato nádherná vzájemná hra energií se odráží v měsíčních cyklech a v mýtech našich předků se s ní pojí významná sdělení.

Každá měsíční fáze představuje určitou fázi hrdinské cesty směřující k osvícení. Až do zavedení juliánského kalendáře v období římské vlády vycházela většina kalendářů z lunárního cyklu 355 dní, 356 den začínal 13 měsíc. V roce 1582 byl juliánský kalendář nahrazen gregoriánským, založeným na slunečním cyklu. Některé dávné kultury si udržely spojení s lunárním cyklem tím, že přijaly lunárně-solární kalendář, jako Židé, hinduisté a různé kultury Číny. Islám je jedinou kulturou, která používá čistě lunární kalendář. V době slučování protikladů je místo pro obojí, pátý svět éteru vyžaduje ctít důležitost Měsíce i Slunce. Existují-li naše dva protikladné póly, ženská a mužská složka v dokonalé symetrii a harmonii, výsledkem je samoživný proud energie, jenž nemá konce.

Elixír nesmrtelnosti, mocný nápoj, alchymisté se po věky snažili vyrobit ho chemickými procesy kombinací 4 prvků do pátého éteru. Elixír života je symbolizován lilií či lotosem a je těsně spjat se sexuální temnou bohyní Lilith, která byla první ženou Adamovou, ale odmítla podělit se s ním o své šťávy, když jí odepřel rovné postavení v manželské posteli. V tom okamžiku jistě došlo k promarnění příležitosti k získání nesmrtelnosti. Učenci tvrdí, že jediná kapka elixíru stačí k překonání smrti. Egyptští alchymisté považovali stoupání Djed aktivací čaker za prostředek, jímž dojde k vytvoření tak mohutné energie, že si do sebe natáhne hvězdné tělo Ba čekající nahoře v korunní čakře a posvátným sňatkem těchto dvou mocných sil dochází ke vznícení Ka a je dosaženo nesmrtelnosti; vzkříšení, zázračné vznícení Ježíšova světelného těla.

Mnozí jsou přesvědčeni, že pokaždé, když dokončíme tvůrčí cyklus, stimulujeme tím šišinku, aby vyprodukovala nektar amrit. To vede k rozvoji a posílení našeho světelného těla Ka, čímž klesá potřeba fyzického jídla, které má hustší frekvenci a naopak vzrůstá schopnost přijímání výživy prostřednictvím vyšších frekvencí světla vyzařovaných rostlinami, zvířaty, hvězdnými tělesy i samotným éterem. S tím, jak Ka roste, méně stárneme, jsme zdravější, po čase se u nás vyvíjí schopnost mnohorozměrné existence a pochopíme, že čas je pouze dočasně vnuceným experimentem mysli.

Zatměním byla již dávno připisovaná důležitost. V mayském kalendáři počínaje rokem 3114 př. n. l. až do 21. 12. 2012 se nachází přesné výpočty dat zatmění Slunce i Měsíce. K zatmění dochází v důsledku zákrytu Slunce, Měsíce a Země. V hinduistické tradici se zobrazuje Rahu jako démon lačnící po moci, jeden z Asurů, s dračí hlavou a hadím tělem, jak polyká buď Slunce nebo Měsíc a tím způsobuje zatmění. Je zřejmé, že důležité události, jako je slunovrat, rovnodennost či zatmění, otevírají specifické portály k mnoharozměrné povaze našeho vesmíru. Některé z nejstarších odkazů uctívání měsíce pocházejí od Sumerů, pro ně dorůstající srpek Měsíce symbolizoval měsíčního boha Nanu, který učil lidi, že pro všechno existuje zvláštní čas a že podvolení se určitým rytmům usnadňuje život. Existuje řada skupin, které mají zájem na zachování naší nevědomosti, nechtějí, abychom se chopili dědictví předků, abychom získali schopnost komunikace s jinými úrovněmi existence a to zejména s hvězdnými bytostmi a mimozemšťany.

Co když zde v dávných dobách nebyla jedna božská bytost, ale mnoho nižších bohů a bohyň, kteří přišli na Zemi jako mimozemšťané, aby ovlivnili vývoj lidské rasy? Zecharia Setchin a další autoři nazývají tyto bytosti Nefilim, Elohim a Annunaki a označují je jako ty, co přišli z nebe na Zemi nebo též jako zářící. Za místo jejich původu se označuje Nibiru či Marduk, což znamená planeta přechodu. Existuje hypotéza, že bylo asi geneticky manipulováno s lidskou DNA, že existovala doba, kdy genetické informace, stavební kameny transformace ducha ve hmotu, existovaly v podobě 12 řetězců DNA. Potom plazovití bohové, v době možná před 12tisíci lety, genetickou manipulací předělali tento systém na dvojitý řetězec, což způsobilo, že jsme zapomněli, že jsme ve skutečnosti tvůrci svého vnímání reality a že jsme tak mocní a nesmrtelní jako kdokoli, kdo se považuje za boha.

Pro tuto hypotézu svědčí několik faktorů, které dnes víme o DNA: pouze 10% genomu kóduje naši genetickou výbavu, ostatních 90% je zatím stále relativně neznámých; má se za to, že tato tzv. odpadní DNA hraje důležitou roli v nefyzické komunikaci. DNA má svoje vlastní energetické pole a funguje jako miniaturní černá díra, která do sebe přitahuje informace z ostatních jemných polí. Jakékoli narušení tohoto energetického centra, například požíváním geneticky modifikovaných potravin či jinou genetickou manipulací, nám snižuje schopnost dešifrovat informace, které v určitých dobách proudí na Zemi. Je výklad o babylonské věži a rozehnání lidstva do všech stran a jeho rozdělení na různé národy správný? Možná, že hlavní příčinou destruktivní povahy lidstva je právě skutečnost, že nám chybí společný jazyk, jenž by nás spojil; nejde pouze o záležitost slovního vyjádření, chybí nám schopnost naslouchat společnému jazyku našich duší. Nebylo možné, že jedna z oněch božských bytostí nebyla potěšena skutečností, že obyvatelé Země nalezli přístup k hojnosti Velké Matky a rozhodla se zhatit jim přístup k osvícení, obávala se překročení autority těch, kteří by lidstvo rádi viděli zotročené?

Nacházíme se v páté a konečné fázi čtvrtého světa, která nás vede k završení karmy a k tomu, abychom se stali ztělesněním esence veškerého svého tvoření za posledních 26tisíc let. Nyní máme možnost překročit oddělenost, a byť i jen na okamžik ochutnat elixír nesmrtelnosti. Nadešla doba shromáždit všechny roztříštěné součásti našeho vědomí, které sloužily jako magnet ke zhmotnění snů a nápadů a které jsme pak z nějakého důvodu opustili, když se věci nevyvíjely tak, jak jsme plánovali. Tento cyklus počínal úmyslem zhmotnit sny, realizovat je a posléze navrátit vše do čisté esence vědění. Mnohé ideje vyvanuly dříve, než jsme je realizovali, jindy se zoufale poutáme na zrealizované sny, aniž bychom si uvědomili, že k naplnění duše nedochází pouhým materiálním úspěchem, ale tím, že se nám podaří formu rozpustit do čistého vědomí. Naše vyšší Já, nositel duchovní matrice, náš stálý společník, na nic nezapomíná.

Lidstvo jako celek je nyní v konečné fázi cyklu a připravuje se povznést se do věku Vodnáře. V končícím znamení Ryb jsme se nacházeli mezi světem možností a pravděpodobností. Do nového spojeného pole potenciality můžeme vstoupit pouze prostřednictvím pochopení principu duality. Dévové a Asurové ztělesňují dualitu života, tyto dva póly existence představují pozitivní a negativní aspekt naší osobnosti. Abychom mohli dosáhnout uvědomění si vlastního já, musejí harmonicky a integrovaným způsobem spolupracovat. Pravděpodobně nejobtížnější v této době je, že se mnozí lidé probouzejí do svého potenciálu, ale nejsou zde cesty k následování, žádný mistr ani spasitel, který by nám řekl, co dělat, jsme zvyklí hledat řešení kdesi vně. Ve věku Vodnáře se po nás chce, abychom rozvíjeli vědomí vlastního já, přijali svou odpovědnost, abychom naplno ztělesňovali svoji inkarnovanou duši a mohli tak postupovat vpřed jako kolektiv vysoce jedinečných, a přitom vzájemně spojených bytostí.

V současné době jen málo jedinců tvoří něco nového; většina lidí pouze dokončuje úkoly. Je třeba se rozhodnout, které z uložených věcí je možno dokončit a které nechat odumřít, protože to už naší duši nic nedává. Překážkami na cestě je tvrdohlavost a žádost vlastnit, když se stávají důležitějšími než přání tvořit, čímž brzdíme své schopnosti. Je důležité si uvědomit, že vlastnictví nemá žádný význam, nepoužívá-li se pro naplnění našich snů. Jakmile se staneme králem a obsáhneme tuto skutečnost, vlastnictví se stává nadbytečným a v okamžiku, kdy sestoupíme do podsvětí, majetek je nám odňat, neboť se nám zde dostává jiného, daleko většího bohatství. V této fázi cesty se často setkáváme s postavou, která nám nabízí svoje vědění a moudrost. Archetyp, který vnímáme jako učitele, je částečně Panna a částečně Kron. Sem patří Merlin z Artušových legend, Gandalf z Pána prstenů, moudrá babička, dědeček z pohádek.

V této etapě duchovního vývoje nás čeká zvládnutí vlastních sil a dosažení vnitřního mistrovství. Mnozí z nepřátel jsou ve skutečnosti zrcadlovým obrazem našich vlastních skrytých vlastností a jejich prostřednictvím vstupují do vědomí, abychom zápasem s nimi posílili nitro. Do života si přitahujeme protipóly existence, abychom se naučili s nimi v pohodě žít, aniž bychom se nechali vyvést ze svého středu. Pouze přijetím duality jsme schopni najít potřebnou sebedůvěru a pocit vnitřní hodnoty, což se neodvíjí ani od lichotek, ani od kritiky. Konfrontace s divokými a často nekontrolovatelnými energiemi spojenými se sexem, mocí a zlobou jsou výzvou pro nás. V životě každý z nás se snaží skrýt před světem tyto stránky své osobnosti, které považujeme za nepřijatelné a odsouzení projektujeme na ty venku nám podobné.

Odzrcadlení vnitřního ve vnějším se setkává s obranou, hněvem, sebe ospravedlňováním; je však důležité obrátit pozornost ke svému stínu a neprojektovat své vyvlastněné já na okolní svět. To, co odsuzujeme u ostatních, je to, čeho se bojíme sami u sebe. Když projektujeme své stíny na ostatní, nevyhnutelně se nám to několikanásobně vrátí. Mytologický příběh o bohyni Lilith byl překroucen, ztělesňuje Kron, očistný oheň hada a jasnou vizi orla a její sdělení je jasné: očistou, k níž dochází v ohni naší sexuality, a moudrostí, jež vyvěrá z našich srdcí, získáváme prožitek nesmrtelnosti. Úspěšné završení tvůrčího cyklu závisí na schopnosti krále dokončit vývoj svého ega tak, aby ho neovlivňovala ani kritika, ani chvála, neboť právě síla našeho ega nám dává potřebnou energii pro další fázi cesty, pro sestup do podsvětí. Avšak cesta duchovního naplnění se nedá měřit jen světským úspěchem. Panna a Kron nám otevírají portál do podsvětí a upozorňují nás na důležitost otevření srdce všem součástem našeho já.

Účelem naší existence není jen návrat k Velké Matce, ale abychom ji sebou přinesli klenoty moudrosti jako výsledky zhmotnění a realizace našich snů. Další fáze cesty znamenají pohyb energie z korunní čakry do základny. Jedná se o sestup do hlubokého nevědomí a jedinou jistotou je intuitivní pulz našeho srdce. Jakmile jsme ochotni přijmout svůj osud, můžeme se připravit na cestu, odpoutat se od situací a lidí a projít temnou nocí duše, sestoupit do hlubin svého nitra, abychom se setkali s Temnou Bohyní a svými osobními démony. Zvířata mají zvláštní schopnost vycítit tu chvíli a nabízejí nám svou bezpodmínečnou lásku. Přejeme-li si poznat jednotu věčného života, Kristovo vědomí, musíme ztělesňovat všechny tři tváře Trojné Bohyně, což vyžaduje přijetí cyklu smrti a znovuzrození. Pouze harmonickou souhrou vzájemných protikladů, světla a tmy, dochází k otevření brány k naší mnohorozměrné existenci. K poznání Boha dochází prostřednictvím Velké Matky. Postavit se tváří v tvář všem součástem našeho já, které se odcizily a skrývají se v temnotě, vyžaduje skutečně velkou lásku k sobě samotnému, jež je vlastní mateřským archetypům. Rozházené kusy Osiridova těla představují v mýtu ty části našeho já, které se nám odcizily a které je potřeba znovu shromáždit. K jejich shromáždění dochází ve jménu lásky a darem je budování chrámu, shromažďování esence každé zkušenosti; doceněním všech zkušeností se postupně vyvíjí naše světelné tělo Ka patřící věčnému životu.

Ze všech aspektů Trojné Bohyně pravděpodobně je Kron tím nejtěžším a nejobtížněji přijatelným ztělesněním. Není ji však možno ignorovat, jako strážce času nás varuje, že psychologické obrany popření a projekce nestačí již k tomu, abychom se mohli vyhnout její energii. Kron nás svléká a zbavuje všeho, co podporuje naší vnější identitu, dokud nepoznáme povahu vlastního já. Ona nám je schopna ztělesnit naše nejskrytější a nejsyrovější emoce, nejděsivější naše tváře a prožitky, za něž se nejvíce stydíme. Nemá zájem na žádném posuzování, opravování ani odpouštění, jen abychom odložili každou masku a závoj, který zahaluje krásu naší pravdy. Mnohé vlastnosti jsme odpojili od jádra bytostí archetypů a tím i od našeho srdce. Nejsilnějšími emocemi spojenými s tímto vyhoštěním jsou pocity hanby a strach a člověk dělá často i po mnoho životů všechno, jen aby skryl, co má ve svém nitru. Tím, že přijmeme tyrana do svého srdce jako součást svého já, dojde k integraci a k transformaci ve zlatou esenci vědomí. Svoji pravou autoritu poznáváme, když již nepotřebujeme korunu vnějšího úspěchu či hrdosti.

V současném světě jsme svědky jejího vlivu v podobě celkové disharmonie a konfliktů, v nichž jsou pohřbívány bolestné záležitosti a nedochází k jejich řešení. Staré smutky, zrady, zneužití a nenávist se vyplavují z nitra Země, dochází k jejich uznání a postupné transformaci způsobem, jež povede k trvalému míru. Samotná planeta nám s těmito otřesy pomáhá zemětřesením, tsunami, hurikány, sopečnými výbuchy. Jak se blížíme ke Galaktickému středu, požaduje se po nás, abychom přijali veškerá stvoření za svá, jedná se o naše uvězněné vědomí, které čeká, až bude osvobozeno; dokud se jimi neprobereme až na dno, kde nás čekají poklady moudrosti. Mýtus předpovídá dobu, kdy budeme muset projít kolektivně chaosem a destrukcí, jež přivedou naše vědomé já do spánku. Po té se údajně má náš duch osvobodit a bude mu umožněno vstoupit do mnohorozměrných říší Velké Matky. Nakonec se uklidníme, sestoupíme dolu na Zemi a započne nový cyklus.

Galaktický střed, k němuž se blížíme, je ve skutečnosti černou dírou ve tvaru toru, stejně jako naše srdce i srdce Velké Matky je zjevně torus. Přišlo se na to, že elektromagnetická energie srdce se projevuje v toroidiálním tvaru, torus je vytvořen rotací mnoha kruhů kolem tangenciální linie, jejíž střed se vždy dotýká všech rotujících kruhů. Je to právě srdce, ať již lidské nebo srdce Velké Matky, jež mění ducha na hmotu a pak proměňuje hmotu znovu do esenciální povahy ducha. Je to naše srdce, fungující jako transformátor, které umožňuje nesmrtelnost. Posvátná geometrie tvaru toru má důležitý rys: jakmile je jednou energie vytvořena a dá se do pohybu, torus pohání sám sebe; udržuje si oheň vlastním přáním milovat. Právě prostřednictvím lásky k dvojnosti, jednotou tvořenou mnohostí, se můžeme dobrat našeho nesmrtelného a věčného já. Všude tam, kde je torus, je také okamžité spojení se sjednoceným pulzem zdroje, s Velkou Matkou. V našem světě existuje mnoho příkladů toru a všechny mezi sebou navzájem přímo komunikují: pohyb částic v atomu je toroidiální povahy, DNA, čakry, elektromagnetické pole těla, Strom života, Země, posvátná místa i kresby v obilí, duha, Slunce. Každá buňka i střed galaxie jsou naprogramovány toutéž holografickou povahou jednoty. Radost je jedinou lidskou emocí, která vytváří všude na světě tytéž vlny.

Astrologické znamení Vodnáře představuje konečnou destilaci světla vědomí po transformaci, k níž dochází v srdci. Zde trpělivě čeká kouzelník a sleduje, jak nám s každým mávnutím hůlkou roste síla prostřednictvím aktivace čaker při výstupu a sestupu. Život má cyklickou povahu, nemá ani skutečný začátek ani konec. To nám otevírá cestu k pochopení skutečnosti, že jak duch, tak hmota, jak nahoře, tak dole, vyžaduje stejnou úctu, neboť mezi nimi probíhá neustálá výměna energie. Slunce představuje naše bdělé vědomí a vyžaduje po nás, abychom odevzdali do jeho žáru ke spálení jakákoli přesvědčení, která se neslučují s pravdou naší duše. Může se jednat o obtížnou životní fázi, zejména pokud jsme vynakládali energii na vnější svět proto, abychom ji nyní viděli vysychat v záři Slunce. Čím silnější jsou naše vztahy k minulosti, tím větší hněv a frustraci budeme prožívat ve vztahu ke zdánlivě vnějšímu činiteli, který nám změnil nebo zruinoval život. Tento proces může mít podobu takových prožitků, jako je ztráta majetku, neúspěch v lásce nebo deprese a ztráta sebevědomí a to až do doby, než se naučíme využívat téhož ohně pro aktivaci a činnost naší duše.

Znamením, že se rozklad blíží ke konci, je pro alchymistu okamžik, kdy se na povrchu objeví mléčná tekutina, z ezoterického hlediska bílé světlo znovuvzkříšení a je důkazem, že vědomí přežilo smrt. Proces se odehrává mezi nižším a vyšším světem až do doby, kdy dosáhneme klidu a pohody, než dojde k extrakci veškeré hodnoty a ta je pak ztělesněna Moudrostí. Současně s integrací zmíněné esence do vlastního světelného těla Ka si začínáme vytvářet zářivé magnetické pole, jež přitahuje lidi a události, jež nám pomáhají udržet si stav harmonie. Velký posun ve vědomí, k němuž v této době dochází na planetě Zemi, není výlučnou záležitostí lidské rasy. Transformace zasahuje všechno, včetně Velké Matky. Rada Velké Matky pro tento čas nám lidem je takováto: Uklidněte si mysl a učiňte srdce svým středem. Potom si prostřednictvím vln lásky spojte srdce se všemi buňkami, orgány a čakrami a mějte na paměti, že v srdci existuje pouze přítomné nyní a že srdce je příslibem neomezeného potenciálu. Potom rozšiřte svoji energii ke hvězdám tak, že se stanete ztělesněním lásky k sobě, ke všem ostatním i ke zdroji veškeré existence, neboť v zásadě neexistuje nic jiného, nežli láska. Láska sama o sobě stačí.

 

Rok 2012 – Budíček lidstva.

 

Dne 21. 12. 2012 končí 260tisíciletý cyklus zvaný Experiment Atlantidy. Jeho cílem bylo vyzkoušet, zda jsou lidské bytosti schopny udržet si fyzické tělo, využívat svobodnou vůli a udržet si přitom spojení se Zdrojem. Závěrečné období bylo řízeným experimentem, dobou 1500 let trvajícím Zlatým věkem Atlantidy. Dne 21. 12. 2012 končí také 26tisíciletý cyklus Zodiaku, toho dne nastane vzácné sjednocení Země a Slunce. Nový věk Vodnáře pozvedne lidské vědomí o 1 vývojový stupeň výše. Tuto astronomickou událost v minulosti vždy provázely velké kalamity a katastrofy z důvodu nízké úrovně lidského vědomí. Tentokrát má lidstvo šanci vytvořit báječný nový věk, ale musíme se k tomu připravit, učit se a pozvednout své vibrace na vyšší úroveň vědomí a bytí. Záleží na každém, čím více lidí bude připraveno, tím lehčí přechod nás čeká a nikdo to za nás neudělá.

O zimním slunovratu roku 2012 budou ve vzájemném spojení planety Neptun, symbolizuje vyšší spiritualitu, Pluto, symbol transformace a Uran, symbol změny. Jakmile se tyto energie propojí, bude to mít velký dopad na planetární vědomí Země, neboť obsahuje potenciál pro obrovský frekvenční posun, za předpokladu, že budeme s energií nakládat moudře. V kosmické konstelaci bude Země zaplavena vysokofrekvenční Božskou ženskou energií přicházející skrze Lunu. Ti, kteří mají parapsychologické schopnosti, ale nedosáhli určitého duchovního rozvoje, mohou mít potíže, nebudou vědět, co s touto energií počít. Je dobré za úplňku se projít a přivykat jeho ženské energii a připravit se tak na rok 2012.

V dávných dobách mnozí o této době činili mnohé předpovědi. Inkové tvrdili, že před rokem 2012 bude asteroid aktivovat očistu Země. Senekové hovořili o tom, že před rokem 2012 nastane 25leté období očisty. Maorové mají tradici, že roku 2012 dojde ke zvedání závojů iluzí a ke spojení fyzické a duchovní roviny. Egyptské mýty naznačují, že konec roku 2012 naznačuje planetární posun vědomí. Mayové prorokovali, že energie, která sem toho dne pronikne, bude aktivovat sílu kundalíni, sílu duchovní životní síly, jednotlivců i planety a tím dojde ke stimulaci naší genetické paměti našich minulých životů a toho, kdo skutečně jsme, což mnohým urychlí proces osvícení a vzestupu. Tato síla může aktivovat a přeladit všechny pyramidy, které nás spojují s naším pravým místem ve vesmíru, což zapříčiní znovuzrození solárního vědomí v lidstvu. Pyramidy mayské, egyptské a další jsou kosmickými počítači a také generátory univerzální energie.

Velký kalendář podle Plejád, což je vesmírný kalendář založený na pohybu Plejád, končí rovněž dnem 21. 12. 2012. V současné době jsou vyšší energie dopadající na Zemi z jiných galaxií ukotvovány Plejádami. V současnosti mnoho hvězdných dětí zůstává na nějaký čas na Plejádách, zastávce před vtělením, aby se připravily na pomalejší frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupí všichni tito hvězdní lidé přímo do fyzických inkarnací bez přestupu, a budou proto nositeli vyšší vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyšší frekvencí, která je přijme. Tibetský a Židovský kalendář ukazují, že rok 2012 je rokem dlouhého cyklu. Védy učí, že obrat vzhůru ke světlu nastane v roce 2012. Brahmův výdech má trvat 26tisíc let, na konci jeho výdechu nastává kosmický okamžik, během něhož se otevírají nebeské portály. V tomto tichém okamžiku se mohou dít zázraky, včetně transformačního skoku lidstva. V době od roku 1987, v době 25leté očisty, začala vycházet spousta nových publikací o transformaci, což lidem umožňovalo porozumět době, pochopit proces, pracovat na sobě a připravit se na příjem vyšších vibrací tak, aby před tím rozpustili a vyléčili své staré vazby.

Co se bude dít v roce 2012 a po něm, závisí na tom, kolik lidí se na tuto významnou chvíli připraví zvýšením svých vibrací a jak energie kosmické transformace přijmou. Obrovské masy lidí žijících hmotně a vůči duchovnu uzavřeně, proces zdržují. Duše na vyšší vibrace nepřipravené si na konci své současné inkarnace zvolí pokračování své cesty na planetě v 3dimenzi. Mnozí ztratí kontakt s realitou, vzroste počet duševních nemocí; budou jednat na základě nižších vibrací a budou potřebovat naši pomoc. Nejlépe je posílat jim světlo a prosit o Boží požehnání pro ně. Přece však velké množství lidí je podstatně ovlivněno atmosférou změn, které pronikají celou planetou. Takže mnozí lidé věřící pouze v hmotný svět, procitnou a otevřou se mimosmyslovým zážitkům. Mnozí začnou vidět či slyšet duchy, víly či dokonce anděly, což je může mást a lekat. Nejvyšší možností pro velké množství lidí žijících ve 3D je, že otevřou svou srdeční čakru a budou povzneseni do 4D (do 4. Dimenze). Lidé s otevřeným srdcem budou milovat a ctít se navzájem, i jiné kultury a zvířata a celou přírodu, což povede ke spontánnímu mírovému hnutí po celé planetě. Také začnou chápat své minulé životy a rozpomínat se na to, čím ve skutečnosti jsou a vážit si cesty své duše. Velké množství lidí se posune k osvícení a vzestupu a budou pracovat pro společné blaho.

Zdá se, že počet lidí, kteří vzestoupí, se po roce 2012 značně urychlí. Ti, kteří žijí již dnes svým vědomím ve 4D, se přesunou do 5D a způsobí velkou změnu na planetě v oblasti světového míru, spravedlnosti a v řadě humanitárních projektů, jako je odstranění světové chudoby a znečištění životního prostředí. Ti, kteří obsáhli ve svém vědomí vibrace 5D, ponesou ve svých aurách přítomnost Já jsem. Zůstanou na této vyšší frekvenci ve fyzickém těle, aby mohli držet světlo pro všechny. Někteří se rozhodnou odejít z fyzického těla a pomáhat z druhé strany.

Proč bude konec a začátek nového cyklu probíhat jinak, bez život devastujících katastrof a kalamit, jak tomu dosud vždy bylo? Proto, že na pomoc při transformaci Země na vyšší vývojový stupeň pomáhá v závěrečné době mnoho pomocníků z duchovní hierarchie, aby lidi probudili a napomohli úspěšnému přesunu do nových a vyšších frekvencí. 8. 6. 2008 a 6. 6. 2012 dochází k dvojímu tranzitu Venuše, vyvažuje se energie jin a jang v jednotlivcích i v kolektivním vědomí, poskytuje obrovskou příležitost k duchovnímu růstu, ke sjednocení světa a k transformaci planety i sebe, prostřednictvím spirituálního vědomí. Poprvé od pádu Atlantidy se na Zemi vrátilo 12 paprsků a my se můžeme koupat ve vyšším světle. V roce 2008 byl k nám vyslán stříbrný paprsek od samého Stvořitele, má v sobě nejvyšší paprsek z Božského Ženství a prolíná všemi ostatními paprsky a harmonizuje je. Díky Harmonické konvergenci v roce 1987 byl fialový plamen transmutace zpřístupněn každému. Na Zemi přichází vysoká frekvence vesmírných andělů. Rodí se stále více osvícených dětí z Orionu a moudrých starých duší z mnoha koutů vesmíru. Jednorožci, nejčistší z nejčistších, se vracejí a vyhledávají ty, kdo mají vizi pomáhat ostatním; pomáhají lidem rozpustit závoje iluzí, které zahalují jejich 3. oko, aby mohli dosáhnout plného osvícení.

Budíček lidstva – ve světě prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a zaplaví nás světlem nepředstavitelně vysoké frekvence, takže máme úžasné příležitosti bez hranic. Oba se odehrají dopoledne 11 minut po 11 hodině, jde o mistrovské číslo vyznačující začátek nové fáze na mnohem vyšší úrovni. Dojde k tomu dne 11. 11. 2011 a 21. 12. 2012, kdy planetu zaplaví velké světlo a budou se dít zázraky, bude probíhat intenzivní osvícení a vzestup. Nejúčinnějším způsobem přípravy je modlitba, po níž následuje 11minutové ÓM a minuta ticha. Modlitba vize od lorda Melchizedeka: Mám vizi, že všichni lidé žijí v míru, nasyceni a se střechou nad hlavou, kde je každé dítě milováno a vychováváno k rozvíjení svých schopností, kde srdce je důležitější nežli rozum a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní. V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost. Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné, vzduch je svěží a průzračný. Rostlinám a stromům se dostává výživa a všem zvířatům úcta i laskavá péče. Vládne tu štěstí a smích. Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly. Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu a pokoru, díky níž přispívám k šíření světla. Nechť vzestoupí celý svět. Tak se staň.

Křišťálové lebky v roce 2012. Ve zlatém období Atlantidy bylo stvořeno 12 křišťálových lebek, 1 za každý kmen; byly vytvořeny silou mysli a soustředěnou myšlenkou. Byly to pokročilé počítačové systémy obsahující veškeré poznání a moudrost svých kmenů, byly do nich vloženy ezoterické informace o lidském původu a mystériích života proto, aby se skutečná historie planety neztratila. Prvořadé je, že obsahují vizi sjednoceného vědomí a ti, jichž se dotkla jejich energie, to pocítí i na dálku. Až lidé dosáhnou dostatečně vysoké frekvence, dokážou se na lebky vyladit a přečíst uložené soubory. Když se Atlantida potopila, byla ametystová lebka dematerializovaná a vzata na vnitřní úrovně a vrátí se, až bude planeta připravená. Všechny soubory pro tuto planetu od začátku času jsou ve vysokofrekvenčním pásu ve Sfinze, včetně informace z lebek. Když Atlantida procházela úpadkem, kněžky vzaly křišťálové lebky svých kmenů s sebou do nových míst, tam byly schovány, než dozraje čas. Dosud se vynořila pouze jedna, mayská lebka, známá jako lebka lásky, obdařená moudrostí kmene, který vedla Afrodité. Pyramidy jako vesmírné počítače jsou navrženy tak, aby se aktivovaly v roce 2012 energií z hvězd, ty pak probudí síly v lebkách dosud dřímající.

Otevření 12 čaker je na cestě k vzestupu a osvícení naprostou nutností, představuje nezbytnou přípravu na rok 2012, abychom byli schopni korespondovat s vysokými energiemi, které se sem v té době dostanou. Ve zlatém věku Atlantidy jsme měli 12 čaker, které nesly mnohem více moudrosti a světla, než máme v současnosti. Až se otevřou, začne se nám aktivovat 12 vláken DNA. Ta obsahují latentní úžasné duchovní dary, které vyčkávají na chvíli, až se probudíme a otevřeme a aktivujeme 12 čaker. Po celém světě jsou rozmístěny obrovské vesmírné portály, z nichž většina se plně otevře v roce 2012; všech 33 portálů bude mít vliv na přilehlé oblasti i na celý svět, přinesou kristovské světlo, světlo 12 plamenů a stříbrný paprsek Božského Ženství.

Světová ekonomika. Celý systém založený na chamtivosti, hazardu, korupci a utiskování nemajetných dál pokračovat nemohl, proto se v roce 2007 banky počaly hroutit a podniky se ocitaly v kolapsu. Světový finanční systém byl celý prohnilý a ti, kdo na něm měli podíl, spadli a místo, aby hledali nový a zdravější, snaží se znovu na něj vyškrábat. Svět se do roku 2032 změní k nepoznání. Princip chudých a bohatých se stane nepředstavitelným, starý systém se zhroutí, plně ho nahradí ekonomická struktura založená na spravedlnosti a bezúhonnosti; po roce 2032 přestanou mít peníze smysl. Do roku 2032 se ocitne většina těch, kdo budou žít v komunitách 5D, v zaměstnání respektujícím jejich schopnosti a talenty. Mezinárodní obchod přestane existovat, zemědělci budou pěstovat plodiny pro místní potřebu. Lidé budou vyhledávat duchovní aktivity, to jim automaticky přitáhne díky jejich vysokým frekvencím veškerou potřebnou hojnost. Většina světa bude žít v 5D v souladu s nejvyšším dobrem, budou vzájemně spolupracovat, o vše se dělit. Soukromé společnosti se do roku 2023 stanou vzpomínkou; které vykořisťovaly lidi, zvířata, přírodu nebo půdu, zmizí z povrchu světa. Přežijí jen ty, které budou spolupracovat v souladu se změnami a pro blaho všech, prosperovat bude vše prospěšné dobru lidí, zvířat i přírodě. Ropa, plyn a elektřina budou stále dražší až nedostatkové, budou postupně nahrazeny ekologickými prostředky, i vědomou spoluprací s anděly a vyspělými bytostmi, bude se využívat energie krystalů, zemského magnetismu, pyramidální energie i energie rostlin a oceánů. Lidé budou žít v menších komunitách, život se stane prostším a jednodušším.

Očista planety. Nejčistší místa byla vždy ta, kde ležel sníh a led. Než se objevila Zlatá Atlantida, byla doba ledová, která Zemi očistila. Mezi lety 2012 a 2032 budou muset být všechna temná místa na planetě očištěna. Jsou i předpovědi, že v následujících 300 letech doba ledová opět nastane. Čím více světla přineseme Zemi vlastním vyzařováním, tím méně očisty bude zapotřebí. Voda při záplavách v roce 2005 očistila New Orleans, místo, kde země zadržovala bolest, zlost a strach z otroctví. I tsunami v Indickém oceáně v prosinci roku 2004 bylo očistou negativní energie. Po všech velkých katastrofách otevírají se lidská srdce, lidé projevují soucit, lásku, empatii a pomoc. Očista probíhá po celém světě v intenzivnější míře 25 let před a bude probíhat i v přechodném období 25 let po roce 2012. Čím více lidí zaktivizuje svých 12 čaker, aby se energie Zdroje jejich prostřednictvím dostala do Země a mohla ji léčit, pak očištění pomocí přírodních sil nebude tolik zapotřebí.

Změna klimatu by měla být po roce 2012 ještě výraznější, počasí nestabilnější, s mnoha zemětřeseními a záplavami. Po roce 2027 katastrofy přestanou a nastane klid. Pokud dostatečné množství lidí přinese světlo, přírodní očista bude mírnější. Ze Země je třeba odstranit temnotu válek, karmu na těch místech nahromaděnou; všechna místa, kde se vedly války, boje, loupeže, násilnosti, vykořisťování lidí i přírody, dolování, zamoření a znečištění z průmyslové výroby. Také místa, kde je uchováváno bohatství nabyté nečestně, zotročováním druhých, jako jsou banky, je poznamenáno temnou energií, jež musí být přeměněna, aby mohlo nastat něco nového. Také místa koncentračních táborů, věznic, popravišť, jatek je třeba očistit a čím dříve, tím lépe.

Komunity 5D. Tam, kde byla krajina očištěna, zformují se malé komunity 5D. Po roce 2032 budou lidé žít ve vzájemné harmonii, budou komunikovat většinou telepaticky, budou spolupracovat, pomáhat si a pracovat pro nejvyšší blaho všech. Na pořad dne přijde soběstačnost, lidé budou pěstovat to, co je pro jejich klima optimální, potraviny bez chemie budou zdravější a lidé se budou učit žít v řádu věcí. Mnozí lidé se duchovně a duševně otevřou, bude běžné vidět víly, bytosti přírody a anděly. Zahradníci a zemědělci budou komunikovat s elementály a učit se od nich. Objeví se hojnost a dostatek, jež poskytuje příroda, se kterou se zachází s úctou a s láskou. Lidé poznají, co udělá voda, když jí bylo požehnáno, stejně tak půdě, semenům a sazenicím. Lidé se vrátí ke zdravému způsobu života, k přírodní medicíně, k bylinám. Pocit sounáležitostí, sesterství a bratrství přispěje k činnosti komunit nemalou měrou. Po roce 2032 vzniknou nová zlatá města.

Práce s přírodou. Čím dříve začneme všichni naslouchat hlasu přírody a reagovat na něj, tím více pro léčení Země uděláme a tím snazší přechod do 5. věku bude. Lidem vnímavým a citlivým dostane se vedení a pomoci od bytostí neviditelných světů kolem nás. Jak zvýšíme své vibrace, tyto bytosti uvidíme či vycítíme a budeme s nimi spolupracovat, což velice pomůže regeneraci planety. Elementálové jsou přírodní duchové 4 živlů, dle čínské moudrosti jsou i dřevění a kovoví. Mnoho z nich obsahuje jen jeden živel, někteří kombinují svůj živel s dalším i s více živly. Impové a faunové nesou v sobě živly země, vzduchu a vody. Víly 5. dimenze jsou mocné bytosti, udržují energii místa. Andělé, archandělé a jednorožci realizují projekty na pomoc Zemi. Elementálové dřeva z 5D warburtonové jsou vysoce vyspělí. Dřevo v sobě nese poznání této planety a hvězd, a když se procházíme mezi stromy, budou se snažit navázat s námi komunikaci, pokud na to budeme připraveni. Lidé jim mohou pomoci tím, že jim poděkují a posílají jim modlitby.

V poslední době bylo pozváno na Zemi Andělem přírody několik nových elementálů, aby pomohli s očistou. Kyhily čistí vodstvo a krajinu od strachu. Všichni pocházejí z jiných vesmírů a na oplátku za své služby se jim dostane poznání a zkušenost života na Zemi, což si přinesou zpět na své planety. Elementálové jsou nesmírně citliví na emocionální energii lidí a pokud je přítomno velké množství strachu, uvrhne je to do paniky a pak se odehrají velké škody. Motlitby lidí, požehnání nebo komunikace s nimi může zcela změnit celý průběh událostí a očisty. Cvičení pomoci: Požehnejte zemi, z níž byly vykopány krystaly, vydolováno uhlí, či cokoli jiného. Vyjádřete přírodním duchům svoji vděčnost, již pouhé posezení na trávníku a ocenění krásy zahrady jim pomáhá, poděkujte jim za jejich práci, požehnejte. Pokud zahradničíte, poproste v duchu elementály o vedení, pak následujte svou intuici. Obejměte strom a naslouchejte, zda má pro vás nějaké poselství. Choďte po zemi bosi, to pomůže k hlubšímu uzemnění a propojení s vaší zemskou čakrou.

Včely jsou původem z Plejád. Přišly sem ve dnech Zlaté Atlantidy. Učily nás o aspektech posvátné geometrie a ukazovaly život v uspořádaném společenství s harmonickou pílí, sloužily nám opylováním květin a dělily se s námi o svůj med. Bez včel na Zemi nepřežijeme, závisí na nich opylování rostlin a stromů. Tisíce let jsme je využívali, znečišťovali přírodu, přesunovaly je, brali jim med a poskytovali za něj ubohou náhradu, takže jejich odolnost je snížená, jsou stresované a stávají se snadnou kořistí roztočů. Ještě není pozdě změnit způsob, jak s nimi a s planetou zacházíme, ale brzy již pozdě bude. Naděje je v tom, že lidé změní své postoje, že přestanou vyrábět a používat pesticidy.

Klimatické změny zničí na mnoha místech rozvoj satelitních stanic mobilních telefonů, počítačů a dalších komunikačních prostředků. Pozornost lidí se upne k jiným možnostem. Vzroste pochopení pro potřeby včel, delfínů, velryb a dalších pokročilých životních forem a lidstvo si jich začne vážit. V tom případě se zbytky přeživších včel opět začnou množit a šťastně pokračovat na své cestě po Zemi. Láska vše živé spojuje v jeden celek, záleží na lásce lidí, láska dokáže hluboce ovlivnit fyzická, citová, mentální i duchovní těla všech bytostí. Duchovního vedení a pomoci se dostává všem stvořením. Včely úzce spolupracují se skřítky, zemskými elementály, kteří dohlížejí na strukturu půdy a pomáhají včelám s opylováním květů. Pokaždé, když skřítkům posíláme lásku, odvahu, poděkování a laskavost, dokážou životadárným včelám pomáhat efektivněji. Náš vděk, požehnání a láska se dotkne jejich duše a pomůže i nám všem. Cvičení vizualizace na pomoc včelám:

Představíme si, jak jsou včely šťastné a doceňované, jak se pilně snaží a rojí u úlů, jak je lidé všude oceňují a uctívají. Vidíme, jak se skřítkové smějí, když pomáhají včelám s opylováním, jak se koupou v krásné růžové lásce. Posíláme včelám a skřítkům svůj dík a světlo lásky svého srdce.

Stromy jsou staré moudré bytosti, které v sobě nesou záznamy místní historie a vytvářejí síť kolem planety. Každý druh stromu má jiné vlastnosti, které našemu světu nabízí. Poskytují nám toho tolik a my se potřebujeme naučit se je oceňovat a vážit si jich za jejich moudrost i užitek, který nám dávají. Duby mají pevnou a silnou energii, začínají se cítit unavené, protože je jich málo a lidé jim mohou pomoci tím, že si jich budou vážit a vysílat k nim svoji lásku a vděčnost. Jasan nese moudrost Božského ženství a podělí se rád o ni, budete-li připraveni a požádáte-li. Hloch nabízí ochranu, chrání náš domov, zahradu i nás. Topol se vyznačuje spolehlivostí, můžeme se o něj opřít a požádat o ni. Kaštan nám nabízí naději, radost a štěstí. Darem břízy je harmonie i bezbrannost. Jedle a borovice poskytují léčení, omlazení a regeneraci, pročišťují nás. Cvičení vizualizace na pomoc stromům provádíme pod stromem, v lese, či při meditaci doma: Představíme si, jak se o strom opíráme, hladíme prsty jeho kůru, vyladíme se na pocit stromu, jako bychom splývali s jeho kmenem, korunou, kořeny, květy, plody, procítíme svou vizualizaci, zda má dost místa k růstu, vdechujeme vlastnosti stromu, přijímáme je jako dar a podělíme se i svou energii, poděkujeme.

Děti. Je předpovězeno, že do roku 2032 se narodí až 17% dětí s aktivovanými 12 vlákny DNA, i více dětí, najde-li se dost žen s vysokou frekvencí, které by je mohly počít, porodit a vychovat. Tyto děti budou telepatické, jasnozřivé, duchovně vyspělé na všech úrovních a budou vládnout neobvyklými schopnostmi, jako je levitace, teleportace, komunikace s jinými formami života, včetně schopnosti léčení a jejich rodiče musejí umět je chápat a podporovat jejich schopnosti. Za časů Zlaté Atlantidy bylo každé dítě přineseno knězi, který přečetl jejich minulé životy a jejich schopnosti pro tento život. Do roku 2032 by se to mělo začít dít znovu a většina lidí zažije větší duševní uspokojení, než tomu bylo po celá tisíciletí před tím.

Indigové, křišťálové a duhové děti se rodí osvícené, přicházejí sem z Orionu, planety moudrosti. Potřebují být obklopeny vysokými vibracemi, štěstím, krásnou hudbou, atributy 5D, cítit, jak jsou milovány, potřebují lehkou a zdravou výživu, prostor a přírodu, která je uvádí do rovnováhy a podporuje je; když je jim to odmítáno, stávají se hyperaktivními a často rušivými. Bohužel, kvůli nízkým vibracím kolem nich, se mnohé uzavírají a stahují část energie své duše a jsou autističtí. Žily jenom na Orionu, a i když byly svými učiteli na Zemi připravovány s posláním přinést na Zemi vlnu osvícení, na takovou změnu vibrací nelze se asi připravit. Jednorožci ze 7D se snaží jim pomáhat a rodiče jim mohou pomoci tím, že jim budou o těchto mocných a nejčistších z čistých stvoření vyprávět. Když začneme zvyšovat i my svou vibraci, dětem z Orionu se bude mezi námi žít lépe. Po roce 2012 se jich sem bude inkarnovat stále více a budou mít obrovský a pozitivní dopad na vědomí celé planety. Avšak pozor, ne všechny autistické a problémové děti jsou indigové, křišťálové či duhové!

Duše dětí ze zkumavek přicházejí z jiných vesmírů a nikdy na Zemi nebyly, nemají spojení se členy své rodiny z minulých životů. Byly velice chtěné a jsou naprosto nevinné, což je věc na Zemi zcela nová. Protože jsou tak čisté a ukotvené ve své podstatě, dokážou se vyladit na potřeby svých rodičů a léčit je. Je to vlna dětí, při jejichž početí nedošlo k silné emoci, mají schopnost odstupu a nahlížení na věci z jiné perspektivy; mohou změnit některé dlouho akceptované věci k lepšímu. I když i ony byly na cestu na tuto planetu připravovány, stejně ji plně nechápou a potřebují v tom pomoci.

Existuje mnoho duší, které sem přicházejí z jiných vesmírů a z hvězd, přinášejí si celou řadu různých schopností, některé sem přišly zakusit pouze život na této úrovni. Těžko dokážou spolupracovat s etikou současného školství, hledají mírumilovné vztahy, mají velkou schopnost empatie, jsou citlivé a vyladěné na království elementálů, mohou nám nabídnout bohatství hlubokých vhledů a soucítění. Je důležité vyškolit učitele a ty, kteří pracují se světlem, aby se na ně dokázali vyladit. Mnoho starých moudrých duší se nyní vrací na Zemi, aby pomohly s přechodem v letech 2012 až 2032. To je doba, kdy bude třeba vystavět komunity na základech 5D. Protože probíhá planetární očista, je zapotřebí moudrých a soucitných duší, aby utěšily ty, kteří přišli o domov nebo o své blízké. Jsou pro všechny pochodněmi nesoucími vizi zářné budoucnosti, zejména pro ty, kteří jsou zoufalí a v náročných časech ztrácejí naději.

Duše, které přijdou na svět po roce 2012, budou mít dohodu o určité službě. I když budou třeba žít jenom několik hodin, souhlasily s tím, že pomohou k planetárnímu posunu. Možná sem přinesou a ukotví zde nové energie nebo sebou odnesou něco z negací Země, či budou mít nějaký jiný úkol.

Vzdělávání. V mnoha částech světa jsou děti často pokládány za pouhý majetek. Jen málo rodičů považuje své děti za jedinečné duše, jejichž individuální schopnosti je nutno rozvíjet. Bývají dávány do rukou nezralých i pochybných opatrovatelek a dávány do škol, kde jsou zastrašovány, musejí se učit nudné a často i nesprávné informace a jejich duše jsou tam omezovány a někdy i zesměšňovány. To se rychle změní a vzdělání se stane přiměřenější pro děti nežli pro jejich zřizovatele. Školy vybudované na modelu byznysu pro uspokojení ega politiků, přestanou být považovány za vhodné. Staré školy budou nahrazeny školami komunitními a děti začnou rozkvétat, do popředí se dostanou jejich skryté schopnosti. Vzdělání se bude týkat jak rozvoje levé hemisféry, tak i pravé, více prostoru bude věnováno tvořivému vyjadřování a čestné komunikaci, děti budou připravovány na Zlatý věk. Harmonické zvuky uvádějí děti do harmonie, ve školách se bude hrát hudba, aby děti léčila a utěšovala a ony se mohly snáze učit.

Cvičení vizualizace k pomoci všem dětem: V meditačním stavu představte se, jak jste na louce za svitu Luny, najednou se před vámi objeví ve světle majestátní jednorožec, zdraví vás a pobízí, abyste se mu posadili na hřbet. Ze všech stran se přibližují jednorožci s dětmi na hřbetě. Vy je provázíte vesmírem, navštívíte velkou síň poznání na vnitřní úrovni, velká světelná bytost všechny oslovuje a připomíná jim jejich božské poslání na Zemi. Hraje andělská hudba, andělé lásky se dětí dotýkají, srdce dětí se otvírají a září, jejich strach je přeměněn na světlo, každému dítěti se dostalo pomoci. Je čas návratu, poděkujte všem za pomoc. Jednorožci nám přijdou vždy na pomoc.

Síla lidí se začíná projevovat, všude na světě lidé požadují svobodu, poctivost, mír a spravedlnost. Staré paradigma vůdců a vedených, bohatých a chudých, autorit a podřízených, totalitních či diktátorských politiků a podrobených, spěje ke svému konci. Taliban a poslední válečné konflikty zmizí, též policejní státy. Lidé se již bouří proti současným způsobům vládnutí, začnou spolupracovat a spoluvytvářet základy nového společenství. Začnou vyžadovat zákaz modifikovaných potravin, klonování a pokusy na zvířatech. Vrátí se k přírodnímu pěstování plodin, k živé stravě, k přírodní medicíně. Jak se vědomí lidstva na planetě začne zvyšovat a posunovat směrem k Jednotě, organizovaný zločin a mafie vymizí. Před rokem 2012 předávaly masy svou sílu vůdcům a s ní i odpovědnost za vlastní život. V nově vytvořené společnosti se bude jednat s každým jako s důležitou součástí, prospívající všem. Lidé začnou požadovat, aby byla odstraněna vatikánská tajemství. Mezi nejdůležitější patří původní svitky Esejců, což je kmen, k němuž náležel Ježíš. Lidé si uvědomí jejich duchovní význam a začnou chápat pravdu o Máří Magdaleně, jedné z největších Ježíšových učednic, která je nositelkou Božského ženství. Protože budou muset být veškerá tajemství odkryta, začnou se budovy, v nichž jsou ukrývána, bourat.

Zasvěcení a ukřižování je přestup na mnohem vyšší úroveň vývoje. Existuje 7 stupňů a každá duše si vybírá zkoušku, kterou nejvíce potřebuje. Zkoušky mohou být tak náročné, že se pohybují na rozhraní života a smrti, mohou se týkat i zdraví jedince. To znamená, že člověk musí odevzdat něco důležitého, aby obdržel vyšší dary ducha; utrpení funguje jako očista duše. Obvykle člověk toto podstupuje v zájmu kolektivu, vybírá si však duše, nikoli osobnost vtělená na Zemi. Někteří lidé podstupují v jednom životě i několik iniciací, jiní si zkoušky rozvrhnou do několika životů. Vzhledem k velké příležitosti pro duchovní růst v současnosti, se mnoho duší rozhodlo tyto spirituální zkoušky vykonat, někdy i celé rodiny se rozhodly, že zkouškami projdou společně. To je jedním z důvodů, proč tolik lidí prochází ve svém životě hodně náročnými obdobími, jako je nemoc dítěte, ztráta zaměstnání, náročná operace, nehoda, apod.

První zasvěcení se týká fyzického těla a jeho výsledkem je duchovní probuzení. Taková osoba se stává duchovním učněm, ať vědomě či nevědomě. Pro některé osoby je skutečným zasvěcením již jejich narození. Druhá iniciace spočívá v ovládnutí emocí a je z nejnáročnějších, kterých můžeme dosáhnout; někdy trvá i několik inkarnací, nežli zvládneme svoje emocionální tělo. Lidé se mnohdy domnívají, že tyto zkoušky jsou splácením karmického dluhu, ale ve skutečnosti se jedná o duchovní zasvěcení. Po fyzických a emocionálních zkouškách přichází třetí zasvěcení, a to mentální. Po jeho absolvování dokáže učedník ovládat své myšlenky a používat je konstruktivně. Nejvýznamnějším a nejtěžším zasvěcením je čtvrté zasvěcení, známé jako ukřižování. Je v něm obsaženo obětování sebe sama na emocionální úrovni a zkoušky ohledně vašeho největšího strachu, abyste zmírnili strach v kolektivním vědomí. Často se týká odmítnutí a ztráty na osobní a emocionální úrovni, na duchovní úrovni je to brána k vyššímu vědomí. Autorka uvádí, že její ukřižování trvalo 20 let a souviselo se ztrátou všeho, co znala; pochopila, že emocionální trauma bylo příležitostí k duchovnímu růstu a to pod vedením duchovních průvodců a andělů. Zároveň to poskytlo většině rodiny příležitost k postupu do jejich 2. či 3. zasvěcení. To, co se z lidského života jeví jako život v troskách, je z vyšší perspektivy velkou duchovní příležitostí. Také to učí, že nikdo nemá nikdy nikoho soudit. Autorka pochopila, že se musela vzdát všeho, aby mohla do svého života pustit anděly.

Někteří lidé prožívají těžké situace při své páté iniciaci, která je přípravou na cestu vzestupu, nanebevzetí. Zde se člověku dostává přístupu ke své monádě, neboli přítomnosti Já jsem a nastoupení vesmírné služby; někdy touto iniciací procházel člověk ve svých minulých životech několikrát, často si navzájem pomáhají duchovní přátelé. Šesté zasvěcení je vzestupem a pro mnohé je díky jejich předchozí přípravě relativně snadné, i když lze i zde selhat a následky jsou nesmírné, jak píše Elizabeth Haich v knize Zasvěcení, kdy musela začít vše od začátku. Takové duše se pak inkarnují znovu s obrovskými vědomostmi, ale nemají sílu k jejich projevení. Existuje i sedmá iniciace, podstupuje se po smrti fyzického těla a odehrává se v průběhu debaty o vašem dalším kroku. Abyste jí prošli, musíte být ochotni udělat to, co je pro největší dobro. Cvičení k prověření životních zkoušek a výzev: Vyhraďte si čas k prozkoumání svých životních zkoušek a ztrát, kterým jste museli čelit, abyste se stali tím, kým nyní jste. Změnilo vás to a jak? Když se ohlédnete zpátky za svým životem, vidíte sebe a druhé jinak, když víte, že jste museli prožít to, co jste prožili, abyste se dostali tam, kde jste nyní?

Bedřich Kočí: Pavlovy rozpravy, přednáška Od smrti k novému životu z roku 1925.

Ušlechtilé duše zachovávají zpravidla již ve svém pozemském životě zákon lásky a oběti; jejich život je proto neustálou obětí pro druhé. Chápou svůj úkol na Zemi velmi dobře a snaží se proto pomáhat ze všech sil každému, kdo jejich pomoc potřebuje. Tato jejich snaha nepřestává ani jejich odchodem z hmotného života. I v duchovních sférách pomáhají bloudícím a trpícím duším; ochotně se k takové duši připojují a snaží se pomoci tím, aby pochopila Světlo Pravdy a dostala se na správnou cestu, a to mnohdy i za cenu oběti, že se ve svém duchovním vývoji zdrží a dokonce ze svých získaných zásluh přenechávají nedokonalým duším, co mohou nejvíce. Rozdávají se tak dlouho, až pro ně samé nezbude ničeho, to je oběť ze všech nejnesobečtější, nejušlechtilejší. Když z jejích zásluh nezůstane docela nic, a zůstává jen holá Jiskra Boží, tu Bůh ve své milosti dopřává ji dočasnou ztrátu vědomí, duše prožívá při ní tzv. mystickou smrt, po níž bloudí vesmírem bez vědomí své existence až do doby, kdy Bůh určí, aby se znovu vrátila k vědomí a připravila se na nové vtělení. Jakmile se taková duše probere ke svému vědomí, objeví se kolem ní všechny duše, kterým dříve rozdávala ze svého duchovního bohatství i ze svých zásluh. Přinášejí jí zpět nejen od ní přijaté duchovní dary lásky, nýbrž i mnohonásobný užitek z nich vyplývající, vše, co nasbíraly a čím se obohatily zásluhou její ušlechtilé oběti. Taková duše pak vstupuje do nového života nejen se svými všemi zásluhami z předcházejících životů, ale i s drahocennými plody svých obětí pro jiné. Vykonané dobro se jí vrací v míře znásobené, díky Moudrosti a Spravedlnosti Boží.

Had Světla 2012 a dále.

Jednou za 13 tisíc let se na Zemi odehraje posvátná a tajemná událost, která změní vše. A to se děje právě nyní. Kundalini Země je spojená se středem Země, to je její jeden pól; její pohyb připomíná pohyb hada; podobně energie kundalini se pohybuje v lidském těle. Kundalini Země se pojí se srdcem každého člověka. Je vždy každých 13 tisíc let spojena s konkrétním místem na povrchu Země, to je její druhý pól; v dalším cyklu se přesune na jiné místo. Přesun se řídí cykly času, tím, co zveme precese rovnodennosti. Přesunem kundalini se mění náplň spirituality; nový cyklus nás vede na vyšší spirituální úroveň. O tom, kde bude, rozhoduje vědomí Země. Časový rytmus trvá 12 920 let, pak se polarita Země mění v opačný pól a s tím se mění i místo. Kundalini vysílá své frekvence do elektro-magnetického pole Země; tím vše na Zemi se vyvíjí dle stanoveného plánu a modelu.

V současné době jde o přesun spirituální síly z mužského aspektu k ženskému. Jde o přesun spirituální síly z Tibetu a Indie do Peru a Chile. Deseti tisíce lidí po celé Zemi, většinou domorodých, pomohli dovést posvátně a rituálně tohoto Bílého hada do nového místa vysoko v Andách. Uprostřed chaosu, válek, hladomorů, pohrom, devastace přírody a morálního úpadku, s čímž se dnes všichni na Zemi ke konci starého cyklu potýkáme, jsou lidé, kteří o časových cyklech vědí, procesu přechodu rozumí a nemají strach. Stav bez strachu je tajný klíč k transformaci, která už po miliony let vždy tuto posvátnou kosmickou událost doprovází.

Ženská spiritualita je nyní na řadě, aby vedla lidstvo do Nového Světla. Ženské světlo prostoupí lidskou zkušenost a ženy se stanou vedoucími osobnostmi od ekonomiky přes náboženství až po hlavy států. V letech 2012 a 2013 se ženské spirituální světlo stane pro všechny jasně zřetelné a bude narůstat po tisíce let. Nová energie se nyní nazývá Had Světla; ve starém cyklu byla zvána Velký bílý had. Spirituální světlo tohoto světa, podobající se hadu svinutému hluboko uvnitř Země, přebývalo v dávných dobách uvnitř starého kontinentu Atlantidy. Tato spirituální energie byla příčinou, proč ostatní civilizace z celého světa přicházely do Atlantidy, aby tam nabraly osvícení, podobně jako lidé hledající osvícení v naší době cestovali do Indie a Tibetu a jako v novém cyklu vývoje budou cestovat do And.

Vnitřní kněžstvo Atlantidy, nakkalské bratrstvo, vědělo předem dle vnitřní intuice, kam se had světla v dalším cyklu přemístí, aby tam hibernoval dalších 13 tisíc let. Kněží věděli, že kamkoli se Světlo světa přemístí, lidé té oblasti se stanou velkými učiteli celé planety, neboť spirituální světlo ovlivňuje lidi toho místa, přivádí je do stavu osvícení. Lidé té lokality se začnou duchovně probouzet a rozpomínat se na své důvěrné spojení s veškerým životem a Bohem, vzpomenou si i na posvátné místo ve svém srdci, kde Bůh přebývá a kde všechno stvoření započalo. A díky svým prastarým vzpomínkám (z doby před pádem do hmoty) se stanou spirituálními světy po zbytek lidstva prostě jen svou existencí, svým vyzařováním.

Nakkalské bratrstvo připravilo plán k opuštění Atlantidy o 200 let dříve, nežli ji pohltil chaos a zánik a připravilo se k následování Velkého bílého hada do Himalájí. Nakkalští dorazili do Tibetu s velkými obtížemi a počali se stavbou jedné z největších pyramid světa, Velké bílé pyramidy, aby jednak vyznačili přesnou polohu E kundalini Země a jednak aby zaměřili tuto energii ve prospěch lidstva. Naakkalští již s Velkou bílou pyramidou zůstali, aby ji ochraňovali a aby se její energie osvícení rozvíjela. Nakonec fakticky založili tibetskou rasu, aby jejich linie přežila do dnešních dnů. Tibet, část Číny, Indie a Nepál se staly novými centry pro Světlo světa, ač v době výstavby pyramidy neexistovala ještě žádná z těchto zemí. Během působení Hada Světla se začaly rodit veliké duše, jako byl Lao-ć, jeho dílo Tao-te-ting-způsob života, je jedním z největších, jaké kdy byly vytvořeny. A zrodil se tu i I-ting, nejúžasnější kniha, co byla napsána. Buddha žil v oblasti tohoto vlivu a vytvořil buddhismus, světové náboženství, jenž obsahuje hlubší pochopení dimenzí vědomí a energie polí, nežli jiná náboženství. V tibetském buddhismu jediném zachovaly se vzpomínky na Mer-Ka-Bu-světelné pole, jak ho vytvořit a používat.

Bílý had stočený uvnitř Země pod Velkou bílou pyramidou počal po 13 tisících letech odpočinku se hýbat a během jednoho dne opustil v roce 1959 (spolu s dalajlámou) území Tibetu a přesunoval se do Indie, což byl počátek jeho velmi dlouhé pozemské pouti; jeho cesta po té protnula většinu území naší planety.

Když se Atlantida asi před 13 tisíci lety potopila, vnější kněžstvo Atlantidy ji rychle opustilo na lodích. Necestovali daleko, dostali se k pobřeží tam, kde se nyní nachází poloostrov Yukatán v Mexiku; dnes je toto kněžstvo známo jako Mayové. Kalendář, který nyní Mayové vlastní, byl původně vytvořen během doby, kdy ještě Atlantida existovala a který si kněží z Atlantidy převezli. Toto vnější kněžstvo žije stále mezi současným mayským lidem.

Proroctví mayského kalendáře zní takto: nastává konec velkého cyklu a počátek nového cyklu i nového světa, ve kterém budou lidstvu otevřena celá nebesa a lidé budou svobodní a budou moci prozkoumávat přirozené prostředí vesmíru, času a dimenzí jsoucích mimo Zemi. Je předvídán čas obdivuhodného spirituálního růstu a míru. Počátek nového cyklu předpověděli guatemalští Mayové na 19. 2. 2013. Mezitím vysoko v horách Peru, plně osvícený člověk jménem Oscar Ichako spolu s 12 lidmi, kteří ho obklopovali jako Ježíše, připravovali proces dokončení cesty energie Kundalini Země. Koncem roku 2001 přes 500 domorodých kmenů obou Amerik po tři dny ve stejný čas vykonaly obřady na mnoha různých místech, aby pomohly energii Hada Světla přesunout se do svého konečného místa. Toto posvátné místo odpočinku přemění území Chile a Peru v nový Tibet a Indii, kde se zrodí velcí učitelé nového věku.

Zemi obklopují a zcela obepínají elektro-magnetické pole geometrických tvarů. Jsou jich miliony a jeví se jako záře světla okolo Země. Každý jednotlivý druh každého živočicha má svou síť energie, aby mohl existovat. Ve vztahu k člověku existují tři sítě. Jedna síť je spojena s určitými domorodci, kteří jsou nejstaršími existujícími lidmi na Zemi, jako jsou Aboridžinci v Austrálii; to je první úroveň lidského vědomí na Zemi. Druhá síť má geometrický základ v trojúhelnících (viz. Posvátná geometrie, učení Thovta a Pythagora) a to je síť umožňující našemu současnému specifickému druhu vědomí být na Zemi (2. úroveň lidského vědomí: poznávání dobra a zla). Třetí síť jednoty vědomí je založená na 5tiúhelníkovém dvanácti stěnu a je propojená s 20tistěnem, což je nová síť vědomí, které se nyní vyvíjí na Zemi. Bez této sítě vědomí jednoty by lidstvo nebylo nikdy schopno vstoupit na vyšší úroveň vědomí. Tato specifická vibrace přichází od Hada Světla; do té se lidská masa v nejbližší budoucnosti pozvedne (je to 3. úroveň vědomí, vědomí Jednoty stvořeného, Kristova úroveň vědomí).

Vzestup vědomí neznamená nezbytně opuštění Země, je to změna vědomí, jak interpretujeme realitu. Většina lidí o Síti Jednoty vědomí neví, ačkoli o ní ví většina mocných vlád a také se jí některé pokoušely zneužít pro své mocenské zájmy. Během minulých 200 tisíc let pouze tři pokročilí mistři byli schopni vstoupit do další úrovně vědomí nacházející se za lidským bytím. Nyní se vše rychle mění. Síť jednoty vědomí byla dokončena asi v letech 1989 až 1990. Uprostřed devadesátých let skoro všichni pokročilí mistři, přes 8tisíc pokročilých mistrů, prošlo již touto úrovní a opustili Zemi, aby vykonali cestu do budoucnosti, kterou my všichni jednoho dne také vykonáme.

Moderní pohled popisuje dimenze matematicky; první tři dimenze přiřazuje osám x-y-z a 4. dimenzi času. Staré civilizace popisovaly dimenze bytí jinak. Univerzum, které vidíme se všemi hvězdami a planetami, definovaly jako 3. velkou dimenzi v souboru 12 velkých dimenzí. Země je ve 3. dimenzi, ale uvnitř a okolo Země a v celém univerzu existuje 12 alikvót této 3. dimenze. Tyto alikvóty nedokážeme vidět, ale jsou známy a prozkoumávány šamany, medicinmany, ženami a pokročilými mistry po tisíce let.

Precese rovnodennosti je kmitání zemské osy, neboli oběh, který trvá 25 920 let v 1 cyklu, kdy osa země prochází všemi 12 nebeskými souhvězdími. Neboli každých 2160 let vstupuje Země do vlivu kvalitně jiného typu energie z vesmíru. 21. 12. 2012 bude Země na hranici souhvězdí Vodnáře. Současně se primární energie středu Země přesouvá z Tibetu do nového místa na svém povrchu, do pohoří And a Země začíná vibrovat zcela jinou, vyšší energií. Důsledky změn pro lidstvo budou obrovské, velmi pozitivní. Nová zesílená spirituální energie se projeví novým přístupem v chápání duchovna, díky tomu lidstvo znovu nalezne Světlo a Moudrost.

Stvoření vždy začíná od srdce a pak teprve je přeneseno do mysli. Zapomněli jsme na svou duchovní podstatu, a pokud si na ni co nejdříve nevzpomeneme, naše technologická mysl nás dovede do světa bolesti a celosvětové destrukce. Svět bez srdce je jen jakýsi mechanický robotický svět, odtržený od přírody i od reality. Člověk dávných časů svou vírou, tradicemi a ohleduplností k přírodě dokázal udržet svět v rovnováze po tisíce let. Jakmile se lidstvo přesunulo od vibrací srdce do kalkulujícího rozumu a svou novou víru založilo na chemii, fyzice a matematice, svět se ocitl za necelé dvě století na pokraji totalitní zkázy.

V polovině cyklu precese rovnodennosti, před 13 tisíci lety a také na konci předchozího cyklu před 26 tisíci lety došlo k posunu zemské osy i magnetického pólu Země. V současné době je magnetismus Země nejméně stabilní za posledních 13 tisíc let a začíná vykazovat anomálie, což se odráží v migračních tazích ptáků, zvířat i ryb. V roce 2005 a 2006 začali světově uznávaní vědci hovořit o neuvěřitelných magnetických anomáliích. Naznačili, že na Zemi v blízké budoucnosti možná nastane přepólování magnetických pólů, kdy severní pól se stane jižním a naopak. Vlády světa však debatu umlčely.

Kauai je nejstarší ostrov v řetězu ostrovů a pozůstatek z dob Lemurie. Energie místa je tam v každém ohledu starobylá. Kauai má takovou geografickou polohu na Zemi, kde se uchovávala paměť této planety. Na tomto místě v atmosféře je uložena Akášická kronika, stejně tak jako v lidském těle; nicméně paměť Země je úmyslně a doslova zde uložena v jediném krystalu. Dohromady existovalo 13 krystalů, ale jen jeden z nich sloužil jako vlastní paměťová banka. Krystaly byly uspořádány po vzoru Metatronovy krychle. Lemurijci i Atlanťané používali stejný soubor krystalů. Dle paměti Thovta je tento systém ještě mnohem starší, kdo ho vytvořil, nevěděl ani Thovt. Skeletový krystal je velmi vzácný, je to křišťál, na jehož povrchu se nacházejí křišťálové trubičky. Tento krystal dokáže uchovat v sobě a okolo sebe nekonečné množství dat; je 60 cm dlouhý o průměru 30 cm.

Díky svým vlastnostem byl vybrán, aby uchovával paměť této planety. Je to Akášická kronika Země složená do malého prostoru krystalu. Posvátným, slavnostním rituálem, 4dimenzionálním obřadem byla předána moc a odpovědnost energie mužské energii ženské; posvátnou odpovědnost převzala překrásná mladá žena a byl jí mužem předán masivní krystal. Její domov je v Peru, kam na dno jezera Titicata zasadila krystal hluboko dovnitř Země. Z jezera po té vystřelil zářivě fialový paprsek do nebes a starodávné záznamy se spojily a zapustily do současnosti. Byl to počátek nové éry světla a sesterství pro lidskou rasu. Byl iniciován nový lidský sen, který jako vyšší lidské vědomí povede v budoucnu Zemi do éry míru, krásy a super evoluce. Byl to obřad konaný ve čtvrté dimenzi, který se koná každých 12 920 let. Vše na Zemi se odehrává nejprve ve 4 dimenzi a pak to pronikne i do naší 3. dimenze. Platí zde univerzální kosmické zákony, kdy vyšší síla ovládá nižší sily či úrovně, jako je ve velkém, tak je i v malém, jako je nahoře, tak je i dole.

Nový cyklus světa prochází procesem odhalování se světu. Nemáme si dělat starosti, ale důvěřovat životu, protože je dokonalý, vše podléhá Řádu. Existuje kosmická DNA a ta rozkrývá světové události přesně podle snu Jednoho Vědomí. Až se posuneme z duálního vědomí do vědomí Jednoty a vstoupíme do srdce Hada světla, bude nám tato skutečnost jasná. Po pravdě řečeno, náš svět je jakýmsi snem, a to, že je to sen, se stává daleko patrnější. Ve skutečnosti člověk, který právě sní, se zanedlouho probudí a uvědomí si, že snil. A ještě je něco mnohem důležitější: samotný sen, který člověk žije na této planetě, může být v této době změněn. A to je klíč.

Waitahové jsou původní obyvatelé, kteří jsou považováni za Maory, ale dle jejich pověstí mají mnohem starší kořeny, které sahají až k časům Mu nebo Lemurie před 60 tisíci lety a více. Éra Lemurie končila před 60 tisíci lety, počátek rodové linie Waitahů může sahat až do doby před 130 tisíci lety. Waitahové drží ve své DNA tajný kousek vědění ke vzestupnému procesu světa. Podle Waitahů i Kogiů z Kolumbie ve skutečnosti nic ve vnějším světě neexistuje, je to jen hologram, který naše mysl vytváří. Že naše vnější realita není skutečná, že realita existuje pouze v srdci, ne v mysli! Že snění ze srdce je pravým tajemstvím ke vzestupu člověka. Původní lidé planety Země pocházející z Lemurie svoji pamětí, věděním a prastarou DNA jsou tajemstvím k vyléčení Země a umožní lidstvu pokračovat v cestě do vyšších úrovní vědomí.

Jak Maorové, tak Waitahové věří, že delfíni a velryby jsou jejich předky, protože ve skutečnosti kytovci stvořili lidstvo; tomu věřili i Sumerové. Waitahové zůstávají se svou důvěrnou znalostí stvoření dosud v ústraní. Klíčové tajemství je ukryto v jejich DNA. Waitahové jsou prvními lidmi, kteří odešli z Gondwany, aby svobodně žili v Mu nebo v Lemurii. Uvnitř jejich DNA je původní tajemství Boha, jak používat sny, abychom stvořili nebo změnili realitu v univerzu hvězd nebo planet. Bez těchto tajných vědomostí snění ze srdce, by lidstvo nebylo nikdy schopno přeměnit tento svět a vstoupit do vyšších úrovní vědomí. S jejich unikátní znalostí života budou katalyzátorem světa, aby se lidské vědomí posunulo do další úrovně bytí.

Aury jsou elektro-magnetické barvy kolem těla v energetickém obalu ve tvaru vejce; mohou být pozorovány technickými přístroji a počítači a také lidským vědomím, pokud se tato schopnost cvičí. Aura od ramen nahoru většinou představuje myšlenky, od ramen ke kolenům převážně emoce a pocity. Tělesné nemoci způsobují změnu barvy na postižených místech a jsou obvykle v geometrických tvarech; to se mění, jak se nemoc zlepšuje nebo zhoršuje. Vidění aury vede ke čtení aury, tedy k porozumění toho, co barvy představují. V jednom spojeném univerzu neexistuje tajemství, existuje jen jedno vědomí, a proto vše může být poznáno a prozkoušeno. Paprsky světla se objevují okolo hlavy člověka, pokud je tato osoba spirituálně zdravá. Vytvářejí se v mozku v šišince, jsou spojnicí mezi myslí a srdcem, a když se objeví, značí to velký skok k rozpomenutí se na naše pravé spojení se Stvořitelem. Abychom se dokázali spojit plně s energií Hada Světla na nejvyšší úrovni, musí mít člověk svoje paprsky světla funkční, alespoň minimálně. Energie pole Země a lidského organizmu jsou téměř totožné; planetární pole Mer-ka-Ba a lidské pole Mer-Ka-Ba jsou totožné, odlišují se pouze svými proporcemi.

Muži nás ochraňovali, když jsme vstupovali do temné části cyklu a ženy nás vyvádějí zpět do světla, když se nyní vrací Velký cyklus směrem k centru galaxie. Díky Bohu za ženskou energii, za energii srdce. Kdyby nebylo bezpodmínečné a nekonečné lásky ženské, bylo by lidstvo ztraceno v omezeních rozumu, který vybudovali muži. Tato ochrana byla v minulém cyklu zapotřebí, ale nyní je to ta největší překážka pro přežití, pro vzestup lidského vědomí. Nová doba bude vedena ženskou intuitivní moudrostí, citem lásky. Ženám bude dána moc se rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat Země; je potřeba, aby se na to připravily. Čerstvá starobylá ženská energie kundalini Země se začíná pohybovat skrze fyzická těla nás, lidí a my se počínáme měnit. Vyvíjíme se exponenciálně, nicméně se záhadnou přesností. Kosmická DNA se vrací a život odpovídá.

Brána do 4dimenze se otevře pro ty, kdo vědí. Znamená to, že budeme mimo čas. Musíme převzít zodpovědnost za naše myšlenky, city a činy. Mayové věří, že jak se budeme přibližovat k 21. prosinci 2012 a 19. únoru 2013, síla snu začne být silnější a silnější. Vnitřní světy a vnější svět začnou splývat do jednoho. Při vytváření Jednoty musíme nejdříve spálit nečistotu duality, negativitu, se kterou jsme žili tak dlouhou dobu. Nejhlubší místa našeho psychického a emocionálního těla jsou naše sexuální poruchy. Jejich rozpuštění vyžaduje hluboké odpuštění.

Obřad mužské integrace. Muži si sedli do trávy, ženy ve stoje utvořily kruh okolo nich; držely se za ruce a nastavily energii skupiny. Vnitřním vedením autor vystavěl posvátné geometrické formy kolem mužů, zvláště platónský osmistěn ve zlatém světle; horní vrchol směřoval k Otci Nebe, základna byla zapuštěná do Matky Země, spodní vrchol byl s ní spojen. Tyto formy oživil pránou, životní energií. Muži byli požádáni, aby vypustili veškerou svou negativní maskulinní energii celé své historie; mentální skrze horní vrchol a fyzickou E a emoce Matce zemi a vše si vizualizovali. Negativní E (energie)bude tak očištěna a použita zpět do života. Zprvu odcházely E pomalu, později rychleji a snáze. Na tvářích mužů se zračila bolest z E, které v sobě drželi tisíce let, život po životě, E, které nepříznivě ovlivnili jejich vztahy se ženami, matkami, dcerami, ve vztazích, které nedokázali zvládat. Vše, co bylo uloženo v jejich podvědomí, všechna znásilnění a násilí, vraždy, které typický muž páchal na nevinných ženách a dětech, vše vyšlo na povrch a přesunovalo se do srdce Božské Matka a Otce, které svým božským soucitem vyléčí duše mužů. Většina mužů na konci plakala. Byli vybídnuti a chodili od jedné ženy ke druhé, objímali je, žádali o odpuštění a děkovali za jejich nekonečnou lásku. Kromě osobní úlevy měli účastníci pocit, že vytvořili cestu, proces k následování ostatními, dokud nebude integrováno celé lidstvo.

Obřad ženské integrace byl vykonán na místě intenzivní temné ženské E, u malé pyramidy v Chicanně. Chicaga vyrovnává a integruje femininní a maskulinní E v ženě. Ženy se usadily do půlkruhu u zdi, muži si stoupli za ženy, chytli se za ruce a uzavřeli tak E prostoru. Autor znovu imaginoval stejné platónské osmistěny, tentokrát s měkkým růžovým světlem, aby ženy mohly vypustit své dlouho potlačované pocity a city bolesti, kdy po věky s nimi bylo zacházeno jako s otroky, i mnohem hůře. Ženy potřebovaly pomoc od mužů, ti šli k ženám, hladili jejich tváře, utěšovali je a pomáhali jim, aby se dostaly skrze rány emocionálních bolestí a žalů. Trvalo to dlouhou dobu, ženy plakaly, křičely, vzdychaly, jiné se schoulily do polohy plodu; jedna z žen později řekla, že se jí chtělo prvních 10 min zvracet. Ženy se poprvé bolestně odvážily zkontaktovat se svými skutečnými pocity tváří v tvář, s pocity, které odsunuly do svého podvědomí. A pak, když zármutek byl vypuštěn, ženy se cítily úplné, poprvé po tisících letech.

Energie kundalini Hada Světla bude poprvé skutečně schopna vstoupit do srdcí žen celého světa; zharmonizuje ženy do téměř dokonalé pozice, aby mohly začít učit lidstvo jít cestou Světla, jinak by lidstvo pokračovalo v životě nejtemnější části cyklu, ve věku Kálí. Ženy povedou nyní celý svět zpátky ze tmy ke světlu.

Dne 21. 12. 2012 se završí cyklus precese rovnodennosti a bude iniciován počátek nového cyklu. Do té doby bude starý cyklus a starý mužský způsob řízení lidského života procházet zmatečným obdobím. Ženská energie mezitím převezme kontrolu nad vedením lidstva, aby se vydalo na cestu ze tmy do Světla. 18. a 19. 2. 2013 uspořádají Mayové první obřad, který otevře bránu všemu životu, který se na osobní rovině spojí s lidstvem, a zbytek lidí na Zemi se začne rychle uzdravovat. Do té doby bude možná populace na Zemi dramaticky zredukována, ale ti, kteří budou stále na Zemi, budou projevovat lásku a budou pečovat o nový způsob života.

Tato doba je nejdůležitějším časem v celé lidské historii. (Kdo zde žije, není zde náhodou, sám chtěl transformaci Země zažít, aby mohl své zkušenosti přenést i do jiných částí vesmíru, kde kdysi pobýval. Většina lidí není původem ze Země; mnohé jsou příbytky Boží). Tyto obrovské změny přežijeme s tichým porozuměním, s pomocí Matky Země a její energie Hada Světla a zároveň se před námi v novém věku Vodnáře otevře Univerzum tak, jak tomu dříve nebylo. Jakmile na Zemi znovu zavládne mír a láska, Země vyjde ze své kosmické izolace.

Tajemstvím je bezpodmínečná láska, která se sama projeví skrze lidské bytosti, které na oplátku změní život Země provždy. Většina těchto lidí budou děti nebo mladí dospělí, kteří naleznou cestu ke svému srdci. A budou to ženy, které to nejdříve pochopí a budou následovat děti ve svých srdcích, a tento nový způsob života uvedou do světa. Pak nakonec muži přes velké obavy provedou transformaci, která tento cyklus skutečně dokončí. Je to téměř vždy takto. Tou skutečnou silou, která uskuteční naznačené změny, jsou obrazy nebo sny, které vycházejí ze srdce dětí. Děti a ženy budou prvními, kdo vstoupí do aktu stvoření a změní svět zevnitř (víme již, že zvenku se svět změnit nedá).

Lze to pochopit na příkladu vysvětlení obřadu. Obřad je plodem prastaré moudrosti a poznání, že vnější svět hvězd, planet a všeho na planetě byl stvořen vnitřním lidským světem obrazů uvnitř srdce v interakci s Velkým Duchem. Většina domorodých lidí to ví a přijímá jako fakt života. Uvnitř srdce je zvláštní místo, ve kterém lze pochopit veškeré stvoření. Až si lidé začnou uvědomovat, kdo doopravdy jsme, že jsme opravdu syny a dcerami božími, že jsme vědomím, které stvořilo vše, co existuje, pak teprve lidstvo a Bůh budou jedinou myslí, srdcem a tělem a závoj spánku a snění bude pozvednut.

Po přesunu Hada Světla do nové geografické polohy je na Zemi vyzařována nová vibrace, která se dramaticky liší od té předchozí vyzařované uplynulých 13 tisíc let, náš svět nebude již takový, jako byl před tím. Cyklus není kruh, je to vzestupná vývojová spirála. Pokaždé, když se opíše jedno kolo, nevrátí se do toho samého místa, ale do nové části spirály, stejně jako je tomu u molekuly DNA. A jako u DNA se geny uspořádávají do nových vzorců. Odtud pro lidstvo Země vychází nová cesta, nový svět a nová interpretace Jedné reality, aby je dokázalo vidět a nakonec i žít. Stačí opustit svoji mysl a její neustálé myšlenky a vrátit se do tiché komůrky svého srdce, kde přebývá veškeré vědění a moudrost. Cokoli potřebujeme na jakékoliv úrovni existence, je tam pro nás schované.

Dívejme se dál, za temnotu a chaos starého končícího mužského cyklu. Nedívejme se do očí Kálí, ale do Světla a naděje nového života v Míru, Lásce a Jednotě všeho se vším. Nezapomeňme, že jsme bohové, důvěřujme sami sobě a dívejme se na tu novou krásu na nové Zemi, která se nám odhaluje, zatímco dýcháme.

 

 

 

Krása přede mnou, Krása za mnou,

Krása po mé levici, Krása po mé pravici,

Krása nade mnou, Krása pode mnou.

Krása je láska, láska je Bůh.

Modlitba C.Flower z mayského puebla Taos.

Mayský kód křišťálových lebek.

Křišťálová lebka je obrazem lebky lidské a je vytvořena z jednoho kusu křišťálu. Mohou být maličké i nadživotní velikosti. V muzeích nebo soukromých sbírkách se dnes nachází 7 takových lebek. Byl proveden důkladný výzkum lebky z majetku Mitchell-Hedgese. Nález fascinuje precizním zpracováním a anatomickou dokonalostí. V určitém úhlu světlo pronikající do lebky zespoda se lomí a proudí očima ven tak, že oční důlky jasně září.

Křišťál se dnes používá jako speciální materiál i k ukládání dat, destičky křemíku se používají pro integrované obvody při výrobě počítačů. Horský křišťál patří po diamantu mezi nejtvrdší nerosty. Krystaly mají schopnost uchovávat informace, mají tzv. holografickou paměť. Horský křišťál se skládá z oxidu křemíku a neosahuje žádný uhlík a navíc nepodléhá přirozenému rozpadu. Neuvěřitelné množství informací se ukládá do mikrokrystalů; mohou být ukládána i vyvolána v počtu bilionů bitů informací, pomocí laserů vyvolána a přečtena. Krystal křemene je revoluční objev naší doby. Mýty a legendy domorodých národů jižní Ameriky popisují tyto objekty jako mystické artefakty, jež mají zásadní význam pro další vývoj či přežití lidstva. Křišťálové lebky se často ze sbírek ztrácejí, byly vyrobeny i padělky. Křišťálové lebky jsou pozůstatkem velmi vyspělé civilizace, možná Atlantidy, nebo mají mimozemský původ. Dá se u nich prokázat elektro-magnetická interference, něco podobného jako rádiové vlny. Fotony, které z nich vyzařují ve vlnách, jsou v infračerveném prostředí viditelné.

Data ze struktury DNA se předávají interferencí fotonů. V krystalické struktuře DNA se vyskytují fotonové emise, které předávají informace dál do buněk cestou fotonových interferencí; ty řídí růst buněk a předávají jim genetické kódy jako stavební plán živé bytosti. Přesně stejné frekvence lze vysledovat u křišťálových lebek; výzkumy potvrzují, že spolu navzájem komunikují a předávají si informace. Mohou proměňovat energetické spektrum lidí, zvířat, vody, kamenů, rostlin i silových polí. Je možné, že vyspělá civilizace uložila do těchto předmětů zakódované informace, podobně jako je tomu dnes v PC. Mohlo by jít o pokladnici veškerého vědění od počátku vesmíru až k dnešku. Přístup k tomu je možný jen při znalosti spouštěcího kódu. Jenže vědci tyto hypotézy buď ignorují, anebo veškerá svědectví rychle mizí.

Mayové a Inkové uchovávají legendy o křišťálových lebkách zděděné od předků. Dle mayského proroctví existuje 12 takových lebek, které přineslo na Zemi 12 kosmických starších z 12 různých planet. Podle pověstí má existovat ještě 13. lebka, která je nositelem proroctví o převratných změnách v budoucnosti lidstva. Veškeré kosmické vědomosti o vzniku lidstva a vesmíru uložili mudrci a starší do 12 lebek a 13. slouží jako klíč k aktivaci kódu. V legendách se říká, že byly původně uloženy v pyramidách a kvůli španělským okupantům přemístěny jinam. Až lidstvo dostatečně vyspěje, vynoří se ze svých skrýší a pomohou lidstvu zvládnout přechod do Nového věku. Bytosti spojené s nimi jsou Strážci země, a též že křišťálové lebky jsou živé bytosti. Indiánské kmeny je uctívají v souvislosti s návratem bohů. Jsou přesvědčeni, že bohové nebo otcové lidstva pocházejí z jiných věků nebo planet. Pokud se lidé otevřou spirituálnímu vědomí, může být na Zemi nastolen tisíciletý mír. Pak budou nalezeny všechny lebky a vydají svá svědectví. Podle Mayů lidstvo stojí před rozhodnutím: buď se transformuje, nebo zanikne.

Představme si, že křišťálové lebky byly možná v historii svatým Grálem, Archou úmluvy nebo Kamenem mudrců. Pak pochopíme, že lidé zasvěcení jejich existenci tajili. Hodně písemností spálila inkvizice ve středověku. V Americe španělští dobyvatelé zničili kulturní a historické památky, vše zlaté roztavili na krucifixy a zlaté mince. V historii se vyskytuje pár důkazů, že templáři vlastnili křišťálovou lebku, jíž říkali Baphometova hlava; jen výjimečně lze najít popis hlavy: hlava měla magickou moc, v očních důlcích zářily rubíny, uměla mluvit. Všechny vyobrazení Baphometovy hlavy využila církev proti templářům, že jde o obrazy ďábla. Také legenda o věštící hlavě a Isis existovala dávno před Kristem, může souviset s příběhem o Adamově lebce. Zprávy o magických kamenech se vyskytují v arabských knihách, podle různých pověstí existovaly věštící hlavy už ve starověku. Legenda praví, že takové přinesli na Zemi bohové a schovali je pro lidstvo, až dozraje čas je shromáždit. Zda pocházejí z Atlantidy, to museli vědět templáři, disponovali pozoruhodnými znalostmi a z nich plynoucí velkou mocí. Vynikali stavitelským uměním; po jejich popravách zmizela velká část tajných poznatků beze stopy. Kdo ví, komu dnes tyto znalosti slouží.

Známe již příběh Osirise a Isidy z Velkých zasvěcenců. Set bratra Osirise ze závisti a touhy po moci usmrtil a tělo rozsekal. Později tam, kde byla ukryta Osiridova hlava, vznikla svatyně, jeden z nejkrásnějších chrámů v Egyptě. V době, kdy byla v chrámu uložena domnělá hlava Osiridova, byl svatostánek zároveň věštírnou, hlava předvídala lidem budoucnost. Nápisy a obrazy v Osiridově svatyni znázorňují předpověděné jevy.

Mayové udávají stáří lebek na deset tisíc let. Ke zrození bohů z velké matky Tiamat (otec Absu a matka Tiamat, kteří stvořili svět bohů a démonů, se objevují na prvopočátku dějin) mělo dojít před první potopou, asi 7697 let př. Kristem. Henoch byl stavitelem pyramid (Thovt, král Saurid, Hermes Trismegistos a Henoch jsou tatáž osoba), jeho příběh se musel odehrát za 2. potopy. Tiamat byla později zavražděna, její hlava zmizela. Až jednou tato hlava splní své určení, dojde svět k poznání Světla. Jako posly z daleké minulosti dovedeme si představit křišťálové lebky. S neobvyklými lebkami, které vykazují věštecké schopnosti a jsou určeny k záchraně světa, se setkáváme v dějinách nepřetržitě.

Dle islámského pojetí byl Adam prvním muslimem, který založil poutní místo Mekku. Zde měl Abraham založit svatyni, kde se uchovávala Adamova lebka, dokud nebyla přenesena do centra světa, do Jeruzaléma. A tam se prý země rozevřela do tvaru kříže a lebku pohltila; dle legendy měla se opět vynořit při ukřižování Ježíše. Mohla to být jedna ze 13 křišťálových lebek. Židé a muslimové se hádají o správnost výkladu náboženských dějin. Mayské proroctví hlásá, že křišťálové lebky odhalí lidstvu jeho zrod, aby u vědomí společného původu uzavřely národy tisíciletý mír.

Je docela možné, že o křišťálových lebkách se pochybuje a kontroverzně diskutuje právě proto, že tyto podivuhodné počítače uchovávají třeba víc, než se může zdát; pak také lépe pochopíme, proč dnešní media se snaží křišťálové lebky představovat jako padělky. Kteří učenci, vědci a proroci mohli křišťálové lebky vlastnit?

Silvestr II., první Francouz na papežském stolci, zemřel 1003. Byl skvělý řečník, ovládal matematiku a astronomii, vynalezl mechanický počítací přístroj, astroláb, zkonstruoval bicí hodiny s kolečkovým strojem. Studoval spisy arabských učenců a prý dle návodu odlil z mědi hlavu, která měla magickou moc a byla schopna odpovídat kladně či záporně na otázky. Později po jeho smrti se začaly šířit historky, že se zabýval magií. Dost možná, že objevil křišťálovou lebku v papežské pokladnici a připojil k ní systém z mědi.

Laterán, římská čtvrť, byla od doby Konstantina I, římského císaře 306-337, oficiálním sídlem papežů. Jeho matka, sv. Helena pátrala po relikviích a přivážela je do Říma. V lateránské bazilice dosud jsou uloženy cenné relikvie, též hlavy apoštolů, lebky sv. Petra a Pavla. Chrám byl vícekrát renovován; vchod do prostoru pod podlahou znepřístupnil papež Martin V., resp. jeho hrobka. Dá-li se věřit pověstem, mohla sv. Helena přivézt i předměty, které souvisely s Ježíšem. Jestliže Archa úmluvy obsahovala křišťálovou lebku, mohly by se cenné relikvie nacházet v prostoru hrobu sv. Heleny. V místech hrobu sv. Petra mělo docházet i k zázračným uzdravením. Svatá Helena nechala zbudovat nedaleko chrám Jeruzalémského kříže k uschování relikvií. V okně jsou vyobrazeny dvě lebky s andělskými křídly. O templářích je známo, že předpokládali existenci tajných skrýší pod Chrámovou horou; dodnes se věří, že tam nalezli části sv. Grálu a odvezli je. V Zoharu se píše, že posvátnými objekty v arše úmluvy byly lebky, pak je možné, že šlo o křišťálové lebky. Je dost pravděpodobné, že drahocenné lebky zmizely ve vatikánských trezorech. Za zdmi Vatikánu se schraňují nejstarší a nejdůležitější spisy, texty a artefakty obsahující četná tajemství.

Jsou známa svědectví četných pamětníků, přesvědčených o tom, že ve vatikánských sbírkách se křišťálové lebky nacházejí. Podle známého badatele Noccerina, byl kdysi držitelem jednoho exempláře Hitler, který se o proroctví křišťálových lebek zajímal a nechal po nich pátrat. Po jeho smrti se prý jeho křišťálová lebka dostala do Vatikánu; je zajímavé, že dodnes Vatikán její vlastnictví popírá. Jenže takového mocenského prostředku se nezřekne žádný vládce, ani papež katolické církve. Každý majitel by zcela jistě takové vlastnictví popíral. Existence křišťálové lebky ve Vatikánu by potvrdila, co potvrzeno být nesmí, a sice že tyto předměty jsou zřejmě staré mnoho tisíc let a dokládají, že zde na Zemi musela kvést kultura, která byla s to zhotovit tak perfektní výrobek. To by naše dosavadní časové přímky postavilo zcela na hlavu. Celý pravěký dějepis by byl na nic. O křišťálových lebkách je známo, že lidé z nich mohou čerpat vědění po staletí i tisíciletí, aniž by si to uvědomovali. Křišťálové lebky jsou spojeny s Akášickou knihovnou, s kronikou všech událostí na Zemi a obsahují jejich záznam ve formě datové informace. Při vykládání karet využíváme elektro-magnetické pole křišťálových lebek, aniž o tom víme. Nadaný vykladač dovede se vibračně spojit s archivem znalostí v nich uložených; jejich schopnosti jsou srovnatelné snad jen s kamenem mudrců.

Aristoteles, velký filosof a učenec, žák Platona, který byl žákem Sokrata, napsal mnoho exoterních i esoterních spisů, žil ve 4.stol př.n.l. Ve vyprávění o Alexandru Velikém píše, jak se tento hrdina vydal hledat zahradu Eden. Když přišel k bráně Edenu, žádal o volný vstup a dar, jak bylo zvykem. Jako dárek dostal mystickou lebku, zřejmě křišťálovou lebku. Mezi Aristotelovy spisy patří také kniha o kamenech, kde popisuje zvláštní kámen, který vyzařuje paprsky, zbarvuje se východem slunce a jeho barva se mění. Některé kameny vlastnil sám a dodnes jsou v rukou lidí.

Roger Bacon, anglický františkánský mnich a filosof, mystik, astrolog, alchymista a vynálezce, také prý vlastnil křišťálovou lebku, zřejmě tutéž, co papež Silvestr II. Studoval arabské a řecké autory středověku, také spisy Aristotela a Písmo svaté v originále. Kritizoval teology, byl přesvědčen, že církevní překlady Písma neodpovídají originálu, čelil proto mnohým obviněním. Předpověděl vynález mikroskopu, teleskopu, létajících strojů, ponorek apod. Znal astronomii, matematiku, optiku. Jako první použil v roce 1249 broušené čočky ke čtení. Tušil, že Země je koule a objevil chybu v Juliánském kalendáři. Vzbudil nelibost nového papeže i krále a byl 14 let vězněn. Věznění přimělo Bacona k částečnému mlčení. V roce 1912 objevil v Itálii knihkupec Voynich pozoruhodný dokument v jezuitské koleji, na jemném pergamenu napsaný text v neznámém jazyce a precizní kresby neznámých rostlin, nepocházejících ze země. Bádání prokázala, že rukopis patřil jistou dobu Baconovi. Nezvykle provedené písmo připomnělo autorce Karin Tag písmo Elbů z Tolkienova Pána prstenů. Tolkien byl teolog a linquista, překládal především kumránské svitky a měl volný přístup do Vatikánské knihovny. V Tolkienově románu překvapují přesné mapy a vylíčení života z 3. epochy naší Země. Podle Mayů žije lidstvo ve 4. světě a jsme nyní v přestupu do 5. světa. Proč Bacon usiloval, aby se staré texty čely v originále, zejména Písmo? Je možné, že Tolkien použil pro svůj román některé mapy a popisy ze starých rukopisů a svitků? Chtěl čtenářům zašifrovaně sdělit část pravdy a chtěl se vyhnout problémům s církví, a proto vyprávěl příběh jakoby smýšlený?

Albert Magnus, slavný německý teolog a přírodovědec, člen dominikánského řádu, biskup v Řezně, autor 70 rukopisných pojednání, též o alchymii. Většina z nich se nachází ve vatikánské knihovně, včetně map a různých kreseb. Lze žasnout, že z ničeho nic najednou vypracoval Albert Magnus kompletní plány kolínské katedrály, prý na základě vize nebo mariánského zjevení; lze se domnívat, že to bylo s pomocí KL. Dle legend křišťálovou lebku předal Bacon tomuto svému žáku. V Seville se nachází Albertův rukopis, na okraji s poznámkami Kryštofa Kolumba, který bezpochyby vedl k objevení Ameriky. Také je známo, že dávno před Kolumbem existovaly nákresy s detailně zakreslenými břehy Ameriky. Historka, že si Albert sestrojil mluvícího robota, posiluje možnost, že své vědomosti čerpal z KL. Zdá se, že kosmický poznatek o současně probíhající minulosti, přítomnosti a budoucnosti je přesně tím tajemstvím, které se držitelé KL snaží udržet v nejužším kruhu zasvěcených. Proto je pochopitelné, že se o pravosti křišťálových lebek stále pochybuje.

Leonardo da Vinci se narodil po dvou staletích, jeho znalosti a technické objevy předběhly jeho dobu o několik století. Nikdo nechápe, kde nabyl své vědomosti. Sám tvrdil, že je pouhým učedníkem přírody. Přátelsky se stýkal s královským dvorem i s papežem. Dle tehdejších pramenů možná používal KL k dosažení úspěchu ve více oborech své činnosti. Rozšířil poznatky z optiky jako nikdo před ním, v malířství dokázal zobrazit světlo a stín, jako nedokázal nikdo jiný. Pracoval jako Bacon a Albert Magnus na vynálezu zvaném camera obscura, předstupně dnešního fotoaparátu.

Nejznámější z křišťálových lebek Mitchall-Hedhesova, vykazuje vynikající optické vlastnosti. Víme, že světelné vlny mohou přenášet informace. Leonardo zcela jistě našel popisy a návody ke zprovoznění KL a nechal lebku promluvit a využil ji ke své geniální činnosti. A což teprve, kdyby se za určité hvězdné konstelace spojilo všech 13 KL a promítly své archivované vědění. Zcela jistě by byly vyřešeny všechny problémy se získáním energie a odstraněno znečištění životního prostředí. Co se stalo po smrti Michalangela s Kl, kterou zřejmě používal?

Leonardo zemřel v roce 1519 v náručí krále Františka I. Sestra krále Markéta Navarrská byla štědrou mecenáškou a podporovala několik intelektuálů a studentů, také Francoise Rabelaise, nejlepšího přítele Michaela Nostradama. Jeho dědové byli osobními lékaři lotrinských panovníků. Nostradamus měl pracovat jako tajný agent pro Františka I. a jeho bratra lotrinského kardinála; na francouzském dvoře působil jako astrolog. Měl získat jakousi prastarou mysterijní knihu, z níž čerpal informace. Jeho proroctví se zakládala také na dějinách templářů a Merovejců. Na konci života byl osobním lékařem mnoha panovníků. Dá se vyvodit, že disponoval KL, kterou získal po smrti Leonarda. Když tvořil své slavné centurie, používal kód dodnes nerozšifrovaný, protože se obával církevní cenzury. Říkalo se, že KL nenechal ve Francii. Spekuluje se, že KL, které archivují data a informace, jsou přechovávány ve Vatikánu, případně v soukromých rukou některých dědiců templářů.

John Dee žil v letech 1527-1608 a disponoval stejným rozsahem vědomostí, jako předchozí osobnosti. Studoval spisy od Aristotela po Bacona, osvojil si znalosti z esoterických a magických nauk. Pracoval s médiem Edwardem Kellym. V Britském muzeu se dodnes nacházejí jeho pomůcky jako koule z horského křišťálu, zlatá deska, obsidiánové zrcadlo, část jeho rukopisů. Jako šifru používal andělskou řeč. Traduje se, že byl v kontaktu s anděly, od nichž dostával informace v Henochově jazyku.

Na světoznámé Yalově univerzitě existuje od roku 1833 tajné studentské sdružení Bratrstvo smrti, které dodnes uplatňuje svůj vliv v politice, ekonomice, financích a v tajných službách. Členy byli i Bush otec a syn, i Hower, šéf FBI. V přijímacím rituálu hraje údajně roli i lebka, pak se přijímající stává členem Sdružení kostlivců. Vše je velmi tajné, údajně za prozrazení hrozí i trest smrti. Při jednom vloupání byly viděny lebky, pentagramy a jiné okultní artefakty. Není jistě náhodné, že president USA G.W.Busch navštívil Jeruzalém a místo lebek, Golgotu a to 10. a 11. 11. 2008, v den, kdy Venuše a tři komety procházely souhvězdím Persea, jenž je v mystickém spojení s hlavou ďábla neb věštící Medúzinou hlavou. Po čem asi pátral, že nechal uzavřít celý obytný komplex hotelu a letecky ho střežit? A navíc Jeruzalém vypnul městské osvětlení večer i ráno. Spojil se s potopenou říší Atlantidou, když navštívil podzemní chodby pod Chrámovou horou? Jaké alchymistické, okultistické a magické rituály v Jeruzalémě provozoval?

Jisté je, že křišťálová lebka Anny Mitchell-Hedges vzbudila u mocných tohoto světa velký zájem. V autobiografii se vyskytují jména generálů a prezidentů Einsenhowera, Montgomeryho, de Gaula, Nixona a Churchilla, Howera a dalších. Kdyby se jednalo o laciný padělek, jak se lidem snaží namluvit média, jistě by neprojevovali takový zájem. Anna Mitchel-Hedges žila uzavřeně a musela být až do konce svého života střežena velmistrem v karate. V proroctví musejí být lebky shromážděny na jednom místě a to pro dobro a úspěšný vývoj celého lidstva.

Následující obsah textu vnukla autorce knihy Karin Tag křišťálová lebka Corazon de Luz:

V této éře Země se blíží vrcholný vzestup vaší planety. Vzestup, který s pomocí hvězd Mléčné dráhy pozvedne do nového času vše svaté z vašeho bytí.

Stav, v jakém žijete, se dá označit za dočasný spánek, ve kterém prožíváte jeden zmatený, neskutečný sen za druhým, je to jen mámení. Stav snění a imaginárního odloučení od Boha se dá označit za pomíjivé zatmění ducha, které jste si sami z vlastní vůle přivodili. A rovněž stejnou vůlí se můžete pozvednout ze zapomnění. Přesně tak, jako byste si ve spánku určovali průběh snu…Tolik se obáváte probuzení ze sna, který vám přináší spíš zoufalství než střízlivý pohled na radost ze života na Zemi. Bůh, světlý duch, který prodlévá ve všech věcech, si je vědom smutku ve vašich srdcích a zbaví vás ho. Se vzestupem Země Bůh na ni pohlédne a vrátí dokonalost všem, kdož jsou připraveni. Dokonalost, kterou jste měli v sobě před časem zapomnění… Aby se tak stalo, spojte se. Jen společně nabudete sílu vzpomínek…

Utajovaná pravda, zapovězené poznání.

 

Lidská činnost na Zemi je na pokraji sebedestrukce. Máme vůbec nějakou naději, když vezmeme v úvahu hrozbu nukleárních zbraní, chemické a biologické jedy, chamtivost korporací, stálé přifukování vojenských rozpočtů, vzrůstající agresivitu, globální klimatické změny, zatajování moderních technologií energeticky nenáročných, všude přítomný protekcionalismus a korupce a stále větší rozdíly mezi bohatými a chudými?

Utajování nových technologií trvá již přes 60 let, spolu s utajováním kontaktů s mimozemskými civilizacemi a přenosu jejich technologií od roku 1947. Revoluční energetické technologie, přinášejí čistou, levnou a decentralizovanou energii a tím pádem i konec věku uhlí, ropy a atomového jádra a tím i konec znečišťování planety a klimatických změn, konec chudoby a válek – avšak bohužel, ti, kteří mají tyto technologie, nechtějí se s námi o ně dělit. Zpátečnické síly, které se stále pokoušejí zavést lidstvo do času války ve vesmíru, globální destrukce, ničení životního prostředí a kulturní šílenství, musejí být a budou zastaveny odhodlanými činy nás všech a nahrazeny zcela novým způsobem bytí; jsou k tomu již vytvořeny všechny podmínky jak na Zemi, tak v jejím okolí. Čas, ve kterém nyní žijeme, je velmi důležitý, ale už se krátí.

Masy lidí všude ve světě chtějí žít své životy v míru, pouze malá menšina lidstva je psychoticky násilnická a má sklony ovládat druhé. Plamen nenávisti a konfliktů byl zažehnut a je rozdmýcháván úmyslně, protože z něho tato malá skupina má značné zisky. Promarnili jsme celých 50 let, zatímco nás moudří lidé napomínali, zatímco Země k nám promlouvala, zatímco hory plakaly, když jim tály jejich sněhové čepice a zatímco nás mimozemšťané varovali. Celých 50 let to bylo tajeno i prozrazováno a my jsme na nic nedbali. Nyní je třeba naslouchat a jednat. V našich meditacích a modlitbách bychom měli spíše žádat o proměnu a osvícení lidí, kteří řídí tajné projekty, než vytvářet nepřátelství a napětí.

Žijeme již v době kosmické, kdy lidé mají prostředky pro cestování po hvězdách. Takže se musíme posunout z humánně zaměřené spirituality ke skutečné spiritualitě celého Univerza. Světový mír již nebude stačit, nastal čas pro vesmírný mír. Bez univerzálního míru nemají lidé žádnou budoucnost. To je výzva nadcházejícího věku. Pokud uznáme, že nejsme ve vesmíru sami, budeme schopni postoupit na další rovinu lidského vývoje. Všeobecné vzdělání by mělo zaručit přístup k celému souboru poznatků všem. A ti, kteří chtějí být strážci dveří k němu a kontroloři a snaží se přiškrtit volný tok poznatků, musejí prostě odejít a zůstat stranou. Dříve byla doba, kdy uměl číst jeden člověk z tisíců, gramotní byli kněží a právě oni četli a vykládali masám to, co bylo obsahem duchovních nauk. Dnes je drtivá většina lidí gramotná a už naprosto není třeba, abychom někoho posvětili a udělali z něho našeho gurua nebo kněze. Něco takového je pro náš duchovní vývoj škodlivé. To vše jsou škodlivé pozůstatky doby, která je pryč dobrých sto let.

Nakonec se lidé zcela probudí k pravdě, ke skutečné univerzální spiritualitě, nicméně faktem je, že spirituální infantilizace mas je dosud hluboce zakořeněná. Žádná výlučnost či separace v univerzu není, vše je v jednotě všeho se vším, je zde pocit sounáležitosti všech se vším. Když přístup k osvícení či duchovnímu poznání vede přes kontrolní stanoviště, pak všichni ostatní jednají jako děti, pouze pasivně přijímají. Omezenost mysli ortodoxního náboženství byla dosažena či dokonce překonána, když ortodoxní vědci s omezenou myslí se v naší společnosti stali novým vysokým kněžstvem. Dochází k tomu, že si lidé pletou současný stav vědění a poznání s konečným stavem; avšak konečný stav nemá nikdo kromě nejvyšší božské bytosti. Pravda je taková, že většinu toho, co je tu k vědění neví vůbec nikdo. K transformaci nedojde jinak, než skrze vyvinutí svobodné vůle lidských bytostí, tedy nás všech.

Nemůžeme jen pasivně stát stranou a nechat ničemné kleptokraty jít přes mrtvoly, plundrovat celou zemi a zabíjet miliony lidí. Mezi námi jsou vzteklí psi a některé z nich nelze nikdy ovlivnit rozumnými důvody ani duchovním osvícením. V tomto případě je zde na místě intervence a ochrana nevinných lidí, pokud se nějaký šílenec připravuje k akci. Nikdo se však nesmí uchýlit k hněvu či k pomstychtivosti.

Autor v meditaci se rozhlížel po slunečním systému. Přímo viděl základní energii vesmíru, pole energie a světla, ze kterých se celý hmotný vesmír vynořuje z nekonečné Mysli, z Boha. Přímo vnímal, jak každá planeta je vědomá a bdělá a má svůj specifický tón a osobnost. Venuši spatřil jako velmi ženskou bytost, Merkur poněkud androgynní, ale více mužský, Jupiter byl fantastický, Mars naprosto mužský a Země zcela ženská. Země velmi zřetelně vypovídala o tom, jak silně miluje své děti a že jejím účelem je být lůnem, které stvoří život, jenž se může stát osvíceným a vyroste až k samému Božství. Také však strašně trpí kvůli bezohlednosti a sobectví svých dětí. Nicméně toto utrpení již dlouho nepotrvá a Země se toho břemena náhle zbaví.

Pokud máme politické státy, máme i masy lidí, které jsou obelhávány. Jak daleko to ještě může zajít. Chováme se, jako bychom měli svobodný tisk, ale už celá desetiletí to není pravda. Existuje vzájemně provázaná mocenská struktura korporačních, institucionálních, finančních a náboženských entit, které nefungují podle ničeho, co by připomínalo zákonné právo či ústavu Spojených států nebo jiné země. Peníze dostávají skrze krycí operace a pocházejí z agentur a fondů a končí v super tajných projektech. V rámci tohoto stínového světa existují ničemné elementy, které se odpojily od hlavních tajných operací, existují v mnoha zemích a mají stínové propojení s hlavní skupinou, jednají ale nezávisle a jsou propojeny na vlády.

Stínové vlády jsou čím dál silnější díky tomu, že jsou schopné sebe financování, velké peníze jsou v soukromém světě korporací a financí. Stínová skupina třeba v Iránu má své vlastní letectvo, námořnictvo, své finanční zdroje a vymyká se zákonu. To platí dvojnásob v oblasti pokročilých technologií, UFO a ET záležitostech a k tomu se pojících zbrojních systémů. Jsou to jedny z nejnebezpečnějších trendů, které se vyvinuly od 60. let. Např. při tajných zakázkách na vojenské operace se zkoumaly mimozemské komunikační zařízení a přistroje, a přišlo se na to, jak to funguje, nechaly si to posléze patentovat a vzápětí se z toho stalo mnoha miliardové průmyslové odvětví, jako jsou lasery, optická vlákna, integrované obvody.

Soukromý korporační svět má tak technologie, které snadno přetrumfnou všechny CIA, DIA a jiné vládní agentury. Svědkové tam pracující potvrzují existenci 28, 29 zařízení na volnou energii, kterou jistá firma získala a ukryla do šuplíku. General Motors a další velké korporace sedí na technologiích, které mohou chránit Zemi, ale lidem ji neposkytnou. Tyto vzájemně provázané, mnohonárodnostní korporace a finanční zájmy provádějí multi miliardové operace, které předčí veškerou moc Pentagonu, Spojených států a jiných států. Moc je jen zčásti v rukou vlád. O vicepresidentu Cheney se ví, že myslí jako ropný magnát, na vše se dívá jako vlastník ropných ložisek. Tak se přenášejí korporační zájmy do vlád všech zemí i do určitých vládních programů.

Ty nejnásilnější ničemné operace jsou spojené s ideologií. Jsou lidé, kteří vidí svět s perspektivy zničení a myslí si, že jediný způsob, jak zajistit Kristův návrat, spočívá ve zničení světa a miliard lidí. Vedou svět k jisté destrukci, snaží se naplnit proroctví o soudném dnu a takové, které vytvářejí skrze ignoraci, předsudky a nenávist. Jsou zcela mimo časový vývoj lidské rasy. Problém se jeví jako složitý, ale lze jej napravit velmi jednoduše. Tam, kde je tma, je třeba přivést světlo. Řešením je osvícení, poznání a skutečná univerzální spiritualita.

Tato eschatologická perspektiva je v pozadí mnoha rozhodnutí činěných v tajném světě a proto tvrdí, že není třeba opravdu se zabývat o globální oteplování, ani o dluhy v desítkách biliónů, neboť totiž na ničem nezáleží, protože pokud bude konec světa, dojde na soudný den a pak se dobří křesťané vznesou do nebe za Ježíšem, na ničem proto nezáleží. Taková rozhodnutí jsou činěna zvláště od doby, co byly struktury těchto skupin do značné míry ovládnuty skrytými mormony, přívrženci Vatikánu a dalšími extrémními náboženskými zájmy. Lidé patřící k satanistickým kultům jsou také napojeni, jsou oddáni destrukci a milují mučení, utrpení a sadismus.

Tajné, černé buňky existují v náboženské, politické i vědecké komunitě. Mýtus o oddělení církve od státu je tedy jen pouhý mýtus. Tajnou, konečnou kartou tajné meta vlády bude možná fingovaná hrozba z vesmíru spojená s mimozemskou inteligencí, když na řadu už přišel globální terorismus. Skryté zvláštní zájmy chtějí sjednotit svět a ovládat jej skrze strach, nechtějí sjednocení světa na základě míru, lásky a spravedlnosti.

Ultra tajné, černé projekty, které se odtrhly od oficiálních, jsou ilegální a ničemné a soustřeďují se kolem vojensko-průmyslového komplexu, který pracuje s pokročilými energetickými systémy a s UFO. To, co nedokázaly udělat otevřeně během Třetí říše, o to se nyní pokoušejí fašisticky orientované skupiny tajně, jejich snahou je pseudodemokracie, centrálně kontrolovaná společnost, skrytě ovládaná neidentifikovanými tajnými mocenskými strukturami. Protilékem je jejich poznání a pravda.

Již v 60. letech byly špionážní přístroje tak vyvinuté, že z vesmíru mohly odposlouchávat vše, co lidé říkají i co dělají. Proto je k smíchu, když říkají, že Usama bin Ládina a jemu podobné nemohou najít. A to bylo již před půl stoletím! Jsou připraveny programy s fingovanými únosy, falešnými UFO, existuje několik generací umělých forem života, dělají se podobné experimenty, jako dělali nacisti ve 40. letech. Jisté automatické reakce byly naprogramované naší kultuře pomocí převážně velkých medií, např. když se řekne UFO, naskočí podvědomě slovo únos a cvok. Tyto struktury jsou oddány ideji meziplanetární války a jsou velmi rozlíceny, když jsou jejich plány odhalovány.

Existuje cyklus 400 000 let, který doslova začal Adamem, který byl první avatár tohoto cyklu. Tento cyklus skončil koncem 19. století. V této době zahajujeme další cyklus, který bude trvat půl milionu let, který bude mít charakter univerzálního míru, jednoty lidstva a veškerého života a konečného ustanovení skutečně osvícené civilizace na Zemi, všichni její obyvatelé budou vyrůstat v duchovní jednotě. Země se stane jedním z neobyčejných center osvícení a jako taková bude proslulá po celém vesmíru. I když stav věcí dnes se zdá hrozivý, již příliš dlouho nepotrvá. Nyní jsme na prahu svítání. Je to úžasná doba. Svět potřebuje lidi, kteří chápou současný úkol a jsou ochotni jít vpřed.

Kolem celé záležitosti s mimozemšťany existuje ohromná a dezinformační kampaň, vše je zvoleno tak, aby vzbuzovalo strach s cílem vytvořit falešnou hrozbu z vesmíru. Mimozemšťané si zvolili nenásilí jako svůj přirozený evoluční postup, jinak by jejich vysoká úroveň vědomí a pokročilé technologie dávno vedly ke vzájemnému zničení. Hrozby vždy přicházely od lidí, nikde ne od mimozemských.

Bezpečí pro nás je v rychlosti chápání a poznání toho, co se děje a proč se to děje, tedy v udržení kroku se změnami v průběhu transformace a v otevřenosti o všem i o sobě, kdy jakékoli tajnůstkaření nemá šanci, neboť v této době vše vyjde na povrch. Lidé si přejí řešení krize životního prostředí, řešení energetické krize i řešení chudoby na této planetě. Kontakty s mimozemskými civilizacemi přinesly pokročilejší technologie jak na výrobu energie, tak i na pohon dopravních prostředků, avšak to je lidstvu zatajováno mnoho let. Proto je nutné, abychom zajistili tyto dávno vyvinuté technologie pro mírové využití, k vyřešení krizí na planetě.

Lze si představit, že miliardy lidí v Africe, Latinské Americe, v Indii, budou schopny mít v každé vesnici zařízení, které vyrobí veškerou potřebnou energii pro elektrifikaci, chlazení, čištění vody, recyklaci odpadů a to vše bez znečištění a bez nákladů na energii samotnou a sama výroba zařízení nebude o nic nákladnější nežli výroba generátoru. Jakmile bude mít svět volnou energii a nebude třeba stavět elektrárny a rozvodné sítě, i malé celky budou poměrně soběstačné a budou moci rozhodovat o svých záležitostech sami. S tím půjde ruku v ruce nárůst moci lokálních samospráv a dosud mocní se budou muset o tuto moc podělit. Utajení nových technologií je hluboce zakořeněno v otázce moci.

Tyto oblasti světa přeskočí 150 let průmyslové revoluce a přejdou k malým zařízením, bez znečištění a bez potřeby paliva či nákladné infrastruktury. To vše způsobí i decentralizaci moci, každá obec bude soběstačná a dojde tedy k omezení centralizace vlády, centralizace bankovnictví, protože když decentralizujeme výrobu elektrické energie a ekonomickou aktivitu, decentralizujeme také tu kleptokracii nejhoršího zrna, která nyní řídí naši planetu.

S nárůstem moci lokálních samospráv na jedné straně, budeme se čím dál víc integrovat jako jedna globální vesnice na straně druhé, a to díky možnosti bezprostřední globální komunikace a cestování po celém světě. Cestování z kontinentu na kontinent bude díky novým antigravitačním technologiím extrémně rychlé. Tento dvojí proces posílení samosprávnosti malých oblastí a zvyšující se integrovanou světového společenství bude probíhat současně. Díky tomu dojde k vytvoření nového světa.

Staré přísloví říká: Chceš-li mít mír, pracuj na spravedlnosti. Je obtížné mít na tomto světě spravedlnost, když většinu světových zdrojů využívá jen malé množství lidí, zatímco zbytek živoří v otřesné chudobě. Z těchto příčin vzrůstá světová krize a revoluce, vzrůstá hněv namířený proti Západu, světový terorismus. Vlna světové revoluce a revolty proti starým pořádkům a nespravedlnosti bude tím přílivem, který pozvedne lidské společenství na novou úroveň vědomí a bytí, na úroveň spravedlivou a štědrou pro všechny, ne jen pro malé množství lidí. Protože pokud nezměníme směr, pak pravděpodobně dojdeme tam, kam jdeme.

Existují záznamy a dokumentární filmy ze setkání v Kalifornii v roce 1954, během kterých se sešli mimozemští a vůdcové Spojených států. Podáván je i přehled technologií, které jsme byli schopni vyvinout díky mimozemským inteligencím: počítačové čipy, lasery, zařízení na noční vidění, neprůstřelné vesty a jiné. Kontakty s mimozemskými přinesly na Zemi pokročilejší technologie v mnoha oborech lidské činnosti – to vše je ale lidem zatajováno už mnoho desítek let. Pokud nebudeme mít technologie, které nás zbaví fosilních paliv a jaderné energie, nemůžeme pomýšlet na dobrou budoucnost lidstva. Tajné a zarputilé potlačování těchto technologií je přímo spojeno s centrální mocí.

Špatná interpretace Písma a proroctví má ohromné důsledky. Řešení je v předložení jiné perspektivy. Nejedná se o konec světa a života. Jde o konec starého světa a současně probíhá nástup nového, neboli starý cyklus končí a nový začíná, jsme na prahu nové fáze Zlatého věku. Vesmírný koráb Země musí být dobře navigován a stabilizován, aby vznikla ta civilizace, pro kterou je předurčena. Transformace ale neproběhne sama od sebe, řídit a umožnit ji musíme my, lidé. Nejsme na to sami, asistují nám a pomáhají i vyspělé kosmické civilizace. Země je planeta svobodné vůle, aby mohlo k transformaci dojít, musíme použít naši svobodnou vůli, musíme se naučit použít ji, pak dojde ke změně. Čím víc se civilizace vzdálí od duchovnosti, tím více má sklony k násilí. Jde však o skutečnou spiritualitu, která je univerzální a ne o „náboženství“, které je jen z úrovně lidské, a pro které z větší části platí to, že se jedná o lidské machinace s vírou.

Ropu bychom měli považovat za velmi cennou, dají se z ní vyrábět plasty, lubrikanty a syntetické látky a ne ji používat jako palivo. Jsme na počátku cyklu, který potrvá 500 tisíc let, takže vše, co nyní děláme, by mělo brát ohled na dalších 20 tisíc generací, které přijdou po nás. Bez míru nemůže na Zemi dojít k dalšímu pokroku, jediná možná budoucnost je mírová. Většina ze 6 miliard lidí jsou skutečně velmi mírumilovní lidé. Bohužel jsme nebyli ochotni izolovat těch několik vzteklých psů, kteří si stále libují v napadání těch druhých. Země je posud v kosmické karanténě. Vyspělé kosmické inteligence chrání vesmír před živočišnými druhy, jejichž technologie mnohonásobně předběhly jejich sociální a duchovní vývoj. Militantním lidem není uvolněna cesta do vesmíru.

Neil Armstrong byl zcela přeslechnut, když po svém přistání na Měsíci oznámil, že v kráteru je mnoho mimozemských korábů, které nás sledují a že jsme v podstatě byli vykázáni z Měsíce! Během studené války měl kosmický program skutečně vojenský charakter, existovaly plány na rozmístění zbraní na Měsíci. Pokud se vypravíme do vesmíru jako sjednocená a mírová civilizace, budeme vítáni, vesmír bude pro nás otevřenou knihou.

Ve vesmíru jsou mimozemská zařízení, která jsou v podstatě trvalými základnami. Na odvrácené straně Měsíce jsou uměle postavené stavby, stejně jako pod povrchem Marsu jsou rozsáhlé stavby mimozemských. Lidé z JPL autorovi S.M. Greerovi sdělili, že oni vědí, že stavby na Měsíci a Marsu jsou velmi staré a že tyto informace nebyly z náboženských a teologických důvodů zveřejněny, protože ortodoxnost náboženských dogmat by takové odhalení nepřežila. Existence nekonečného Stvořitele a pravděpodobnost toho, že lidské evoluci v rámci božského plánu asistovaly vyvinutější civilizace, se však vzájemně nevylučují.

V rámci Sheldrakeových morfogenetických polí existuje zásada, že jakmile se vyvine koncept, který funguje, má tendenci se replikovat a to i skrze mimo prostorové spojení. Je to jako fenomén sté opice. Mysl je vždy všudypřítomná a je tím konečným a nejvyšším mimo prostorovým integrátorem. Proto také naše myšlenky, modlitby a vize mohou mít mimo prostorový efekt na celou Zemi i celý vesmír. Ve skutečnosti i hmota je vědomím, věcí mysli, postupně odstupňovaným na různých rezonančních frekvencích.

A tak prostor, hmota a čas jsou hluboce a neustále napojeny na vědomí. Ale vědomí je jedno, je nedělitelné. Rozdělujeme je pouze v naší rozumové mysli, ale to je umělá konstrukce, ve skutečnosti vědomí je dokonale integrováno a všudy přítomno, z toho důvodu může existovat i telepatie i léčení na dálku. Podstata mysli je vždy mimo prostor. To je i důvod, proč se fyzikální, inženýrský či genetický systém, který se vyvinul na jednom místě a je úspěšný, začne šířit i v dalších částech vesmíru. Děje se to skrze dokonalou integrující vlastnost vědomí.

Kapka a oceán jedno jsou. Stvoření je nekonečný vnější oděv vnitřní bezbřehé Mysli a to vše dohromady je velkým Bytím. Samo stvoření je neomezené, činnost vyvěrá z nekonečna a sama relativita je nekonečná. Vědomí ztotožňujeme se svým egem, avšak vědomí zdaleka přesahuje naše ego. Individuality jsou rozdílné, intelekty jsou rozdílné, těla jsou rozdílná, ale samo probuzení, samo vědomí je totéž. Nikdy jsme nebyli odděleni. Pokud poznáme a prožijeme tuto jednotu a shodu, cítíme soulad s kýmkoliv druhým, ať už je to zvíře, strom, hvězda či mimozemšťan. Naše individuality jsou okna, skrze které nekonečno vyjadřuje samo sebe. Tak se kapka naší individuality sjednotí s oceánem, a pak jsme oceánem.

Uvědomujeme si, že všechno je posvátné, věčnost stvoření je posvátná, každá bytost je posvátná, neboť Duch, to probuzené Bytí je skutečnou podstatou všeho, co je. A to je vždy dokonale celistvé a jednotné, i když si to hraje a tváří se, jako by bylo rozdílné. To, co je relativní, podléhá diferenciaci, zároveň koexistují spolu, vzájemně se nevylučují. Občas je tu jednota, občas relativita. Vše je dokonale integrováno, je tu prostor a čas a hvězdy a vzdálenosti. Je velmi důležité chápat nuance mezi absolutním a relativním, protože taková je pouť, po které kráčí naše duše. Absolutní Neohraničenost se manifestuje v relativním, jakmile toto pochopíme a prožijeme ve svém tichém a nekonečném vědomí, můžeme dosáhnout plnosti našeho bytí.

Cokoliv má formu a tvar, má v sobě i astrální světlo. A je tu i čistá ideová forma a vědomí, které je kauzální, to je ta úroveň kosmologie, která je v ideově zárodečné formě. Nekonečné vědomí manifestuje tuto zárodečnou ideu. Je to ideová forma a myšlenková vibrace, třeba jablka, bez formy a tvaru, pouhá myšlenková esence. Z této myšlenkové vibrace této ideje vyzařuje světlo a forma a tvar a barva jablka. Tato astrální šablona či matrice se stává čím dál víc rozlišenou, zhmotnělou a proměňuje se do jemných subelektromagnetických energií – energie point-zero, magnetických sil a dalších energií, které vytvářejí a formují atomy a molekuly jablka. Tento proces, tato Boží architektura existuje v každé věci, ať už je to galaxie nebo hvězda nebo člověk. A tak vědomá mysl vytváří nejprve myšlenkově kauzální rovinu věci, pak manifestuje to astrální a pak manifestuje ten hmotný objekt.

Samotnou esencí je čiré vědomí. Skrze tichou mimoprostorovou mysl jsme spojeni s jakýmkoli objektem a dematerializujeme jej a rematerializujeme nebo přenášíme skrze body v prostoru a času. Pokud chápeme, jak se vědomí a věci mysli stávají hmotou, dokážeme na ten předmět působit. Neexistuje žádná separace, kromě našich vlastních rozumových konstrukcí. Stavíme si pouze své vlastní klece a pouze my sami je můžeme otevřít. A proto se musíme odnaučit našim navyklým intelektualizacím a tiše prožít ten sjednocující stav, stav jednoty. A když jej posílíme jemným zapřáhnutím vůle a aktivní víry, pak je možné téměř vše. To je tvůrčí proces a Stvořitel – Božské Bytí – vytvořil tímto způsobem celý vesmír. A v nás je ukryta tatáž schopnost, ke které se vývojem dopracováváme. Proto se říká: Ten, kdo poznal své pravé Já, vpravdě poznal Boha.

V rámci světů světla jsou vyšší a nižší světy, různé úrovně. A když někdo zemře a odejde z tohoto světa a je ve svém astrálním těle, pak vyhledává sobě podobné a těší se ze společnosti svého druhu. To se děje na základě zákona podobné přitahuje podobné, čili ne každému se jeho společnost může líbit, záleží na tom, jaký charakter si vypracoval. Existují pekla, jako stav mysli, jsou to hrubší a nižší aspekty astrální říše, kde lidé s podobnými sklony, chováním a společnými energiemi jsou spojováni dohromady. A existují nebeské sféry s jemnější a jemnější úrovní astrálu, skutečně vysoké andělské říše. Zjemnění mysli, myšlenek a energie pokračuje, dokud se nedostaneme na úroveň avatára, na stupeň Stvořitele. A to je pouze astrální rovina, za tím existuje kauzální rovina, esence toho, čím vlastně relativní existence je. Můžeme se vyvinout až do sfér, kde není třeba žádné formy astrálního těla, a ocitneme se v bodu myšlenky, vědomí; je to velmi expanzivní, nádherné a božské. Existence, která je za kauzálním stavem, má ještě jemnější frekvenci.

Každá individualita je jedinečným stvořením. A jakmile je jednou stvořena, existuje navždy jako jedinečná věc. Tato individualita je zde a bude pokračovat navěky. A přes to ta probuzená mysl v každém z nás je touž myslí, jaká je ve všem, jaká je v nás všech. Každý jedinec, tím, že se spojí s mimo prostorovým aspektem vědomí, může zakusit individuální život jakéhokoli jedince, který žil na Zemi nebo kdekoliv ve vesmíru. Termín reinkarnace je tedy nesprávný. Ve skutečnosti je to uvědomění si jednoty mezi individualitou a nekonečnem. Aspekt nás všech, který je nekonečným Já, zažíváme všichni, takže vědomí jakéhokoli jedince může být napojeno na toto rozšířené mimo prostorové vědomí a může být zakoušeno jako život někoho druhého. Protože ve skutečnosti jsme my všichni vždy jedním Bytím.

Vnitřní vědomí je univerzální a tak můžeme zakusit život jisté archetypální bytosti nebo někoho, kdo zanechal v historii významnou stopu. Hlubokou pravdou je, že jsme všemi bytostmi všech věků. A pokud se rozhodneme, můžeme zažít individuální bytí a život v minulosti, v přítomnosti nebo v budoucnosti, v jeho dokonalé plnosti. Uvnitř nás je schovaný celý vesmír, probuzená Mysl uvnitř nás je stále přítomna, můžeme s ní rezonovat a prožít všechny duševní zážitky jakékoliv bytosti. Vcházíme do věku zralosti lidské rasy, a proto je třeba, abychom tyto věci chápali hlouběji. Co si lidé myslí o reinkarnacích, je zcela mylné a přesto je v tom hluboká pravda, kterou nelze sdělit, protože je ve své úplnosti mnohem abstraktnější a mimo prostorovější, je vyššího řádu, než jsme s to pochopit.

Samozřejmě, pokud chceme prožít, jaké je to být dubem, mravencem nebo psem, je to možné, nemusíme ani čekat na další život; autor uvádí, jak plaval s delfíny, ti ho přijali mezi sebe a tak se cítil být jedním z nich, ve svém vědomí se prožíval jako delfín, vcítil se, navibroval se. Když opustíme své tělo a přejdeme na další úroveň, budeme mít všechny své vzpomínky, budeme si pamatovat každého, s kým jsme pobývali na Zemi. Jako individuality se budeme vyvíjet skrze všechny světy stvoření a skrze všechny stavy vědomí. V jednom bodě, budeme-li si to přát, budeme kapkou vracející se do oceánu, z kterého jsme se vynořili a do kterého se všichni vrátíme. Takový je účel a putování individuální duše. Prožitek individuálního bytí je učením se, jak shledávat požehnání v tom, že se staneme ničím a že se opět staneme nekonečnem a přesto si být schopni vychutnávat tuto existenci a plnost stvoření a Bytí.

Nebeské vnímání. Jsme zaujati tím, co jsme udělali, zatímco bychom se měli více soustředit na to, co pozitivního a prospěšného světu jsme opomněli udělat. Hříchy našeho zanedbání jsou téměř vždy větší než hříchy vykonané. Takže nepromarněme příležitost činit dobro, být laskaví, umět se dělit, být schopen oběti a využít každou příležitost vytvořit lepší svět. Každá individuální bytost má i optimální roli, kterou má hrát, ta je v souladu s vlastním jedinečným já. Naše správné konání a správná cesta zve se dharma.

Všechny možné reality vesmíru probíhají simultánně a jsou spojeny skrze mimo prostorovou mysl. Vědomá Inteligence je nejvyšším sjednocovatelem všech různých sfér. Existuje relativní rychlost a relativní mimo prostorovost. Záleží na tom, na jak jemnou rovinu daný objekt dostaneme, zda jej vložíme do éterického, astrálního či příčinného stavu, které jsou všechny skrytě vlastní každému objektu. Čistá myšlenková forma spojená s myslí se může přenést z jednoho místa ve vesmíru na druhé vskutku okamžitě, bez ohledu na vzdálenost světelných let. To vše můžeme zažít i bez pomoci technologie, v lucidním snu, kdy se pohybujeme v našem duchu nebo v astrálním těle; tak lze vyklouznout i z časových souřadnic a vidět do budoucna i do minulosti.

Pokročilé mimozemské civilizace disponují s komunikačními přístroji, jež interferují či kooperují s myšlenkami. Ne všechny mimozemské civilizace jsou na stejné úrovni integrace této kosmologie do svých funkčních technologií. Se všemi úrovněmi astrálu lze vstoupit do interakce pomocí technologie za předpokladu, že je naše věda dost přesná a jemná. Vstup do jemnějších aspektů astrálu je velmi přísně hlídán, protože abychom fungovali na této úrovni, je třeba velkého osvícení. Tyto sféry jsou stráženy vyvinutými mimozemšťany a nebeskými bytostmi a silami, které zdaleka přesahují vše, co je na Zemi. Pokud civilizace obývající planetu, neustanoví globální mír, není jí umožněno opustit svou planetu, je v karanténě. Jakmile dojde k ustanovení míruplné existence, začne mít čím dál větší svobodu pohybu.

Technologie a materiální vědy jsou čím dál více spojené a zakořeněné v porozumění vědě o vědomí. Velmi pokročilé mimozemské koráby jsou vlastně inteligentní biologické stroje, jsou tak sofistikované, že dosahují roviny sebe integrace a inteligence. Svědkové hovořili o tom, že když došlo k sestřelení mimozemského korábu, choval se koráb tak, jako by byl zraněn a pokoušel se vyléčit si zranění. Vyléčení a stažení rány proběhlo přímo před očima svědka. Jde o rovinu ultra nanotechnologie. Vyspělé civilizace, pokud chtějí vstoupit do interakce s materiálním vesmírem na hmotné úrovni, potřebují nějaký hmotný aspekt; na astrální rovině se jinak cestuje pomocí mysli. Technologické prostředky a vesmírné lodě jsou také potřebné při cestování či existenci v nepříznivém či obtížném prostředí, pod vodou, v hlubinách vesmíru apod. Mimozemšťané jsou z hmotných světů podobných Zemi a jsou biologickými lidmi žijícími na této planetě. Mnoho Mimozemských korábů má na palubě posádku, která je spíše robotickými humanoidy, a to z důvodů bezpečnosti.

Potenciál lidstva je stejný jako potenciál každého druhu ve vesmíru. Život na Zemi je povzbuzován, pozorován a chráněn, je velmi milován a veden do stavu zralosti. Panuje velké očekávání, že brzy dospějeme, přestaneme mlátit jeden druhého po hlavě jako tlupa šílených pralidí a začneme žít civilizovaným způsobem. Tato éra je univerzálním kosmickým cyklem. Žijeme v době největšího potenciálu a největších výzev. Nejsme horší ani lepší než jakýkoliv inteligentní druh ve vesmíru. Jsme si rovni, protože v nás, stejně jako v nich, je ukryt celý vesmír.

Pokud nechápeme podstatu reality, nemůžeme opravdu porozumět podstatě budoucnosti. Když mluvíme o budoucnosti, lze hovořit pouze o tom, co pravděpodobně bude. Mohou se měnit detaily, i časová osa sledu událostí, ale hlavní téma je dobře známo. Plán nového světa byl vytvořen v nebeské sféře, můžeme vidět vzorce a obrysy příštích několika tisíciletí na Zemi. V žaludu je ukryt celý dub. A pokud dokážeme vidět, co je v žaludu, můžeme vidět všechny fáze růstu dubu, jak roste a dozrává v dalších stoletích.

Jde jen o pravděpodobnou budoucnost, neboť do Plánu zasahuje i svobodná vůle lidí žijících na Zemi. Tak již sto let přesahujeme do doby, kdy jsme měli mít univerzální mír, eliminaci chudoby, zařízení na volnou energii, antigravitační cestování a mírumilovné poutě do vesmíru. Nic takového nemáme kvůli chybnému použití svobodné vůle a ignoranci. Lidé mohou svou svobodnou vůlí celému procesu buď napomáhat, nebo překážet.

Současný stav věcí bude změněn, to je jasné. Nebude to však snadné. Snadné by to bylo před sto či před sto padesáti lety. My jsme tehdy tou branou neprošli, pevný mír jsme neustanovili, z mečů jsme radlice neudělali. O to bude přechod nyní obtížnější. Je třeba zaměřit se na vzdálený horizont, na nový cyklus, který nevyhnutelně přijde. Musíme kráčet stále vpřed a dělat to, co je správné a říkat to, co je pravdivé. Je třeba říkat pravdu, i když se najdou lidé, kteří ji nechtějí slyšet. Čas i prostor jsou relativní. A to, zda k některým věcem dojde nebo ne, záleží na tom, co děláme my. Země nás velmi miluje a je trpělivá, nicméně i její trpělivost má své meze. Pokud bude třeba, a my se nezměníme, setřese nás ze sebe jako pes blechy. Země byla stvořena, aby byla miliony let domovem pro evoluci inteligentního života.

Každý jedinec hraje svou roli v tom, jak to vše dopadne. Jako lidé můžeme výsledek ovlivnit, nikdy není příliš pozdě. Známe legendu o Atlantidě, příběhy o Lemurii a Mu v Tichém oceánu. Je pravdou, že tu byly celé kontinenty či civilizace na téže úrovni jako my, nebo dokonce ještě dále, které po sobě prakticky nezanechaly stopy. A ty, které zbyly, byly zahlazeny. Mnoho informací nenajde svou cestu na veřejnost, protože ti u vesla jsou hnáni chtíčem po moci, falešnou vírou a nesprávnými názory, touhou ovládat a korupcí. Po té, co my uskutečníme přechod, nedojde ke ztrátě kontinuity civilizace, ale musíme ho uskutečnit.

Žijeme v momentu fázového přechodu v historii lidské rasy. Přes to chaotické musíme vidět ty ostrovy světla, pravdy a poznání; do jaké míry se staneme vizionáři, do takové míry budeme vize nového věku manifestovat a realizovat. Architekt vesmíru zanechal krásný plán, který je skrytý v nitru každého z nás. Zpočátku zavládne perioda křehkého míru, někteří vzteklí psi budou muset být pevně připoutáni k řetězu. Politickému míru bude předcházet široké rozšíření stavu vyššího vědomí a osvícení mezi většinu obyvatelstva. V poslední instanci je jedinou cestou, jak zajistit takové chování, které by neškodilo druhým, osvícení. Z toho důvodu mír a osvícení kráčí ruku v ruce. Jakmile dojde k obnově civilizace pomocí nových technologií, což potrvá zhruba sto let, zavládne na Zemi trvalý mír a vzrůstající blahobyt. Lidé zůstanou lidmi, ale excesy násilí a válek ustanou. Uvidíme takový rozkvět lidstva, jaký nemá obdoby.

Klíčem je volná energie. Největší procento nákladů na výrobu čehokoliv připadá na energii. Jakmile se položka za energii bude blížit nule, nastane zcela nový svět hojnosti bez znečišťování životního prostředí, nastane doba udržitelné civilizace existující v harmonii s přírodou. Díky pokročilým technologiím se pracovní týden zkrátí na nějakých 15-25 hodin, zbytek času lidé stráví tvůrčí činností, rekreací, učením a rozvojem své osobnosti. Lidé objeví volání své duše, svou vlastní dharmu, aby mohli přispět tím, co souzní s jejich vrozenými dovednostmi a talentem od Boha a nikoliv tím, co se blíží potřebě diktované nutností přežít. Z těchto důvodů vznikne civilizace, ve které lidé budou moci usilovat o vyšší stavy vědomí a osvícení.

Éra velkých metropolí a městských konglomerací skončí, zanikne jejich ekonomická potřeba, země bude planetou vesnic. Transport bude velmi rychlý a efektivní, převážně ve vzduchu. Celkové klima Země bude mnohem teplejší. Technologie na volnou energii umožní stoprocentní recyklaci všeho, včetně vody. Již od 70. let máme všechny technologie, které mohly srazit na nulu veškeré znečištění vznikající při výrobě, dosud jsou před lidmi utajované. V delší budoucnosti vědy ve spojení s kosmologií umožní zhmotnění každé věci, každé komodity z vesmírné látky kolem nás. Taková technologie již existuje.

Bydlení bude mnohem méně nákladné, odlišná bude i architektura nových budov. Vše, co bude potřebovat energii, bude mít v sobě zabudovaný zdroj volné energie, vše bude bezdrátové. Jakmile budeme mít antigravitační možnosti, budeme stavět tak, jak se budovaly pyramidy a z jakýchkoli materiálů šetrných k životnímu prostředí, tedy bez chemikálií. Z psychologického hlediska jsou lidé mnohem šťastnější, když žijí v intenzivnějším vesnickém osídlení, kde mají sousedy a přátele a mohou chodit či jezdit na kole nakupovat a navštěvovat se.

Ohromné množství úrodné půdy, které leží pod betonem a asfaltem, bude moci sloužit zemědělství či rekreaci. Ohromné částky vynakládané na vojensko-průmyslové operace a finance, kterými nyní plýtváme na energii, pohonné systémy, transport a povrchové cesty, budou použity pro skutečný pokrok lidské civilizace. Dnes jsou tyto zdroje vydávány na špatné účely a prohýřeny. Až proběhnou všechny tyto změny, bude existovat jediná centrální měna, důležitost státních hranic se stane zanedbatelná.

Medicína projde velkou proměnou, každý dobrý lékař bude muset být také velmi duchovně založený. Dosud nevyléčitelné choroby i vážná poranění budou léčitelná. V utajených projektech již nyní existují technologie, které lidem umožní kompletní regeneraci končetiny nebo zranění páteře! Protože fungují na stejném fyzikálním principu jako systémy na volnou energii, jsou lidem utajovány. Nyní žijeme ve velmi zkorumpovaném světě, kde rozhodnutí, zda něco zveřejnit či ne, je součástí velkého byznysu a má to jen velmi málo společného s pravdou či se zdravím. Je to o tom, zda bude mít stomiliónová investice farmaceutické firmy adekvátní zisk či ne. Je to o penězích a zneužívání moci.

Délka přirozeného lidského života je někde kolem 120 let. V budoucnu se budou lidé dožívat tohoto věku při dobrém zdraví. Není nutné žít navěky ve fyzickém těle. Život na Zemi je jedinečný, ale totéž platí i o astrálních světech. Jakmile porozumíme kráse života po životě, budeme méně úzkostní ohledně odchodu z tohoto světa. V budoucnu bude kladen důraz jak na dobrý život, tak na dobrou smrt – doma, v klidu, obklopen svými blízkými a nikoliv přístroji. Abychom poznali, kdy odejít a přesunout se jinam, je třeba duchovní moudrosti a poznání. Každý člověk, který kráčí na druhou stranu, by měl mít duchovní asistenci, aby mohl vystoupat na tu nejvyšší možnou úroveň, podle svého stavu vědomí a duchovní cesty. Čím více jsme materialističtí a méně duchovní, tím více jsme neschopní radovat se jak ze života, tak z jeho konce.

Optimalizovaná bude nejen medicína, ale i vzdělávání. Naučíme se, jak se skutečně vzdělávat. Jisté meditační a spirituální techniky otevírají ohromný potenciál a lze je učit od raného dětství. Chudoba a špatná výživa v rozvojovém světě brání mentálnímu i tělesnému růstu dětí, a jakmile dojde k vymýcení chudoby, rozkvete i mysl těchto dětí. Chemikálie, toxiny, zamoření vod a vzduchu, to vše bude eliminováno. Během času dojde k ohromnému nárůstu inteligenčního kvocientu.

Žijeme v době nejhorší situace, jaká kdy byla, co se týče integrity rodiny. Lidé začnou na rodinu pohlížet jinak, jako na trvalý závazek. Lidé se naučí najít si partnery, se kterými utvoří zralý svazek. Každé dítě by mělo být plánované a chtěné. Děti by měly mít oba rodiče a širší rodinu, kteří je podporují a zahrnují láskou a potřebnou disciplinou. Lidé se zaměří na blaho, lásku a výchovu dětí. Na každé dítě musí být pohlíženo jako na posvátný závazek, který je potřeba chránit, vyživovat a vést směrem k osvícení. Nyní nemáme kulturu, která by to ctila a už vůbec nemáme sociální a ekonomický řád, který by to umožňoval. Dokonce když odejdeme na onen svět, budeme mít své děti nablízku, i vnuky a pravnuky. Existuje nepřerušená linie a ty individuální duše pokračují dál a dál, skrze všechny stavy evoluce a osvícení. Lidé budou čím dál více chápat, jak výjimečnou událostí je přivedení duše na tento svět; vytvoření vědomého života. Jakmile tomu porozumí, pochopí též posvátný závazek z toho vyplývající.

Struktury a instituce kolem dnešního náboženství projdou velkou proměnou a z větší části prostě zaniknou, protože není již třeba mít centralizované duchovenstvo. Duchovenstvo se vyvinulo hlavně proto, že většina lidí byla negramotných, tato potřeba skončila již před 100-150 lety. Idea placeného profesionálního duchovenstva patří minulosti, bylo toho zneužíváno. Lidé dneška si musejí osvojit odpovědnost za svůj vlastní duchovní vývoj.

Komunity se budou vyvíjet tak, že jejich ústředním nosníkem bude hledání spirituální pravdy a prožívání spirituální reality a pátrání v univerzálních naukách osvícených duchovních učitelů. Duchovenstvo bude nahrazeno laiky, sdílením idejí. To, co je dnes vydáváno za velké náboženské otázky, bude změněno a přesměrováno na skutečný cíl všech velkých proroků, avatárů a duchovních učitelů, kteří sem přišli, aby nám předali poznání o existenci posvátného Bytí a schopnost se modlit a meditovat tak, abychom to posvátné realizovali v našem životě. Korupce náboženství je spjata jak s masami lidí vzdávajících se vlastní spirituální síly, tak s duchovenstvem náchylným ke zneužívání moci.

V průběhu času lidé odhalí, že pravda je jen jedna a že náboženské rozdíly jsou nepodstatné anebo založené na lži, špatné interpretaci či překroucení původních duchovních učení. Nakonec vyvineme univerzální spiritualitu. Ve stavu probuzení si uvědomíme, že Buddha, Krišna, Ježíš či Mohammed jsou manifestací téhož Božství.

Ti, kdo prošli zážitkem blízkým smrti, poznali, že v okamžiku oddělení duše od fyzického těla pokračuje nepřerušená kontinuita vědomí. Kontinuita naší individuality zůstává, máme všechny naše vzpomínky, všechno naše poznání a navíc jsme náhle osvobozeni ze zajetí hmoty, jako pták z klece. Naším domovem se stává širý kosmos astrálních říší, říší světla. Vystoupáme na úroveň shodnou se stupněm naší evoluce a vědomí dosaženého během pozemského žití. A jsme vítáni našimi milovanými a přáteli, se kterými jsme se stýkali na Zemi. V této duchovní formě pokračujeme v růstu a evoluci skrze všechny úrovně kosmologie, v astrálních světech procházíme jednou realizací za druhou.

Jedna z klíčových věcí, které si je třeba pamatovat v okamžiku odchodu ze světa, zní: Zapomeň na všechno, co jsi znal, nech to být a vstup do toho největšího Světla. Nejlepší možný výsledek je zaručen tehdy, když budeme odpoutaní od všeho, co víme, od našich představ, od všeho, co jsme udělali, kým jsme a umožníme si zcela a úplně se ponořit do toho posvátného Světla. To, co lidi zdržuje při jejich přesunu z této planety na další rovinu, jsou jejich připoutání, ať již materialistická či pojící se k jejich názorům a egu. Pro většinu lidí znamená osvobození od těla obrovskou radost, svobodu a příliv nových schopností. Z nitra své mysli můžeme manifestovat cokoliv, nejsou zde žádná omezení. Nicméně život ve fyzickém těle otevírá bránu na super dálnici duchovního vývoje, pokud se pro to rozhodneme.

Země je jedna velká škola a očekává se od nás, že se něčemu naučíme. Tyto lekce mají různé úrovně. Do učení však vstoupíme jen tehdy, když sami chceme. Život na Zemi vytváří příležitost k rychlejší osobní evoluci. Z toho důvodu život na Zemi, ke kterému se pojí utrpení, je jedinečný. Nicméně jsou lidé, kteří prožijí celý život, aniž by se chopili této jedinečné příležitosti. Mystérium utrpení a oběti se velmi těsně váže k duchovnímu vývoji a schopnosti dosáhnout vysokých stavů osvícení. Říká se, že existují hlavní způsoby, jak se po smrti vyvinout do lepších stavů. Za prvé pomáhají modlitby pozůstalých na Zemi. Za druhé je to intervence osvícených bytostí z druhé strany a za třetí je to konání dobrých skutků jménem těch, kteří zesnuli. Pokud lidé zanechají všeho, co dělali, žádají o odpuštění a obrátí se k posvátnému Bytí, mohou postoupit dál; vše lze transcendovat v jediném okamžiku. Takže v okamžiku smrti je nutná pokora, jisté milosrdenství a spirituální pomoc druhých.

V rámci velkého cyklu, který se právě otevřel, existují stovky menších cyklů. Zhruba po dalším tisíci let dojde k dalšímu umocnění tohoto velkého cyklu, které bude výsledkem zjevení dalšího avatára. Tyto manifestace Boží vůle znásobí a posílí schopnost lidstva plně si uvědomit náš osud a vytvořit Zlatý věk Země. Hlavním tématem několika příštích století bude ustanovení božské civilizace. Osvícení bude běžnou zkušeností a hlavní inspirací všech lidí. Zatímco v současné době je v každé společnosti nanejvýš pár osvícených jedinců, na konci tohoto cyklu bude v tomto stavu každý muž, žena, dítě a dokonce každé dítě, které přijde na tento svět. Modrá planeta se stane jedním z hlavních klenotů na koruně vesmíru. Takový je osud Země a lidstva.

Vědy o vědomí vnesou nový potenciál do materiálních technologií a věd. Pro lidské bádání budou otevřeny všechny světy, všechny nebeské říše. Raný stav míru bude na Zemi probíhat souběžně s prvními otevřenými kontakty s mimozemskými civilizacemi. Všichni se dozvědí o skutečné historii lidstva, včetně těch cyklů a miléniích, kdy na Zemi byly nyní již zmizelé vyspělé civilizace. Oficiálně si budeme vyměňovat velvyslance s lidmi z celého vesmíru. Masy lidí si uvědomí, že mimozemští i pozemští lidé sdílejí tutéž jednotu ducha a čiré Mysli a že vědy vycházející z poznatků o vědomí začínají být volně přístupné všemu lidstvu. Organicky se vyvineme v lidi schopné cestovat vesmírem, je zde však práh, který musíme překročit, tím je univerzální mír.

Na každé planetě vždy existují lidé, kteří vedou lidstvo do vyšších stavů vědomí, kam nakonec postoupí celý lidský rod. Na Zemi se vyvine výjimečná a nádherná kultura, která se stane kosmickou kulturou. Čím více bude probíhat evoluce vědomí a vstup do stavu osvícení, tím více budeme vstupovat do interakcí s dalšími civilizacemi. Nakonec se vyvineme tak, že se budeme dělit o výdobytky naší moudrosti s jinými světy. Vyvineme technologie, které budou mít vlastní život a vědomí. Inteligentní, vědomá kvalita bude existovat takřka ve všem, co uděláme. Vše bude v sobě obsahovat zvláštní živou energii a vědomí. V budoucnosti vzdálené několik tisíc let bude mít Země nádhernou biosféru s lidskou civilizací, která se bude projevovat božskými, nebeskými kvalitami v každém aspektu života.

Lidské tělo bude odrážet dosažený stupeň duchovního vývoje. Dosáhneme takového stavu dokonalosti, že nás během života nepotká žádná nemoc nebo choroba. Když nadejde čas odchodu z tohoto světa do dalších sfér, lidé si zvolí okamžik a opustí vědomě tělo. Svět, ve kterém žijeme dnes, je obestřen velmi hustým závojem, který zabraňuje lidem, aby vnímali jiné světy. To bude změněno. Nebudeme se už ztrácet ve své nevědomosti, nebudeme hledat pohodlí ve slepotě, nebudeme se ztrácet ve svém ignorantství. Budeme vnímat nebeské bytosti a otevřeně s nimi komunikovat, budeme cestovat po hvězdách. Tento nádherný cyklus bude pokračovat bez přerušení a na konci tohoto pětiset tisíciletého cyklu se každý aspekt života na Zemi stane božským.

Jakmile lidi pochopí, že život je věčný, začnou vnímat čas odlišně. Ta vize, kterou dnes vidíme, je předem uskutečněná. Ta realita již existuje. V rovině lineárního času je to vše ještě před námi, ale ve skutečnosti již je to tu. Můžeme to vidět i cítit. Bůh miluje ty, kteří pracují společně. S lidmi, kteří sdílejí tuto vizi a nějakým způsobem pracují na jejím naplnění, se můžeme spojit a trávit společný čas. Můžeme se vytrénovat tak, abychom prodlévali v tom dobrém a krásném, tak, abychom to k sobě přitahovali a vnášeli do světa. Není to snadné, protože ještě žijeme ve světě, který je čím dál tím hrubší a destruktivnější. To nás nabádá k tomu, abychom se ještě více přimkli k pravdě a hlubší vizi. Sice si jsme vědomi přítomného chaosu, ale nesmíme se zaměřovat pouze na to.

Žijeme v té nejzajímavější době. Jsme poslední generace, která plně zažívá jak starý svět, tak novou éru; máme krásnou pozici, která je klíčová. Takovou neměla žádná generace před námi a nebude mít žádná generace po nás. Jsme generace doby proměny. Měli bychom být plni radosti a údivu nad tím výjimečným časem, ve kterém žijeme, a bezprece-dentními příležitostmi, které máme. Úsilí vynaložené na řešení těžkostí této doby, na vybudování univerzálního míru bude velebeno a připomínáno dalších tisíc let. Pokud se chopíme příležitosti, vykonáme takovou službu lidstvu jako žádná jiná generace. A z toho důvodu jsme zde.

 

Přicházející nový člověk

V průběhu mnoha tisíciletí se na Zemi objevovaly nové lidské rasy, aby pak zase vymřely. Na planetě se nacházejí určité oblasti, kde po mnoha tříbeních vznikají nové rasy. Čas již nadešel, doba proroctví i příprav je již za námi. Vstupujeme do fáze uskutečnění. Lid Páně je svoláván ze všech koutů světa. Jde o to na volání nejen reagovat, ale také je naplnit.

Božské Slunce vysílá do tohoto zkaženého a padlého světa 7 druhů paprsků, ty tvoří dokonalé spektrum, skládající se z barvy červené (pokrevní spojení), oranžové (nádhery Boží prány), žluté (zlaté srdce Kristovo), zelené (zelenající se Země naděje), modré (otevírají se před námi dálky), indigové (oblak Pána jde před námi) a fialové (čeká nás fialový plášť krále-kněze).

Člověk probuzený začne hledat. Začátek procesu se odehrává ve svatyni srdce. Ve většině případů začne atom jiskry Ducha v srdci silně vibrovat na základě nějakého mocného otřesu v běžném životě. Působení světelné síly na mozková centra probouzí myšlenky náležející ke stejnému druhu. Zářícím krystalem, v němž se může zrodit pravda, je atom Jiskry Ducha v srdci; je také zván oltářem, z něhož musí stoupat nádherná vůně a naplnit celou svatyni hlavy, aby člověk mohl porozumět slovu Ducha svatého. Hledání je proces s mnoha zkušenostmi.

Nová éra a nové lidstvo v právě začínající fázi kosmického vývoje stojí před naprosto novým konceptem: je jím člověk vedený nesmrtelnou duší a žijící z nového vědomí. Dnešní lidský typ bude nahrazen lidmi, žijícími ze sil dosud sotva tušených. Kandidát nového života v procesu spásy musí utvořit nejprve představu nebeského člověka. Tento mentální výtvor, myšlenkový obraz, musí ve svém duchovním poli vybudovat zásadní proměnu života.

Lidstvo jako celek podléhá otáčení kola – jeho začátek počíná dnem nového kosmického zjevení a končí kosmickou revoltou a to se stále znovu opakuje. Když dochází ke kosmickým revoltám, při nichž mnohé katastrofy ukončí život nespočetných lidí, tak vždy existují lidé, kteří katastrofám uniknou a z nich se pak vyvíjejí nové rasy, jež poskytují v průběhu doby nové příležitosti k reinkarnaci všem, kteří zahynuli při kosmickém převratu. Svědectví o tom podávají mnohé legendy a báje všech národů, jako je příběh o Noemovi. Když poslední člověk, který ještě může být zachráněn, je přijat do procesu osvobození, zazní hlas poslední polnice. Potom jsou všichni lidé osvobozeni z dialektického (polaritního, duálního) životního pole s jeho 2 sférami (svět živých a mrtvých) vyjmuti a začíná přeslavná Cesta Návratu do domu Otce. Počátek dialektického času je uchován v mýtu o Adamovi a Evě.

Pavel v 1. Listě Korintským říká žákům připravujícím se na Cestu: ..ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni..pomíjivé musí obléci nepomíjivé, smrtelné musí obléci nesmrtelnost.

Infračervené světlo přírody je svázáno s vědomím já a ultrafialové světlo přírody rozlamuje a napadá vše, co tomuto já odporuje. Tímto způsobem se rozvíjí dialektika: vznik, rozkvět a zánik, sníst a být sněden. V dosavadním životním poli lidstva se vše projevuje v protikladných párech: pravé a levé, dobro a zlo, život a smrt. Protiklady jsou spolu nerozlučně spojeny, neustále následují jeden po druhém. Díky tomuto základnímu zákonu vše v této sféře podléhá ustavičné změně a rozpadu, lidské životní pole je pomíjivé. Tímto způsobem měl člověk stále znovu dostávat příležitost poznat cíl svého bytí a jít Cestou návratu skrze transfiguraci. Dialektická životní sféra tedy byla a je myšlena pouze jako dočasné místo pobytu, jako nouzový řád. Rozpoznáváme v ní 2 typy vývoje: regenerativní a degenerativní. Ty nakonec způsobí rozdělení lidstva, které toto pole obývá. Člověk tedy ve svém bytí buď stoupá k vyšším hodnotám, do vývojově vyššího pole, Biblí oznamovaném jako nebeská říše, nebo degeneruje, padá do hříchu, klesá do vibračně nižšího životního pole, do nejtemnější temnoty.

Sluneční pole, zářící pole Krista, je dokonalé, neboť obsahuje celé spektrum. Přitahující neboli infračervené světlo božského Slunce je vždy doprovázeno ultrafialovým, rozlamujícím světlem; to nové staví, to staré se musí bořit, neboli kdo chce něco nového získat, musí také něco ztratit. Zatímco zářící pole přírody má za následek degenerační vývoj, zářící pole Krista vede regenerační vývoj. Vývojem se obě pole od sebe stále více vzdalují; nastane tedy okamžik, kdy už nebude možný přestup z jednoho pole do druhého, a to tehdy, když rozdíl bude tak strukturálně velký a entity budou tak biologicky odlišné. Takováto situace se opakovaně vyvíjí na konci každé lidské periody. Nastala doba, kdy se toto vydělování stává skutečností. Slovo Kristus zmlkne v ústech těch lidí, kteří nebudou náležet ke Kristovu poli, k vývojově vyššímu poli Kristova vědomí, budou demaskováni a všemi poznáni. Dosud hledající mají ještě krátký čas na volbu ve svých rukou. Kdo dosud lpí na poli dialektickém, na hmotném a živočišném, nemůže sloužit 2 pánům, bude svou vlastní vinou z pole Kristova vydělen. Přírodní já není přístupné pro vyšší život, musí zemřít, neboť tělo a krev nemohou zdědit Království Boží, které není z tohoto světa.

Lidstvo je velmi nemocné, smrtelně nemocné. Dialektický člověk tvůrčí schopnost svého mozku, myšlenkovou oblast, strašlivě a chaoticky zneužíval, když svou mentální schopnost podřídil takřka neomezeně vibračně nižším tělesným a hmotným žádostivostem a jejím následkům, což snížilo člověka až pod úroveň zvířete, ba stal se v některém směru nebezpečnější než zvíře, protože jeho myšlenky vytvářejí životní realitu, ať již to ví či ne. Mnozí lidé, chyceni v kole dialektického myšlení, jsou příliš černí a zvrhlí, než aby mohli dotek světla vyšší vibrace, Kristovy jednoty vědomí, vůbec pocítit.

Mentální koncepci boho-člověka je schopen vytvořit pouze člověk, který ještě vlastní v srdci atom jiskry Ducha. Jakmile se atomu jiskry Ducha dotkne infračervené světlo Gnose, počne silně vibovat, zasáhne svými světelnými impulsy brzlík, oživí jeho činnost tak, že ten počne do malého krevního oběhu vylučovat hormon. Jakmile krev takto nasycená dosáhne hlavy, vyvstanou v mozkových centrech ty nejúžasnější myšlenky. Tento myšlenkový obraz tiše září v duchovním poli jako zvláštní světlo. Člověk hledající buduje dál svou mentální koncepci, která není z tohoto duálního světa. Zpočátku žije dva životy, což je ono známé počáteční rozpolcení z toho vyplývající; symbolem je astronomické znamení Blíženců. Jestliže žák upřímným usilováním udržuje svou myšlenkovou koncepci čistou a ryzí, pak tato nová bytost, vnitřně z Boha zrozená, z oné jiskry Ducha, dosáhne plného růstu. Současně žádostivá, pozemská bytost, naše nižší já, které má za sebou dlouhý, eony trvající vývoj, pokouší se mentální koncepci božské věčnosti zahalit klamem, nepravdami, pomíjivým. Takto je Prométheus zcela spoután a přikován řetězy. Kdo však chce jít vytrvale Cestou Návratu, křížovou cestou, zvítězí. Pak v něm poroste už jen sám nebeský člověk a to od věčnosti do věčnosti.

Nejprve atom jiskry Ducha přiměje svatyni srdce k nové, osvobozující činnosti, tímto je vědomí srdce jako první vypuzeno ze svého přírodního stavu. Po té se k proudu obnovy připojí centrální vědomí hlavy. Po té musí být obraz nesmrtelného člověka proniknut do 3. centra ega, do ega pánve; vůli vědomí ega pánve zveme pudem. Žije-li člověk primárně a zcela bez zábran z tohoto třetího ega, představuje typ pračlověka, nespoutaného přírodního člověka, brutálního materialisty a hrubého uchvatitele. Ego hlavy a ego srdce mohou být kultivovány, ego pánve nelze podřídit žádné kultuře. Třetí stav vědomí ega sídlí na vrcholu pánve, organicky je spojen se systémem jater, sluneční pleteně a sleziny.

Toto centrální břišní vědomí je nejzákladnější, určuje charakter, s nímž člověk přichází na svět. V tomto egu jsou obsaženy všechny naše skryté i zjevné sklony i celá karma a vyvíjí silný ovládací vliv na druhá dvě ega. Pánev je doménou krevního já, žádostivé bytosti v nás; dialektika je zakotvena v naší krvi. Pud krve animálního člověka si vždy prorazí svou cestu. Disharmonie a napětí mezi těmito třemi nižšími já, jsou příčinou všech nemocí, které sužují lidstvo. Jakmile se individualismus, sebe prosazování a životní normy dostanou do úzkých, a to je v dialektice přírody zákonem, pak třetí ego pánve zasáhne dle své povahy a svět se stane běsnícím peklem a člověk dravou šelmou divočiny či démonem.

Obraz nesmrtelného člověka musí být tedy proniknut i do propusti sleziny a jater, aby mohlo být napadeno 3. ego. Tím je přiložena sekyra ke kořenům dialektického bytí. Když nastane v žáku toto třetí působení, pak se začne velmi konkrétně připravovat a uzpůsobovat pro přicházející nový typ člověka; pak je organicky připraven na setkání s vyšší Kristovou úrovní vědomí, s Jednotou.

Poznání ve smyslu Univerzálního učení znamená získat na základě činné jiskry Ducha náhled, co se týká skutečného stavu, Cesty a samotného života. Nová lidská rasa se nerodí zázrakem, ale každá entita se musí do této skupiny zařadit sebe osvojujícím jednáním. Vnitřní vědomí je působnost jiskry Ducha v člověku. Žák se nalaďuje na nové životní pole především tím, že v sobě utišuje své dřívější touhy a pohnutky přírodního světa zjištěním, že všechna honba za pozemským už ho neuspokojuje a také poznáváním Gnose. Po té se vyvíjí nová vibrace, vyšší touhy a pohnutky, nová el-magnetická schopnost, která nepochází z přírody. Tím se v mikrokosmu vytvářejí nové stavební látky, nutné k vytvoření nového systému. Transfigurace se zaměřuje na dokonalé osvobození se z přírodního pole. Radikální přírodní typ usiluje o tu či onu násilnou změnu v ekonomice, sociální či politické oblasti na horizontální úrovni. Transfigurista se chce od této horizontální úrovně totálně distancovat.

Skutečná Země je systémem 7 v sobě kroužících, vzájemně se prostupujících planet. Padlá lidská životní vlna se vyskytuje na velmi malé části dialektické planety kosmické sedmerosti. Toto životní pole nebylo zamýšleno a člověk se nebožskou existencí dostává do rozporu s přírodními silami, jež zažívá jako disharmonické. Přírodní síly jsou spojeny s pratypy, živými myšlenkami Boha. Vše, co není s božskou přírodou v rovnováze, vzniká a zaniká v protikladné přírodě tak, jak to adamitské lidstvo zakouší. Vše, co se zjevuje v kosmické sedmerosti, mimo přírodu protikladů, má za základ univerzální ideu Gnose. Z boží ideje pochází a také existuje původní člověk. Původní člověk je božským vzorem, ke kterému musí duše spět. Mezi Bohem, pratypem a člověkem je jednota. Původní člověk je stvořen dle obrazu božího, tedy dle pratypu. Podle obrazu pratypů se božskou silou konkrétně uskutečňuje velký cíl. Ve světě pratypů existuje pro každého člověka vlastní pratyp. Pratyp pravého původního člověka (ne dialektického) je živým a vibrujícím vzorem, živě vibrujícím plánem Boha, který se vztahuje na něho samotného a člověk ho má užívat a uplatňovat.

Styčným bodem pratypu je atom jiskry Boží v pravé srdeční komoře. Tak jako se pratyp vyvíjí a rozvíjí do majestátní vznešenosti, tak se také stává pouze latentním v adamitském člověku, když člověk nežije ze zářící síly svého pratypu, nýbrž z vůle těla, hmoty, kdy věčný oheň v člověku uhasíná a mezi Bohem a člověkem zeje široká propast. Co chce Bůh, bylo skrze Syna probuzeno a nyní bude růst v Duchu svatém. Z dialektického člověka nesmí být nic zachováno, musí se zrodit úplně nový člověk, proto Ježíš Kristus obrací pozornost ke znovuzrození. Ti, kdo jsou znovu zrozeni z původního božského ohnivého prvku, zvou se 2x zrozenými. Kdo tímto procesem neprojde, neuzře Království Boží.

Centrální oheň nebožský je v Univerzálním učení od počátku označován jako Lucifer. Je to centrum plynu vodíku, který nevibruje v souladu s božským pratypem; rozněcuje jen neštěstí, záhubu a smrt. Bytí v tomto principu se podobá otáčení kola bez cíle. Nejedná se o skutečný život, nýbrž o přírodní jev, který je od Gnose odtržen, vzniká luciferský koloběh. Je známo, že přírodovědci, mágové naší doby, zhotovili vodíkovou bombu; ta ztělesňuje duševní princip záhuby, explozi sebezničení a může zpustošit celé Univerzum, protože napadá více než atomová bomba základy prasubstanciálního prostoru.

V univerzálním učení se hovoří o dvou vodíkových principech, o 2 principech hadí síly. Původní božský princip je latentní z nedostatku udržující síly a druhý je velmi aktivní. Kristus jako boží vykonavatel stojí proti Luciferovi, služebníku vybaveném velkou mocí. Luxfer je nazýván světlonošem, odpadlíkem, mocným buřičem. V nebi nemůže pobývat, avšak mimo nebe je vším. V legendách proti němu táhne v boji Michael, nepřekonatelná nebeská energie.

Když nepoznatelný Duch září do prapůvodní substance, do materie magiky, když se v ní vznítí oheň a počne v ní řetězová reakce prvků, pak současně vzniká zrcadlové působení, působí stíny. Dílo Boží se v materii magice odráží jako obraz v zrcadle. Zrcadlový obraz má sílu, vychází z něj magické působení, takže ač není ničím, něco způsobuje. Přestože je iluzí, májou, představuje ohnisko. Vnikne-li tedy Duch do původní pra substance, aby uskutečnil Boží plán, přičemž úhrn božské aktivity zveme Kristus, pak v materii magice vzniká současně jeho bezprostřední zrcadlový obraz, Lucifer. Lucifer, jitřní hvězda, je sice přímou projekcí vyšší skutečnosti, ale jen projekcí, nikoli skutečnost sama. Čili u každého projevu v materii magice se vyskytují 2 hořící ohně, jeden koncentrický a druhý excentrický, jeden božský a druhý přírodní oheň. Když ale v pra substanci božský oheň stagnuje, přírodní proces svou činnost nezastaví, naopak, pak se dvojník žene dle přírodních zákonitostí jako slepá síla dál, se všemi důsledky, jež nyní na konci časů poznáváme.

Kdo chce jít cestou návratu ke svému vnitřnímu božství, kdo hledá věčnou pravdu a chce se stát žákem duchovní vědy či Univerzálního učení, ten musí jít klasickou cestou všech dob, na níž musí do temnoty, utrpení a smrti padlý člověk zaniknout očistným ohněm totálního životního obratu a znovuzrodit se vědomím úsilím ve své pravé nesmrtelné bytosti. Na počátku Cesty v lítosti, pokoře a sebezapření nechť svůj atom jiskry Ducha nabídne Univerzálnímu Duchu s prosbou, která se zrodí z nového životního postoje: svatý Duchu, snes se na nás.

Pak se Kristus, Pomazaný, původní božský nositel pochodně, usídlí ve vašem srdci, takže se praatom znovu spojí se svým pratypem. Počne působit a zářit a vně vašeho pole zjevení vyvstane před vámi obraz nesmrtelného člověka. Pak opět vyjde jitřní hvězda, ten pravý Světlonoš, ten Vznešený a ve spojení s tímto ohniskem bude dokončena Boží stavba, stavba transfigurace.

Lidské vězení není jen trestnou kolonií, ale současně i místem milosti, kde je vyvíjena neustálá snaha pomoci lidem, aby se opět stali Božími dětmi. Stále existují současně dvě existenciálně přítomná el-magnetická pole, z nichž jedno charakterizuje pole pádu a milosti a druhé absolutno a Božství. Oba stavy jsou přítomné v jednom okamžiku ve stejném prostoru zde a nyní. Proto bylo řečeno: Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Musíte však započít stavbu nového chrámu, položit první kámen nového chrámu.

Růže je symbol kosmické sedmerosti a ve spojení s křížem je symbolem Rosikruciánů, těch, kteří na své křížové cestě se vymaňují z el-magnetického vězení dialektické přírody a navracejí se do Věčného Království. Staří gnostici zvolili za symbol věčné božské skutečnosti květinu a to čistou růži, lilii nebo lotos. Existují ale také okultní, církevní, transfiguristické a mystické symboly Růžového kříže a tedy ne každý se ubírá stejnou cestou, je nutná opatrnost v symbolice.

Jako existuje pravá Země, musí existovat i pravý člověk. Ušlechtilý květ symbolizuje jak makro, tak i mikro kosmos. K tomu, aby přivedl padlý mikrokosmos do původního stavu, musí padlý člověk probojovat a prožít dva procesy, projít dvěma cestami: cestou zániku starého, tedy cestou překonání přírody, což znázorňuje horizontální rameno kříže a cestou znovuzrození, transfigurace, znázorněné vertikálním trámem. Růže pak tvoří jednotu s křížem, kdy v srdci kříže rozkvétá nádherný květ lotosu, atom jiskry Ducha. Dialektické životní pole je pouze izolovanou částí kosmické sedmerosti. Z tohoto izolačního, karanténního pole musí projít dvěma cestami kříže. To je nevyhnutelnost křížové cesty člověka. Pak bude osvobozeným, vykoupeným a na důkaz toho rozkvete růže.

Jsou dvě životní pole, každé má své el-magnetické pole a atmosféru, pole zajetí a pole kosmické sedmerosti. Jakmile člověk obdrží spojení s vibrací kosmické sedmerosti, nastává u něj bezprostředně změna základního strukturálního charakteru, takže není schopen se v izolovaném poli udržet. V člověku pozvolna vzniká stále trvající vědomí, že je volán, probouzen. Atom jiskry Ducha je ze své podstaty neustále naladěn na kosmické vibrace, jež reprodukuje ve vlastním systému. Tyto vibrace jsou v přírodě izolovaného pole všudypřítomné a ke každému, kdo je pro ně přístupný, hovoří zvláštní řečí. Miliony lidí jsou v tomto smyslu povolány. Být povolán a vědět o tom, cítit to každou částečkou své bytosti, sebou přináší mimo jiné intenzivní radost a velkou jistotu o vlastnictví jiskry Ducha.

V tom se ale zároveň skrývá velké nebezpečí, nebezpečí vzniku falešného mysticizmu a z něho pocházejícího hrozného klamu. Zakoušet volání, byť bylo sebe potěšující, není ještě samo o sobě osvobozující. Pokud zažijete povolání z Boží milosti a při tom současně dáváte dobrý pozor, abyste se udrželi na starém místě v dualitě, pak je to falešný mysticizmus. Gnose si žádá člověka celého, chce, aby se zřekl starého lpění na této přírodě a aby obětoval své ego. Povolání (na Cestu Návratu) je pouze začátkem, určitým druhem predispozice pro příslušné kosmické paprsky.

Povolaný, který odmítá cestou křížovou jít, stává se nevyhnutelně obětí nesčetných negativních proudů, které se snaží takové lidi připoutat ke kolu. Každé přírodní náboženství má tento charakter a živí v člověku sebe prosazování. Proto mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. Teprve pak, když člověk jde vytrvale cestou zániku a vzkříšení, pak vzniká vyvolení, což znamená vstoupení do procesu nové látkové výměny. V 17 kapitole Zjevení ve 14 verši se říká, že vítězství mají sdílet věřící, povolaní a vyvolení. Věřící, ač povoláni nejsou si toho ještě dokonale vědomi, ale přesto spontánně reagují a vnitřně se duchovní škole přibližují. Povolaní si vnitřně uvědomují svůj stav bytí a vědomě se rozhodnou k návratu. Tedy tyto tři skupiny lidí mohou být v kosmické vzpouře vedeny do svobody.

Luciferský oheň byl původně projekcí Kristova ohně v pra substanciálním poli tvoření a také vědomý atom ve svatyni hlavy byl původně zrcadlovým obrazem atomu jiskry Ducha v srdci; atom hlavy hořel ve světle atomu srdce. Před dlouhými eony se však luciferský atom hlavy zřekl poslušnosti vůči atomu Kristovu, převzal vedení celého systému a tento dezorganizoval. Tento systém je po duševní i strukturální stránce nenapravitelně zkažený, proto je nutná transfigurace, proto je nutná nová duše, nový luciferský princip, nový zrcadlící činitel. Celá cesta je pro nás v Evangeliu přesně popsána, přestože text Bible byl zkomolen, přesto pravda září skrze všechna záměrná zastření. Jestliže žák přichází k duchovní škole z vnitřní potřeby, z přesvědčení, že musí tuto přírodu opustit, aby jako mikrokosmos mohl vstoupit do jiné přírody, pak se narodil jako Jan.

Po čase atom Krista počne vytvářet novou krevní sílu prostřednictvím brzlíku: narodil se Pán Ježíš, Blahoslavený. Dosud slepé, zašlé zrcadlo ve svatyni hlavy je stále čistší, vnitřní Ježíš přibírá na síle a roste. Nová krevní síla se může osvobozujícím způsobem projevovat ve svatyni hlavy: Jan křtí Ježíše a ustupuje do pozadí, tj. já přírody se dává zajmout já Kristovy přírody. Jan je zajat, Ježíš započal svou cestu a svolal své učedníky a Jan se ptá: Jsi ten, který má přijít?, kontroluje zrcadlovou sféru ve svém nitru.

Ježíš dává první poučení svým dvanácti učedníkům; 12 učedníků=12 párů mozkového nervu, který se jako větve stromu rozbíhají od svatyně hlavy a řídí a kontrolují celý systém; ten musí být sladěn s novou krevní sílou, abyste se stali pravými učedníky Pána. Takto, když byly rozlomeny pečetě, obracejí se stránky Svaté knihy života dál. Vše svědčí o křížové cestě, o zániku staré bytosti nižšího já v Pánu Ježíši. Jde o cestu radosti, o radostném poselství, které vede ke vzkříšení. Zatímco se chatrný pozemský dům postupně hroutí, roste nový domov, obraz nesmrtelného člověka. Je-li tento obraz počat, roste a dospěje a Ježíš odchází: nová síla, která své dílo uskutečnila, ustává v práci. Nyní ten znovuzrozený, nesmrtelný vstupuje do bytosti, která byla připravena Ježíšem: svatodušní oheň vzplál. Pravý apoštolský kruh je uzavřen.

A nyní se otevírá Apokalypsa, kniha Zjevení. Kruh apoštolů jde se svým poselstvím do světa, píše dopisy sedmi obcím entit s atomem jiskry Ducha, vysvětluje proces, volá, podporuje. A tak konečně existuje zástup, který nikdo nespočítá, vykoupený z krve Země, zahalený v čistá bílá roucha. Existuje základní, univerzální, kosmické Kristovo záření, existovalo včera, dnes i před několika miliardami let a je stále stejné. V tomto univerzálním záření může a musí být vykonáno celé dílo.

Příroda smrti. Všechny plyny, látky a fluida vznikly z éterů, které se vyskytují v určitých stavech v zrcadlové sféře. Základní éterické stavy jsou určovány magnetickým polem této přírody, zatímco druh samotného magnetického pole je opět určován přírodními silami jednoho ze zemských kruhů, který reaguje přesně na druh a chování člověka, čili toto bezútěšné životní pole vytvořil člověk sám a sám udržuje zdi svého vězení. Mimo látkovou sféru a její zrcadlovou sféru jsou éterické stavy zcela odlišné, protože interkosmické étery vznikly přímo a harmonicky z původní substance.

K určení příčin pádu člověka není nutné se vracet k předkům, je třeba nalézt je v sobě, čili poznej sám sebe, aby ses mohl uzdravit. Následovat Krista především znamená jasně poznat, že si člověk své žalostné životní pole vytvořil sám. Ač původní člověk obdržel kdysi od Gnose dech života, vychází z něj v tomto existenčním řádu neustále dech smrti. Substance, kterou vdechujeme, je jiná, nežli ta, kterou vydechujeme. Mimo jiné vydechujeme kysličník uhličitý, produkt spalování. Při přemíře kysličníku uhličitého v atmosféře by veškerý život musel uhasnout. Jako pomocník v této nouzi vystupuje říše rostlin. Listy rostlin přijímají kysličník uhličitý a vracejí zpět kyslík; není to plnohodnotný kyslík, má mnohem pomalejší vibrace.

Vedlejší produkty životního éteru (dusík) a světelného éteru (kyslík) a zpětně zářícího éteru vyžadují kromě říše rostlinné také říši hmyzu a mikrobů, říši zvířat a říši elementálů. Tyto říše asimilují vše, co by člověku přineslo okamžitou smrt, doslova žijí ze smrtelného vyzařování člověka. Lze se divit, že tyto říše, které žijí a existují ze smrtelných výparů lidské, od Boha odpadlé existence, v sebe uplatňování kladou navzájem nástrahy, pohlcují se, požírají, zmrzačují a ničí se? Člověk stále svým současným lidským stavem stále ještě spolu působí při Pádu.

Člověk se stále více živí umělými potravinami, kácí lesy, hubí hmyz a mikroby, potlačuje nemoci, nahrazuje zvířata stroji. Bojuje proti nebezpečí a současně rozpoutává jiná. Člověka ochraňující přírodní říše nemůže již smrtelné síly vytvářené člověkem dokonale absorbovat. Dech smrti se stále více vzmáhá. Všechno, co se ve vás a na vás uskutečňuje, je pouze biologickým procesem. Podstupujete přírodní proces a jste jeho odsouzeným produktem. Má-li přijít nová země, musí nejprve existovat nové nebe, to představuje zničení celého mikrokosmu, konec celého starého systému: hrob musí být nalezený prázdný. Vše ze starého nebe a ze staré země musí pominout. Proto říká Jan Křtitel: On, ten druhý musí růst a já se musím menšit a svým osudem toto naplnil.

Kdysi existoval božský mikrokosmos, avšak jeho místo zaujala velká nesvatost, která se v průběhu eonů zorganizovala v to, co jste dnes vy. Chce-li se nyní celý tento systém stát pokorným a zlikvidovat se v celé své totalitě tím, že prolomí, zpřetrhá a odstraní všechen blud, pak se světlo původní a božské znovu objeví na svém starém místě. Vznikne nové nebe a nová země. Zjevení 12: ..a viděl jsem nové nebe a novou Zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře (starý éter sil) již nebylo..

Sedmidílná stezka vzniku nového člověka. Když je jiskra Boží probuzena k činnosti a žák se jí v odevzdání svěří, znamená to nové oživení vibrace krve. Pak do jeho bytosti přichází něco, co září z každé buňky jeho existence. Potom je to vnitřní naléhání krve, co ho pudí k činnosti. Způsobilost nastoupit Cestu Návratu znamená nasměrovat se na světlo, vnitřně následovat světlo. Jestliže žák toto vnitřní světlo ještě nedokáže osvobodit a vznítit, není ještě způsobilý pro cestu; potom dochází k nedorozumění a hrubým chybám a nikdo jim nemůže zabránit. Kdo zažije vnitřní spásné působení jiskry Boží v krvi a tím způsobem se zaměří na stezku, ten dospěje k Poznání.

Pravá víra tedy není vyznání nebo přijetí nějakého učení nebo církve, školy nebo nějakého boha, ale je to vnitřní zakoušení roznícené Jiskry Ducha ve svatyni srdce. Není-li tato Jiskra vznícena, pak je vše pouze dialektickým tlachem, imitací, přírodním náboženstvím, okultismem, magií. Ani to neznamená studovat morální vzory a ty ve svém životě uplatňovat; to může předcházet, ale není to ona vnitřní zásadní proměna, způsobení světlem Jiskry Ducha, která jediná může žáka bezpečně provázet Cestou návratu.

Když na základě vašeho sebeodevzdání počne atom jiskry ve vašem srdci svou svatou práci a když se na toto světlo naladíte, pak teprve je ve vás poznání ve smyslu svatého Písma. Jiskra Ducha uvolní nový hormon, který ovlivní krev, následkem toho je ve svatyni hlavy zapálena pochodeň pinealis (šišinka mozková s kundalini tvoří pinealis, je-li zapálena ve světle Gnose přes jiskru Ducha, brzlík a Kristův hormon, sídlo Kristova paprsku, vnitřního osvícení; je otevřenou branou, kterou se člověku bezprostředně sděluje Boží moudrost). Její světlo spojí kandidáta s univerzální Gnosí, s Tao, s poznáním živé, vibrující skutečnosti.

Kdo nemá tento krevní základ, není ještě způsobilý pro Cestu a prokazuje tím, že je teprve nejvýš zaměstnán kováním klíče ke stezce, tedy k víře. Víra zahrnuje zažití praatomu ve svatyni srdce a pozitivní reakci na něj. Kdo dokáže tento klíč použít, ten vkročí na 1. stupeň cesty a dosáhne ctnosti. Tak se vytváří nová krevní základna; způsobilost k Cestě jako schopnost obdrží ze svého nitra. Na 2. stupni je dáno poznání. Nicméně ještě celá bytostná skutečnost žáka pochází z přírody smrti, stále ještě stojí v nepřátelské dialektické zemi. Z toho plynou potíže: v žákovi se nacházejí 2 síly, zaznívají 2 hlasy, hovoří 2 přírody, které stojí nesmiřitelně proti sobě. Proto takový člověk stojí před úkolem neustále se znovu rozhodovat, který hlas, který vliv chce následovat. Jestliže dychtí výhradně po novém životě, bude samozřejmě vlivy běžné přírody neustále omezovat na biologicky nutné, rozumné a zodpovědné minimum a svědomitě určovat hranice. Při tom bude ve všem ostatním s pozorností, s radostí a entuziasmem následovat vnitřní hlas a sílu nové přírody. Tento nový životní řád nazývá Bible kráčet od poznání k sebeovládání. To je 3. stupeň stezky a 4. stupeň musí následovat v sebeovládání projevená vytrvalost.

Člověk staré dialektické přírody projevuje vytrvalost zejména tehdy, když se jedná o materiální předměty nebo slávu a moc; tyto projevy vytrvalosti vycházejí z neústupného egocentrismu. Vytrvalost je spojena se svéhlavostí a tvrdošíjností, když jde o prestiž v nějakém konfliktu s druhým člověkem a člověk trvá na jednou přijatém stanovisku. V duchovní škole je lépe vytrvalost nahradit slovem vytrvání, jde o to, jak může žák na Cestě vytrvat. První touhou a snahou musí být taková čistota srdce, aby vnitřní plamen Světla nemohl už být uhašen. Čistota srdce určuje vše, hlava je totiž aktivní podle druhu vašich pocitů. Když vaše touhy jsou ještě nečisté a mísí se s dialektickými záměry, pak vaše srdce je ještě nečisté a tok univerzálního Světla se zastaví. Ze stále se opakujícího šoku a následných návratů nemoci nemáte nic, musíte se uzdravit, jinak potlačené přírodní síly se velkou mocí navrací.

Vytrvalostí se žák dostává ke zbožnosti, tj. 5. stupeň Cesty. Říká se, že zbožnost je bohabojnost. Osvoboďte se od veškeré povrchnosti náboženských mas, která je v lidech kvůli hrubé nevědomosti náboženských vůdců, kteří zůstali v zajetí dialektické přírody. Slova a činy musí být v souladu. Komu se podaří prorazit z přírodního do duchovního stavu, ten se bezprostředně změní. Tato změna není jen morální, etická a náboženská, nýbrž zároveň tělesná; tělesná změna je zbožnost. Zbožnost se vztahuje na nový magnetický oběh svaté duchovní síly v nervu sympatiku, který je v Univerzálním učení označen jako 2. mícha nebo 2. Hadí oheň.

Nervus sympatikus má dva svazky nervových vláken, uložených vlevo a vpravo od páteře. Vychází nad prodlouženou míchou, kde se setkávají se sférou pinealis. Obě vlákna tvoří dvě oddělená pole: napravo od míchy je tvořivé, dávající impulsy, zvané Pingala, s funkcí mužskou a 2. pole nalevo má funkci projevující, reagující, ženské pole Ida; ve Skutcích apoštolů zvou se Aniáš a Safíra, pole božské milosti, jež se projevuje v zázračné kráse. Síla záření ženského pole září všemi barvami spektra; u běžného člověka je barva červená, u kandidáta 5. stupně fialová jako ametyst.

U kandidáta 5. stupně srůstají obě dráhy sympatiku v pomalém procesu proměny dohromady, tvořivý a projevující se prvek se slučují, mužské a ženské pole se anatomicky spojí v Jednotu, aby se pak tato nakonec stala Trojjediností, jakmile je naprosto nenásilnou a přirozenou cestou endury (stezka zániku, cesta člověka-Jana) starý hadí oheň běžného páteřního systému uhašen a může v něm vzplanout oheň obnovy. Když se v žákovi projeví zbožnost, tedy když započne nový magnetický oběh, pak se dotyčný žák musí chovat podle zcela nového, vnitřního, božského zákona. Doslova vstupuje tělesně do nového světa, do nového společenství lidí, které se zve 1. křesťanskou obcí. Je to první vědomé společenství s Kristovým zářením zcela nového druhu. Je to řád, který se samočinně reguluje, nepotřebuje žádné zákony ani paragrafy. Kdo se chce na tomto řádu podílet, musí kráčet Cestou.

Kdo nepohřbí já přírody, nemůže získat nové Já. Kdo pokračuje dál cestou svého pudu nižšího já, je zcela vydán na pospas tomuto svému vlastnímu pudu já a je vydám tomu, co sám rozpoutal, až se jeho vlastní já, zlomeno a sraženo k zemi, naučí zcela podřizovat, odporovat satanu aurické bytosti a v dokonalé poslušnosti se zasvětí nebytí. Kdo říká, že slouží Bratrstvu, ale žije plně přírodnímu já, kdo svévolně a domýšlivě ohýbá Univerzální učení podle své libosti na úkor duchovní školy a zodpovědnosti druhých, ten bude se všemi s tím spojenými důsledky vržen zpět ke své vlastní odpovědnosti. Člověk sám sebe musí překonat, jiné cesty není.

Na 6. stupni Cesty následuje po zbožnosti bratrská náklonnost, tedy láska k bližnímu. Dokud fluidum Gnose v pravém svazku sympatiku sestupuje dolu, není ještě osobním majetkem; tím je, až gnostické fluidum projde plexem sacralis, na spodním konci páteře, tam se Pingala setkává s Idou, zde je jaksi přeměněna a levým svazkem sympatiku vstoupá vzhůru. Vlastnost této světelné síly zve se zázračnou, spanilou, nádhernou a nyní se dotykové fluidum stává vlastnictvím žáka. Zpočátku se takto stoupající proud projevuje jako jitřní svítání, jako schopnost bratrské lásky, která může vyrůst ve velmi mocnou sílu; láska je nejmocnější silou v Univerzu., je ztotožňována s Bohem, láskou se vše obnovuje.

Láska v přírodě jako vlastnost dobroty a laskavosti má své meze, není bezpodmínečná, je sebestředná a vždy je spojena s různými stíny, jako je hloupost, zištnost, lhostejnost, nenávist. Podléhá zákonu protikladů, neboť se může obrátit ve svůj pravý opak a proto je odpovědná za největší lidská utrpení. Ve své sebe záchovné přirozenosti tento slabý stav se člověk snaží všemožným způsobem zastřít. A tak se dopracoval až k humanismu. Skutečně zdá se, že praktický humanismus je to jediné, co se dá na horizontální úrovni života udělat pro politování hodné lidstvo.

Zároveň je to obrovský blud, neustálé otáčení kola, ale základní příčina, podstata všech nemocí, tedy dialektické bytí, dualita, zůstává naprosto nedotčena. A ještě hůř, dle zákona polarity je zlo lidstva a s ním spojené utrpení podněcováno a zesilováno stejnou měrou, jak se rozvíjí humanistický boj proti nemocem. Pozorujte tu narůstající hamižnost a lačnost po majetku a moci u jedněch a vzrůstající bídu a utrpení u většiny lidí na celém světě? Při tom 10 let dokonale a zásadně změněného životního postoje by odstranilo lidské soužení jako závanem větru. Přesto vše je humanita dobrem, neboť se skrze ni uvolňují prvky bratrství. Kdo po takovém bratrství touží, musí toto dílo konat, i když zjistí, že takovéto lidské bratrství neosvobozuje, že naopak udržuje přirozený stav.

V novém magnetickém kruhu zářící síla lásky, Bůh zjevující se v těle, vychází ze sympatiku, šíří se přes nervové fluidum a krev a obsazuje všechny orgány. Od toho okamžiku zářící síla žáka úplně prožhaví a on vidí svět jevů kolem jinak, stojí v staré přírodě jako jiný člověk, není s ní už zajedno, patří k jinému životnímu poli, je zde již jen tělesně jako cizinec. Chápe zvířata a lidi, že nemohou jednat jinak, co druhé rozčiluje a pudí k hněvu, nechává ho nedotčeným, s klidnou myslí na ně bere ohled. Jedním pohledem pak odhalíte člověka, cítíte a vnímáte, co si myslí, počítáte s hloupostí; nepotřebujete se bránit ani bojovat, ani se už dál v dualitě utápět a zabývat se jí. Současně z vás vychází vliv, který je silou Boží lásky vámi projevenou. Jste nyní jako rybář mezi lidmi a chytíte do své sítě všechny, kdo mohou být chyceni. Za v Gnosi zářící nové existenciální schopnosti se neskrývá žádné já ani rozhodnutí, je to naprosto nový stav bytí.

To, co je lidem tohoto světa utajeno, to je Božím dětem zjeveno. Pravá láska k bližnímu je osvobozující pro svět a lidstvo, vše objímá, očišťuje a oživuje. Je věčná a nepomíjivá, protože je sama Bohem. Je to božská síla, která propůjčuje apoštolát. Každý žák musí k tomuto stavu dorůst, každý svým tempem. Žije v tomto světě, ale ne již z tohoto světa. Pokud kdo ještě v zaslepenosti podléhá vlastní svévoli, vede to k hroznému chaosu v sympatiku.

Vše je vývoj a proces. Tak, jak musí být srdce svobodné od já, stejně tak musí být svobodná svatyně hlavy, čistota chtění a vědění musí být absolutní, vůle musí harmonicky zaniknout ve vůli Gnose. Kdo loví sítí lásky k bližnímu, kdo takto působí a loví, vystoupí potom na 7. stupeň: láskou k bližnímu k lásce. Jakmile jste přijati do silového pole nového života, nemůže vám již dialektický vše pohyb ublížit.

Na 7. stupni naleznete přístup k nové říši, která se vám otevře, když vytrváte ve svém sebe umrtvování. Důsledkem je změna krve a nervového fluida, mění se působení všech svatyní a celého systému vnitřní sekrece. Ve vnější postavě osobnosti se vytváří zcela jiný systém siločar, který je prozářený totálně odlišnými životními proudy, které vyvěrají z nového pramene vědomí v sympatiku. Vnitřní nový chrám, trojnásobný, chrám dle vědomí, oduševnění a těla, jako zušlechtěná forma nové přírody. Láska zve se Bůh, Duch a Světlo.

Dary a schopnosti nového člověka. Tento čas ohlašuje počátek nového dne, v němž nový člověk vystoupí a bude jednat. Co bylo v árijském věku před tisíciletími zjevováno prostřednictvím božských bratrstev, či spásného díla Achnatona v Egyptě, učením velkých učitelů v Indii, Lao-tse v Číně, Zarathustry v Chaldejské říši, Maniho na středním Východě, působením Pythagora a Platona v Řecku, prostřednictvím Druidů a Katarů v Evropě, to se znovu jasně prokáže na konci temného světového řádu. Dílo obnovy bylo zahájeno a Jednota již prolomila krunýř duality, staré dialektiky.

Příčina neštěstí a utrpení lidstva tkví v nevědomosti, lidé se stali kořistí bratrstev zrcadlové sféry, které se zjevnými úmysly imitují svatý život. Proces božské lásky ruší karmu, nezakrývá ji, ale dokonale nahrazuje. Dialektická obloha uhasíná a vytváří se obloha nová a zjevuje se nutně i nová mikrokosmická země, transfigurovaná osobnost. Vyvíjí se to, co označujeme jako aurické znovuzrození, jež je základem změny osobnosti. Jejím prvním znamením je množství nových darů a možností.

Nedojde-li k aurickému znovuzrození, pak vývoj nemůže překročit jistou hranici a musí se vrátit dle běhu dialektické přírody opět zpátky do výchozího bodu; svůj vývoj bude opakovat v kruhu, ne po spirále. Základní magnetické rysy vaší aurické bytosti (světelné) tvoří společně váš životní plán, drží vás v dokonalém sevření. Na vaší aurické obloze promlouvají všichni vaši předkové, všechny předešlé inkarnace vašeho mikrokosmu, tedy celá minulost, celá karma.

Smrt ve znamení vítězství. U běžně zemřelého člověka je po smrti těla ještě zbylá část osobnosti. U transfiguristicky zasvěceného již tento zbytek zemřel; zemřel v Pánu Ježíši, říkávali staří Rosikruciáni. Co zůstalo, je pouhým rouchem, jen vnějším zjevem. Proto také hrob Ježíše byl nalezen prázdný, až na pár svinutých pláten, vnější obal tělesnosti. Když pak chce Marie vidět Pána, musí se ohlédnout, tj. nahlédnout do nového magnetického prostoru. Tady Ho uzří, ale nemůže se k Němu přiblížit, protože ještě existuje v dialektické přírodě.

Pavel v 1. dopise Korintským: ..Maso a krev nemohou zdědit Království Boží, ani pomíjivé nemůže odít nepomíjivé..ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, a to naráz v jediném okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjivému životu. A my budeme proměněni..

Duchovní škola učí, že na konci každé dialektické přírody proudí do času v daném okamžiku radiace nového života, aby byli uchopeni všichni, kterým může být pomoženo. Jedná se o fakta, jež zůstávají zahalena a skryta těm, kteří jsou ještě ukotveni v přírodě, ale toto tajemství dle Pavla je odhalováno těm, kteří jdou Cestou Návratu. Ti vědí, že dialektika nemůže přejit nebo vystoupit do původního bohem zamýšleného stavu, jak se stále domnívá většina přírodně náboženských a okultně zaměřených lidí. Vše, co je z této dualistické přírody, vše musí být opuštěno vstupem do Jednoty. Pak už se nesnažíte vyvíjet v tomto světě, už se nepokoušíte dosáhnout osvobození v této přírodě, v tomto starém systému.

Pak budete silou proměny Gnose přijati do procesu proměny, jak je psáno: naráz, v jediném okamžiku, až se naposledy ozve polnice, tj. až v jasně poznatelném okamžiku zazní zvuk poslední polnice, z vnitřního poznání. Mnozí, jak říká Pavel, během procesu smrti, ztratí tělo smrtelné; půjdou však, oproštěni od veškeré přírody, do vakua, které označujeme jako vakuum Šambaly, budou tak chráněni před zrcadlovou sférou. Tzv. mrtví tam budou vzkříšeni a tzv. živí zde budou proměněni. V tomto vzkříšení shora a v této proměně zdola, rostou obě skupiny téměř společně a v daném okamžiku pak všechna oddělení padnou, závoje budou strženy a všichni se stanou bratry a budou svobodní.

Když jsou na aurické obloze zapálena jiná světla, k osobnosti vycházejí jiné siločáry a osobnost na to musí reagovat. Zaznívá jiná životní píseň, projevuje se logická řada nových darů a sil v různém pořadí. Začalo vzkříšení a veliká proměna, brzy budou roztrženy závoje a my budeme se všemi osvobozenými společně v novém životním poli. Noc brzy pomine!

Jako důsledek doteku svatého Ducha vyjmenovává Pavel v 1. dopise Korintským řadu schopností, které má člověk k dispozici. K darům milosti patří: moudrost, rozum, víra, uzdravování, ovládání sil, proroctví, dar rozlišování duchů, mluvení jinými jazyky a výklad těchto jazyků. Ve spojení s vývojovými procesy těchto 9 schopností v kandidátovi a s jeho duchovním stavem v těchto procesech je určeno místo jeho služby ve velkém díle. Jde o tři služby: služba apoštolátu, služba proroka a služba učitele. Mezi nositele těchto tří služeb je rozděleno pět úkolů: mocné činy, schopnost uzdravování, schopnost pomáhat, schopnost vést a mluvení jazyky. Existuje tedy 9 schopností, 3 služby a 5 úkolů, které patří k vývoji, k signatuře nového člověka.

Mají-li se nové schopnosti rozvíjet, musí být neseny a puzeny silou božské přírody, silou Gnose, silami nedialektického el-magnetického záření. Jakmile člověk dotek Gnose zažije, nezávisle na jeho vůli a jakoby sama od sebe z něj vyzařuje síla, je to působení božského Slunce odráženého atomem srdce. Později když je zasažena hlava, začne zářit diadém za čelní kostí, o čemž svědčí oči. A když se projeví 2. Hadí síla, 2. magnetický okruh, je toto záření silnější a mocnější. Když své já odsunete do pozadí, není tu hned nové vědomí a přichází okamžik, kdy jste doslova vedeni.

Když jde kandidát Cestou dál, je mu předáváno Univerzální učení, hovoří k němu univerzální tajemství a padají mu šupiny s očí. Kandidát vstupuje do kruhu pomocníků, je přijat do řad Božích dětí. Podílí se na nové rase. Skuteční pracovníci nikdy neshledávají sílu v izolaci, vždy své síly spojují dohromady, tím se síly násobí, nepřejí si žádné nadřazené místo, vědí, že vše, co z gnostických hodnot zpětně vyzařují, zůstává uchováno v silovém poli a prospívá všem, kteří to potřebují.

Ovládání sil se vztahuje k vůli; tímto darem se z vlastníka této schopnosti stává mág, nikoli okultním vývojem, neboť okultní schopnost se vždy vyvíjí z přírodní síly, nýbrž Boží milostí, je výsledkem postupného dotýkání Duchem svatým. Schopnost pravého proroka se vždy opírá o šest ostatních schopností, je vždy nesen těmito silami. Cílem proroctví je oznámit novou etapu vývoje událostí. Proroctví způsobují současně spuštění, dynamizaci procesu, uskutečňují revoluci bez boje a násilí, prorok dokáže magnetické póly starého životního pole narušit. Magnetické rušení je projevem, objevením se Božích synů. Do silového pole Gnose bude vstupovat stále větší zástup hledajících lidí.

Tím, že magnetické pole této přírody je rušeno, je chod věcí starého systému ochromován, zpomalován; tím dostávají všichni dosud v bludu této přírody žijící, možnost volby.

Když je starý systém prolomen a poznenáhlu se projevuje nový magnetický systém, pak se musí také změnit osobnost a tato změna začíná ve vědomí; jedná se o vznik nového nižšího i vyššího já, až konečně vznikne nové nebe a nová země. Začíná se manifestovat dar jazyků, je to příliv magnetických sil nového životního pole. Svatyně hlavy je pak prostoupena novým systémem magnetických bodů a v souladu s tím se začíná měnit šedá kůra mozková a vytvářejí se jiné mozkové závity a začíná se projevovat nové vědomí. Silou uplatnění ohnivých jazyků se prorok zároveň stává apoštolem Ježíše Krista.

Všichni, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou dětmi Boha. Jsou osvobozeni z kola zrození a smrti.

 

Závěrem několik slov o autoru knihy Přicházející nový člověk Janu Van Rijckenborghovi, vlastním jménem Janu Leene. Narodil se roku 1896 v Haarlemu, zemřel 1968. Byl moderním rosikruciánem a hermetickým gnostikem. V Britské knihovně v Londýně studoval originální spisy, o něž se nikdo již nezajímal, některé přeložil. Vycházel zejména ze spisů Jakoba Böhme, Lao-tse, Angela Silesia. Objasňoval myšlenky Paracelsa, Komenského a Fludda. Založil školu mystérií Růžového Kříže, přednášel a vydával knihy a časopisy.

 

Ze slovníku pojmů:

 

Dialektika – dnešní životní pole lidstva, v němž se vše projevuje v protikladech: muž a žena, život a smrt, světlo a tma, pravice a levice atd.; protiklady jsou spolu nerozlučně spojeny, následují jeden po druhém, rodí se jeden z druhého; proto zde vše podléhá změně a rozpadu, vzniku a zániku, je to oblast konečnosti, bolesti apod. Avšak ve svém původním stavu dialektika zabránila, aby člověk nezkrystalizoval, nepoutal se na formu, poskytovala stále znovu možnost nového projevení. Tato sféra byla myšlena jako nouzový řád, dočasné místo pobytu. Rozpoznáváme v ní dva typy vývoje: degenerativní a regenerativní a ty nakonec způsobí rozdělení lidstva, které toto pole obývá. Degenerovat znamená zapadnout do hříchu, klesnout do vibračně nižšího životního pole, v Bibli nazvaného nejtemnější temnotou. Regenerativní vývoj znamená stoupat k vyšším hodnotám, do vibračně vyššího životního pole, do říše nebeské.

EONY – a)monstrózní formace nesvatých přírodních sil, které byly v průběhu dob vyvolány životem lidí, odvrácených od Boha; má 12 skupin. Ač vytvořeny lidstvem, jsou zcela mimo jeho kontrolu, drží lidi ve svém sevření a pro svou sebe záchovu nutí lidstvo pokračovat dál v jeho nesvaté cestě; b)též hierarchická vládnoucí skupina časoprostoru, zv. dialektická hierarchie, vzešla z padlého lidstva a je tvořena z nejvyšších metafyzických mocenských formací a je bytostně spojena s přírodními eony; tato luciferská převaha padlého světa zneužívá všech sil přírody a lidstva ke svým temným cílům. Tyto bytosti za cenu hrozných útrap lidstva dosáhly osvobození od kol dialektiky. Tuto svobodu si mohou udržet jen tím, že udržují v chodu bezmezné utrpení světa a nechají je ještě narůstat. c)existují přírodní síly božského, sedmerého kosmu, vůči člověku jsou nepřátelské, protože svým padlým stavem porušuje harmonii pozemského kosmu a neustále překračuje přírodní zákony.

Gnose – a) dech Boží, Logos, pramen všech věcí, projevující se jako Duch, Láska, Světlo, Síla a Moudrost; b)univerzální bratrstvo jako nositel a projev Kristova pole záření; c)živé poznání Boha dané znovuzrozeným.

Hadí oheň – sídlo ohně duše či vědomí, tvořivá síla vůle biologického vědomí, kontroluje veškerou dialektickou manifestaci.

Kundalini – kruh při šišince mozkové; když se nový el-magnetický proud přes jiskru Boží, brzlík a krev dotkne svatyně hlavy, počnou body šišinky vyzařovat mnohobarevné světlo, ohnivý kruh kundalini, která reaguje pouze na pravé duchovní světlo.

Lucifer – nesvatý duševní oheň, nebožský plyn vodíku, který hoří v dialektickém nižším i vyšším já jako dialektická duše.

Podlidské přírodní říše – říše zvířat vznikla ze sil, které vycházejí od lidí, vyvolány nízkým životem jejich žádostivosti. Např. zpěvné ptactvo vzniklo z touhy po zažívání vyšší krásy, ve stromech je ztělesněna touha po osvobození, v květinách touha po čistotě a světle; říše hmyzu a mikrobů ztělesňuje zlé pudové a citové působení člověka; minerální říše vznikla z pocitů nesmírného osamění, říše elementálů vznikla jako následek bezuzdného myšlenkového života lidí. Jakožto výsledky sebe prosazující existence člověka s vědomím já, nesou podlidské říše tutéž signaturu: každá forma a každý životní pud je zaměřený na sebeobranu a sebezáchovu, všechno žije na úkor druhých.

Šambala – oblast ležící mimo látkovou a zrcadlovou sféru; je připravena bratrstvem Šambaly k prospěchu žáků usilujících o Cestu Návratu, jde o pole speciálně připravené v harmonii, bez nebezpečí a potíží dialektické přírody pokračovat a dokončit své osvobození.

Zrcadlová a látková sféra – dvě poloviny bytí dialektického přírodního řádu. V látkové sféře žije člověk svou látkovou podobou, v zrcadlové oblasti se odehrává mimo jiné proces smrti staré osobnosti a reinkarnací, zrození nové osobnosti. Skládá se z pekelné sféry, očistce, nebe a věčného života – vše zde podléhá konečnosti a časovosti; zrcadlová sféra je místem dočasného pobytu mrtvých.

 

2012 – Zlatá brána otevřena

Na planetě Zemi dochází vždy ve věku Vodnáře a Lva k „osvícení“, což lze brát i doslova. Roku 2012 má dojít k určitému a významnému souběhu událostí. V těchto dobách také vždy docházelo k prudkému vzestupu civilizace a této době vždy předchází doba mohutného čištění a vymetání smetí. Lidé v této době prožívají následky svého myšlení a činů ve zrychlené podobě. Zároveň všichni dostávají obrovskou epochální šanci k vývojovému vzestupu. Dochází k příchodu energetické vlny, k mohutnému ozáření všeho živého světlem či radiací, které současné lidstvo nepamatuje, které pamatují naši předci. Jde o proudění velmi silné fotonové energie, která vychází z Centrálního slunce a naší planetu ovlivňuje přibližně vždy po 11 tisících rocích a trvá po 2 tisíce let, což je 2x za Platónský rok (25 920 let). Jedná se o elektro-magnetické vlny informací, o vysoce nabité částice neboli o data kódovaná a projevená zvukem i světlem z centrálního Zdroje. Fotony jsou tak obrovský zdroj světla, že prostě budeme mít den i v noci a to samé se týká i tepla. Doba mimo fotonový pás zve se Galaktická noc, doba strávená ve fotonovém pásu zve se Galaktický den; Alcyon se nachází ve fotonovém pásu po celý čas.

Zároveň zde hraje velkou roli i poloha naší sluneční soustavy k centrálnímu středu Galaxie, kolem které obíhá naše sluneční soustava přibližně 225 miliónů let v jakési sinusoidě. Právě koncem roku 2012 bude naše sluneční soustava křižovat rovinu rovníkového disku galaktického jádra. Důležité je, že se galaktický střed, Slunce, Země i galaktický anti-střed (vesmír je bipolární) ocitají v jedné přímce. Jedná se o průnik dvou energií: na jedné straně o zvětšující se tok fotonů z Centrálního slunce (Alcyon v souhvězdí Plejády?) a na straně druhé energie z galaktického centra. Podle Mayů se Země při zimním slunovratu 21. 12. 2012 ocitne v samém středu galaktické rovníkové osy. Zvýšená emise energií změní základní pravidla sluneční soustavy.

Čas již neběží lineárně, jak se lidé domnívají, čas je přímo úměrný našemu vědomí, čas nesměřuje dopředu ani dozadu, ale dovnitř nás a mimo nás. Již mnoho lidí tyto změny vnímá ve svém organizmu, z dětí je to více než polovina. I naše dávné předky postihla transformace a oni poznali pravý stav věcí. Když již věděli, jak se věci mají, nemohl je jen tak někdo podvádět a je tudíž logické, že pak odmítali sloužit tehdejším pánům, tak zvaným bohům a ti je vyhnali z Ráje (viz též Květ života). V současné době se na Zemi rodí mnoho duchovních bytostí z vyšších dimenzí i andělů v lidských tělech. Mají aktivně provázet transformaci a pomáhat lidem probudit se. Není pro ně vůbec lehké sestoupit do tak hrubých vibrací. Jsou zde jich již miliony a bude se o nich čím dál více hovořit. Vše probíhá dle kosmického plánu a řádu.

Základnou pro probíhající změny je kosmická situace, postavení Země v kosmu. Temné síly, které zatím na naší planetě vládnou, se marně snaží evoluční proměnu zastavit či pozdržet. Datum 21. 12. 2012 je specifickým dnem. V prvním čtvrtletí roku 2001 Slunce převrátilo své magnetické póly. K tomu dochází každých 11 let (11letý cyklus slunečních skvrn a erupcí). Přibližně kolem zimního slunovratu 2012 se sluneční póly opět převrátí. Během tohoto přepnutí bude zde tendence i k přepnutí zemských magnetických pólů. Pokud dojde k přehození zemských magnetických pólů, zvýší se počet zemětřesení a vulkanických erupcí, nemluvě o zničení elektrické rozvodné sítě. Slunce přivádí informace z vibračního zdroje veškerého života. Tyto informace nám umožňují pohybovat se s takovým vibračním záměrem, který život pro naši sluneční soustavu má.

Náš vnější technologický pokrok přehlušil záměr rozvíjet vnitřní komunikace, vhled a intuici a tak místo na telepatii spoléháme na telefon, před vnitřní nekonečnou moudrostí mysli dáváme přednost internetu atd. Stali jsme se závislí na externalizované formě. Smysly Země jsme zacpali betonem, stejně jako sami sebe jsme zahlušili vnějším hlukem, kratochvílemi a fyzickými zábavami. Proto nemůžeme masově slyšet komunikaci přicházející z vyšší vibrační úrovně. Tento nízký stav bytí má být vyrovnán prostřednictvím náhlých zemských posunů, otřesů, extrémního počasí atd. Budeme-li naslouchat, intuice nám napoví, co dělat. Nelze se nikde skrýt před sebou samými, je třeba přizpůsobovat a rozšiřovat své vědomí.

Ozónová vrstva je výsledek temných časů, ignorance, strachu a moci chtivosti, je to závoj přes oči našich duší. Zakrývá a udržuje kódy DNA transmutace dál od nás. Jíst se stromu života, ale nikoli se stromu poznání, tak jak si u vás přáli eli-jehovovští váleční páni. Až budou závoje strženy a UV kódy dostihnou vaše duše, uvidíte sluneční světlo takové, jaké doopravdy je, bude filtrem oddělujícím zrna od plev. Pouze frekvence lásky a míru přežije UV záření.

Začínáme se opět navracet do fotonového pásu a zcela v něm budeme ponořeni kolem roku 2012. Ve fotonovém poli zdi mezi dimenzemi stávají se tenčími, nebo neexistují vůbec. Náš stav vědomí je tou nejdůležitější věcí vůbec a je důležité být vědomě v přítomnosti. Až Země vstoupí do fotonového pásu, všechny atomy se změní, věci začnou zářit, bude trvalé světlo, i uvnitř v lidském těle. Měli bychom se transformovat z hmotné osoby na atmosférickou osobu a budeme změněni na nesmrtelné bez rozdělení smrtí, mrknutím oka. Biblické postavy žili zřejmě v období světla. Vesmírné cestování uvnitř fotonového pásu je snadné.

Země nyní dokončuje 24-26 tisíciletý cyklus v rámci tohoto fotonového pásu. Při průchodu fotonovým pásem vstoupíme v den jedna do nulové zóny. Změní se tělesné formy všech živých věcí. Když dojde ke kolapsu planetárního elektrického a magnetického pole, atomy v našich tělech budou modifikovány tak, aby vytvořily nová těla, polo éterická a závoj vědomí kolem nás bude odstraněn.

Velké nebezpečí představují jaderné materiály, proto Galaktická federace umožní zvláštní přistání technických lodí a personálu, aby tato nebezpečí byla snížena. Před tím než nás fotonový pás zasáhne, provedou Síriané masová přistání na Zemi, aby nám pomohli při transformaci. Pro některé lidi je mimozemská hypotéza těžko stravitelná, ale je třeba být otevřen všem možnostem. Začne fotonový efekt, který nám umožní získat nové energetické zdroje, což umožní vesmírné cestování. Hvězdy se na obloze objeví po 5-6 dnech, opustíme nulovou zónu a přejdeme na režim 24 hodin světla. Vše živé bude posíleno, lidé se navrátí k 12cti vláknové DNA. Znovu získáme schopnost telepatie, telekineze apod.

Změní se pozice sluneční soustavy. Nová radiace nebo vyzařování fotonového pásu prostoupí naši atmosféru jemným způsobem a ozdraví přírodu a stabilizuje počasí. Mnohé katastrofické scénáře se mohou odehrávat ve vašich myslích, pokud dopustíte, aby se to stalo. Mohlo by být hůř, pokud rychle neodhmotníte a nerozředíte vaši fyzickou strukturu. Bude to postupný proces, restrukturalizace ve svém důsledku umožní Zemi, aby subatomární částice vibrovaly tak rychle, že se lidé posunou až do 5 dimenze. Jediná skutečná rychlost, která existuje simultánně pro celé Stvoření, je rychlost Vědomí. Podobně i gravitace, elektřina či magnetismus mají vícerozměrné pole. Je třeba naše vědecké konstrukce významným způsobem přetvořit. Východisko tkví ve formování vědy založené na vědomí, fyzické multidimenzionalitě bez hranic a laskavé, vždy milující ruce Stvořitelově. Tam hledejte skutečný základ vědy a také průvodce k Pravdám.

Fotonový pás má roli regulátora galaktických změn. Boží plán každé galaxie pečlivě uskutečňuje rozvoj fyzického života a jeho kontrolované evoluce, což hlídá Galaktická Duchovní Hierarchie. Fyzické Stvoření má Boží matrici, která je nastavena Božím plánem. S příchodem roku 2012 se otevírají akupunkturní body Země. Holografický magnetismus je potřeba pro dokončení posunu do 5D stavu bytí. Země se dostává ze stavu rozdělení do stavu rovnováhy. Oddělení je příčinou většiny problémů stvoření; je to dobré u lidského stavu oddělení fyzična a nefyzična (vibrace čchi, kundalini, tóny stvoření apod.). Země se přesouvá do stavu vyrovnaného magnetismu. Elektrická energie je manifestací polarizované myšlenkové formy v roztříštěném magnetickém stvoření.

Portálem mezi hmotným tělem a sférami energie a světla je endokrinní systém. Lze tušit, že transformace na tělesné rovině se bude dotýkat právě těchto senzorů. Ve starověkých textech jsou čakrová energetická centra dávána do přímé souvislosti s činností jednotlivých žláz endokrinního systému. Známe dva druhy multidimenzionálních supravodičů energie na biologické bázi v lidském organizmu. Je to lidská DNA a žlázový endokrinní systém. Jde o to, že globální energetické změny na Zemi a v okolním vesmíru nám postupně umožní dosáhnout a zůstat v takových stavech vědomí, které jsou dnes výsledkem dlouhých cvičení a koncentrace.

Čakry jsou energetická centra, kde vysokou rychlostí rotuje energie. Čakry vytvářejí most mezi viditelným čili hmotným já v podobě míchy, NS a endokrinního systému a naším jemným tělem, aurou. Udává se, že lidské tělo zahrnuje až 80 tisíc čaker, z nichž je 45 vedlejších a 7 hlavních; pro vědce-skeptiky jsou zatím nezjistitelné. Oficiální medicína popisuje náš endokrinní systém pomocí chemie, avšak dnes se již ví, že každé chemické působení vyžaduje nejdříve změnu v elektro-magnetické energii těla. Tato energie proudí z duše, z obalu vibrační energie, tedy z aury. Změnou vědomí dochází k aktuálním chemickým změnám; změna vědomí nastává na úrovni fyzické, emocionální, mentální a spirituálním stupni a projevuje se jako buněčná změna. Viz též 1. část - čakry.

1. základní čakra nás spojuje s fyzickým světem, tvoří životně důležitý základ a pramen vnitřní síly pro vyšší čakry; je také sídlem kolektivního podvědomí.

2. čakra sakrální je centrem původních emocí, sexuální energie a tvořivých sil; odpovídá za metabolismus, podporuje trávicí ústrojí a krevní oběh.

3. čakra solární představuje naše slunce, centrum síly; touto čakrou vstupujeme do aktivního vztahu k světským věcem a k ostatním lidem; pro obyčejného člověka je sídlem osobnosti, zde nachází svoji společenskou identifikaci. Je v přímém spojení s astrálním vibračním polem, zvaným pole žádostí. Touto čakrou vnímáme vibrace ostatních lidí a reagujeme na ně.

4. čakra srdeční – v ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními; zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity; úlohou čakry je sjednocení skrze lásku, má ústřední vliv na všechny životní funkce a imunitní systém, je branou do duše.

5. čakra krční je centrum vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace, propojuje obsahy všech čaker s vnějším světem, je sídlem kreativity. Zde poznáváme, že vnitřní světy a vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a jsme schopni přijímat a vysílat informace z těchto oblastí.

6. čakra třetí oko je sídlo vyšších duchovních sil, intuice a inspirace, vnitřního hlasu a vidění, projekce vůle a vnímání mimosmyslového, zde získáváme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou; žlázou je hypofýza (podvěsek mozkový).

7. čakra korunní je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku, zde jsme spojeni s božským Bytím, zde naše osobní pole energií splývá s polem energií Univerza, zde nejsme odděleni od objektu vnímání; žlázou je epifýza (šišinka mozková).

Podle amerického esoterika Phila Grubera se v této době epifýza a hypofýza spojí a vytvoří duhový oblouk, což je někdy uváděno jako posvátný sňatek. Další spirituální čakry leží nad fyzickým tělem a mají se při transformaci otevírat.

8. čakra asi 30 – 50 cm nad hlavou, sbírá energii čchi a světlo ze slunce a převádí ji do příslušných vibrací; je dobré každý den 10 až 15 min se zavřenýma očima absorbovat sluneční energii a použít ji k jejímu otevírání a z ní pak převést zásobu energie do srdeční čakry, která ji použije k vyživení celého organizmu. K nasycení 6 tisíc spirál otevřené čakry postačí 20 min na denním světle; naši předkové získávali energii prostřednictvím praktik ve slunečních chrámech a nemuseli tolik jíst, jako my. Je to centrum božské lásky, spirituální pokory a nezištnosti; obsahuje naši zbytkovou karmu. Když se tato čakra začíná aktivovat, začíná se formovat nové spirituální vědomí, je to brána k novým schopnostem, formuje vztah k celému Stvoření.

Je to poslední centrum zbytku všeho lidského, toho, co nás drží v kole znovu zrozování (je dobré pročisťovat si tři spodní čakry). Jakmile je jedinec připraven nechat odejít lidskost, je připraven chopit se něčeho vyššího, nádhernějšího, božského, zde teprve přichází skutečný vjem božskosti a fyzický svět se zdá menší. Zde jsou programy spirituálních schopností; 8. čakra je začíná otevírat, plně rozvinuté jsou až při otevření 9. a aktivaci 9 – 12. čakry. Kdo má vyšší léčitelské schopnosti, schopnost mimotělního cestování, jasnovidnost, hluboké snové vzpomínky, má s největší pravděpodobností fungující 8. čakru; barvu má ultrafialovou. Pokročilé schopnosti, jako je mimotělní cestování mimo sluneční soustavu, cestování v čase zpět i dopředu se projeví až s aktivací 12. čakry.

9. čakra je spojovací článek, řídí malé čakry, otevírá nové meridiány; zde latentně leží Kristovy schopnosti a čekají na uvolnění a použití ve vnějším i vnitřním světě; když je otevřena, emituje zářící energii, která vypadá jako zářící duha. Tato čakra obsahuje kosmický inkarnační plán jedince, jsou zde uloženy dovednosti a schopnosti získané v průběhu všech životů, zde je klíč k osudu duše. Vyvíjející se duše může být rozložena do 3 hlavních typů plánů: stvořitel, léčitel, učitel. Na příklad u plánu stvořitele stráví mnohem více životů při vytváření věcí, jako uměleckých děl, truhlářství, organizace, rodina apod. V plánu učitele mají lidé mít tendenci mít uložen obrovský počet životů a dovedností. 9. čakra je základnou znalosti duše, veškeré informace a životní zkušenosti se slučují a nakonec nastupuje spirituální moudrost. 10. čakra bude funkční ihned po těsnějším propojení sluneční soustavy s jednotlivými systémy; je zde přístup k mistrovské knihovně spirituálního vědění, (mylně) označované Akáša; desátá čakra je komplexní energetický tok, který zahrnuje až tisíc čaker, které spojují Bodhisattvu (vzestupujícího) se Zdrojem. 11. čakra se přesune do našeho galaktického systému a 12. čakra bude umístěna a zakotvena někde v tomto vesmíru; tyto čakry nejsou prozatím blíže specifikovány.

Nová energetická centra umožní lidem zvládnout multidimenzionální informace, které budou součástí nového fyzična. Navíc transformují 7 čaker, čímž jim umožní převzít další zodpovědnosti. Místo dosavadních 7 center bude jich mít transformované tělo 11+2 éterické nad hlavou, celkem tedy 13 hlavních neboli primárních čaker. Transformace přinese i některé nové žlázy těm, kteří budou s energiemi vzestupu pracovat. Před více jak 9 tisíci lety následkem jaderné války, kdy vznikla i poušť Sahara, došlo ke zničení lidského systému vnitřních žláz, možná tedy získáme zpět své původní žlázy, což je možná i bolestivý proces.

Nová žláza přímo za okem má emocionálně propojit srdce a mysl, neboli emoce a intelekt a tím přinese konec soupeření mezi těmito póly. Nové žlázy vzniknou v reprodukčním systému ženy, jedna z mnohých uvolní při porodu přirozené anestetikum a umožní bezbolestný porod; další bude schopna ukončit ovulaci v době, kdy žena nebude chtít vědomě počít dítě, tím vymizí i menstruace a obavy z nežádoucího početí. Nové žlázy se objeví i u mužských pohlavních orgánů s obdobnými funkcemi.

Při transformaci těla se objevují mnohé nepříjemné příznaky, kterými dříve procházejí lidé s vyššími vibracemi, často převládá pocit fyzického diskomfortu. Fyzické příznaky často cestují po čakrách: problémy se zažíváním, tj. 3. čakra, přicházejí, když jemno hmotná slinivka a žlučník mají problémy s hrubo hmotnou stravou. Může se ozvat 4. čakra s poruchou srdečního tepu, pak 6. čakra a pocit mdloby, pak se těžiště přesune do krku a lymfatických žláz apod.

Transformace se může projevit i přibýváním na váze v důsledku většího příjmu energie, dále časté je fyzické vyčerpání a potřeba dlouhého spánku; též bolesti v hlavě, motání, horko i zima, kolapsy všeho druhu, pocení a návaly horka, kdy se tělo přehřívá a spaluje zbytky, čím více hmoty a vody obsahujete, tím více se pečete, chce to ubrat; zvýšená citlivost na okolí, zvláštní bolesti v těle, svalová tenze, přerušované spaní zvláště mezi druhou a čtvrtou ranní, což je hodina čištění a uvolňování; ztráta paměti, slyšiny a vidiny, závratě, obtížné dýchání, polykací obtíže, pálení oči, ztráta touhy po jídle a naopak i obrovská žravost, zrychlené vyměšování, problémy se sexuální aktivitou, se zvuky atp. – časem se vše upraví.

Tělo si samo řekne, co potřebuje, stačí mu naslouchat, je ucpané toxiny a hustou energií ze špatného stravování i z vnějších toxinů. Je zapotřebí provádět očistu nejen těla, ale i duše. Je třeba vyrovnat nesoulad mezi energiemi novými a starými uvnitř nás. V době transformace jsme konfrontováni v lidské 3D se svou duší. Vnější svět se jeví stále více chaotický a frenetický, což se děje vždy na konci starého před příchodem nového. Nedovolte, aby vás to vyvedlo z rovnováhy. Zůstaňte uvnitř klidu a míru během této úžasné doby.

Pocit, že vás vše drtí a je proti vám, souvisí s ukončováním karmy a otevíráním 8. čakry, ustane to. Pocit nedostatku času, čas je axiomem vědomí, prázdnoty a osamocení přichází v čase, kdy jsme uvolnili nižší ego a odevzdali se do vedení vyššího aspektu. Ukončování starých vztahů, plánů, emocionální stres, vše, co není v souladu, skončí. Pocit strachu, když to nové nás zaskočí; je třeba plavat v nových vodách. Děsivé sny, kdy umírá v nás to staré. Žádné sny, když nemáme ještě přijímač na nové vysílání. Pocity netrpělivosti a netolerance, chce to smířit se s bývalou naší realitou. Špatné pocity v davu lidí, když se naše aura rozšiřuje a nasáváme frekvence druhých; je třeba dávat si pozor, kam chodíme a s kým se stýkáme. Pocit dezorientace, když se již nenacházíme ve známé 3D. Pocit že jsme mimo tělo, může někdy ulehčit proces transformace našeho těla. Plány se nám mění a jdou jinam, pozbýváme staré přátele, aktivity, zvyky, profese i bydliště, nové přijde brzy. Chcete jít Domů, jako by všemu byl konec a vy jste sem již vůbec nepatřili, je to velmi silný pocit, není sebevražedný a důvod je jednoduchý: dokončili jste své karmické cykly, vracíte se ke Zdroji, všemu je skutečně konec, i když mnoho z vás zůstává, aby si vyzkoušeli tvoření Nového Světa. Zkušenosti, které nyní zažíváte, pokud si je uvědomujete, vám umožní v budoucnu stát se úžasným Učitelem.

Celý náš sluneční systém a galaxie Mléčné Dráhy nyní vstoupily do vysoce energeticky nabité části vesmíru. Vstupujeme do fotonového pásu, do éry intenzivního Světla, kde zůstaneme příštích dva tisíce let. Nadchází věk zázraků. Dochází k úplnému přeskupení života, jak ho známe. To proto, že fotonové světlo má schopnost vyzvednout veškerý život do dimenze s vyšší frekvencí, je jádrem veškerého osvícení. Atomové struktury buněk našeho těla se přelaďují a posouváme se z těl 3D na uhlíkové bázi do dimenzionálního krystalového nebo světelného těla 5. či vyšší dimenze. Stejné je to i s těly zvířat, rostlin a vším nad zemí i pod zemí. Všechna těla projdou transformací, která postihne celou naší galaxii.

V procesu transformace našich světelných těl si začneme všímat rozšiřujícího se vědomí či multidimenzionality; tento stav nastane, až se znovu spojí 12 vláken naší DNA. Podle anděla Ariela veškerý život se řídí matricí, které říkáme DNA. Na úrovni vědomí multidimenzionality bychom mohli žít ve 3D a zároveň udržovat spojení a vztahy s bytostmi z vyšších sfér. Budeme se učit vyjadřovat se skrze naše srdce, tj. uvědomování si Krista a budeme se učit úspěšně žít v galaktické a posléze i ve vesmírné společnosti.

V současnosti mají lidé aktivní jen dvě vlákna DNA, což může prokázat jednoduchý krevní test. Každé z 12 vláken DNA představuje jeden z 12 aspektů multidimenzionálního vědomí. Tři vlákna DNA vládnou tělu, další tři se týkají emocionálního těla, další tři mentálního těla a poslední spirituálního těla. Světlo z fotonového pásu proudí přes hypofýzu a žlázy šišinky mozkové a řídí proces překódování. Aby náš nervový systém toto vše zvládl, můžeme pomoci tím, že budeme vědomě tento proces chápat a podporovat očistou, pránickým dýcháním, prána revitalizuje a čistí tělo, a dalšími metodami zde uvedenými.

Na vzestup a manifestaci světelného těla, na jeho 12 úrovní, se můžeš dívat jako na iniciaci. Fyzický vzestup obsahuje iniciace 1-6, kosmický vzestup 7-12 a dokončuje stav Kristova vědomí. Během těchto iniciací lidstvo a Země vstupuje do 4. a 5. dimenze. Těmito iniciacemi a úrovněmi jsme prošli v dobách Atlantidy a Egypta a nemnozí z nás již těmito iniciacemi prošli. Dnes není třeba procházet 24letou chrámovou iniciací (viz Pythagoras), dnes prochází iniciací každý, kdo žije na Zemi v tomto zrychleném čase a zvládne zvýšenou úroveň světla ke svému vývojovému postupu. Závoje mezi dimenzemi jsou nyní tenké a všechny dimenze se sbližují do jednotného celku. Čas pro přímý posun je nablízku.

Druh Homo sapiens, celý lidský druh se vyvíjí a mutuje do úplně jiného druhu, do nového světelného člověka. Abychom mohli spočívat v nových lidských tělech, tak vědomí bytostí v nich musí být též vyvinuté, to je vzestup vědomí, rozšíření vědomí. Tato planeta vzestupuje, aktivuje své světelné tělo, stává se hvězdou. Nová civilizace, která bude nyní sídlit na této hvězdě, je civilizace světla, civilizace čisté, nepodmíněné lásky, Kristova vědomí. Kdokoli, kdo se nechce posunout s planetou a akceptovat lásku a božství, kdo bude dál chtít provozovat hrátky s mocí, majetkem, manipulací a kontrolou druhých, bude muset odejít hrát si jinam, na nějakou vzdálenou planetu na hranici našeho vesmíru.

Síla evoluce je na každém z nás, buď s tím souhlasíš, nebo si dej odchod. V této záležitosti není jiný výběr a vše probíhá dle plánu. Aktivace světelných těl může se dít odlišně, od některých dříve, takže se mohou stát průvodci druhých.

1. úroveň Světelného Těla (úST) – budík zvoní, je čas k probouzení se, je čas snižovat hustotu, začne změna DNA tvého těla, zároveň se aktivují čakry a vědomí se začíná rozšiřovat. V březnu 1988 byli všichni pomocníci transformace aktivováni na tuto úroveň.

2. úST – uvolňují se staré karmické vzorce a uvolňujeme 4D struktury omezení; ptáš se: kdo jsem já a proč jsem tu; fyzické změny se urychlují a provází je únava.

3. úST – fyzické smysly se zjemňují, jsi citlivý k extrémům, k hluku, pachům, chemikáliím apod., můžeš se stát vegetariánem, vrací se schopnost pracovat s vyšší energií světla; aktivuje se biologický přijímač a vysílač těla; hmotná sféra 3D včetně astrálu 4D vzestupuje, 5D matky Země je aktivována.

4. úST – je mentální fází, začíná změnou v chemii mozku, čakry se aktivují; osobní identita se mění, aby zahrnula možnost být duchem s lidskou zkušeností, než být člověkem s duchovní zkušeností; lidé uvažující o minulých životech a dalších duchovních alternativách se přitahují, čtou duchovní literaturu, probu/strongzení jede na plný výkon.

5. úST – jsi na přechodu k životu plně oddanému Duchu, vzdáváš se starého a přijímáš plně nové způsoby vnímání reality.

6. úST – začneš být aktivním účastníkem svého vývoje probouzení a transformace, stýkáš se s podobnými; duch ti posílá na tvou cestu knihy a semináře i přátele, uvědomuješ si, že jsi součástí evoluce, členem týmu planetárního přechodu; začínáš aktivně přetvářet obrazy reality ve svém poli. Mnoho bytostí v tomto bodě se rozhodne neúčastnit se, nemohou unést zvýšenou hladinu světla; je čas, kdy lidé mění svou práci, vztahy, manželství, hledáš nové přátele, uvědomuješ si, že jsi duch, vyzařuješ světlo, zažíváš extázi a úžasné vzrušení z právě probíhající transformace, které jsi aktivní součástí, začne tě bavit vytvářet nebe na Zemi.

7. úST – je úroveň pocitů a emocí, tvá srdeční čakra se otevírá, chováš se spontánně, cítíš planetu Zemi, tvé vztahy již nejsou založeny na závislých karmických poutech, jsou nyní založeny na vedení tvého Ducha k osobnímu rozvoji a probouzení planety; tvé čakry začnou mutovat a stanou se sférickými a pak se stanou jednotným polem; čakrové propojení pomáhá emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu tělu ke spojení v jednotě pole, která tě udržuje v rovnováze, jsi schopen ustát jakékoli množství energie; šišinka je tvé 4. oko, vidí nahoru a multidimenzionálně a možná se začneš vidět v dalších paralelních realitách; atp.

8. úST – tvé žlázy šišinky a hypofýzy rostou a mutují, tvá 8-10. čakra se otevírají, začneš komunikovat s vyššími sférami; již více nehledáš, prostě víš, funguješ jako síla změny.

9. úST – tvé tělo se bude měnit, budeš možná vyšší nebo hubenější, chápeš světlo přímo, znáš svou existenci na úrovni jiných dimenzí. Žiješ své kosmické já, nefunguješ již na základě ega, ale na bázi čistého vědomí, pracuješ na Kristově úrovni; zažiješ stav bytí své vlastní pravdy, zažiješ stav nepodmíněné lásky a stav bytí světla a síly.

10. úST – tvé čakry a pole jsou kompletně sjednocené, jsi plně spjat s Kristovou úrovní, máš schopnosti Avatara; poznal jsi jednotu se Vším, Co je. Tvá Mer-Ka-ba je plně aktivována a aktivována jsou alespoň 3 vlákna DNA, můžeš se přenášet teleportací, manifestuješ cokoli.

11. úST – tvé tělo je plně aktivováno a teď se rozhodneš, zda zůstat ve svém světelném těle a vzestoupit s planetou, vzestoupit dříve než planeta nebo se přeměníš na čistou energetickou formu; rozhodneš se odejít, protože tvá práce je hotova nebo zůstat a dále pomáhat ostatním při vzestupu; tvé fyzické tělo je restrukturováno na molekulární úrovni, v podstatě nemáš žádné; až budou všichni na této úrovni, nebude existovat čas, jen současnost; tím, čím opravdu jsi, je věčnost, nyní děláš pouze to, z čeho má radost tvé srdce.

12. úST – aktivně tvoříš na planetární úrovni, jsi těsně spjat s Duchovní Rodinou, vytváříte skupinové kontakty, světelná centra, světelné komunity, světelná města, opravdové komunální vlády, přerozdělujete bohatství, jídlo, zdroje; nebe na Zemi je v plné síle.

Každé vlákno DNA má dvojitou šroubovici. Jedna je elektrická a druhá magnetická; všichni muži v podstatě jsou električtí, ženy jsou více magnetické. Přichází doba, kdy je třeba dostat oboje síly do rovnováhy, integrovat je, o tom je alchymistická svatba. Centrem alchymie byla vždy Praha, do Prahy směřovaly bytosti s nejrozšířenějším vědomím, co kdy žily. I v budoucnu bude Praha jedním z největších světelných center. Světlo přitahuje světlo, na druhé straně zároveň velkou temnotu. Tma přichází ke světlu proto, aby sama sebe odhalila a sama sebe spasila.

Každé plně aktivované vlákno DNA se skládá z myšlenek, DNA je krystalizací našich myšlenkových forem. Všechny myšlenky vytvářejí krystaly, které my jsme projekcí. Negativní myšlenky vytvářejí temné krystaly, které blokují proudění světla, lásky, soucítění, laskavosti. Na Zemi dlouho panovala mužská energie, teď se musí probudit ženství. O tom je i pohádka O šípkové Růžence, která usnula a musela se probudit zásahem zvenčí, láskou.

Každé vlákno DNA je vlastně anténou, chytá frekvenci jedné dimenze; vlákno č. 6 je napojené na 6D, to je vyšší vesmír, indigoví mají aktivované části 5. a 6. vlákna DNA. Dimenze andělů a duší jsou 4. a 5. dimenze, jsou to části nás samotných. Každá frekvence má barvu, barva 6D je indigová. Vyšší dimenze představují naši budoucnost, cíl, ke kterému směřujeme, tam jsou naše budoucí Já. Všichni z nás jsou součásti andělů, kteří přišli dolů do hmoty, tvoříme minulé životy andělů.

Příchod indigových byl předpovídán tisíc let; důvodem zrození je umožnění Zemi přenést se do Zlatého věku. Zásadní je, aby se kritické množství duší probudilo a vzpomněli jsme si, proč jsme tu, a jak to máme udělat. Jsme tu proto, abychom přemostili minulost a budoucnost, abychom přemostili Nebe a Zemi. 3D Zemi se říká Ostrov ztracených duší. Byly zde vysazeny bytosti, kmenová rasa zvaná Árijská (viz též 2. část, začátek „Velcí zasvěcenci“). Vstupujeme do posledních cyklů, abychom plně rozvinuli potenciál. Synové a Dcery Ráje. Většina z nás pochází z budoucnosti, rozhodli jsme se pomoci Zemi na jejím vzestupu.

Země vypadá na konci starého věku tak, jak vypadá. Je v moci Temných sil. Satanské a luciferské kulty brání a budou bránit v tom, co na planetě Zemi má tendenci stát se evolučně, přirozeně. Zlo a jeho posluhovači využívají energií výhradně ku prospěchu svému, používají nečestné prostředky jako zamlčování, lhaní, mlžení, okrádání či zabíjení druhých; snaží se udržet druhé bytosti v temnotě, bez informací z vyšších zdrojů, ovládají a manipulují nevědomými, vyvolávají rozbroje a záměrně rozněcují ostatní bytosti, vyzvedávají své postavení nad skutečnou dosaženou úroveň, bez požádání a často násilím „pomáhají“ ostatním dle své představy, co je dobré.

Strana světla ukazuje ostatním vlastním příkladem cestu, pracují neustále na sobě a pomáhají ostatním, ne za každou cenu, jednají otevřeně a čestně, neskrývají svou tvář, mají tendenci stmelovat a uzdravovat a často jsou za morální principy ochotni obětovat nejvyšší hodnoty, život nevyjímaje. Není to jednoduchá doba. Zlatá brána je otevřená pro ty, kteří hledají a vědí, co hledat.

 

Duchovní cesta

Duchovní vývoj není automatický proces, jako je biologický vývoj. Duchovní cestou se můžeme vyvíjet jedině vědomě, svou volbou. Duchovní vývoj a rozšířené vědomí je specifický a uzavřený proces. K osvícení jen náhodou nikdy nedochází. Duše člověka se nazývá vyšší Já, je to individualizované absolutno, je to božský prototyp každé bytosti. Absolutno zveme též prvotní příčinou, je to čisté bytí, jediné vědomí, nejvyšší podstata, Bůh. To vše se ve skutečnosti ani vyjádřit nedá, je to možné jen zažít. Duchovní neboli univerzální učení nelze si osvojit jen teoreticky, musí se stát součástí života, být prožíváno.

Většina lidí dodnes nenavázala plné spojení se svou duší, žije většinou jen na úrovni tělesnosti, má proto zkušenost jen s hmotnou dimenzí. Spojení se svou duší je přelomovou zkušeností a následné rozšíření vědomí nad hmotnou úroveň přináší nesmírnou radost a uspokojení. Zpravidla člověku přetváří život, protože radikálně mění chápání toho, čemu říkáme život, mění smysl života, vyvádí člověka z pouhého přežívání v kole života a smrti k duchovnímu rozvoji po spirále, ke spojení se svou božskou podstatou a k rozvoji všech tvůrčích schopností bytosti vědomě transformované z člověka zvířete v boho člověka.

Lidé, kteří v životě prožívají muka a vnitřní nepokoj, žijí bez cíle, jejich život neodráží boží vzor ani plán ani smysl jejich existence. Když je lidská bytost ve spojení se svým Já, všechny oblasti jejího života ovládne mír a nenucená uvolněnost, vědí, odkud, kam a proč jdou. Sledování cíle je harmonizační faktor. Evoluční proces je cesta duše, je to vědomé rozvinutí božího vzoru v každém člověku. Vyšší Já se začíná projevovat v každodenním životě, a jakmile dosáhneme určité úrovně duchovního vývoje, nebudeme již zažívat vnitřní neklid, strach, sklíčenost, úzkost, trápení či zlost, neboť pochopíme, že jsme součástí cesty nekonečného rozvoje. Jak se duše skrze různá stadia vyvíjí, naplňuje se vnější lidská bytost zvaná osobnost čím dál více duší, až se nakonec vnější pozemská osobnost zcela vytratí. Je to cesta rozvoje božího vzoru v člověku.

Smrt život nijak neohrožuje, všichni ji známe, mnohokrát jsme ji prožili, většinou jsme to, co naše duše vědí, zapomněli. Vědomá smrt je schopnost lidské bytosti přejít po mostě, který si v podvědomí vytvoří. Je to přesunutí se na druhou stranu, kdy tělo necháme za sebou, aniž ztratíme vědomí. Jakmile si lidská bytost ve vědomí postaví most, umožní jí to jít dopředu, tedy mluvit o další budoucí inkarnaci a prožívat ji. To jí umožní přivést budoucí neboli vyšší energii do současné inkarnace. Každá inkarnace je posunem nahoru po evolučním žebříku.

Přivedením energie svého budoucího Já do života umožní rychleji se rozvinout. Soustřeďujeme tedy svou pozornost na další inkarnaci, kdy si sebe představujeme jako laskavého, ohleduplného, osvíceného, zdravého, moudrého člověka a tím, že se tak budeme poznávat, vlastně na sebe tuto příští podobu převezmeme. Středem pozornosti se na duchovní cestě stává duše, ne vnější osobnost, jako dříve. Většina dosavadních vztahů a přátelství je založena na osobnosti, proto tato změna přináší i změnu v našich vztazích.

Tato změna se projevuje např. i v oblasti umění. Donedávna bylo umění založeno na osobnosti, tedy naší vnější masce. Nyní nás nový časový cyklus posouvá k umění duchovnímu založenému na prožívání života duší. To také vysvětluje, proč je současné umění, výtvarné umění, film, zábava, literatura, tak prázdné a neuspokojivé. Umění již nedává lidem to, co skutečně hledají. Dnes chceme vzít v úvahu stejné věci jako dříve, ale z pohledu duše. Lidstvo postupuje ve svém vývoji na vyšší úroveň, přesunuje se z energetického pole duality do pole jednoty.

Zatímco dosud naše realita byla jen iluzorní, relativní, polaritní, s důrazem na vnější formu, kde vládl zákon karmy, nyní má každý člověk možnost vstoupit na další stupeň evoluce, kde se blížíme k realitě absolutní, kde vládne jednota, duch a dobro, kde již není já-ego, ale my všichni v jednotě, tedy kdy prohra jednoho znamená prohru všech a dobro pro jednoho je dobrem pro všechny a kdy všechno je láska a nikoli zákon-karma.

Podstatou pole Jednoty je láska, dobro. Pole Absolutna je polem čistého potenciálu, proto také s Bohem je možné všechno, protože toto pole obsahuje všechno. Proto také nic a nikdo mimo nás, nic vnějšího, nemá nad námi moc, neboli náhody neexistují. Prožíváme jedině to, na co se naše vědomí soustředí. Proto tak velmi záleží na tom, jak ovládáme svou mysl, své myšlenky. Každá lidská bytost je ohniskovým bodem v Jediné Mysli. Každý člověk používá nekonečnou mysl svým jedinečným způsobem. Protože každý člověk má své základní přesvědčení o životě a prosazuje určité myšlenky, žije každá bytost ve svém vlastním jedinečném světě.

Protože myšlenka je tvůrčí, je život každého člověka a jeho životní zkušenost naplněnou předpovědí. Čili svět každého jedince vypadá právě tak, jak si dotyčný myslí, že by měl vypadat. To, co prožíváme jako život, je tím, co vyskočí z pole jednoty, protože na to soustředíme svou pozornost a přitáhneme si to. Vše, co prožíváme, je výsledkem našich myšlenek a přesvědčení. Soustředění pozornosti představuje tedy onu kouzelnou hůlku tvoření. Jestliže tedy kritické množství lidí změní ohnisko svého zájmu a soustředí se na Absolutno, dobro, mír, lásku a harmonii, nutně se to projeví i v realitě. Právě tak je třeba začít, znovu na vše dobré a láskyplné je třeba zaměřit naši pozornost, která se zatím upíná na vše negativní. Tam, kde je dobro, je vše dobré, neboť dobro a láska jsou všemocné. Když soustředíme pozornost na zdraví, na lásku, na osvícení, tak je také získáme.

Je třeba se odpojit od konvenčního modelu reality, který nás směruje k omezení, ke zlu, nedostatku, nemoci a smrti, neboli k duálnímu pohledu na život. Konvenční realita je kolektivním vědomím, či spíše nevědomím lidstva již míjejícího starého času. Základním stavebním kamenem nekonečného vesmíru je energie nebo světlo. Každá mysl si z této světelné energie vytváří charakter a formuje podmínky a okolnosti svého života. Slova, myšlenky a emoce jsou modely a projekty života. Pochopení tohoto mechanizmu je klíčem ke svobodě, tedy ke změně životních poměrů a podmínek. Je třeba naučit se určovat a spoluvytvářet svůj život pomocí nekonečné energie, která proudí myslí každého jedince. Mysl je prvotní příčina. Prožíváme to, co je v našem vědomí, co v něm není, nemůžeme prožívat, neboť vědomí je prožitek.

Proces vědomé volby vyšších myšlenek a emocí se zve procesem očisty a také procesem sebeovládání. Následkem neustálého soustřeďování mysli na dobro bude se nám vracet jenom dobro. To je cesta, jak se vymanit z kola zákona karmy. Každá uzavřená smyčka reality vytváří neprůchodný kruh, k jehož překročení je třeba rozšířeného vědomí. Každé zlepšení vyžaduje postavit si pomocí energie vyšších čaker most, abychom mohli vyšší realitu prožívat a chápat. Na vyšší úrovni vědomí postačuje, když se bytosti ztotožní s Jedinou Myslí, s Absolutnem, Bohem. Tím se automaticky z karmy osvobodí. Ve vzdálenější budoucnosti karma znamená lásku, láska boží uvádí věci do rovnováhy.

Karma se projevuje v čase a v prostoru, je prožitkem existence. Pole neustále v čase a prostoru harmonizuje samo sebe, protože neustále hledá rovnovážný stav. Rovnovážný stav nastoluje karma nebo láska. Tím, že myslíme na Boha, karmu automaticky transcendujeme, neboť vědomí se dostává do rovnováhy, do centrálního bodu naprostého klidu a míru. Tomuto stavu se říká pochopení Boha, osvícení nebo uvědomění si Krista. To vysvětluje, proč je meditace tak důležitá, když naši mysl uvede do stavu dokonalého klidu, míru, harmonie, lásky. Meditace na čakry je účinná právě proto, že vnáší do fyzického projevu uskutečněnou, protože uvědomělou si dokonalost.

Existují tři způsoby, jak nakládat s karmou: 1) Splatit své karmické dluhy, čili prožít si to, co jsme způsobili druhým. 2) Přeměnit svou karmu na dharmu, čili konat dobro, sloužit vědomě, ponaučeni. 3) Spočinout ve stavu čistého bytí a soustředit se na Boha. Boží vzor obsahuje dokonalý model pro naše všestranné fungování v těle. Čili přimknutí se k boží vůli je zkratkou k dokonalému zdraví, dokonalosti, osvícení a stavu čistého bytí. Aby tomu tak bylo, je třeba ovládnou svou mysl bez ohledu na hmotnou úroveň. Držte se premisy, že jediným absolutnem je dobro. Dobro je přítomno tady, kde jsem. Vše, co máte, je přítomný okamžik. Jediné, co máte udělat, je soustředit se na přítomný okamžik. Budoucnost i minulost je jen představa ve vaší mysli. Proto je přítomný okamžik bodem síly.

Vnější svět není příčinou, příčinou jste vy. Jediné, co musíte dát do pořádku, je to, nač myslíte. Událost a emoce jsou dva různé jevy, a když si bytost dokáže představit svůj život jako sen, pak udrží své emoce na vysoké frekvenci, tak se odpoutá od lidí, událostí, okolností. Příčina a následek působí vždy zevnitř, vnější neexistuje samo od sebe. Je třeba zachytit skutečnost uvnitř. Zevnitř vytvořit nový obraz, který nahradí starý vnější obraz. Vždy existuje dokonalé božské řešení, jen musíme umožnit, aby se nám mohlo přiblížit, hledat ho. Jakmile při řešení konfliktní situace dochází ke snižování dobra, nemůže být řešení božím plánem. Je dobré meditovat o lásce, a jakmile vás láska intenzivně prostoupí, můžete ji vyslat jako hojivý balzám do různých oblastí i časů na své blízké, přátele, kolegy, na všechna bolavá místa ve svém těle i na Zemi i ve svém životě minulém i na události, které mají teprve nastat. Budete-li toto dělat pravidelně, užasnete nad zázrakem lásky.

Každý ve své podstatě je úplný a dokonalý a je schopný přičinit se o svůj osud. Soustřeďte se srdcem, ne rozumem, na vše pozitivní ve své mysli, a oživíte to i ve vnějším světě (srdce je na frekvenci jednoty, rozum je v dualitě). Mysl si podrobíme cvičením mysli a meditací. Skutečný mír v mysli nastává, když jsme závislí jedině na Bohu a dobru, na ničem a nikom jiném. Zákon karmy bez lásky působí jenom potíže, bez lásky nemají lidé možnost dostat se z kruhu karmy ven. Dokud nespatříte jednotu člověka, Lásku, a nepožádáte o nejvyšší dobro pro všechny, nikdy se neosvobodíte.

Nanebevstoupení je učení o dimenzích a jejich technologie. Svou existenci prožíváme ve třech dimenzích. V této dimenzi používá vědomí pouze fyzické smysly. Cílem není vzít fyzické tělo do vyšších dimenzí, cílem je uvědomění si Boha, připojení duše k čistému bytí. Když k tomu dojde, je umožněno nanebevstoupení. Bytost však nemůže přejít do 5. dimenze, dokud nepochopí povahu reality a to, jak funguje zákon. Když k tomu dojde, stane se duše vědomým Mistrem a dosáhne sebe ovládání. Než se tak stane, přecházejí duše (smrtí těla) do 4. dimenze si odpočinout a pak se vrátí zpět do této 3. dimenze pokračovat v učení, dokud se nenaučí sebe ovládání. Tato trojrozměrná dimenze je místem názorné výuky, kde se učíme, že myšlenky jsou věci. Jediné, na čem na této Zemi záleží, je duchovní růst.

Ovládnutí mysli je podstatnou stránkou duchovního vývoje. Management mysli znamená schopnost myslet si, co si chceme myslet a kdy si to chceme myslet. Myšlenka je kauzativním faktorem ve vesmíru. Světová mysl vytváří celý zjevný svět. Většina lidí si neuvědomuje, že jejich myšlenky jsou příčinou toho, co prožívají ve skutečnosti. Tím, že na něco myslíte, že si to zvolíte a vyvoláte to ve skutečnost, to i prožijete. Podvolení se Boží mysli nastává nekonečné dobro. Podrobení mysli je jedním krokem na cestě zasvěcení. Dalším krokem je zůstat ve stavu blaženého bytí.

Spočinutí ve stavu blaženého bytí se zve osvícením. Je to spojení s vyšším Já a při tom plná přítomnost tady a teď. Velcí Mistři nám ukázali cestu, jak se tam dostat. K dosažení blaženého stavu čistého bytí existují dvě přímé cesty, dva způsoby vědomé aktivity: meditace ne-mysli a soustředění pozornosti a rozjímání. Ještě je třeba osvobodit se od pocitů viny, kritičnosti, obviňování, sebeobviňování, odsuzování a posuzování tak, že to pustíme z hlavy a jsme svobodní v bytí.

Cílem meditace ne-mysli je zklidnit mysl, zastavit neustálý vnitřní dialog, vypnout neustálé mentální brebentění, ono uvíznutí ve víru neustálé nahodilé myšlenkové činnosti, což brání prožívání stavu čisté blaženosti tady a teď. Tradiční východní postup nastolení prožitku osvícení zve se nirvána, samádhi, na západě zve se prožitek absolutní reality uvědomění si Boha, vesmírné vědomí atp. Nejjednodušší technikou je jenom klidně sedět a soustředit pozornost na tady a teď, nebo klidně sedět a soustředit se na dýchání. Pomáhá mantra Óm, slova hluboký mír, boží láska mne proniká a působí skrze mne. Lidská láska je založená na lidské zkušenosti, je to emoce duality, jež snadno se obrátí ve svůj opak. Boží láska je absolutní a neomezená, je podstatou absolutna, je víc, než můžeme dosud pochopit.

Meditace soustředění pozornosti na Absolutno, na Boha, umožňuje neustálé soustředění pozornosti na stav čistého bytí ve všech denních situacích a činnostech. Když člověk toto cvičení zvládne, postupně začne zažívat stavy rozšířeného vědomí i ve svém každodenním životě. Musíte dovolit, aby vám po celý den myslí neustále protékaly vznešené myšlenky jako mohutná řeka bez ohledu na to, co děláte. Osvícení je stav vědomí a je klíčem k rozvoji duše.

Láska je energetické pole, aura, vibrační frekvence, pocit; laskavé, vlídné a podpůrné energetické pole, které všechny proměňuje a léčí. Je nezbytným předpokladem míru. Chceme-li oboje prožívat, musíme na to neustále soustřeďovat pozornost a stále myslet laskavě, láskyplně a naplněni mírem. Musíme pochopit, že dokud nebudeme vnitřně plni míru a lásky, dotud nemůžeme prožívat lásku a mír ani zevně. Abychom prožívali mír, musíme se naučit soustředění na pravdu a povahu reality, čili odpoutat se od negativních vnějších událostí a rozjímat o jedinečnosti Absolutna, z něhož všichni pocházíme, že všichni jsme součástí Jedné a téže rodiny.

Dokud nezískáme kontrolu nad svou myslí, nedokážeme protknout začarovaný kruh konfliktů, válek a zkázy, který je důsledkem negativního myšlení. Negativní myšlení je separátní myšlení, které odděluje, svaluje vinu na druhé, je kritické a vytýkající, nezná soucit a tím jsme automaticky mimo energetické pole lásky a míru. Mír je následkem správného myšlení. Jsme naplněni mírem, protože správně myslíme. Kolektivní myšlení vytváří kolektivní realitu.

Je moudré stanovit si podpůrně vhodný denní program. Ráno nejméně 10 až 20 minut bychom měli věnovat meditaci a prohlášení nahlas. V poledne 10 až 15 minut pozorování vnitřního ticha třeba při procházce přírodou, krátká promluva k harmonizaci toho, co se událo a prohlášení. Večer 20 až 30 minut i déle věnovat meditaci, promluvě, čtení a studiu.

Jíst bychom měli méně, hodně čerstvé zeleniny, kvalitní chléb a obiloviny, méně masa, cukru, polotovarů, méně rychlých jídel a alkoholu; tak, abychom se po jídle cítili lehce a měli plno energie. Je dobré cvičit denně, např. Pět Tibeťanů, jógu, tanec, plavání, jízdu na kole, tělesné cviky apod. Celkově je třeba pohybovat se více a více času trávit v přírodě. Přinejmenším jednou týdně udělat něco pro druhé, jednou týdně udělat dobrý skutek, který někomu pomůže. Dobro je nekonečný život, život v míru a harmonii s nekonečnou inteligencí, plný, tvořivý a žitý v hojnosti.

Meditace na ukotvení vyššího Já. Jakmile se zklidníte, začněte lokalizací 8. čakry, asi 1 až 2 metry nad hlavou, zaměřte na ni pozornost, až ucítíte, jaká zvláštní energie vychází z tohoto místa, jako oceán ostrého jasu nebo hvězda. Jakmile jste tuto energii zaměřili, stahujte ji klidně a pevně ke svému fyzickému tělu. Sneste energii svého vyššího Já dolů k temeni hlavy, otevřete svou temenní čakru k přijetí této energie; nejspíš pocítíte, jak se temeno rozechvívá. Korunní čakra je brána k boží moudrosti, k uvědomění si Krista. Energii vyššího Já veďte po té k čakře třetího oka, aby se otevřela k přijetí této vyšší energii, možná uvidíte vnitřním zrakem pulzující jasné světlo nebo jeho záblesky.

Dále veďte energii svého vyššího Já dolů ke krční čakře, otevřete ji a odstraňte z její oblasti případné napětí, po té stáhněte energii Já k srdeční čakře, uvolněte celou srdeční oblast, dýchejte do hloubky a zlehka, případná mračna negativismu odešlete do prázdnoty, z níž přišla. Dále stahujte energii Já dolů k čakře solar plexu, uvolněte ji a odstraňte napětí a začněte přesouvat energii dolů k čakře křížové. Jak stahujete energii dolů, cítíte, jak se stáváte těžšími a ukotvenějšími. Nakonec sneste energii Já ke kořenové čakře ve spodní části páteře, spojte s kořenovou čakrou vyšší energii a nechte ji proudit dolů až k zemi pod vámi tak, že energie projde chodidly do Země a zapustí v ní hluboké kořeny a tam ukotvěte své vyšší Já. Prociťujte, jak skutečná síla proudí všemi čakrami, jež jsou otevřené a uvolněné, je dobré prozpěvovat hlasitě Óm. Když skončíte, měli byste mít pocit úplného ukotvení a celistvosti. Pokud energie stoupá nahoru, opět ji postupně sneste dolů a ukotvěte.

Když jste energii Já ukotvili, rozjímejte, jak vaše dokonalé Já vypadá, jak si představujete svou nejlepší podobu, představte si ji a prociťte, umožněte vědomí, aby se rozšířilo myšlenkou, že Bůh je ve vás, umožněte této energii, aby vás zaplavila, aby vám svoji nekonečnou láskou požehnala. Duchovním zrakem můžete také spatřit, jak se božská energie projevuje ve vašich čakrách, jak se ve vás vtěluje. Nakonec cvičení dokončete potvrzením, nejlépe hlasitým, že tady a teď projevujete úplnou a dokonalou energii svého vyššího Já v každém aspektu svého každodenního života.

Tato každodenní cvičení slouží lidem, kteří rozvíjejí svého ducha, k dosažení vyšších a vyšších stavů vědomí. Dnes mnoho obyčejných lidí tyto techniky praktikuje, zatímco dříve duchovní cvičení byla jenom pro několik málo vyvolených. To je jedna z největších změn, jež se udály ve vývoji světa.

 

Polarita života

 

Ve všech jevech kolem nás i v nás se projevuje polarita, od nejmenších částic hmoty přes přírodu i kosmické prostory až po nadsmyslové sféry. Z hlubin nekonečné Prázdnoty se působením Nejvyšší Inteligence rodí nesčíslné řady duálních projevů, jejichž vzájemná vyváženost zajišťuje zachování celkové rovnováhy. Všudypřítomná polarita působí jako evoluční hnací síla, představuje mohutný energetický potenciál. Princip zlaté střední cesty hraje zde důležitou úlohu, představuje cestu vyhýbající se nezdravým a nežádoucím extrémům, umožňuje využívat potenciál duality a zároveň přiblížení ke stabilitě středu.

Naše vědomí představuje ohnisko, v němž se soustřeďují nejrůznější vnější a vnitřní vlivy. Pokud mezi nimi dokážeme nastolit alespoň relativní rovnováhu, přibližujeme se ke stavu vnitřní harmonie. Lidé zbytečně ztrácejí energii v boji s určitými protiklady, neboť nechápou jejich oprávněnou existenci v hmotném světě a tím si stavějí bariéry k poznání Jednoty, která na vyšším stupni vědomí slučuje protikladné jevy. Životní moudrost znamená respektování polarit a jejich vzájemné zákonité proměny. Mnozí lidé si nerozumně přejí izolovat určité životní projevy a nechtějí přijmout jejich opačný pól. Život v dualitním systému je však celistvý a nelze přijímat jen jeho část. Člověk nemůže měnit zákony života v této životní sféře, avšak může změnit svoje myšlení a tím i sám sebe tak, aby byl s univerzálními zákony v souladu.

Vše, co dnes existuje v lidském světě, vzniklo nejprve jako myšlenka či představa na mentální úrovni. Myšlenky a emoce představují prvotní hybnou sílu, uvádějící do pohybu i vnější hmotu. Mysl v podstatě představuje náš nástroj a tak by měla být i používána a také ovládána. Nejdůležitější je zůstat při všem pánem nad vnitřními prožitky tak, aby jejich nezvládnutá forma nebyla příčinou ztráty vnitřní stability. Potřebujeme více naslouchat vlastnímu nitru, zjemnit a uspořádat svůj vnitřní svět, pak i lépe pochopíme to, co zveme pozitivním myšlením.

Dva základní biblické principy jsou světlo a temnota. Světlo zde symbolizuje nejvyšší tvůrčí sílu, božskou praenergii a temnota prázdno, bezvládné nic. Jejich spojením dochází ke vzniku světa, jenž se rodí z prázdnoty oplodněné božským světlem. Dle odkazu mudrců a zasvěcenců má jednou každá lidská bytost dozrát ke stavu čistého vědomí, kdy okusí jako nejvyšší zkušenost stav prapůvodní Jednoty za světem protikladů.

Víra v absolutní hodnoty, v absolutní zákony vyvěrá z hlubin lidské bytosti a je odzrcadlením věčné duchovní podstaty člověka. Pomocí tělesných smyslů nepostřehujeme skutečnou podstatu jevů kolem nás. Ta se pouze zrcadlí v obrazech tvořených vědomím ze smyslových impulzů. Veškerá hmota a její projevy jsou pouze různými formami energie, která působí na smyslové orgány a vytváří ve vědomí určité obrazy a reakce. Na základě smyslových vjemů lidé neskutečnou hru vnějšího světa pokládají za skutečnou a tonou po dlouhou řadu životů v nevědomosti.

Iluzornost tohoto světa zvali Indové májou; tento pohled na svět dovedený do krajnosti vedl až k odmítání všeho světského a ke snaze po úniku do duchovních oblastí. Protipólem je materialistické učení považující hmotu za prvotní skutečnost, které je rozšířené v západním světě a dovedené do extrému vede člověka k pomíjení duchovních hodnot, k rozšiřování sobectví a poklesu morální úrovně. Pravda se nachází v syntéze učení materialistického a duchovního. Chce-li člověk pochopit podstatu života, nemůže setrvávat pouze na úrovni tělesných smyslů a zároveň musí pronikat do tajemství mysli a přibližovat se k podstatě vlastního vědomí, neboť i mysl je v otázce vytváření různých iluzí mistrem, viz oblast vytváření iluzí o sobě samém. Poznat pravdu o sobě samém patří mezi hlavní úkoly pozemského života; k pochopení smyslu života, k odhalení věčné podstaty člověka, ani jiná cesta nevede.

Naše nižší Já je odzrcadlením Vyššího Já, jen se mylně domníváme, že pozorujeme samostatné projevy osobního Já. Často dochází k vnitřnímu boji, kdy nižší já chce prosadit svůj postoj. Vyšší Já nebojuje, ono vědomo si svého postavení čeká, až se nižší já ztiší, uvědomí si podstatu své existence a pokorně přijme místo, které mu náleží ve vnitřní hierarchii lidské osobnosti. Poznání vyššího Já představuje hlavní úkol pozemské inkarnace člověka.

Staré duchovní nauky nám odkazují, že čas ve skutečnosti neexistuje, jeho vnímání je vázáno pouze na pohyb naší mysli, na oblast intelektu; nad touto oblastí čas neexistuje. Vyšší podstata lidské bytosti nepodléhá proměnám času, její existence je tedy věčná. Věčnost chápeme jako jinou kvalitu nežli časovost, ve věčnosti čas neexistuje. K prožitku, kdy se vše zastaví a zůstává jen naplňující přítomnost, kdy člověk plně procítí svou věčnou existenci a uvědomí si, že souběžně žije v dimenzi času i v nadčasové sféře, musí člověk zastavit nekonečný řetěz myšlenek, představ a přání, aby pak mohl v nejhlubším klidu zažívat vlastní bezčasovou podstatu.

Pokud se lidská schopnost vnímání rozšíří do nadsmyslové oblasti, automaticky se také posune pomyslná hranice mezi přirozeným a nepřirozeným. Z duchovního hlediska je právě přechod od nevědomosti k moudrosti smyslem pozemské inkarnace lidských duší. Nevědomost a moudrost představují póly, mezi nimiž se odvíjí evoluce člověka. Morálnost a amorálnost jsou dva póly, mezi nimiž oscilují jak projevy lidstva tak jedinců, a jsou v přímé úměře k hloubce lidské nevědomosti. Spolu s rozšiřováním vědomí člověk zjišťuje, že morální principy představují součást zákonů života; jejich neznalost a porušování přináší nesnáze v životě. Čím dříve si člověk tuto skutečnost uvědomí, tím dříve může svůj život vědomě řídit, neboli přizpůsobit své jednání, myšlení a cítění existujícím univerzálním zákonům.

Lidé se více zaměřují na pořádek vnější, než na pořádek ve svém nitru. Málo si uvědomují, že vnitřní prostor plný balastu a haraburdí je stálou zátěží nesenou životem. Teprve když vědomě se pokusíme nastolit čistotu v oblasti citů a myšlenek, zjišťujeme, jak nesmírně pozitivní vliv to přináší pro náš celkový životní pocit. Když odstraníme ze svého nitra temné projevy, jako je zloba, násilnost, cynismus, vulgárnost, přízemnost a podobně, zjasníme svůj vnitřní život a prospějeme tak i svému okolí. Sdělovací prostředky jsou dnes plné mentálních nečistot všeho druhu a není dobré sytit jimi svou duši.

K pochopení pravdy života je nutno postupně dozrát. Člověk se do pozemského života rodí za účelem poznání pravdy. Pokud se mu podaří k tomuto cíli přiblížit, zjistí, že pravdou života je láska, lží života je nenávist. Je mnoho projevů lásky, vzácnou formou je subtilní nesobecká láska představující jemné záchvěvy duší, jejichž vzájemnou rezonancí dochází k prožitku jednoty. Láska představuje v životě jednu z nejvýznamnějších hodnot.

Lidé dnes dokážou maskovat svoje opravdové pocity a úmysly a na tomto základě falše někteří získávají jisté výhody. Avšak každá myšlenka i úmysl člověka je uchován v kronice života a v jistou chvíli přinese své ovoce, neboť běh věčné spravedlnosti donutí každého zaplatit do posledního haléře. Do duchovní oblasti lze proniknout jedině s poctivostí a jakákoliv faleš je bariérou pro duchovní vývoj. V budoucnu po zjemnění lidské bytosti, nastane situace, kdy poctivost a nepoctivost záměrů bude navenek okamžitě zjevná, jako tomu bylo vždy pro nadsmyslové vnímání. Kvalita energií je spojena s jejich jemností a ta narůstá úměrně jejich duchovní hodnotě. V Česku pracuje velké množství léčitelů a psychotroniků. Mezi nimi jsou velké rozdíly v kvalitě energie, s níž disponují. Člověku na vyšším stupni vývoje nemůže prospět hrubší energie léčitele, proto ne každý léčitel může pomáhat každému, zejména když mnozí z nich používají energii označovanou jako živočišný magnetismus.

Na základě karmických předpokladů, snahy i zkušeností v tomto životě může člověk disponovat větším či menším počtem hmotných prostředků; nebude-li jím vnitřně spoután, nestane se brzdou jeho duchovního vývoje, neboť rozhodující je vždy vnitřní postoj. Vyžadují-li to okolnosti, měl by duchovně orientovaný člověk umět žit i velice skromně právě tak, jako by měl umět rozumně nakládat třeba i s velkým majetkem, je-li mu z určitých důvodů svěřen, čili měl by umět zvládnout polaritu chudoby a bohatství.

Posun v otázce hodnocení dobra či zla je odrazem vnitřních změn člověka. Jde o posun působnosti člověka ze sféry vědomého poškozování druhých do oblasti pomoci druhým. Při tom je třeba respektovat svobodnou vůli druhé osoby, tedy i právo nepřijmout pomoc. Avšak chce-li člověk skutečně prospívat svému okolí, měla by jeho snaha obsahovat také aspekt moudrosti. Jinak až příliš často se mění předpokládané dobro v pravý opak, neboť takové konání dobra spadá do úrovně duality.

Nebe a peklo nejsou od sebe tak vzdálené, jak si lidé představují, neboť jde o určitý stav vědomí. Člověk zažívá ve svém nitru nebe nebo peklo podle toho, zda v něm vládne čistota, jemnost a harmonie nebo zloba, hrubost a temnota. Duše opouštějící tento svět po smrti těla se přesouvají do vyšších a jemnějších prostor dle zákona stejné ke stejnému. Čili své nebe či peklo si vytváříme zde svým způsobem jednání, myšlení a cítění. Člověk na základě svého vnitřního ladění nejen vysílá, ale i přijímá různé druhy energií a to na základě podobnosti, kdy podobné přitahuje podobné, takže dochází k umocňování příznivých či nepříznivých životních tendencí. Proto pevná morální základna je naší nejlepší ochranou.

V lidské bytosti jsou zafixovány všechny staré způsoby myšlení, jednání, všechny předsudky a iluze, všechny nezvládnuté a nežádoucí vlastnosti, postoje a mnohé haraburdí, které jsme ukládali po stovky životů do svého podvědomí, což je jakýsi rezervoár všeho starého a nežádoucího. Proto je naivní představa, že stačí přijmout nějaké dosud neznámé informace, uskutečnit několik vnějších změn a nový způsob života je realizován. Bez očisty podvědomí nelze uskutečnit podstatnou změnu a dospět k novému způsobu života. Proces vnitřní proměny či vnitřní boj musí jednou absolvovat každý a na této cestě se dříve či později musíme utkat se vším starým v hlubinách vlastní bytosti, kdy prožitky podvědomí vejdou do vědomí, a to se vší upřímností a vytrvalostí, které jen jsme schopni. (K lepšímu pochopení viz kapitolu Pohádky, báje a mýty a Návrat Velké Matky).

Lidská podstata je věčná, nepodléhá fyzikálnímu času, a kdo se k ní přiblíží, může čerpat z této nadčasové studnice energie a inspirace. Život a smrt jsou pouze dva polaritní projevy věčné existence střídající se rytmicky v tomto světě za účelem vývoje lidské duše. Člověk s narůstajícím věkem získává zkušenosti a rozvíjí vlastní schopnosti. Z duchovního hlediska je pro lidskou duši mnohem bolestivější vstup do tohoto světa, tedy narození do tělesnosti, nežli odchod z tohoto světa, tedy návrat do vyšších sfér, odkud duše pochází, kdežto na Zemi je pouze ve škole. Když duše odchází z tohoto světa, v jasném světle spatřuje skutečný význam všeho, co prožila a sama pochopí, zda výsledek jejího pozemského života má charakter zrna nebo plev.

Osud člověka není určen ničím zevním, je pouze výslednicí jeho myšlenek, emocí a činů, čili jak kdo zaseje, tak i sklidí. Působení zákona karmy vnáší logiku a princip naprosté spravedlnosti do lidského života a jeho působením se člověk očišťuje a zjemňuje, až se nakonec vymaní z působnosti karmy a stane se bytostí svobodnou a bude žít v souladu s věčnými zákony ducha. Konec vývojové etapy pozemského života je tedy možno chápat jako začátek skutečné duchovní existence lidské bytosti, která neztrácí individualitu, ale naopak začíná svou vědomou spolupráci s kosmickými silami věčného života.

 

Výživa a strava bohů – (Božská výživa a Strava Bohů)

Každý zde na Zemi po něčem hladovíme, nedostává se nám plnohodnotné stravy, což způsobuje tolik nemocí a disharmonie. Nedostatek vědomostí a osvěty tento disharmonický a chorobný stav jen posiluje. Lidstvo musí najít řešení problému světového zdraví a hladu. Cesta vede sbližováním poznatků univerzální vědy a oficiální vědy a medicíny, vzájemnou výměnou poznatků. Práce v této oblasti je součástí celkového evolučního plánu. Jestliže budeme všichni při hledání řešení jednat čestně a poctivě, v duchu vítězství, pak náš svět může dosáhnout stavu laskavosti a díky tomu hlad, chudoba, násilí a války se stanou minulostí. Jednotlivcům pak australská autorka Jasmuheen doporučuje metodu: zkus to a uvidíš.

Je málo publikací, které se dotýkají vyživovacích zdrojů, které nás zasytí jak na úrovni buněčné, tak i duševní, ať je náš hlad jakéhokoliv druhu. Každý zde po něčem hladoví, náš hlad po bohatství a štěstí ovládá náš čas. Někteří lidé zase hladoví po odplatě, jiní volají po míru, pravdě a spravedlnosti. Někteří lidé hladoví po ukojení tělesných smyslů, zatímco jiní hledají duchovní uspokojení. Hlad po moci nese podmanění druhých, ale hlad po vědění znamená náš růst. Hlad po bohatství znamená vykořisťování druhých, ale hlad po altruizmu znamená nové rozdělení bohatství, spravedlivé pro všechny.

Hlad po moudrosti znamená dostat se hluboko do svého nitra, hlad po pravdě nás dovede ke zjištění, že svatý grál je uvnitř  nás, obsahuje elixír zvaný duch. Hlad po duchu nám odhalí To božské v nás. Touha uspokojit nekončící hlad už zaměstnala mnohé mudrce, vládce, zvídavce. Lidé, kteří hledají dokonalou potravu, zjišťují, že jakmile ukojí jeden hlad, přijde jiný hlad. Ke zdárnému uspokojení hladu, které nás osvobodí od pocitu hladu na jakékoli úrovni, k tomu potřebujeme holistické vzdělání, a k tomu musíme pochopit, kdo opravdu jsme. Pravdou je, že naše božské Já, naše BON, chce, abychom Ho poznali, protože je hnací silou, která nám vdechuje život a udržuje ho v nás.

Dokud se nezačneme ptát: Kdo jsem a Proč jsem tady a Má můj život vyšší smysl a jaký a tak podobně, naše Já zůstane jen latentní, neprojevené, nečinné. Pokud budeme vědomě pracovat se sílou našeho Já, život každého z nás se s lehkostí a radostí přímo rozproudí. Dokud neuspokojíme vrozený hlad, poznat své nejvyšší Já, nedojdeme nikdy naplnění. Každá bytost je naprogramována, předurčena k tomu, aby poznala své vlastní Já. Do té doby, než se na Něho rozpomeneme a vědomě se s Ním spojíme, do té doby nebudeme spokojení. Moudří označují tento způsob výživy jako nalezení cesty ke stravě Bohů.

Rozlišujeme tyto druhy hladů: fyzický, emocionální, duševní, duchovní a také mluvíme o hladu určitého společenství lidí a o hladu globálním. Neuspokojíme-li všechny zmíněné druhy hladu, pořád se budeme cítit neklidní. Každý máme na úrovni buněk zakódované vědomosti a prostředky k ukojení veškerého hladu, neboli rodíme se plně vybavení a soběstační. Je už na nás, na naší životní dráze, na konkrétním jednání a našich tužbách, abychom zakódované znalosti a dovednosti odblokovali a používali. Hlad tedy na sebe bere mnoho podob a má nesčíslně mnoho příčin. Záleží na našem uvědomění, zda náš postoj je otevřený nebo odmítavý k informacím tohoto druhu. Lze jen připomenout, že cesta našeho vývoje, je cesta rozšiřování našeho vědomí.

Stupně v programu Božské výživy: Biosystém 1. stupně je hladový, umírá v průměrném věku 70 let a pozvolna se hroutí; jen vzácně opouští frekvenční pole beta. Biosystém 2. stupně je dostatečně vyživován na všech hladinách, jedinec se těší dlouhodobému, naplňujícímu a vyrovnanému zdraví, štěstí, míru a blahobytu; své mozkové vlny udržuje na hladině alfa-théta. Biosystém 3. stupně odpovídá vývoji jedince, který je osvobozen od potřeby mnoha pozemských zdrojů a pokud si to přeje, vyživuje se, aniž potřebuje hmotné jídlo a při tom si jeho systém zachovává zdraví a je zbaven nemocí a někteří jedinci se na tomto stupni oprostili od smrti a procesu stárnutí. Biosystém 3. stupně využívá mnoho paranormálních schopností. Mozkové pulzy jsou udržovány na hladině théta-delta.

Osvobození od nutnosti jíst, pít, spát, stárnout nebo osvobození od stavů vnitřního neklidu, dokonce umírání, patří do 2. stupně programu božské výživy. Plný rozsah možností, který přináší život na hladinách théta-delta, tedy 3. stupně, je třeba ještě prozkoumat. Vstupní klíč k vyšším sférám a ke království bohů je odlit z energetické směsi lásky, pokory, upřímnosti a odevzdání se. Naše osobní frekvence určuje náš životní styl a oblast vlnových hladin našeho mozku ovlivňuje naši osobní frekvenci; jejich amplituda rozhoduje o tom, jak dobře je o nás v životě postaráno. Pokud se vlny naladí určitým způsobem, mohou nám odhalit jiný zdroj výživy, který západní svět v podstatě ještě neprověřil, na rozdíl od Východu.

Existují 4 hladiny mozkových vln: 1) pásmo beta: existenci v pásmu beta provází neustálý hlad určité intenzity, což je stav vědomí naprosté většiny lidí s postojem nějak to musím přežít; největší pozornost je věnována vlastním zájmům; zde jde o boj o přežití, neboť 3 miliardy lidí žijí za méně než jeden americký dolar na den anebo lidé hmotně přežívají docela dobře, ale přesto uvnitř se stále cítí jaksi prázdní. Mozkové vlny rezonují na frekvenci beta rychlostí od 14 do 30 kmitů za sekundu, což se projevuje obyčejně mentalitou typu: já, já a moje. Z pohledu této úrovně působí myšlenka božské výživy obvykle absurdně, nepředstavitelně a to proto, že dosud se nestala součástí osobní existence a zkušenosti.

2) pásmo alfa: jakmile zvládneme hlad vyvolaný potřebou přežít, můžeme usilovat o to, abychom se raději vyvíjeli, nežli jen přežívali; někdy tuto fázi přivodí prožitek blízké smrti, kdy si klademe otázky: kdo jsem a proč jsem tady apod. Pokud takto myslíme, stimulujeme alfa hladinu mozkových vln, tedy oblast hlubšího a meditativního vědomí, které otevírá dveře vyššímu poznání. Zde se přesouváme do roviny uvědomění já a oni, což je princip duality, kdy můžeme žit s ostatními ve vztazích harmonických i disharmonických. Do nižší hladiny beta sklouzneme tehdy, když čas od času podlehneme stresu a naopak, pokud meditujeme, zvnitřňujeme se, dobrý pocit navozený vlnami alfa se vrátí.

Zde si obyčejně již uvědomujeme, jak prospěšná je zdravá, čerstva strava a dokonce i bezmasá dieta, oceňujeme tělesné cvičení, víme o blahodárnosti jógy a pravidelné meditace, učíme se přistupovat k tělu jako ke chrámu a začínáme chápat skutečnost, že nejsme oběťmi, ale strůjci a pány svých osudů a záležitosti osobního rozvoje se stávají důležitými. V této fázi jsme už zpravidla pocítili nebo zažili, že jsme vedeni vyšší mocí anebo alespoň že naše jednání je ovlivněno shodou okolností a náhodnými událostmi, které zatím nedokážeme vysvětlit (později už víme, že náhody neexistují, to vše si sami podvědomě řídíme, dokud vědomě nepřevezmeme otěže svých životů). Mozkové vlny mají frekvenci 8 až 13 kmitů.

3) pásmo théta: jen ojediněle pocítíme hlad, neboť si jsme vědomi toho, že můžeme koexistovat s druhými lidmi v harmonickém a soucitném stavu, tím i my jsme vyrovnanější a spokojenější, obzvláště když se naučíme naslouchat a věřit svému vnitřnímu hlasu neboli 6. smyslu, intuici, což je nápověda našeho nejvyššího Já, tedy božství v nás. V této fázi jsme se posunuli do oblasti jednotného vědomí, kde my a vše ostatní tvoříme jedno, kde cítíme jednotu i s přírodními říšemi i se vším kolem nás, že jsme jednou malou buňkou ve velkém božském organizmu. Zde si uvědomujeme moc a sílu našeho myšlení na utváření skutečnosti a myslíme tudíž pouze pozitivně. Mozkové vlny théta jsou v pásmu o rychlosti 4 až 7 kmitů za sekundu.

Naše existence nabrala vyšší a rychlejší vibrace, takže vnímáme i vyšší úrovně života, a to tehdy, když aktivujeme svůj šestý smysl intuici a sedmý smysl poznání a tím se naladíme na jejich kmitočet. Častěji máme svatá vidění a návštěvy svatých bytostí a boží zjevení; zda s nimi navážeme úspěšné spojení, závisí na čistotě našeho srdce. Čím více času na hladině théta trávíme, tím více chceme být pro druhé užitečnější, sloužit a být přínosem pro tento svět. Zde získává svou pravou sílu každý šaman a jogín či žák duchovní vědy. Zde si uvědomujeme, že čím více víme, tím více poznáváme, jak málo víme.

4) pásmo delta: zde nemáme již žádný hlad, naše fyzické tělo zaplavilo tolik světla, lásky, radosti a božské extáze, že se každá buňka chvěje frekvencí opravdového vtělení boha. Prožíváme hluboké poznání a úžas z krásy, kterou se projevuje Bůh. Koupel ve vlnách této hladiny nás natrvalo do hloubky změní. Je to království, v němž se nachází vědomí dokonalosti, je domovem bohů, a člověk svou duchovní podstatou bohem také je, neboť byl stvořen dle obrazu Boha.

Strava bohů představuje věčné tajemství, kvalitní potravu, která zasytí naši duši i naše buňky, zve se božskou výživou, je proudem nejlepšího druhu stravy pro naše atomy. Energie pocházející z hladiny delta je ve svém nejryzejším jádru láskou. V terminologii biopole se jedná o mozkové vlny určitého pásma, které dokážou při určitém naprogramování odemknout a otevřít vnitřní bránu pro příjem toho nejlepšího druhu výživy. Na poli alchymie se tato esence hladiny delta, která je známá jako mana, prána, čchi nebo univerzální životní síla, projevuje také prostřednictvím Boží milosti, kde zázrak a náhoda panují pomocí synchronického a harmonického proudění.

5) fáze: osvobození - pokud prožíváme hodnoty prvních 4 fází, dochází ke sledu 3 věcí: 1) nejprve se naučíme oprostit se od okolností, které blokují proud božské výživy. 2) intuice nás dovede do pásma théta, kdy zvládneme sebe sama tak, že pečujeme o svět, naučíme se soucitně sloužit; já se rozpustí a nahradí ho „my“. 3) Jestliže pevně zakotvíme ve vlnách théta-delta, může nám být nabídnuta příležitost odejít; než k tomu dojde, musíme naplnit svůj úkol a roli, kvůli čemuž jsme sem přišli. Po té ponořeni do čisté magnetické lásky, která nás láká pryč z našeho těla, dostane se nám příležitosti vystoupat až do království ryzího Světla a vzdát se tělesné formy.

Opravdovou stravou pro duši je život, který žijeme, sdílená péče a starostlivost. Strava pro mysl přichází formou odpovědí na otázky života. Strava pro srdce připlouvá ve vlnách lásky, neboť srdce a duše jsou naprogramované na jedinou výživu a tou je láska. Jestliže smrt je něco jako prázdniny a život něco jako škola, potom smrt je rovněž strava, neboť nám poskytuje čas odpočinku, abychom získali odstup, ohodnotili hru života a naplánovali si další kolo. Je na nás, na vtělených bozích, abychom se rozhodli pro takový život, po němž toužíme a začali ho na existující fyzické rovině vytvářet.

Strach ze smrti, strach ze změny, strach být jiný a nemít se rád, to vše překáží vyživovacímu proudu absolutní lásky našeho Já a naše božské Já nemůže působit v maximálním rozsahu, takže odmítáme svůj vnitřní hlas a potravu, kterou nám nabízí, neboť si ani dosud nejsme vědomi jeho skutečné moci a úlohy v našem životě. Ignorujeme ho tím, že se zaměřujeme na materiální svět a jeho požitky. Nedostatek plnohodnotné výživy znamená, že neustále tančíme v kole smrti, volíme si životní styl, který zachovává nemoci a smrt. Naše smysli se vlivem nízké hladiny beta tak otupily, že jsme se vůči volání pravé stravy stali hluší a apatičtí. Je to ignorace nebo arogance?

Pokud vnitřnímu Já nasloucháme, dostáváme plnohodnotnou výživu a netrpíme hladem na žádné úrovni svého bytí. Pokud se naladíme na božské zdroje a bude nás přibývat, pak také začne být lépe vyživováno celosvětové pole. Současná měření prokazují, že staré pole beta, které je příznačné pro vědomí většiny lidstva a tedy pro frekvenci Země, se již posunulo do pásma alfa s rychlostí asi 7,4 kmitů za vteřinu. Konvenční zdroj stravy je považován za normální z pohledu historie, výchovy a zvyků společnosti. Nekonvenční zdroj stravy znají a používají žáci prastarých mystických škol a ti, co postoupili na Cestě. Vedlejším produktem božské výživy je fyzická nesmrtelnost.

Hladina beta představuje pole chudoby, násilí, sociální nespravedlnosti, duality, emocionálního dna i výše, všeobecně jde o pole chaosu, na jehož vybudování se podílí sám člověk. Hladina alfa umožní posoudit nevyvážené stránky a znovu vytýčit si směr. Tento čas je prvním krokem k přímé a vědomé výživě naší duše. Úroveň théta připravuje náhody tak, že čas zde strávený přitahuje události naplněné symbolikou a podstatnými, smyslu plnými možnostmi. Je to pole tvůrčího potenciálu, pole milosti, správné výživy a lásky. Skrze toto pole přicházejí nám do života všichni opravdoví poslové a veškerá svatost; zde se zrodily všechny svaté knihy.

Hladina delta přináší vše – z jejího pole vyrůstá ráj a Rajská zahrada biblického Boha. Tato úroveň je také domovem Elohima, archandělů a ryzího duchovního či univerzálního učení. Jedním z hlavních klíčů ke vstupu do hladiny théta – delta je ryzost srdce. Naše emocionální srdce musí pulzovat projevy upřímnosti, pokory, odevzdání a soucitu – tedy ctnostmi, které se nelze naučit jinde než ve škole života, skrze vzájemné působení s jinými živými bytostmi. Vzhledem k tomu, že stále ještě přetrvává patriarchální společnost, vyvážená strava, dle mínění autorky, může pocházet jedině z frekvenčního pole Madony.

Zdroje nekonvenční stravy a techniky pro výživu na druhém a třetím stupni:

1) Dech je jedním z nejmocnějších nástrojů, které máme k vyživování a jemnému ladění našich biosystémů, dokáže náš biosystém zklidnit a zbavit stresu, zvyšuje množství čchi a prány v těle a zvětšuje kapacitu buněk a naladit naše pole na vyšší vibrace apod. Technika meditace dechu lásky nás dokáže naladit na kanál Boží lásky, z něhož plyne strava bohů; provádíme ji každé ráno alespoň 5-10 min, dokud nepocítíme, že jsme láska a vše, co děláme, vychází z lásky.

Meditace dechu lásky. Představíme si, že jsme vnitřně propojeni paprskem čisté lásky vycházejícího ze srdce Matky Boží do naší srdeční čakry. Tuto lásku hluboce vdechujeme a opakujeme, čeho chceme dosáhnout: Jsem láska, znovu a znovu se vší upřímností. Tuto lásku pomalu vdechujeme do svého těla a s upřímností opakujeme: Miluji a stále si imaginujeme, jak tato láska naplňuje každou naší buňku a pak vychází z pole naší aury ven do vnějšího světa. Stále říkáme svému tělu: Miluji tě, dokud se nezačneme chvět radostí.

Toto cvičení otevírá všechny buňky a atomy v těle pro příjem lásky Matky Boží, posiluje naše srdce a naši schopnost přitahovat, udržet a vyzařovat lásku na tomto světě a mění frekvence vln beta-alfa na théta-delta. Tuto techniku používáme i tehdy, když začneme být kritičtí, když chceme v sobě vzbudit více soucítění, dosáhnout vnitřního a vnějšího klidu a když si budeme chtít připomenout, kdo jsme.

2) Vnitřní úsměv – je metodou taoistických Mistrů, která naladí naše orgány a biosystém na hladinu théta-delta tak, že orgány a systém naladí na frekvenci bezvýhradné lásky.

Tiše sedíme a imaginujeme si, že jsme uvnitř svého těla, jako by nás naše mysl vzala sebou dovnitř. Postupně vidíme jednotlivé orgány těla, ke kterým vysíláme paprsky nádherného, velkého úsměvu a uvědomujeme si zároveň, jak jsme vděčni za jejich práci, kterou pro nás celý život dělají a představujeme si jejich činnost, usmíváme se na ně a znovu a znovu jim opakujeme: Miluji vás, miluji vás, děkuji vám, děkuji vám. Svůj vděk a úsměv vyjádříme všem orgánům denně a za krátko budou toto vše vnímat, neboť ve všem je inteligence a díky tomu budou spolupracovat s našimi novými programovými kódy.

3) Láska k tělu – tímto cvičením se rozšiřují atomy a buňky k většímu příjmu božské výživy v její nejčistší formě, lásce. Láska je základem veškerých změn a růstu. Jde o jednoduchou techniku, velmi účinnou, jakou máme pro zajištění spolupráce fyzického biosystému na společném utváření zdraví a spokojenosti. Každé ráno a večer 5 min říkáme svému tělu, že ho milujeme. Bude-li to upřímné a s vděčností řečeno každé části našeho těla od hlavy až k prstům na nohách, ono se po chvíli vděčně rozechvěje: Mé tělo, miluji tě, stále opakujeme.

4) Láska k životnímu stylu – je program pro komplexní výživu a zahrnuje dále pití vody, dietu a cvičení. Způsobí naladění systému a jeho uschopnění přijímat a zpracovávat energii pásem théta-delta bezpečně, aby nedošlo ke spálení elektrických obvodů biosystému; lze jej použít i jako očistný a detoxikační program, pokud se rozhodneme pro program výživy 3-2-1 a maso-vegetarián-vegan-božská strava a síla prány – viz dále.

Životní styl se skládá z těchto prvků: meditace - modlitba - ovládnutí mysli - vegetariánská strava - tělesná cvičení - služba - čas trávený v přírodě - duchovní písně a mantry. Meditace naladí naše těla na duchovní pole, umožní nám zvnitřnit se a odebrat se do ticha, v němž zažijeme sílu Já. Modlitba nejenom uzdravuje, ale napojí nás na Boha a udržuje v nás silný proud prány. Ovládnutí mysli (viz 2. část – správné myšlení) je rozhodující pro dosažení úspěchu a spolu s naprogramováním je nejsložitější částí životního stylu. V pojetí nauky o dimenzionálním poli hrají světelné paprsky roli počítačového hardwaru. Specifické softwarové programy, které jej řídí a podle nichž se pracuje, se skládají z myšlenek, vůle a úmyslů. Nejčistší a nejvyšší pole podporuje ty myšlenky, které jsou prospěšné pro všechny.

Vegetariánská strava je lepší volbou pro naše zdraví, než se staneme pány svých biosystémů, naladí nás na vlny laskavosti a soucitu, které přirozeně patří k úrovni théta-delta; snižuje spotřebu světových zdrojů. Cvičením si udržujeme silná fyzická pole, čímž si dokážeme přitáhnout a udržet a vyzářit více z frekvencí théta-delta. Služba nás udržuje naladěné na kanál laskavosti a soucitu a přitahuje více lásky a podpory k našemu poli. Čas trávený v tichu přírody patří k úžasným druhům potravy pro duši, umožní nám získat mír, klid, samotu a pránu z přírody. Duchovní písně a mantry nás udržují naladěné na hladiny théta-delta, zbavují nás stresu.

Fyzickou zdatnost si budujeme pomocí diety, cvičení a pití vody. Čistění a detoxikace těla jsou nutné pro přípravu těla k příjmu čisté prány. Systém minimalizace 3-2-1 znamená, že omezíme počet jídla za den postupně ze tří na jeden. Jestliže snížíme kalorický příjem na polovinu, prodloužíme si délku života o 30%. Naše tělo se bude cítit daleko lépe, protože nebude muset vynakládat tolik času a energie na trávení. Když si vybereme zdravou dietu, nastartujeme pozvolný detoxikační proces.

V programu maso-vegetarián-vegan-ovoce-božská strava-síla prány jde o to, ihned přestat konzumovat červené maso a asi po 3 až 6 měsících, až se budeme cítit v tomto novém stavu dobře, přestat jíst jakékoliv maso včetně rybího. Jakmile se přizpůsobíme bezmasé dietě, vymažeme z jídelníčku veškeré produkty živočišného původu, tedy sýry, vejce, máslo, med atd. Ve chvíli, kdy bude veganství pro nás příjemné, přejdeme na syrovou stravu a posléze pouze na ovoce a pijeme jen vodu a bylinné čaje a dýcháme pránu. Čím pomaleji tímto procesem projdeme, tím snáze se tomu přizpůsobíme, někdy proces konverze může trvat až pět let. Pokud se odhodláme žít jenom na ovoci, je nezbytné se napojit na spektrum fialového světla.

5) Sluneční strava je výživa čerpaná ze solární energie a z prány větru, země a rostlin. Ze všech kosmických zdrojů je Slunce nejmocnějším a nejsnáze dosažitelným zdrojem a jako zdroj energie ji už od starověku využívají mudrci, rišiové, lámové apod. Mozek a mysl jsou v lidském těle jejími nejmocnějšími příjemci. Sítnice a epifýza (3. oko) jsou vybaveny buněčnými fotoreceptory a lze je považovat za fotosenzitivní orgány. Každý jedinec má jiný genetický kód a jiné tělo a z toho důvodu někdo bude schopen tuto energii docela snadno přijímat, transformovat a uchovávat a jiný nebude schopen toto vše činit ve stejném rozsahu.

Prostřednictvím aktivace solární energie v těle a její přeměnou v elektrickou, chemickou a magnetickou formu se člověk může nejenom zbavit nemocí, ale získá i úplné zdraví a mocnou energetickou auru. Technik je mnoho, doporučuje se každý den za svítání a za soumraku dívat několik minut přímo do slunce, tělo vstřebá sluneční výživu skrze pokožku a očima, výživná energie projde až do mozku, kde bude kolovat v epifýze, hypofýze a hypotalamu. Výživnou kombinaci solární stravy a iontových částic mořské vody získáme ponořením se do vod oceánu. Procházením se po břehu moře či po horách nasáváme pránu větru, zhluboka dýcháme.

Objímáním vzrostlých, silných a zdravých stromů a vysláním lásky srdeční čakrou k nim požádáme strom o vzájemné propojení a výměnu toků energie naší a jejich; rády od nás přijímají oxid uhličitý a nám zase prospívá kyslík, který produkují. Pránu ze země získáme chozením po zemi na boso a vědomým nasáváním čisté prány Matky Země svými chodidly ze srdce do srdce, odkud ji vracíme Zemi skrze chodidla s láskou a vděčností za její výživu.

6) Léčivé zvuky – taoistické léčivé zvuky slouží k emocionálnímu naladění a očistě orgánů. V taoizmu (zakladatel Lao-c) bylo vyvinuto 6 léčivých zvuků, které uvolňují emoce hustších frekvencí. Pokud jsou naše buňky zaplněné emocionálním jedem či toxiny ze špatně volené stravy nebo naším příliš negativně a kriticky založeným myšlením, pak hustší a drsnější energie ochromuje jemné frekvence božské výživy; úspěšná výživa spočívá v čistých buňkách a orgánech.

Zákon rezonance neboli podobnosti říká, že rovný rovného si hledá, či podobné přitahuje podobné, proto čím čistší a vyšší jsou frekvence jednotlivých buněk, tím čistší a vyšší frekvence energetických polí si každá taková buňka může přitahovat, uchovat a vyzařovat. Taoističtí Mistři objevili, že ke každému zdravému orgánu se váže určitá barva, zvuk a frekvence a objevili existenci šesti kosmických léčivých zvuků, které pomáhají ozdravit, vyvážit a očistit životně důležité orgány.

Použitím určitých zvuků, představ, světel a záměrů lze měnit směsici kmitů každého orgánu, zvuky také napomáhají cirkulaci čchi v těle. Např. zvuk sssssss, vyslovený jazykem za zuby, účinkuje na plíce, v nichž vzniká díky disharmonii žal a smutek. Zvuk čůůůůůů zbavuje ledviny a močový měchýř emocí strachu. Zvuk ššššššššš uvolňuje zlost z jater a žlučníku. Zvuk Óm napájí energetické centrum temenní čakry tím, že jej naladí na kanál Boží moudrosti. Zvuk áá vyživuje srdce tak, že jej naladí na kanál boží lásky. Programovací kódy jsou v podstatě mantry či věty, které mají schopnost přeprogramování.

Avšak skutečný účinek naprogramování našich biosystémů a úspěch jakéhokoliv kódu začíná až s vírou, že jsme každý bohem v tělesné formě. Jedině pak nám budou naše biosystémy naslouchat a plnit instrukce. Protože již velmi dlouho žijeme své životy v zajetí omezujících názorů, přesvědčení a pověr, tak se naše tělesné, emocionální a duševní systémy nastavily na program atrofie a rozkladu.

Programovací kód používáme v případě, když už nepřijímáme materiální stravu k ustálení tělesné hmotnosti i k udržování tělesné harmonie na všech úrovních, ať už jídlo používáme či ne. Denně znovu a znovu opakujeme větu: Dokonalé tělo, dokonalé zdraví, dokonalá rovnováha, dokonalá váha a dokonalý image TEĎ. Kód dokonalé váhy znamená, že se vzdávám své váhy a odevzdávám ji svému božskému Já a současně žádám o nastavení ideální hmotnosti. Dokonalý image odevzdávám svému Já, aby skrze mne vyzařovalo do světa svůj vlastní dokonalý image, neboť opravdová krása pochází ze záře BON. Tento kód můžeme propojit s mudrou, tedy zatímco jej odříkáváme, spojujeme každý prst s palcem; mudry se tímto způsobem stávají součástí programu, který se pak přímo vstřebává do energetického pole.

7) Posvátný sex – podle některých výzkumů a starodávného učení se může sexuální aktivita stát formou božské výživy, pokud se využije náležitým způsobem. Schopnost čerpat božskou výživu z vnitřních sfér je proces, který využívá energii rozdílným způsobem, než je známo na Západě. Jestliže sami sobě dovolíme, abychom se stravovali výlučně pránou, naše sexuální energie se také změní. Čím více budeme prožívat lásku a volit pozitivní myšlení, tím naše energie poroste.

Úmyslem je k sexuální energii přidat energii ducha a lásky a tak na vnitřní energetické úrovni dosáhnout dokonalé rovnováhy. Tři nejmocnější druhy energie, jaké naše těla vyrábějí, jsou: 1) Rozmnožovací energie ke stvoření nového života, která vzniká a nabývá na intenzitě prostřednictvím sexuálního spojení a vzrušení. 2) Duchovní energie, která vzniká aktivací 6. a 7. smyslu a žláz hypofýzy a epifýzy, když se otevřou a naladí temenní a čelní čakra. 3) Energie lásky, která vzniká aktivací srdeční čakry. Když se tyto energie zkombinují a cirkulují v těle prostřednictvím určitých technik (Mantak Chia: Tao lásky a sexu), můžeme je vést tak, aby poskytovaly stravu našim buňkám a orgánům až do morku kostí. Lidi, kteří už nepotřebují získávat výživu prostřednictvím materiální stravy, jsou ti, kteří žijí ze Světla.

9) Síla BON – fialové světlo, božská amrita, žlázy hypofýzy a epifýzy jako nástroje k aktivaci síly BON. Naše božské Já se projevuje po stránce fyzické, emocionální i duševní prostřednictvím vlnění lásky a světla. Zdroj nejlepší výživy označují taoisté jako Wu-čchi, tedy centrum univerzální energie, z něhož se rodí nebe i země. V těle existují tři vstupní brány, jimiž lze přijímat výživu pocházející z Wu-čchi: čakra čela, srdeční a sakrální. Pokud jsme správně naladěni, dokážou tato tři energetická centra, že v nás dojde ke spojení nebe a země.

Tao učí, že spektrum fialového světla dopadá na hmotnou zem skrze neměnné místo, jež představuje Polárka, a když se s touto hvězdou spojíme, vymaníme se z přirozených cyklů života a smrti. Polárka řídí nějakých pět set miliard hvězd včetně Země. Ve vesmíru je dalších šest bilionů hvězd, tedy množství, které odpovídá a odráží počet dalších šesti bilionů buněk lidského těla. Naše fyzické tělo představuje komplexní biopočítač sestávající z 6,3 bilionů buněk fungujících unisono s 6,3 bilionů hvězd našeho vesmíru.

Dalším z nástrojů výživy je zaplavení buněk fialovým světlem o frekvencích delta-théta. Fialové světlo je nejmocnějším nástrojem transmutace, přináší dokonalé zdraví a vyladění. Skládá se ze tří frekvenčních pásem: 1) Pásmo růžového světla nese energii Boží lásky. 2) Do zlatožlutého světla je vtisknuta Boží moudrost. 3) Pásmo modrého světla představuje božskou moc. V okamžiku spojení těchto energií můžeme dosáhnout stavu svobodu, v němž se projeví naše božská podstata. Světlo je základní formou všech energií, energii a světlo je možno přeměnit na hmotu a tuto zase zpět na světlo a energii.

9) Čistota srdce – odemyká brány hladin théta-delta a uvolňuje v nás nejvyšší potenciál. Srdce naplněné nenávistí, pochybnostmi, skepsí nebo soudy, srdce zraněné, ukřivděné se musí nejprve uzdravit a teprve potom může vstoupit do vyšších království.

Meditace odpuštění: uvedeme se do meditativního stavu. Ptáme se sami sebe, zda jsme připraveni osvobodit se od karmické zátěže odpuštěním všech bolestí a křivd, které jsme kdy zakusili a zda jsme připraveni, aby i nám byly odpuštěny všechny bolesti, které jsme způsobili jiným bytostem; jestliže ano, představíme si, že jsme nyní ve svém chrámu srdce obklopeni celou svou rodinou, přáteli a kolegy ze současného života. Do dalšího kola pozveme všechny, s nimiž jsme byli v nerovnováze v minulém životě, a další kolo představují lidé ze vzdálenější minulosti, přes Egypt a Atlantidu až k Lemurii; vrátíme se až do okamžiku, kdy jsme přijali po prvé tělesnou formu na Zemi a pokračujeme proti času a přeneseme se do roviny galaktické a interdimenzionální a nové kruhy zaplňují bytosti z našich životů v jiných souhvězdích, s nimiž jsme spolu vytvářeli energetickou rovnováhu až do okamžiku, kdy jsme poprvé pocítili, že jsme se oddělili od druhých bytostí. Necháme se vést intuicí a shromáždíme kolem sebe nakonec i bytosti, s nimiž se máme setkat v budoucnosti z důvodu karmické nerovnováhy a dluhů.

Nyní si představíme čisté zářící fialové světlo, které do nás proudí temenní čakrou a cele nás zaplavuje světlem, vnímáme, jak se nám otevírá srdce a z něj vycházející růžový paprsek čisté lásky prozařuje srdce všech bytostí nás obklopujících, jejich srdce se otevírají a ony jsou připraveny ke karmickému osvobození. V proudu nesmírného množství lásky říkáme: Touto láskou děkuji za vše, co jsme spolu prožili, za společnou radost, bolest i utrpení, za vše, co nám umožnilo růst a získávat moudrost. Děkuji, děkuji, děkuji.

Světelný paprsek našeho srdce se stává mocným, zeleným léčivým paprskem světla a obklopuje všechny kolem nás a říkáme: Tímto zeleným léčivým světlem vám všem odpouštím veškerou bolest, utrpení, křivdy, hněv, nedorozumění a vše, co kdy mezi námi bylo, vše odpouštím, vše odpouštím, vše odpouštím. Skrze tento zelený léčivý paprsek světla upřímně a pokorně vás všechny žádám o odpuštění, aby mi byly odpuštěny všechny myšlenky, slova a činy, které mezi nás vnesly utrpení, bolest, smrt a jakoukoli negativní energii a nerovnováhu. Žádám o odpuštění – 3x.

Nyní přivoláme andělskou pomoc, aby nám přestřihla svazující pouta a psychické vazby, které nám neslouží, říkáme: Archanděle Michaeli, nyní tě žádám, abys prošel tokem času a ťal svým mocným mečem svobody a všechny nás teď zprostil všech energetických pout, které nám už k ničemu nejsou. Tak se staň. Děkuji 3x. Představujeme si, jak paprsek vyzařující z našeho srdce se stává fialovým světlem, vnímáme, jak fialové světlo vstupuje do nás temenní čakrou a naplňuje celé naše tělo, všechny orgány a buňky prozařuje a vyzařuje do všech srdcí a těl všech bytostí nás obklopujících tak dlouho, dokud nebudou tímto světlem naplněni. Upřímně říkáme: Skrze fialové světlo odpouštím a je mi odpuštěno – 3x. jsem osvobozen a jste osvobozeni i vy. Děkuji archandělovi Michaelovi a děkuji i vám. Skrze fialové světlo jsme osvobozeni všichni. Děkuji – 3x. V představě se všem pokloním a oni se též pokloní. Všichni jsme šťastni a naplněni světlem a slibujeme navzájem, že se budeme ke všem bytostem chovat láskyplně, čestně, s respektem.

10) Extáze – jogíni nazývají tuto zkušenost jako nejvyšší skutečnost, jde o splynutí s Jednotou, jsme v přítomnosti Zdroje stvoření. Jde o to naučit se sladit vlny svých polí s vlnami Krista či Matky Boží.

11) Další formy výživy – smích a píseň vyživuje srdce – zdravé čerstvé ovoce a zelenina, ořechy a obilniny poskytují buňkám zdravou výživu – cvičení dodává tělu pružnost a sílu – meditace trénuje duševní tělo – lidský kontakt uspokojuje naší touhu po dotyku – pozorování východu a západu slunce uspokojuje naši touhu po kráse; víme, že Bůh se projevuje krásou.

12) Strava Bohyň – je polem čisté bezvýhradné lásky, která umožňuje, aby život existoval ve všech sférách a ve všech formách. Nerovnováha ženské a mužské energie v patriarchální společnosti způsobuje násilí, chudobu, nedostatek soucitu, nenasytnost, hlad na mnoha úrovních. Znamenitou pomoc při obnovování potřebné rovnováhy poskytuje meditace dech lásky. Současný svět potřebuje, aby jej zaplavila matriarchální energie.

Matka Boží září prostřednictvím Nejvyšší kněžky, která je sama velkou bohyní a na různých místech světa nese různá označení: Isis v Egyptě, Athéna v Řecku, Déví v Indii, Jezerní paní Keltů, Venuše Římanů, křesťanská Panna Marie či Matka Marie, Lada jako slovanská bohyně lásky, Mája jako hinduistická matka stvoření atd. Prostudujte dostupné informace o původu, aspektech a darech příslušné bohyně, modlete se k ní denně anebo jí zpívejte a proste o její dary, požehnání, aby vám i planetě v radosti a lehkosti pomohla dosáhnout dokonalé rovnováhy, umístěte její obraz do svého meditačního prostoru a aktivujte jej jako dimenzionální bránu.

Nejenom způsob jak žijeme, ale také místo, kde žijeme, nás činí hladovými nebo nasycenými. Pro lidi, kteří se chtějí těšit zdraví, spokojenosti, míru a blahobytu, je ideálním místem láskyplné a podporující prostředí. Je možné vytvořit si vyživující prostředí přímo u sebe doma, třeba tak, že se zbavíte všech nepotřebných věcí, které nemají pro vás žádnou citovou či duchovní hodnotu, aplikujte ve svém domě zásady feng-šuej, vytvoříte si prostor k meditaci a vyzdobíte stěny duchovními obrazy, aktivujte je, aby působily jako brány, jimiž bude prozařovat energie svatých bytostí, která bude sytit vaši duši.

Jestliže odstraníme agresivní povahu lidského druhu a zastavíme zabíjení lidí i zvířat, tak změníme rezonanci sociálního i planetárního bioopole, čímž dojde k ovlivnění všech říší života na planetě, pak se naplní biblické proroctví, že vlk může ležet vedle beránka jako výraz míru mezi všemi říšemi. Jak měníme vlastní frekvence, opouštíme působiště vzájemných vztahů s těmi, jejichž frekvenční volba nerezonuje s naší volbou. Dochází k tomu především mezi rodinnými příslušníky a přáteli. Ideální způsob sdílení je skrze bezvýhradnou lásku. Můžeme požádat své božské Já, aby nás přivedlo k lidem, s nimiž můžeme zažívat vztahy oboustranného pochopení.

Poctivě se zamyslete, co stále vyvolává váš hlad. Změňte svůj postoj, naučte se být soběstační a poskytovat stravu sami sobě. Naučte se nenápadnému pohybu v energetickém poli, tak, abyste svou přítomností nerušili okolní pole. Naučte se dělat věci, aniž byste způsobovali nějaký hluk, naučte se pohybovat ve svém domě potmě bez potíží. Cvičte, aby vás neovlivňovalo jakékoli počasí. Naučte se svou vůlí regulovat teplotu tak, že budete do svého těla vysílat ze svého srdce lásku jako teplo, případně lásku ochlazující. Uvědomte si, že ve chvílích, kdy s potěšením čerpáte pránu ze Slunce a s přírody, že se vlastně sytíte stravou. Všechna cvičení provádějte s radostí, lehkostí a úsměvem a s vědomím, že vaše přítomnost vždy ovlivňuje veškerá pole. Více se smějte, tancujte, zpívejte, hrajte si, vyjadřujte vděčnost za vše dobré.

Naučte se energii především vyzařovat, než přijímat. Úplné dno emocionálního strádání a bolesti nám obvykle přináší ty největší dary. Jedů se můžeme zbavovat duševní a emocionální cestou. Je dobré projít si zpětně minulé životní události a rozhodnout se, že je budeme vidět v pozitivním světle, zaměřit se na to, v čem pro nás byla každá zkušenost prospěšná. Precizní emocionální vyladění zpravidla představuje zpracování vlastních temných stránek, práci s dítětem v nás. Lze se naprogramovat tak, aby přechod k božské výživě byl pro nás klidný a radostný. K pouhému přežívání nám stačí aktivovat jen 10% mozkové kapacity; jakmile se odevzdáme do vedení svého božského vnitřního zdroje, tento akt nám umožní aktivovat 90% mozkové kapacity.

Meditace na 3. oko: mystické třetí oko symbolizuje jednotu, transcendentální moudrost a duchovní vědomí. Lze jej popsat jako svítící tečku a planoucí perlu. Tohoto bodu se v meditaci často používá jako bodu koncentrace, neboť se na něm dá udržet soustředěná pozornost a navíc aktivuje psychickou energii. Soustředění zaměřené na tento bod dříve či později vyvolá silný dojem vnitřního světla a je tedy metodou, pomocí níž lze navázat spojení s energetickými dimenzemi.

Prostředky biochrany zaručují, že si můžeme z polí selektivně vybírat ty frekvence, které opravdu chceme přijímat a nemusíme se nechat bombardovat nahodilými frekvencemi chaotického pole beta. Pole matky přírody je v pásmu alfa, proto se cítíme daleko příjemněji v přírodě nežli ve městě. Naše jasná představa, cíl, myšlení i cítění působí jako magnet, díky němuž přitahuje vhodné situace a vytváří pro nás možnosti, s jejichž pomocí můžeme naše rozhodnutí uskutečnit. Např. svým jasným postojem: všechno co jím, je pro mě dobré můžeme neutralizovat jedy v potravinách; k tomu je zapotřebí soustředění a ovládaní mysli a víra v to. (Naši předkové moudře činili, když před každým jídlem poděkovali za tyto dary a poprosili o Boží požehnání).

Bio ochrana vyžaduje také pravidelné vylaďování a opětovné nastavování na frekvenční pole Boží lásky. Např.: Mé božské Já, teď zesil bio ochranu. Nebo při sprchování lze si představovat, že voda, která na nás proudí, je čisté fialové světlo, jež očišťuje a vyživuje naši bio ochranu a auru. Také si můžeme vybavit holografický obraz sebe sama, jak jsme na něm dokonalí, úplní, zdraví, spokojení, nestárnoucí, soběstační, rozzáření apod.

Esencí života je prána. Pránická strava a její aspekt božská výživa tu jsou od počátku věků. Univerzální vědomí či akašické záznamy vyprávějí, že kdysi pránické síly napájely všechny bytosti. Jde o svobodné rozhodnutí, např.: Všechny buňky mého těla vůbec nepotřebuji jídlo k tomu, aby získaly výživu a mohly žít. Ti, kdo se napojují na univerzální vědomí, stále přicházejí na další metody, neboť tento způsob stravování je věcí základního ezoterického vývoje.

Platí, že změnou životního stylu můžeme změnit povahu svých mozkových vln, čímž se otevřeme energii světla a získáme přístup k vnitřním i vnějším energetickým sítím. Každé Slunce, jako bůh a jako energetická síť, je bránou do dalšího dimenzionálního pole. Každý bio systém běží na určité matrici, která také obsahuje energetické body. Tyto vnitřní energetické body představují akupunkturní body v soustavě našich meridiánů, která je obrazem univerzálního modelu. Tato energetická síť je tvořena vrstvami a rovinami světla a zvuku, na něž se můžeme napojit.

Náš 7 úrovňový systém (7 hlavních čaker) reprezentuje pole beta, 10 úrovňový odpovídá poli alfa, 12 úrovňový poli théta a 33 úrovňový poli delta. Lidé, kteří jsou zakořeněni v poli beta, mají jen omezené povědomí o ctnostech a darech, jež vlastní jejich božská podstata. Odhalí je tehdy, když se jim podaří vstoupit do pole alfa nebo théta. Tehdy se dary, jako telepatie, telekineze, jasnovidnost a mnohé další stanou pro nás skutečností. Jsme buňky v lidském poli boha, fungujeme jako atomy boha. Čím více se k němu budeme hlásit a napojovat se na jeho energii, tím budeme skrze něho silnější.

Když každému člověku, s nímž navazujeme kontakt, vyšleme ze svého srdce paprsek čisté lásky a 3x upřímně proneseme: Bon (mé nejvyšší Já) spoj se se svými protějšky, tak nám to umožní, abychom dokázali komunikovat na úrovni BON. Hnací silou tohoto procesu je magnetizace různých polí; magnetizmus může fungovat i na základě minulých životů.

Výrazným rysem nového pole může být také neviditelnost. Neviditelnost nemusí vždy znamenat odhmotnění molekulové struktury, ale umíme-li své pole ovládat, znamená to, že můžeme své pole slučovat s jiným nebo jej nechat zastínit. Např. chci-li, aby mé nové pole (při přestěhování, cestování) poklidně splynulo s již existujícím, mohu navázat spojení a komunikovat s duchem velkého stromu a vybudovat systém vzájemné podpory. Pole biosystému stromu můžeme sloučit s polem vlastního biosystému tak, že strom bude dominovat a zastře rytmus našeho pole. Tím, že se naladíme na převládající pole v krajině, se v něm skryjeme, staneme se neviditelnými. Duchové přírody, stejně jako biosystém člověka, představují specifická seskupení molekul bohů jednotlivých elementů; obě říše představují matrici kristovského vědomí.

Autorka Jasmuheen popisuje další případ, kdy se ocitla v prostředí, kde bylo jídlo, voda i vzduch přesycen jedovatými plyny a tělo počalo podléhat otravě oxidu uhličitého. Prostřednictvím paprsku lásky ze svého srdce a telepatickým spojením s inteligencí se napojila na dévu ohromného stromu a požádala o podporu, aby z jejího systému odstranil všechny jedy a její pole zaplavil proudem vyživující energie a tolik potřebným kyslíkem. Déva je příslušníkem sboru andělských bytostí, které slouží silám přírodních elementů. Nastala vzájemná a velmi prospěšná výměna energie; na hladině théta, kde vše tvoří jednotu, je takováto komunikace polí běžná. Když se budeme k přírodě chovat a promlouvat s láskou, otevřeme si bránu k nepřeberným možnostem.

Síla jedince vychází z osobní touhy co nejvíce zvýšit příjem čchi a účinně ji využívat. Síla společenství se rodí tehdy, pokud jednotlivce svede dohromady společná vize, která bude všem prospěšná. Společná vize a touha utvářet společenství, která budou spolupracovat pro všeobecné blaho, a schopnost využívat spektrum fialového světla, to jsou aspekty, jež ve výsledku dokážou přinést celosvětový mír a harmonii. Nicméně aby se svět stal lepším, musí se nejdříve stát lepším člověk. A vzhledem k tomu, že všichni ovlivňujeme pole nás obklopující svou existencí, pamatujme, že i nečinnost je činností.

Na Západě byla realita osvícení dlouhou dobu upozaďována, neboť v centru pozornosti se ocitli (podsvětní) bozi slávy, peněz, sexu a moci. Ne každý v tomto světě chce stvořit planetu, na níž se lidem vrátí jejich síla spolu se svobodou,  láskou, pravdou, moudrostí. Když se bude učit, že bůh je všude, že se můžeme s bohem přímo setkat prostřednictvím vnitřních božských schopností, bez církevních prostředníků, bude se cítit ohrožená hierarchie kněžské moci a základy mnohých církví se otřesou. Stejně tak nové udržitelné zdroje levné energie ohrožují energetické barony a jejich monopoly na fosilní paliva. Preventivní programy celostní medicíny ohrožují farmaceutický průmysl a mnohé obory oficiální medicíny, neboť jejich moc a bohatství je založeno na chorobách a lidech nemocných, ne zdravých, jako tomu bylo kdysi dávno.

Fenomén příjmu stravy z polí théta-delta znamená revoluční přínos pro jednotlivce i celý svět. Až bude plně pochopen a aplikován, spustí obrovskou ekonomickou, sociální a environmentální transformaci, takovou, pro niž se tento svět teprve připravuje krok za krokem. To, jak se v této fázi chováme, je příznačné pro stávající fázi naší evoluce. Je třeba vzít si ze všeho minulého ponaučení a pak jít dál. Ale opakování stále stejných schémat, která nepřinášejí trvalé pozitivní změny je mařením času, musíme dělat mnohem více.

V každém kroku evoluce se postupně zrealizuje určitá část plánu. Prvním krokem bude zřejmě přerozdělení světových zdrojů, následovat bude celosvětové vegetariánství. Globální osvícení je cesta, která spočívá v pokroku vědomí lidstva jako masy. Hladina vědomí lidstva dle Schumanovy metody rezonace činí dnes 7,4 hertzů (před rokem 2005) a vysvětluje zrození spirituality v našich sférách i skutečnost, že lidi nyní pohání silná touha po vyšším poznání, po skutečné duchovní zkušenosti a po spojení se zdrojem božské síly, lásky a moudrosti. Všichni jsme tak hladoví, protože právě se ozývá gong svolávající nás k večeři a naše božské chutě se dožadují uspokojení.

Osvícení je prožitkem, který nikdy nekončí, představuje cestu, nikoliv její cíl. Vyživovat jen sebe už není dostačující, vstoupili jsme do časového cyklu, kdy svou přítomností musíme vyživovat i ostatní. Lidem, živícím se výhradně fialovým světlem, se otevírají úžasné sféry tvořivosti a životní síly, jež je nutí růst a rozvíjet se dosud nevídaným způsobem. Pole delta představuje oblast obrovské lásky, čistoty, tvořivosti, poznání, jistoty, uvědomění, jasnosti a moudrosti a mnohého dalšího, co prozatím ještě nechápeme. Naše pole se neustále proměňují s tím, jak postupujeme do vyšších kol hry, kterou zveme život. Život probíhá v cyklech a skrze to vše se stále znovu rodíme. Být osvícen znamená být naplněn světlem. Osvícení individuální a skupinové jsou předurčeny k tomu, aby se uskutečňovaly ruku v ruce.

Láska je podstatou všeho. Osvícení pochází jedině z lásky. Moudrost tkví v pochopení, že ze všeho nejdůležitější je láska. Základem energetické sítě, která vše podpírá, je láska. Láska není nikdy záležitostí rozumu, rozum vibruje v nízkém spektru energií, láska je nejvyšší frekvencí. Klíčem k její magické říši je čistota srdce. Umění lásky znamená být láskou.

 

Poslové úsvitu – Barbara Marciniaková, Alternativa Praha 1998

Vyslanci v čase. Jsme Plejáďané, kolektiv energie z Plejád. Naši předkové přišli z vesmíru, který dovedl sám sebe k dokonalosti, k univerzu a pak pochopil, že jde o Prvotního stvořitele. Měli možnost volby navrátit se ke Stvořiteli a setrvat ve vibraci, nebo vydat se do vesmíru jako vyslanci, což zvolili a usadili se na Plejádách. Země teprve k dokonalosti spěje a my jsme zde, abychom vám s tímto úkolem pomohli. Naši předkové patřili k Původním plánovatelům Země, osévali světy a civilizace kreativitou a láskou. Naši předkové jsou i vašimi předky, zveme vás svými pradávnými příbuznými. DNA našich předků se stala součástí DNA lidského biologického druhu.

Přicházíme z vaší budoucnosti. Reality nejsou pevné, budoucnost není pevně stanovena, je jen množina pravděpodobností a spatřujeme v tomto čase možnost vsunout do této množiny pozitivnější budoucnost Země. Přišli jsme na Zemi v prostoru a čase, kdy je evoluce za dveřmi, kdy se uskuteční velký vývojový skok, proto na Zemi přicházejí mnohé energie, aby se tohoto velkého projektu účastnily. Jde o evoluci supervědomí. Vyvíjíte se nyní extrémně zrychleným tempem, jako byste prožili sto let za pouhé desetiletí. Až vstoupíte do Doby světla, otevřou se vám světy, o jejichž existenci jste nevěděli. Na spadnutí je přechodné období, kdy dojde k dimenzionálnímu posunu, který sníží hustotu třetího rozměru, takže budete moci vstoupit do vyšších dimenzí.

Přišli jste sem, protože chcete zvládnout evoluční proces a umět s ním žít, to znamená, že budete muset fungovat v mnoha realitách. Všechny odpovědi jsou ukryté hluboko ve vás. Jste nádherné bytosti, členové Světelné rodiny a přišli jste na Zemi s úkolem provést evoluční změnu, přivést na Zemi znovu ideu světla. Klíčem je láska, láska je to, co tvoří vesmír. Když máte lásku, existují všechny možnosti. Jste účastníci velkého plánu, připravujete se stát druhem, který osídlí nově se tvořící světy. Protože máte v paměti uloženu historii toho, co se stalo na Zemi, budete moci učit ostatní a vědomě udržovat směr, jímž se mají světy ubírat; právě skrze vás se ona změna odehraje. Vy jakožto členové Světelné rodiny můžete zavést a uzákonit velkolepou novou pravděpodobnost do řetězce realit, protože fyzicky žijete na této planetě. Všichni jsme tady, abychom se vyvíjeli a vytvořili společně novou vibrační frekvenci. Pravé vědění je uloženo ve vás a my jsme přišli, abychom je ve vás probudili. Naše slova a koncepce, o nichž mluvíme, jsou spouštěcími mechanizmy pro kódy uložené hluboko ve vašich tělech.

Myšlení tvoří. Je důležité vyslechnout mnoho různých názorů a příběhů a pak zkoumejte, jestli vám zní pravdivě. Vaším úkolem bude najít uvnitř příběhů, které vám vyprávíme, vlastní identitu a zjistit, co víte, ne čemu chcete věřit nebo co vám bylo řečeno. Jste tu s úkolem aktivovat vaši buněčnou paměť a posunout hodnotu lidské existence opět do popředí tvoření. Lidstvo je experiment. Před dávnou dobou začal Prvotní stvořitel experimentovat se svým stvořením za účelem hlubšího sebepoznání, sebeuspokojení a sebevyjádření. Existuje mnoho vesmírů, tento váš byl projektován jako zóna svobodné vůle, v níž je vše dovoleno.

Prvotní stvořitel řekl prodloužením sebe sama, zveme je bohy stvořiteli: Běžte a tvořte a přiveďte to vše zpět ke mně. Bohové začali experimentovat s energií Prvotního stvořitele, která existovala v nich samých, a začali vytvářet vlastní hierarchii, která zase vytvořila další hierarchie. Nakonec v jednom galaktickém systému byl vytvořen plán vyprojektovat Zemi jako intergalaktické středisko výměny informací. Byl to neuvěřitelný plán, Země byla krásné místo, umístěné na okraji jedné galaktické soustavy, snadno dosažitelné z jiných galaxií. Na Zemi se vytvářely jednotlivé reprezentace ze všech galaxií, mnohé inteligentní civilizace dávaly svou DNA, aby získaly reprezentace svých kódů na této planetě. Mistři genetici si pohrávali s různými varietami DNA, jimiž přispěly jednotlivé civilizace, aby se Země stala burzou informací, centrem světla, živoucí knihovnou. Původní plánovatelé byli členy Světelné rodiny a Země se měla stát kosmickou knihovnou, místem nevylíčitelné krásy.

V existenci byly vyvolány různé energie. Před 500 000 lety se na Zemi objevil biologický druh zvaný člověk, který vytvořil vysoce vyspělé civilizace. Jde o civilizace pradávné, které jsou pohřbeny pod ledovým příkrovem Antarktidy. Projekt živé knihovny vypadal natolik lákavě, že ho chtěli někteří vlastnit. Během historie Země došlo ke kosmickým válkám o vlastnictví planety. Po válkách na planetě dosud existují stopy v podobě pustých oblastí. Někteří bohové stvořitelé, kteří měli právo dělat si ve svobodné zóně, co chtěli, přišli a ovládli Zemi. Přepadli Zemi asi před 300 tisíci roky. /strongNoví vlastníci nechtěli, aby lidé věděli, co se stalo, nevědomý druh je snadněji ovladatelný. Vyhnali proto světlo jako nositele informací a Země se stala jejich územím. Vyskytla se tu silná radioaktivita a nukleární akce a většina Země byla rozervána. Původní druhy prošly obdobím naprosté zkázy a byly rozprášeny. Země se stala místem duality.

Prvotní stvořitel vysílá ostatní, aby vytvářely elektromagnetické frekvence vědomí jako zdroj potravy pro něj samého. Noví vlastníci planety měli jiné chutě a jiné záliby, než původní vlastníci, živili se chaosem a strachem, ty je sytily, stimulovaly a udržovaly u moci. Tito noví vlastníci jsou ony bytosti, o nichž se hovoří v Bibli, na babylonských a sumerských tabulkách. Přišli na Zemi a pozměnili lidský druh, pozměnili vaši DNA. Původní člověk byl nádherná bytost, jehož 12 řetězců DNA darovali různé inteligentní civilizace. Noví vlastníci vytvořili novou verzi člověka s odlišnou DNA, původní DNA zničili a vytvořili dvojitou šroubovici se dvěma řetězci DNA. Původní vzorec DNA zůstal v lidských buňkách zachován, ale byl rozštěpen, odpojen, stal se nefunkční. Dvojitá šroubovice vás měla uzavřít v ovladatelných a kontrolovatelných frekvencích.

Kolem Země byla vybudována frekvenční ohrada, která nedovolila proniknout frekvencím světla, informacím. A když už světlo dokázalo proniknout, nebylo tu žádné světlo, které by je dokázalo přijmout, takže tvořivé kosmické paprsky neměly se kam zapojit a čeho se držet. Vy jste členy Světelné rodiny, už pouhá skutečnost, že čtete tuto knihu, ukazuje, že jste Světelná rodina. Přišli jsme na planetu, abychom uvedli do chodu vaše paměťové banky, abychom inspirovali lidstvo ve světelném pásmu, abyste se rozpomněli, kdo jste, abyste změnili frekvenci na planetě a nárokovali si vlastnictví sebe samých a tohoto území. Přicházíme ve jménu představitelů světla, abychom se s vámi podělili o frekvenci, aby mohla být pozměněna DNA lidské rasy. Bylo určeno, že od posledních válek musí uplynout množství cyklů a po té se energetické brány opět otevřou, aby sem mohlo proudit světlo. Tato doba teď nastala.

Původní plánovatelé vyzvali Světelnou rodinu, aby se sem vtělila a přinesla světlo, aby infiltrovala projekt. Původní plánovatelé se začali připravovat na chvíli, kdy má být změněna frekvence Země, aby v tom okamžiku vsunuli svou verzi plánu, v okamžiku, kdy nynější vlastníci zahynou, pokud nedokážou změnit svou vlastní frekvenci. Emoce jsou zdrojem potravy. Jsou tací, jejichž zdrojem potravy je láska a na frekvenci lásky má být změněna frekvence Země. Současně musí být odstraněn zdroj potravy současných vlastníků, tedy strach, úzkost, chaos, hlad a zoufalství. Tento zdroj potravy jim máte sebrat vy, členové Světelné rodiny, jako narušitelé systému. Jste tu proto, abyste ovládli vlastní strachy a ukázali zbytku planety, že není důvod čeho se bát. Vstupujete prostě do systémů a působíte jako přijímač tvořivých kosmických paprsků, jste zamaskováni za lidi a necháte tento proces probíhat.

Jste zakódováni. Až budete žít svou frekvenci, budete ovlivňovat každého, všude, kam přijdete. Plán na změnu zahrnuje přeorganizování vaší DNA. Země napomáhá evoluci vesmíru, je místem, kde se dějí důležité věci, je to centrum dění, kde je třeba být a to, co se děje na Zemi, ovlivní mnoho a mnoho světů. Jako členové Světelné rodiny jste mnohokrát přišli na Zemi v mnoha převlecích a různých časových systémech, abyste zjistili, kam vedou nitky, pochopili podstatu a prošli výcvikem. Světelná rodina se začíná sjednocovat. V tuto chvíli jsou vás miliony na Zemi a brzy začnete vidět s velkou jasností, kdo jste a co je vaším úkolem. Vaše DNA se vyvine ze 2 šroubovic na 12. Těchto 12 spirál odpovídá 12 čakrám uvnitř a vně vašeho těla. Vaše čakry jsou spojeny s 12 nebeskými tělesy sluneční soustavy a rotují se systémy čaker, které vedou až na samý okraj vesmíru. Přebudováním DNA na dvanácti řetězový systém vznikne velká moc, která změní tvář vesmíru. Chaos a zmatek musí přijít, aby rozrušily systém, aby mohl být přebudován se světlem. Ti, kdo dokážou jakkoli zvládnout změnu frekvencí, se budou vyvíjet. Proces přebudování DNA zveme mutací, naučíte se být vědomými stvořiteli.

Kdo jsou vaši bohové. Existuje mnoho mylných představ, pokud jde o ideu božství. To podstatné za existencí a vědomím je tvořivost a tvořivost na sebe bere mnoho forem. Vesmíry jsou plné inteligentních bytostí, které získaly nejrůznější schopnosti a funkce. Zřídka kdy užíváme výraz Bůh, tento výraz se vztahuje k entitě Prvotního stvořitele. Nikdy jsme se k identitě Prvotního stvořitele nedostali blízko, nejsme schopni zvládnout intenzitu takové emanace. Dokonce i První stvořitel je jen částí něčeho většího, sám neustále zjišťuje, že je dítětem jiného stvoření a je to soustavný proces sebeobjevování a probouzení. Bůh s velkým B jako entita tuto planetu nikdy nenavštívil, Bůh je ve všech věcech. Sami sebe chápeme jako prodloužení Prvotního stvořitele.

Tuto planetu čeká kulturní šok, velké překvapení. V průběhu nejrůznějších experimentů zde bylo vysazeno mnoho různých forem lidských bytostí. Všichni bohové sem přišli, aby se učili, někteří byli velmi úspěšní a zvládli to, jiní se dopustili naprosto ničivých chyb. Měli jste co do činění jen s bohy, kteří chtěli být zbožňováni a chtěli vás mást a o Zemi uvažovali jako o nemovitosti. V Bibli bylo mnoho těchto bytostí sloučeno v jednu bytost, označenou jako Bůh, přestože šlo o kombinace velmi mocných mimozemských světelných bytostí-energií. Ti, kdo chtěli lidmi manipulovat, si vymysleli vlastní příběhy, aby vytvořili paradigma, které vás bude ovládat. Učili vás, že jsou praví bohové a vy jste se učili je poslouchat, uctívat a zbožňovat. Toto paradigma je nyní na prahu gigantické změny. Pravda se vyjeví a zcela promění váš pohled na svět.

Před přepadením jste měli mimořádné schopnosti. Původní biogenetický vzorek člověka dostal do vínku neuvěřitelné informace. Vaše DNA byla jako nádherná knihovna, kde všechny informace byly roztříděny a katalogizovány. To se nájezdníkům nehodilo, provedli biogenetickou manipulaci a nastala všeobecná zkáza. Byli jste snadno manipulovatelní a ovladatelní mnohými aspekty vědomí, které se vydávaly za Boha. Občas jim říkáme Černá trička. V jisté době bojovali a oddělili se od vědění a zoufale se drží své pozice; je to život založený na strachu, život, který si neváží jiného života a který jiný život využívá. Jsou to plazi. Říkáme jim Ještírci, byli zčásti lidmi a zčásti plazy. Jsou neinformovaní a vytvářejí systémy neinformované. Vy to všechno uvnitř víte.

Bohové stvořitelé berou na sebe mnoho podob, někteří existují jako hmyz. My Plejáďané souvisíme s bohy stvořiteli, kteří jsou podobni ptákům a plazům. Kdysi ptáci a plazi spolupracovali, v jiných dobách spolu bojovali. Bohové stvořitelé jsou s vámi těsně spjatí. Podléháte bludu, že se vždy vtělujete jako lidé. Vtělujete se, abyste zažili stvoření. Bohové stvořitelé, kteří geneticky upravili lidskou rasu, se vracejí. Někteří už jsou zde, jsou sem opět přitahováni díky Božskému plánu, musí se ho účastnit a pochopit, že jejich frekvence budou změněny; zapomněli, kdo je stvořil, zapomněli na své bohy. Brání se tomu stejně jako mnozí lidé. Vy jako členové Světelné rodiny jste nezapomněli.

Když ještě lidské bytosti existovaly ve svém právoplatném království, měly schopnost být multi dimenzionální, být zajedno a rovny bohům. Vy tuto identitu v sobě znovu probudíte. Rozsah frekvenční modulace byl teď posunut a energie zvenku pracuje na proměně planety. Tyto energie vás potřebují, nemohou planetu změnit zvenčí, planeta se musí změnit zevnitř. Zpřeházené údaje se ve vašem těle organizují elektromagnetickou energií od Prvotního stvořitele, DNA se vyvíjí. Vaším úkolem jako členů Světelné rodiny je ovlivnit realitu zevnitř i zvenčí, vnést na planetu porozumění a pochopení, které stabilizuje energii a generuje energii k tvoření. Uvnitř populace Ještírků jsou dobří i zlí jedinci. Až budete procházet historií své plazí minulosti, zjistíte, že mnoho vlivných postav v patriarchálním systému historie patřilo do rodiny plazů. Mistři genetici mohou na sebe brát nejrůznější podoby. Musíte pochopit, jak složitá je realita, kolik různých forem reality tu je a jak jsou všechny vámi. Musíte s nimi žít v míru a splynout s nimi, vytvořit spojení vaší duše. Tak se můžete vrátit k Prvotnímu stvořiteli. Ale když budete posuzovat a označovat, nezakusíte nové reality. Navrhujeme vám, abyste mysleli na vyšší úrovni.

Původní plánovatele si přejí znovu přivést na tuto planetu svobodu volby frekvence. Bohové, kteří tu vládli, využívají modulace frekvence a nedovolují svobodu volby. Okrádají vás o vaši psychickou energii tím, že vám poskytují falešný obraz reality v každém ohledu. Až začne frekvence strachu na této planetě ubývat, bude vyhlášeno mnoho aktivit, které mají vyvolat navýšení strachu, protože ti, kdo žijí z frekvence strachu, budou ztrácet svou výživu. Bohové stvořitelé se vracejí, aby vás znovu přepadli, protože nechtějí hladovět. Pochopili, že skrze vás dochází k infiltraci systému, a tak jsou tu, aby způsobili strach a zkázu a bojovali o území. Ztrácejí kontrolu nad planetou a tak se vracejí ke své hlavní bráně na Středním východě, kde mají pod zemí své hnízdo.

Když se chcete dostat na nějakou planetu, musíte mít bránu, která vás tam zavede. Můžete cestovat v kosmu třeba na Jupiter, ale když nenajdete bránu, která vás vpustí do referenčního časového systému planety, můžete přistát na tělese, které vypadá opuštěné a bez života. Brány vám dovolí vstoupit do dimenze planety, kde existuje život. Brány vedou do časových koridorů a slouží jako zóny multidimenzionální zkušenosti. Jedna z velkých bran, o kterou se bojuje, je Střední východ, má poloměr asi tisíc mil, je to brána, kterou používají někteří Ještírci. U ústí tohoto území leží Kuvajt, dávné civilizace v Mezopotámii mezi Eufratem a Tigridem byly kolonií mimozemšťanů, kudy byla uváděna jistá civilizace.

Až se naučíte podržet frekvenci přicházející z kosmických paprsků, budete na setkání s těmito bohy připraveni. Někteří z nich jsou již zde. Chodí po vašich ulicích, pracují ve vašich akademiích, ve vaší vládě a na jiných místech. Jsou zde, aby pozorovali a směrovali energii. Toto je vesmír svobodné vůle, jsou zde povoleny všechny formy života. Pokud se vás nějaká energie pokusí zastrašit a manipulovat s vámi nebo vás kontrolovat, není to energie, s níž by bylo ve vašem nejvyšším zájmu spolupracovat. Naučte se rozlišovat. Žijete v nejdůležitější době, kdy energie ožívá. Vše, co cítíte, je důsledkem vašeho probouzení a ožívání. Bohové jsou zde, ti bohové jste vy sami.

Až začnete chápat svou historii, začnete otevírat své prastaré oči Horovy, které nehledí lidskýma očima, ale z pohledu boha. Vidí propojenost a smysl všech věcí, neboť mohou nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz, celou historii. Až v sobě otevřete své prastaré oči, dokážete se spojit s celou svou historií osobní, ale i planetární, galaktickou a vesmírnou. Pak teprve zjistíte, kdo jsou vaši bohové.

Původním plánovatelům jde o mnoho víc, než jen o tuto zónu. Jde jim o posun v univerzální DNA. Chtějí, aby celý vesmír instrumentoval novou symfonií vědomí, jde jim o restrukturalizaci vibračního kmitočtu celého vesmíru. Vstupují do klíčových zón, aby infiltrovali a přivodili simultánní implozi; pak dojde k všeobecnému probuzení, takže vesmír v pravou chvíli svou frekvenci změní. Původní plánovatelé přilákali zájem Prvotního stvořitele. Prvotní stvořitel nasměroval svou energii na tuto zónu svobodné vůle, protože z pohledu vzdálené budoucnosti bylo ukázáno, kam tento experiment povede, pokud nebude kontrolován a nebude mu pomáháno. Z bodu daleké budoucnosti je tento experiment přepracováván, jeho základní energie je transmutována a transformována.

Většina lidí na Zemi nechává jiné, aby tvořili a diktovali jim jejich realitu. Prostřednictvím kontroly frekvence jste manipulováni, abyste hledali odpovědi mimo sebe. Touha něco uctívat je frekvencí ovládání na Zemi. Až začnete žít podle vlastního vnitřního vedení a vlastní odvahy, vše se od základů změní. Vy sami máte objevit realitu zevnitř a směrovat tam svůj život, každý zde je nadán potenciálem tvořit vlastní realitu. Když se objeví noví bohové, jste připraveni je uctívat a tak stále dokola. Ti, kdo kontrolují frekvenci, jsou stejně ztraceni a vy jste jejich zrcadlem. V příštích mnoha letech, ti, kdo přijdou z nebe, nemusí být členy světelné rodiny. Budou na této planetě jejich zrcadlem. Je na čase, aby se lidé Země stali suverénními. To, o čem jste se měli poučit, je autorita, musíte se stát svou vlastní autoritou a nesmíte už přenechávat rozhodovací proces lidem z vlády, nebo rodičům, učitelům nebo bohům.

Vy jste členy Světelné rodiny a víte věci, které ostatní nevědí. Jako Strážci světla vytvoříte možnosti reality a vnesete je do masového vědomí na této planetě. Tma i světlo pocházejí od Prvotního stvořitele, který stvořil houfy stvořitelů, aby šli a činili, co jim kázal. Dostali svobodu tvořit světy: objevit, jak se tvoří život, jak se stát odpovědnými průvodci života a jak se stát rodiči v galaktickém systému, který stvořili. Naučit se být dobrým rodičem, to je neustále probíhající proces. Účelem je, aby se všichni jedinci stali suverénními a aby se planeta sjednotila. Ne každý tu změnu zvládne. Ne každý je ve vibraci, která chce v tuto chvíli působit v harmonii.

Bytosti, které nejsou spirituálně informovány, popírají existenci duchovní síly, vytvořily si vědecké zásady a techniku, která narušuje zákony spirituality. Tyto bytosti nebudou cítit, budou bez citu, protože nebudou spojeny s žádným duchovním hledáním. Je možné stát se skvělým mistrem manipulace hmoty a reality bez pochopení spirituálních souvislostí. Je nesmírně důležité, abyste toto pochopili. Jsou extrémně mocné síly ve vesmíru, entity, které nejsou spirituální. Existují i takoví, kteří hrají za oba týmy. Když budete připraveni, budete pevně trvat na své identitě a nezdrtí vás to. Nefyzické říše vás neustále podporují a členové Světelné rodiny jsou neustále kolem vás a s vámi. Je vaším úkolem přijít na to, v kolika realitách existujete. Bohové stvořitelé jsou žongléry s realitami, ale kdo žongluje s jejich realitami a posunuje je jejich stvořením ve všech jejich světech? To vše musíte pocítit. Vaše emoce vás spojují s vaším spirituálním tělem, které je nefyzické a existuje v multidimenzionální sféře. Světlo dodává informace a tma je zadržuje.

Musíte se stát nad bytostmi v jakékoli realitě, do níž vstoupíte, protože to je vaše silná stránka jakožto členů Světelné rodiny, odnože odpadlíků. Přišli jste sem záměrně, zvolili jste si náročný úkol být odbojní; prostřednictvím harmonické odbojnosti se stavíte proti staré vibrační frekvenci. Uchováváte historii vesmíru ve svém fyzickém těle. Ti, kdo se otevřeli světlu, si nechají doslova přebudovat svá těla, jde o restrukturalizaci DNA. Byli jste vystavěni jako domy, které bude třeba v budoucnu rozšířit či přistavět. Probuzení DNA vám umožní změnit zrak, sluch, prodloužit život atd. Tato mutace probíhá většinou, když spíte. Když nad něčím váháte, nedělejte to.

Původní tvůrci lidského těla byli dobromyslnými bytostmi, štědře vás obdarovali obrovskou duchovní vitalitou a mimořádnou radostí z vlastních schopností. Fyzický svět je klíčem ke světu duchovnímu. Svět ducha a sebeevoluce je na pokraji informační exploze: levná energie, energie zdarma, to vše vám bude dáno. Pracovat se 7 čakrami v těle není příliš obtížné, když se soustředíte na cítění, můžete se jich fyzicky dotknout a lokalizovat je. Nyní je společným jmenovatelem číslo 12: 12 čaker, které korespondují se 12 šroubovicemi DNA. Vy ukazujete cestu, jakmile budete schopni projít změnami, můžete prošlapat cestu a ukazovat ji ostatním. Čím větší nadšení máte v každé chvíli svého vývoje, tím rychleji proběhne změna u posledních osob.

Každá realita má své strážce, v různých dobách se vyskytují různí průvodci a strážci. Entity, které střeží vaší realitu, ji možná střeží před těmi, kdo by vás chtěli osvobodit. Abyste mohli do jiných realit vstoupit, musíte nejdřív důkladně prozkoumat realitu vlastní. Protože lidské tělo se vyjadřuje prostřednictvím emocí, nejprve budete muset otevřít emocionální dálnice do oblastí, které jste před sebou v tomto životě schovávali. Máte množství paralelních legitimních existencí, vy jste vzpomínky potlačili, mnohé je svázáno se sexualitou, kterou jste nepochopili. Záznamy všeho tu jsou a vy si je přehrajete. Teď už budete mít schopnost mnohé zpracovat, protože se naučíte být neutrální a neposuzovat.

Jediný způsob, jak vstoupit do vyšší frekvence, je neposuzovat svou účast v tomto procesu. Pak budete cítit, jak se události propojují a nesou ovoce, najdete nit smyslu, která spojuje různá místa, kde jste žili a různé identity, které jste obývali. Pokud nejste ochotni se změnit a nechcete se vzdát věcí, budete muset projít zážitky, které nebudou zrovna radostné. Ve své nevinnosti jste byli vystaveni silám, kdy vaše DNA, vaše inteligence a mnoho dalšího bylo ovládáno. Je výsostně důležité začít si uvědomovat, kdo jste. Vy jste ti, kdo ovládají svou DNA, máte úplnou kontrolu nade vším. Dokud to nezjistíte a neuvěříte tomu, můžete být znovu ovládnuti.

Světelně zakódovaná vlákna DNA nesou informace, jsou jako velká knihovna nesoucí historii vašeho vesmíru. Vaším úkolem je vědomě ovládat a vůlí ovlivňovat vývoj své DNA. To není snadné, protože musíte projít mnoha identitami. Nepotřebujete vždy chápat logicky to, co prožíváte. Zachovejte humor za všech situací a držte se myšlenky, že se vyvíjíte. Až DNA začne vytvářet nové řetězce, vzpomínky zaplaví vaše vědomí. Tento proces jen pozorujte a přijměte všechny své role. Pokročte za hranice svého já. Lidé byli konstruováni, aby se stali přístupovým klíčem k informacím Živoucí knihovny. Role průvodce knihovnou byla původně velmi čestná.

Jedinec musí vždy cítit zajedno se svým cílem, aby pochopil, jak rozsáhlé je bytí. Už jen tím, že jste fyzicky u toho, získáváte zkušenosti a vlastnosti, které nemůžete získat jinde. Před miliony let život na této planetě koexistoval současně, a to zvláště v období dinosaurů; tato zvířata byla strážci planety. Povaha existence na Zemi byla po celé věky bojem mezi světlem a temnotou a Země není jediné existující místo s tímto problémem. Museli jste bojovat, abyste dokázali otevřít oči. Pro většinu lidí bylo vzácnou událostí, když měli povznášející život; proto musíte sami sobě přinést duchovní povznesení. Jste velkolepé bytosti, stvořené k obrazu bohů. Byli jste však ovládáni do takové míry, že vašemu potenciálu byla upírána existence; většina lidí užívá jen asi 3-4% svých schopností.

V mnoha životech jste prošli výcvikem. Ego vidí jen jednu část vaší osobnosti, oči Horovy nahlížejí do světa bdění i spánku, do světa smrti i světa snění, do mnoha různých světů. Psychiatrické léčebny jsou plné lidí, kteří otevřeli prastaré oči a nedokázali se v tom vyznat, nemohli najít svou domovskou stanici. Nejlépe je zůstat v intuici, spoléhat na to, co cítíte, jednat s důvěrou, nemusí v tom být logika. Toto je věk multidimenzionálního Já, které dokáže vstoupit do čtyrrozměrného vědomí. Intuicí jste vedeni, abyste dokonali sňatek vědomí – sňatek mužského logického aspektu s ženským aspektem cítění spojit v jedno.

Jde o rozsáhlý experiment a každý z vás sem přišel s velkým nadšením a touhou se ho účastnit. Překračujte zákony lidstva. Veškeré vědomí přitahované k vaší planetě vykřeše jiskru evoluce, která změní strukturu vesmíru. Probouzíte schopnosti Prvotního stvořitele, jste vedeni božskou rukou a všechny děje vás obohatí a dějí se pro vaše povznesení. Země v této době prochází iniciací a vy jí procházíte také. Mezi vašimi já má na této planetě dojít ke sbližování a Země sama má záměr spojit mnohočetné světy v jeden. Temnota se stane světlem. Některé části vás samých jsou ve tmě a nevědí, jak jinak nalézt světlo než skrze vás, přicházejí k vám, aby byly informovány. Boj mezi světlem a tmou, dobrem a zlem je boj mezi jednotlivými stránkami vás samých a tento boj vám neposlouží, je součástí historie odloučení, která vás udržuje ve zmatku. Tak zvané zlo slouží velkému cíli. Problém dobra a zla vás může uvěznit, pokud se přes to nedostanete. Součástí vašeho úkolu je nechat splynout sebe sama s jinými svými osobnostmi, které jsou zdánlivě vašimi nepřáteli a jsou od vás odděleny.

Tak jako jste zamaskovaní jako lidé, můžete být převlečeni za ještěry nebo něco jiného. Přicházíte jako vyslanci, aby reality mohly splynout. Abyste mohli sjednotit sami sebe k pochopení podstaty Prvotního stvořitele. Jako členové Světelné rodiny vytvoříte novou Zemi, která bude svobodná. Ti, kdo nebudou chtít být svobodní, budou mít také svou Zemi. Dojde k oddělení. Světlo je informace, láska je tvoření. Než můžete začít tvořit, musíte být informováni. Celý proces znamená poznat své multidimenzionální Já, splynout s ním a užívat je. Své vědění si nosíte v sobě a až přivolíte k tomu, abyste je objevili, stanete se neuvěřitelně vědoucími, budete se probouzet na stále hlubších úrovních. Vaše reinkarnační zkušenosti zahrnují i jiné než lidské formy.

Nejzazší tyranie ve společnosti ovládá psychologickou manipulací vědomí, takže ti, co jsou uvnitř, si ani neuvědomují, že jsou ve vězení. Frekvenční pásmo je neomezené, a vám bylo odepřeno vědění pomocí ovládání frekvence; ovládání frekvence omezuje počet stanic, které si můžete naladit. Přišli jste, abyste změnili frekvenční omezení. Jako narušitelé systémů jste tam, kde je vás nejvíce zapotřebí. Mnozí přišli do Spojených států, kde lze dosáhnout největšího pokroku, neboť jde o nejsystematičtěji ovládanou experimentální společnost na planetě. Život v USA je ve skutečnosti mnohem více pod kontrolou než v bývalém Sovětském svazu, kde šlo o ovládání zjevné. Vládne zde příliš velké zaujetí materiálním světem, je to zkažený systém, který si neváží života ani Země.

Valná většina politické manipulace je záměrně cílena na separaci, ta brání lidem, aby se sdružovali a byli silní. Je nutno přehodnotit priority. Jakmile ztratí vše, povstanou, probudí se a uvědomí si svůj neuvěřitelný potenciál. Moderní technika je jednou z největších zbraní kontroly frekvence. Televize jsou primární nástroje ke každodenní manipulaci vašeho vědomí, podprahově reagujete na nemoc, takže tu je generace, která se sama zabíjí sledováním televize, čímž podporuje příjmy lékařů. Současně se do vás podprahově pálí frekvence zabraňující vám v originálním myšlení. Televize též podporuje nečinnost a životní styl vedoucí k obezitě. Většina podprahových informací je vysílána technologií vyvinutou v součinnosti s mimozemskými bytostmi. Elektronika může rušit vaši frekvenci rovněž; mnohé přístroje jsou zkonstruovány, aby vytvářely hodně statické elektřiny, abyste zůstali na nízké vibrační úrovni, což vás mění v neškodný, neaktivní, produktivní dobytek. Pokud se chcete vyvíjet, nečtěte noviny, nesledujte TV a rádio, odpojte se od frekvence chaosu, úzkosti, stresu, pokušení, které nepotřebujete, začněte se pročišťovat.

Technika byla použita proti vám. Další oblastí ovládání je vzdělávací systém, většina toho, co se učíte, je hromada nesmyslů, platíte většinou za zastaralé poznatky. Násilí v ulicích je dalším rafinovaným nástrojem ovládání, je uměle spouštěno na fyzické úrovni a šířeno na éterické. Kdykoliv jsou lidé proti lidem, mají z toho prospěch ti, kdo je ovládají. Rozděl a panuj, a máš lidi v hrsti. Nízkovibrační bytosti se živí vašimi emocemi založenými na strachu, chaosu a násilí, které rozdmýchávají. Na vše se vždy dívejte z perspektivy většího obrazu, abyste byli neutrální. Když budete sami jednat v míru a lásce a s informacemi, neuvěřitelně změníte strukturu tohoto místa a vnesete sem opět možnost volby frekvence.

Holografické projekce jsou výtvory událostí vyrobené a vsunuté do vaší reality k ovlivnění myslí svědků a je obtížné je rozpoznat. Byly využívány a jsou využívány k manipulaci a ovládání vědomí a ke změně příběhu v příběh dezinformace, vyskytovaly se v mnoha kulturách současně. Holografické projekce mají energetické pole a je možno je zaměřit virgulí, můžete do nich vejít a účastnit se děje, jsou to naaranžované události podsunované vám vašimi ovladateli. Film a televize jsou vaše verze vyjádření realit. Členové Světelné rodiny jsou zde, aby toto vše změnili.

Lidé se musí naučit číst energie, k vnímání reality musí používat více smyslů. Tělesné smysly jsou jen šidítka reality. Je třeba zapojit cítění, pociťování. Když najdete svoje vlastní vědění a svůj způsob intuitivního vnímání, nemůžete být ovládáni. Holografické projekce rozeznáte cítěním, budete cítit, že něco není v pořádku, je podezřelé či divné, vaše vnitřní smysly a kódy se nebudou cítit dobře. Lidstvo čeká drastické probuzení, pokud jde o to, co je skutečné a co ne. Příkladem holografické projekce je část Kristova dramatu, aby změnila běh historie. Potenciální holografickou projekcí může být příchod mimozemšťanů. Nikdo na této planetě se nenarodil bez vnitřního mechanizmu, který lze aktivovat.

Světelná rodina pochází z centrálního slunce galaxie, Mayové ho zvou Alkyon. Poslové úsvitu se pohybují od tohoto zdroje po spirále a nesou z něj informace mnoha soustavami ve vesmíru. Jako členové Světelné rodiny pracujete tak, že se rozdělíte do mnoha multidimenzionálních identit a pak vstupujete do systémů, abyste je změnili. Vstupujete do hry jako tým, tím zvyšujete pravděpodobnost, že plán vyjde. Když je plán plněn, je to pro vás jako kosmický orgasmus, když plán musí být stornován, je to pro vás velmi frustrující zážitek. Světlo je království vědomí, království vědomí je mnoho, existuje zde podobnost energie; Světelná rodina pochází z jednoho z nich. Země je místo, kde začíná její evoluce, dimenzionální posun, který změní veškerý vesmír kolem. Řetězová reakce se šíří všemi dimenzemi existence i vědomí. Jako lidé jste zamaskováni, jakmile si toto uvědomíte, povznesete se nad lidská dramata a nad lidské dilema ovládání frekvence. Je důležité nezakládat žádné budoucí zkušenosti na vaší minulosti. Lidský rod dosud tvoří mimo sebe to, co musí nalézt v sobě.

Žijte ve své přítomnosti. Řekněte si: Co chci? Chci urychlit svou evoluci, chci, aby mi Duch pomohl získat větší schopnosti, chci, aby mé tělo regenerovalo, chci vyzařovat zdraví, chci se vzdát obtíží – tento směr myšlení přináší urychlení ve všem. Nesuďte sami sebe. Když se vám nelíbí, co se vám děje, ptejte se, proč vytváříte věci, které se vám nelíbí. Přijměte odpovědnost za vše, co se vám děje, vyřešte svá dramata, jak nejlépe umíte, přijměte svou roli v nich; je to vaše kartotéka zkušeností. Zatím nechápete synchronicitu pod povrchem událostí. Važte si dramat a lekcí od jiných lidí. Myšlení vytváří zkušenost. Mějte odvahu žít své světlo. Jste výsledkem svých myšlenek. Když věříte, že něco je možné, realita se změní. Naučte se objednávat, co od života chcete, jako v restauraci a pak s důvěrou očekávejte, že to dostanete. Ve vysoké vibraci neexistují žádné hranice. Jednat bez námahy znamená zvládnout realitu. Jde o zrození vědomí, představující nový lidský rod, který se učí dělat věci bez námahy. Když se něco stane bez námahy a prostě to sedí, je to správné. Když necháte věcem volný průběh, Duch vás odmění mnoha neočekávanými způsoby. Stav mysli, tak se jmenuje hra, která se tu hraje. Všechno, co potřebujete, je myslet na to, jací chcete být a pak takoví budete. Světlo nese informaci a informace rozpíná systémy, takže staré nemůže existovat. Tím, že nesete světlo ve svém těle, přinášíte frekvenci světla na tuto planetu.

Z myšlenky multidimenzionality, z představy, že můžete být na mnoha místech a můžete přesouvat své vědomí, vyznívá, že z této Země bude utvořeno velké množství světů. Ve vesmíru, který existuje mimo limitace času, se v zóně svobodné vůle přehrávají všechny scénáře. Dvanáct šroubovic způsobí, že vše, co představovalo a obklopovalo šroubovice dvě, bude bezvýznamné, všechny ušetřené peníze a veškerý majetek, veškerá jistota založená na všem mimo sebe, bude naprosto irelevantní pro planetární evoluci. To nejlepší, co můžete v této době dělat, je stát se strážci své vlastní frekvence a nesnažit se zachraňovat kdekoho kolem sebe. Země prochází iniciací, vyvíjí se k existenci, v níž větší možnosti budou každodenním jevem a zázraky se mohou stát způsobem života. Můžete pracovat ve skupinách, ale vyvíjet se musíte jako jedinci. Exaltované já je vítězné, osvobozené a radostné, jestliže něco koná a nejvíce, dosáhne-li toho. Tato planeta zoufale potřebuje angažované entity, které hledají exaltované já. Jste zde služebně a pamatujte si, co jste sem přišli splnit.

Služba znamená dělat práci sám a žít tak, že každý, koho se dotknete, je vaší cestou ovlivněn. Žijte světlo v sobě s odvahou. Ať jste kdekoli, používejte světelný sloup. Představte si světelný sloup vstupující temenem do vaší hlavy, jak vás naplňuje světlem a pak vychází solárním pletencem a vytváří světelný obal kolem vašeho těla, takže žijete uvnitř zářícího éterického vejce. Když žijete své světlo, přitahujete k sobě ostatní, kteří mají velký zájem žít své životy stejně, a bude vás přibývat. Když sloužíte sobě a jste oddání osobnímu vývoji a změně, povznášíte všechny kolem sebe. Ideální je nést světelnou frekvenci informace a spojit ji s frekvencí lásky. To vám umožní cítit se součástí stvoření, nesoudit a neděsit se ho, vidět jeho božskost a dokonalost, jak se vyvíjí.

Existují typy zón, které lze nazvat zóny svobodné vůle, kde je vše na všem nezávislé. Tady na Zemi je vše propojeno se vším ostatním. Za chaosem je řád. Dostali jste úkol z budoucnosti katapultovat se nazpět do tohoto cyklu existence a inkarnovat se mnohokrát, abyste pochopili, co udržovalo lidi v poslušnosti. Tak můžete působit zevnitř. Prožíváte konflikt mezi částí své bytosti, která je lidská, která přijala příběh a jinou částí své osobnosti, která patří Světelné rodině, která příběh nespolkla a dozvídá se o širším obrazu. Kdyby to bylo pro vás snadné, jak byste mohli pochopit, jak obtížné je to pro ostatní? Musíte se naučit otevřít své centrum soucitnosti neboli srdce k sobě i k ostatním. Jednejte, jako byste měli božské vedení v každé volbě, kterou uskutečňujete a že jste vždy ve správný čas na pravém místě. Existuje vyšší plán a vy se k němu dostanete svým vědomím a objevíte božskou cestu.

Dávno již tomu, kdy na Zemi existovalo mnoho různých dimenzí ve stejnou chvíli. Když nastal chaos a temnota a byla provedena mutace DNA, což zveme Pádem, mnoho dimenzí ustoupilo; dnes se vracejí a dojde ke splynutí dimenzí. Když jste ve změněném stavu, nevíte vždy, že v něm jste. Meditace je stavem komunikace, cesta k informovanosti. Srážka dimenzí je něco jiného; ti, kdož se odmítají změnit, přestože i jejich cílem v této době je změnit se, budou prožívat dimenze jako srážku. Lidé mohou trpět nemocemi nervové soustavy prostě proto, že se odmítají vyvíjet a změnit svůj postoj k sobě a ke své realitě. Dochází k podstatné změně, Zemi čeká velký otřes, kdy lidstvo bude zpracovávat a koncipovat údaje, které se naprosto vymykají současnému paradigmatu, což znamená, že nervová soustava se bude muset vymanit ze způsobu, jakým domněle ovládá nebo vnímá realitu. Nastává čas, kdy mnoho věcí umírá, aby se mohly rodit nové. Nezapomínejte, že smrt a destrukce přichází na vaši planetu každý podzim, aby mohla přijít s jarem obnova.

Lidé byli zastrašeni, schováni a zapomenuti v hlubinách času, od doby, kdy jejich DNA byla přetvořena. Jste sem vysláni s úkolem, oprášit paměť a uvést cenu lidské existence opět do popředí stvoření. Jste potřební, protože nesete něco, o čem jiné biologické druhy nemají ani tušení – emoci. V tomto vesmíru existují bytosti, které teprve musí objevit lidské emoce. Vaše emoce nejsou jen potravou pro ostatní, jsou potravou pro vaše Já, tak sytíte sami sebe a tvoříte svou identitu. Vaše pocity jsou lístkem na cestu do multidimenzionálních realit, zejména ty, kterým důvěřujete. V daru emocí je hojnost a bohatství, je tu neuvěřitelná schopnost transcendovat mnoho různých realit a prožívat různé stavy uvědomění a pohybovat se jimi. To, co je na Zemi jako tajemství uzavřené v kronikách času, souvisí s emocemi. Emoce umožňují jistým energiím, aby srůstaly, spojovaly se, vázaly a slučovaly v uvědomění sebe samých. Bez emoce toto pouto není možné.

Vesmíry zjišťují, co mohou dokázat sloučením a propojením. Neexistuje žádná předchůdná představa, co se může stát, toto je nové území. Klíčem k tomu je emoce. Emoce generuje cítění. Abyste jako lidé pochopili nefyzično, abyste se mohli spojit se svým spirituálním já, potřebujete emoce. Což je důvod, proč byly emoce na této planetě kontrolovány a byly ve vás podporovány pocity bezmocnosti a strachu. Když se nebojíte cítění a dostanete se za posuzování a dovolíte sobě cítit všemi způsoby, jak cítíte, uskutečníte průlom, protože budete schopni dostávat se s pocity do jiných realit. Problém je, že se svých pocitů bojíte, že nevíte, co s nimi. Důvěřujte svým pocitům, ať jsou jakékoli. Věřte, že vás k něčemu vedou a že způsob, jakým cítíte, vás může dovést k uvědomění. Bolest přináší cítění, i vztek má svůj smysl, obojí vás někam vede. Když boříte nějakou hranici, musíte se předem vypořádat s emocí, která tuto hranici postavila.

Skrze pocity můžete rozpoznat, jestli se něco děje nebo ne. Logická mysl sama vypne, když se něco děje. Cítění znamená změnu frekvence, logická mysl ji nezaznamená. Prožíváte probuzení dané změnou frekvence. Nebraňte se změnám. Pocity jsou vaše skvosty, vaše poklady. Nemůžete je odsunout, můžete změnit já, které vnímalo realitu takto. Když popíráte emoce, žádáte, aby se důležitá změna na Zemi odehrála bez vaší psýché. Cítění je to, co vás spojuje s lidstvem. Mnohé reality existují bez emocí, ale v této realitě jsou vaším největším darem. Pokud je pro vás teď něco bolestné, zcela jistě se později setkáte s podobnou situací a ještě před tím budete vybaveni soucitem, který jste před tím neměli a uvidíte tu situaci ze zcela jiné perspektivy. Když nebudete součástí svého emocionálního já, pak nezvládnete tuto hru a budete jen člověkem z davu, který se dívá na televizi a připadá si jako oběť.

Kamkoli jdete, dejte své planetě vědět, že se probouzíte. Naslouchejte Zemi, nechte její krásu do sebe vstoupit, nechte, aby vás učila žít v harmonii. Země chápe, že aby byla dobrou matkou, musí nechat své děti, aby se poučily samy. Země bojuje o svou integritu. Milujte Zemi a milujte sebe, je to jedno a totéž. Svět není pevný, je vystavěn z energie a tato energie nabývá formy skrze myšlenky těch, kdo se světa zúčastní. Bude-li dostatečné množství lidí tvořit svou realitu vědomě, vytvoříte novou planetu. Země se otřásá, aby se osvobodila. Může se zdát, jakoby zvířata a ryby opouštěly Zemi, ale jen se přesouvají do nového světa, který se právě vytváří. Až Země uskuteční svůj přesun, ne každý zažije totéž. Někdo prožije destrukci, protože se nehodí k nové frekvenci, zatímco jiní mohou prožít stav extáze. Vnější svět představuje to, co se s vámi děje uvnitř. Žehnejte těmto změnám přicházejícím na Zemi a důvěřujte v božské vedení.

Šedesátá léta přinesla první probuzení, bylo zrozeno vědomí a probuzena idea míru a svobody. Devadesátá léta byla dobou, kdy na planetu bylo třeba vnést hnutí za spiritualitu. Hnutí za spiritualitu je hnutím směrem od materialismu. Probouzíte se ve vlnách, každý se učí nést informace a vysílat je. Můžete se rozhlédnout a uvidíte, kdo není vyšší energie schopen integrovat. Energie je příliš mnoho, někdy budete potřebovat ze všeho nejvíc odpočívat, udělejte to, je to nutné. Když spíte, jste odpojeni od této reality, dobíjíte se a učíte se v jiných realitách.

Pro velké množství lidí je na této planetě možné uskutečnit skok nanebevzetí. Bylo zapotřebí několika životů, abyste se dopracovali k zasvěcení. Nyní je vaším cílem dostat se z této planety nanebevzetím, kdy jednoduše změníte vibrační kmitočet své fyzické bytosti a vezmete své tělo sebou, přeorganizujete svou molekulární strukturu. Nanebevzetí je na této planetě cílem. Přijde čas, kdy to bude jediný způsob, jak z ní budou lidé odcházet. Vystoupíte do světelných měst, budete schopni přebývat v jiných realitách. Možná si budete přát zůstat několik let, abyste pomohli s přebudováním Země. Ale po čase budete chtít odejít za novými úkoly, přeměnit další světy.

Světlo vás informuje, když jste neinformovaní, cítíte se slabí. Chápete, proč se vyrábějí křišťálové lebky? Struktura křišťálu je jako holografický počítač, může předávat nesmírné množství informací. Logická mysl je uzavřena v hranicích ega a nechce uznat existenci jiných oblastí. Cítění naopak vždy jiné oblasti uznává, protože cítění rozlišuje rozdíly. Pro existenci kruhů v obilí je mnoho důvodů, přimějí vás, abyste spíše cítili, než mysleli. Velká Británie jich má nadúrodu, protože Britové mají velmi logicky orientované vědomí.

Zvuk je nástrojem transformace, nese jistou frekvenci a tělo ji rozpozná. Zvuk je nosičem, který vás spojuje s vyššími čakrami mimo vaše tělo, protože k nim nemáte přístup logickou cestou. Velcí hudebníci, jako například Beethoven a Mozart byli zakódovaní, aby nesli informaci stabilní povahy, obdrželi harmonie zvuku v době, kdy na celé planetě panovala velká temnota. Zvuk uvádí do pohybu energie; když se sladíte s ostatními, získáváte přístup ke skupinové mysli. Je to gigantický skok ve vědomí. Klíčovým slovem je harmonie. Dokáže-li planeta vytvořit harmonii myšlenek, pak se celá změní.

Když získáte přístup k multidimenzionalitě, musíte smísit mužský a ženský aspekt. Byli to bohové stvořitelé, kdo propast mezi ženami a muži způsobili, separace jim náramně vyhovovala. Mužské vibrace získali moc asi před pěti tisíci lety, bohové stvořitelé vás štvali proti sobě. Získejte odstup od svého dramatu. Musíte přijít na to, jak tyto identity v sobě sloučit. Otevíráte svá centra cítění. Muži mívají ve svých centrech cítění větší bloky než ženy. Ženský princip nesl magično a intuici, ženský princip znamená též vědomí; mnohé domorodé kultury, které žily s rytmy Země, byly velmi femininní. Žena přináší život na planetu, život vychází z ženského těla. Ženský princip tudíž nese pocity, protože nemůže přinášet život a nic necítit. Když necítíte život, pak si ho ani neceníte.

Patriarchální hnutí se odtrhlo od procesu plození, aby mohlo provádět své experimenty včetně válek a neustálého ničení lidí. Energie mužského druhu je zablokovaná ve 2. čakře nebo v penisu. Energie u žen je zablokovaná v hrdle, protože ženy pět tisíc let mlčely o magičnu a intuici toho, co představují a ví o dvojím plameni. Dvojí plamen je mužský a ženský element sídlící v témže těle, ať jste muž či žena. Když jste v sobě integrovali mužský a ženský element a aktivovali jste svůj vlastní dvojí plamen, pak už budete hledat partnera celistvého ve vztazích, které jsou založeny na důvěře, touze a volbě. Muž byl schopen vést válku a zabíjet a dominovat na planetě, protože uzavřel své centrum cítění. Žena souhlasila s uzavřením svého centra mluvení, aby muž měl příležitost prožít, jaké to je, řídit takový systém. To vše teď dochází k vyrovnání. Ženská energie, která cítí a spojuje život s životem, se začíná probouzet v každém. Je nevyhnutelné, aby muži otevřeli své centrum cítění. Ženy budou současně otevírat svou srdeční čakru, aby měli soucit, až budou muži prožívat své city. Lidé ale nemají žádný pozitivní vzor silné ženy, ani vzor silného cítícího muže, musíte si je vytvořit.

Teď, kdy všichni jste na cestě integrace polarit v sobě, se před vámi budou znovu a znovu vynořovat obtížné problémy. Vítejte složitou dobu, protože může být vaším nejlepším učitelem. Vaše problémy se vynořují z dobrých důvodů. Problémy jsou stínovou částí vaší identity, kterou se neradi zabýváte a nechcete se s ní smířit. Vaše problémy jsou poklady vašeho života, vypovídají o tom, jak se učíte. Když věříte v to, čím jste a máte se rádi, vše se vám začne dařit. Nejtěžší asi bude přesvědčit se, že si zasloužíte lásku. Nikdo jiný vás milovat nemusí. Nejste tu proto, abyste sklízeli lásku od ostatních, ale abyste přesvědčili sami sebe, že jste jí hodni. Jste tu proto, abyste dokázali nemožné. Stanete se celistvými a úplnými.

Vaše sexualita zůstala v těle zachována, i když vaše DNA byla přestavěna, ponechali vám ji jako formu reprodukce, aby mohl lidský druh vstupovat do života. Sexualita vás spojuje s frekvencí extáze, která vás zase spojuje s vaším božským původem a informacemi. Sexualita invokuje spiritualitu, která je svobodná. Objev nejvyšší frekvence sexuality vychází z prožitku lásky; na čem záleží, je vibrace lásky a nezáleží na tom, zda je vztah hetero nebo homo sexuální. Spirituální já je součástí vaší multidimenzionální části, jejímž prostřednictvím existujete v mnoha formách současně. Je vaším úkolem, smlouvou a posláním být si vědom těchto realit v té identitě, v níž jste.

Marketingový program vám vnucoval, že sexualita je něco špatného a nechutného a autority vás učily, že se smí provozovat pouze podle pravidel (patriarchálního) manželství. Další dnešní marketingové programy k vyvolání většího strachu ze sexuality jsou nové nemoci: AIDS, opar a další. Než byla přestavěna DNA, tak způsobem, jak se dostat do mimoplanetárních frekvencí bylo pro mnohé lidi elektromagnetické spojování skrze lásku; prožitky byly jako rakety, které vynášely do jiných systémů reality. Orgasmické prožitky přinášejí uzdravení a restrukturalizaci fyzického těla. Původní smysl orgasmu byl zdeformován. Vaše tělo už zapomnělo na kosmický orgasmus, jehož je schopno, protože vás učili, že sexualita je špatná, aby vás mohli ovládat, abyste nehledali svobodu dosažitelnou prostřednictvím sexuality. Šlo o jedno z nejlépe střežených tajemství na této planetě. Církve vznikly jako organizace, jako podniky ovládající náboženství a duchovní vývoj a navíc měly vytvořit pracovní místa, hierarchii a jakýsi klub. Jen velmi málo církví vzniklo z úmyslu přinést lidem informaci.

Duchovní říše jsou místa existence, která jsou lidskému tělu nedostupná. Sexualita je klíč. Je to brána do vyšších úrovní vědomí. Úvahami o sexualitě musíte projít všichni. Váš problém spočívá v tom, že hledáte lásku mimo sebe, čekáte, až někdo jiný dodá vašemu životu smysl a dá vám cenu, v tomto vzorci jste vyrostli. Nejdůležitější, co můžete udělat, je mít rádi sami sebe a ctít Zemi. Neustále vibrujte v lásce ke svému Já, ctěte své Já a chápejte, že smyslem cesty je sebeobjevování ve vztahu k ostatním. Naučte se dokonale ovládat svou energii. Sexuální spojování je jeden způsob, jak splynout s lidmi, kteří se pohybují na témže napětí. Šedesátá léta znamenala zahájení sexuálního zkoumání. Teď je chvíle pro úplně novou revoluci. Sexuální vibrace byly vaším spojovacím článkem s vaší kosmickou identitou, jde i o víc. S její pomocí můžete otevřít nové frekvence, můžete změnit vibrační frekvenci svého těla a užívat ji jako metodu upamatování se, kdo jste v základu svého bytí.

Z našeho hlediska, z hlediska Plejáďanů, máte všichni vědomosti, jen potřebujete aktivovat paměť uloženou ve vaší bytosti. Doporučujeme vám tyto metody: vědomý záměr, dýchání, používání světelného sloupu a otáčení. Jelikož jste elektronické bytosti, které rychle mění svou frekvenci, doporučujeme vám ještě, abyste pili velké množství čerstvé vody, voda funguje jako vodič, udržuje váš organizmus otevřený a v pohybu. Vědomý záměr: 2-3x denně si jasně řekněte, co chcete, přivolejte si to k sobě tím, že si řeknete: Je mým záměrem prožívat zdraví a energii, je mým záměrem být dobře zaopatřen, abych měl přístřeší a potravu a vše, co potřebuji v hojnosti, kterou budu předávat dále a sdílet ji s ostatními.

Každý den otevřete svá energetická centra tím, že budete přivolávat frekvenci světla, zveme to světelný sloup. Představte si paprsek světla vstupující do vašich 12 čaker, které aktivovány se začnou otáčet. Když se otáčejí, vytvářejí ve vašem těle pohyb aktivující světelně zakódovaná vlákna, aby společně pracovala, znovu se spojila do 12 vyvíjejících se šroubovic v těle. Dechové cvičení zaměřené na hluboké dýchání je nutné provádět denně, abyste byli naprosto vyrovnaní se svou fyzickou podstatou. Otáčení pomůže dosáhnout velkého urychlení. Otáčejte se zleva doprava, zaměřte pozornost na svůj palec, počítejte a otáčejte se, doporučujeme otočit se 33x alespoň jednou denně. Po skončení otáčení spojte a tiskněte dlaně k sobě v úrovni prsou, rozkročte se na šířku ramenou, abyste stáli pevně, mějte oči otevřené a dále pociťujte otáčení. Tento cvik (viz knížku Pět Tibeťanů) zrychluje otáčení čaker ve vašem těle, což zvyšuje tempo, jímž jste schopni přijímat a interpretovat data.

Musíte se naučit uzemnit. Pokud nejste uzemněni, nenajdete způsob, jak nechat vstoupit data do vaší reality a využít je. Bez uzemnění můžete mít problém s nervovou soustavou. Uzemnění umožňuje, aby světy splynuly, dovolí vám cítit vlny energie a pak je nasměrovat tam, kam a kdy potřebujete. Dobrý způsob jak se uzemnit je sednout si v přírodě na zem, ke stromu, nebo dát nohy do vody, to jsou živly, vytvářejí Zemi, takže je prociťujete. Musíte se naučit zvládat mnoho realit najednou, uvědomovat si, co děláte a mít místo, Zemi, kam tyto informace překládáte. Kdykoli budete energizováni, uvědomte si, že jste ve změněném stavu, že dostáváte informace, uzdravující energii nebo povznesení a působte jako kabel, registrujte, ale neanalyzujte.

Mutace, k níž dochází, je evoluce neboli zapojování vnitřních dat na data vnější. Pročišťování, k němuž dochází, je získávání přístupu ke všem emocionálním tělům. Přístup k emocionálnímu tělu potřebujete získat, abyste mohli chápat své tělo spirituální. Můžete objevit své emocionální tělo, když se rozhodnete důvěřovat emocím. Získejte odstup od události, která vyvolala emoci, jen vezměte na vědomí, že cítíte emoci a nemáte z toho špatné ani dobré pocity, tak ovládnete emoce a neztratíte kontrolu. Lidské bytosti mají sklon hýčkat si svá dramata tak, že se v nich mohou ztratit, jejich zpracování se může i stát životním stylem. Přestaňte lpět na pokladech minulosti. Je důležité pracovat s kostrou, jsou v ní uloženy zkušenosti z tohoto života. Nechte věci, aby vyšli ven, projděte vším, čím se rozhodnete projít, pročisťujete toho hodně. Otevíráte uličky vědomí pro celou planetu, nejen pro sebe. V kostech je ukryta celá historie, zatímco bloky jsou ve tkáních. Musíte projít všemi vrstvami, abyste došli k pravdě uložené ve vašem těle.

Už vám nevyhovuje jíst to, co jste jídali dříve, protože vibrace v jistých potravinách nejsou s vámi slučitelné. V masném průmyslu se krávy, prasata a kuřata nekrmí potravou, žijí v maličkých kotcích, mnohá ani nikdy nezahlédnou denní světlo. Krmí je steroidy a antibiotiky, nejsou chována ani zabíjena s láskou. A tyto vibrace vy pak požíváte. Všechno existuje jako vibrace. Buďte si vědomi vibrace v různých věcech. Když žijete na farmě a chováte vlastní kuřata a prasata a krmíte je vhodnou potravou a když přijde čas je porazit a uděláte to se soucitem a láskou, pak je to v pořádku. Dáváte zvířatům životní kvalitu a ona dávají lásku a životní kvalitu vám, to je ideální stav. Dovolte svému tělu říci, co chce.

Uchovávejte v sobě vědění a informace nejvyššího řádu, řádu nekonečného bytí a staňte se dokonalými Strážci frekvence. Když jeden z vás něco pochopí, vyšlete informaci pochopení a ostatní lidi ji zachytí, tak pracuje skupinová mysl, děje se to prostě. Přijde čas, kdy už nebudete potřebovat žádné informace, které nemáte v sobě. Skutečné zdraví spočívá ve 12 zcela mutovaných a vyvinutých šroubovicích, které aktivují plnou kapacitu mozku. Budete vědět všechno, protože budete telepatičtí, budete průvodci v Živoucí knihovně.

V tomto okamžiku není na Zemi nikdo, kdo by necítil nutkání se vyvíjet. Tato kniha sama o sobě je proces a spouštěcí mechanizmus. Jsou tu ukryty klíče. Naučte se číst symboly a řídit se impulzy až do posledního důsledku. Být multidimenzionální znamená otevřít příjmové kanály a ladit různé frekvence a pak přijímat vysílání či vědomosti. Multidimenzionalita je způsob života. Láska je to, co prožíváte, když jdete za světlo. Potřebujete světlo coby informaci, abyste se k lásce dostali. Bez informační frekvence nemůže být frekvence lásky správně pochopena. Pokud přijde frekvence lásky bez světelné frekvence, myslíte si, že láska je kdesi mimo vás, nikoli uvnitř vás.

Teď, když jste informováni o multidimenzionálním splývání, začnete prožívat frekvenci lásky, umožňující vám předávat lásku i jiným verzím vaší multidimenzonální osobnosti a vyvolat tak masivní uzdravování vědomí na mnoha úrovních. Prožitky této aktivity mohou být velmi silné, změní vás, budete ve stavu extáze. Budete ve vibraci zapojenosti a vše a koho budete k sobě přitahovat, bude této vibrace součástí. Nic, co nerezonuje s danou vibrací, nebude se ani moci k vám dostat. Je vaším úkolem, abyste učili populaci a ukazovali ostatním, jak mohou dokázat totéž. Frekvence mají být štědře rozdávány a sdíleny, tak se bude planeta vyvíjet.

V masách na této planetě se probouzí vědomí. Celkový souběh událostí se zrychluje a proniká do reality všech. Události jsou naplánovány tak, aby vás jako biologický druh kolektivně dovedli k nové oktávě světelného vyjádření. Až se tato planeta přiblíží ke dnům velké proměny, všichni budete povoláni, abyste se stali světelnými sloupy. Budete tak ukazovat cestu v časech, kdy lidé budou zoufalí, protože staré způsoby už nejsou řešením, protože už neplatí. Realita je vytvářena myšlenkami, je třeba, abyste ukázali ostatním, jak funguje a to tím, že budete uzdravovat a vytvářet nové ideály civilizace a spolupráce.

Světelná rodina uvolňuje ve svých tělech místo pro galaktickou světelnou vlnu, dovolující, aby přidání první vrstvy světelného těla bylo majetkem veškerých mas. Světelné tělo obsahuje úplnou mutaci celého druhu. Hmota je jen uvězněné světlo. Budování světelného těla znamená dovolit méně uvězněné hmotě, aby se manifestovala. Až zvýšíte vibrační kmitočty, stanete se svým světelným tělem. Světelné tělo není tak husté, nemá sklon k sebedestrukci, generuje sebe sama a samo si doplňuje energii. Musíte přestat naslouchat společnosti. Ať se vaší autoritou stane vaše intuitivní Já. Vaše zkušenost pramení z úkolu, o němž víte, i když si nemusíte pamatovat, že jste jím byli pověřeni. Jako členové Světelné rodiny tu jsme proto, abychom opět vnesli na planetu volbu a svobodu vyvíjet se, abychom ji vnesli sem, kde bude zářit jako součást Živoucí knihovny nová hvězda na obzoru mnoha inteligentních světů.

 

O autorce: Učení Plejáďanů je možno přirovnat k šamanizmu, k dávnému souboru vědomí, které sloužilo jako prostředník mezi fyzickým a duchovním světem. Autorka B. Marciniaková (Poslové úsvitu a Země, klíče k živé knihovně) pochází ze Severní Karolíny, učení Plejáďanů začala přijímat v roce 1988 v Athénách. Vede kurzy po celých Spojených státech, organizuje zájezdy na posvátná energeticky nabitá místa, jako jsou Peru, Mexiko, Egypt, Řecko, Austrálie, Bali. Je přesvědčena, že Země v současné době usiluje o své znovuzrození.

 

Země – klíče k živé knihovně, učení Plejáďanů.

 

Existuje mnoho verzí reality. Čas, prostor a existence světů jsou pouze tak skutečné, kolik pozornosti jim věnujete. Systém, který vás strukturuje a definuje je číslo dvanáct. Je 12 měsíců v roce, 12 znamení Zvěrokruhu, 12 šroubovic vaší DNA se aktivuje a spojuje s vašimi 12 čakrami neboli 12 energetickými branami, jimiž vstupujete ke svému duchovnímu odkazu. Zde spočívá klíč: vaším úkolem je poznat sebe samé prostřednictvím představivosti, vstupováním do vaší vnitřní sítě. Země je nyní v obtížné situaci, ale velká naděje spočívá ve stavu vědomí.

Jako členové Světelné rodiny máte vrozenou schopnost měnit realitu. Světelná rodina je soubor entit zakódovaných tak, aby přinášeli na tuto planetu informace. Informujete systémy, vstupujete do nich a přebudováváte je, dělali jste to již mnohokrát. Ztratili jste vzpomínky, abyste fungovali na základě stejných zákonů jako všichni ostatní, ztráta paměti je součástí procesu. Je nezbytné, abyste prošli vývojem vědomí jako lidská bytost. Nyní se učíte, jak najít vlastní hodnotu. Jste nesmírně cenní. O Zemi se vedli dlouhé spory a výsledkem bylo, že vám úmyslně zabraňovali, abyste objevili bohaté údaje, záměrně vás učili, že jste bezvýznamní a bezcenní, aby z vás jiné formy energie nemohly získat údaje a proto vás skrývají a udržují v izolaci.

Země je mikrokosmos v makrokosmu, miniaturní verze toho, co se děje všude s tím rozdílem, že Země je spouštěcím bodem, jádrem, semenem. Jste semenáčkem změny. Narodili jste se na Zemi, abyste změnili běh historie tak, že se přesunete z budoucnosti do minulosti, tím přetváříte minulost. Plejáďané vás ovlivnili dvojím způsobem; kdysi byli plejádské energie na Zemi v oblibě a úctě, proto většina kultur nepociťuje k Plejáďanům negativní city. Ale také ve vzdálené minulosti plejádské energie manipulovaly s genetickou linií lidských bytostí a byly spojeny s plazy. Nyní máme na Plejádách dilema. Je zde tyranie, která byla uvolněna na Zemi a vrátila se k nám, my jsme ji způsobili, my jsme vás zbavili dědictví funkční DNA o 12 vláknech. Jestliže chceme růst, musíme napravit minulost, s níž jsme spojeni. Když si děti bohů začali hrát se zlatem a s krví, hrajíce si s mocí žen, neměly představu, co dělají. Náš systém bez vaší pomoci se nikam nedostane.

Čím dále člověk zajde pod závojem moci při manipulování a proměňování reality, tím hlouběji klesne. Země se do určité míry proměnila na magnetickou mříž přitahující padlé energie, které se přistěhovaly do celé oblasti vaší sluneční soustavy, proto celá sluneční soustava prochází řadou potíží. Dlouhá období Země přitahovala k sobě negativní energie, bytosti spojené s těmito energiemi padly z idealizovaných výšin a ztratily sílu konstruovat povznášející reality. Vážíme si vás za to, jací jste, a když si začnete vážit sami sebe, dostanete příležitost, o jaké jste dosud ani nesnili. Vaše planeta je nejzázračnějším místem a vy jste souhlasili s tím, že přinesete světlo a vrátíte je této planetě.

Nejzajímavějším aspektem současnosti je přestavba odehrávající se ve vaší DNA. Kosmické paprsky se zakódovaným světlem přicházejí na Zemi a stimulují změnu a reorganizaci uvnitř lidského těla. Až se začne formovat všech 12 vláken DNA, všechny otázky vaší historie, které jste dosud neprobrali a nezpracovali, vyvolají ve vašem těle chaos. Díky aktivaci 12 bran můžete poznat sami sebe. Máte naději, že plně zapojíte kapacitu svého mozku, v současnosti využívaného sotva z 8%. Rádi bychom narušili vaši představu o realitě, protože pak budete schopni vnímat informace, které pronikají z vašeho vyššího Já.

V každém světě je představa o svobodě zcela jiná. Před půl milionem let se na Zemi začala uplatňovat myšlenka, že lidé mohou být vlastněni a lze s nimi zacházet bez úcty. Lidé byli používáni jako otroci ke kopání v dolech nebo k manipulování dle určitých emocionálních schémat. Za posledního půl milionu let byla řada civilizací na Zemi osévána z různých hvězdných systémů jako součásti původního programu knihovny. Vzniklé civilizace vzkvétaly pět set, pět tisíc, deset tisíc let, pak je síly ovládající planetu zničily nebo vyhnaly. Tyto civilizace zanechaly jako svůj mistrovský plán klíč či kroky k žebříku. Každá kultura nějakým způsobem otevřela Živoucí knihovnu, každá byla tvořivě jedinečná a zanechala stopu v paměti vašich buněk. Egypťané, Inkové, Řekové, Tibeťané, Sumerové, Indiáni, Mayové, obyvatelé Bali, australští domorodci a mnozí další přispěli klíči porozumění. Podstatou nejvýznamnějšího učení, které proniklo na tuto planetu, byla myšlenka, že všichni lidé jsou si rovni a je třeba vážit si života ve všech formách.

Velcí hráči museli hledat různé způsoby, jak získat Zemi zpět a znovu učit o hodnotě života. Nejenže vymysleli hru a propracovali do detailů celý projekt, ale také zařadili do civilizace i sami sebe. Vědí, že civilizace bude úplná, když jejich vlastní identita splyne s civilizací, aby byli její součástí a současně jejími tvůrci. Odkud civilizace přišly? Byly vytvořeny silou myšlenky a dostaly impulz k existenci. Mayové byli mistři ve směšování realit a pohybovali se ze systému do systému. Jejich svět byl na Plejádách, neusadili se tam, měli svůj vlastní svět. Mayové byli dokonalými Strážci času, dokázali vytvářet světy, uměli řídit čas, aby vytvářel časové zámky, které by vedly nebo odváděly hledače od jejich pravé identity.

My, Plejáďané, jsme experimentem Velkých hráčů. Velcí hráči jsou beztvaré nespoutané bytosti, které se dokážou materializovat a vzít na sebe mnoho různých podob, protože se pohybují mezi zvukem a geometrií a mimo ně. Ve svých myslích vytvářejí kompletní návrhy kultur a pak otevírají brány, aby vložili kultury do pozemské roviny, a následně jim umožňují vyvíjet se, růst, osévat a ovlivňovat další časy. Na Zemi jsou posvátná místa a kultury, o nichž jste přesvědčeni, že se ztratily, tak během velkého posunu ve vědomí se oživí a budou existovat současně, protože jejich projekty budou znovu vyvolány a jako magnetem přitaženy na tuto otevírající se multidimenzionální rovinu. Realita je velmi pružná.

Jejich model pro konkrétní civilizaci mívá řadu verzí a je napsán pro mnoho světů a mnoho realit. Části úkolů Velkých hráčů je manipulovat se všemi realitami najednou a učit se z každé jednotlivé verze modelu. Zastřešovací myšlenkou toho všeho je, že můžete vytvořit všechno, na co pomyslíte. Když vás osvobodíme, je naším záměrem přivést vás k plnému využití vaší mozkové kapacity. Tím dostanete možnost poznat, kým ve skutečnosti jste a díky tomu nakonec odhalíte velké kódy vědomí ve vás, což jsou velmi cenné údaje, po kterých mnozí pátrají.

Země je jednou ze základních knihoven této galaxie a vesmíru, proto je drama spějící ke konci tak rozsáhlé. Když jiné formy inteligence projektovaly Zemi, braly v úvahu, že jejich vlastní civilizace budou možná někdy zničeny; aby ztráta nebyla úplná, budovaly knihovny a každá z nich byla naplněna konkrétními daty. Klíčová čísla jsou geometrické vzorce a kombinace inteligence uložené v člověku. Lidé jsou nedílnou součástí knihovny, v jejich tělech jsou vzorce ke kopírování jiných forem inteligence v celém vesmíru; ve 12 vláknech DNA jsou vzorce k vytvoření dalších forem života.

Na veškerou existenci lze pomýšlet jako na hru, která může skončit, když se nehraje správně. V plejádském systému stojíme před krizí konce, ta má co dělat s naší karmou, která se k nám vrátila. Abychom se mohli nadále vyvíjet a růst, musíme se ujistit, že všechny formy života, které jsme vytvořili a uvedli do pohybu, mají tolik svobody, kolik bychom jí sami rádi měli. Problém plejádského experimentu má co dělat s hledáním cesty k usmíření Bohyně Matky. V dnešní době vylézá z úkrytu energie plazů. Vytrvejte, vždy lpěte na koncepci míru, jste měniči energie, jako členové Světelné rodiny vstupujete do věku sjednocené myšlenkové transformace, věku světla. Je třeba pochopit, že transformace této planety závisí na schopnosti vašeho myšlení.

Je moudré trochu nás podezřívat, pokud nebudete, jste blázni. Nespoléhejte jen na náš příběh, naslouchejte příběhům každého a pak proveďte vlastní syntézu; sami na to přijdete. Jak se budete měnit a vyvíjet, budeme měnit i příběh. Až najdete své vlastní odpovědi, pochopíte, že potřebujete jenom sebe a doslova znovu založíte otevřenou knihovnu. Dáme vám mnoho klíčů a připomeneme vám, že jsme měli vždy v úmyslu vás učit s takovou energií, která vás dovede do stavu, že se stanete sami sobě učiteli, svým vlastním zdrojem energie. Ponořte se do sebe, rozšiřte své vědomí až k dvanácté čakře, ať je pro vás kdekoliv, odtud uslyšíte zvuk záměru; představte si vlny světla pohybující se k vám, jak procházejí vaší dvanáctou čakrou. Ať vaše tělo vyzařuje lásku, vytvořte z ní spirálu a uvědomte si, že jste spojeni s obrovským cílem. Nejste osamoceni, přesto musíte jít a jednat sami, abyste objevili sebe. Každý z vás je schopen znovu oživit Živoucí knihovnu. Poskytněte jeden druhému veškerou svou inteligenci a schopnosti každého z vás budou vysílány zbytku světa, aby mohlo nastat uzdravování.

My sami jsme studenty, máme své učitele, kteří nás lstí nutí dělat určité věci; lest zahrnuje vyvrácení současné víry v zájmu přijetí jiné. Strážci časů jsou původní podněcovatelé a novátoři Živoucích knihoven, jsou výtvory Velkých hráčů. Strážci času udržují vesmír na jeho dráze a dělají vše, co je v jejich silách, aby vesmír udrželi, protože jestliže se zničí sám dříve, než dospěje na konec svého vývoje, nesplní účel. Jejich nástrojem k dosažení cíle je oddělení vesmíru vytvořením „času“; čas umožňuje vesmíru, aby sám sebe zkoumal a nakonec pochopil, že vše funguje společně, vše je jeden celek. Strážci času pozorují, jak je nad světem přebírána kontrola, vidí, že se blíží jeho zničení a oddělení – oddělování existujících forem života od jejich podstaty. Touto metodou se připravují vhodné podmínky, aby plazi a jiné energie vytvářeli tyranii. Kdesi v daleké budoucnosti se Strážci času velmi zajímají o směr, kterým to vedlo.

Ve vesmíru jsou civilizace, které umírají, protože nemají přístup k Živoucí knihovně. Jestliže vesmír funguje harmonicky, bez tyranie, civilizace si mohou vyměňovat informace jedna s druhou. Kolektiv civilizací fungujících v harmonii štědře rozdával své znalosti a vytvářel ve vesmíru místa, kde se informace ukládaly a byly pak k dispozici k snadnějšímu vývoji, až nastane čas. Ten čas teď přišel. Jste napojeni na dalších 11 knihoven a vaším úkolem je sjednotit všech 12, vytvořit mezi nimi spojení a zapojit je do existujícího vesmíru. Jejich spojení přiláká energie, které se budou pohybovat mnoha informačními centry, to vyvolá nové verze událostí. Až si uděláte přesnější obrázek, začnete chápat takzvané bohy v akci a způsob, jakým využívají vašeho světa. Jako členové Světelné rodiny jste zcela neutrálním zdrojem, vstupujete do systémů vědomí a měníte je, když se ve svém vývoji zastaví. Važte si svého fyzického těla, je to klenot a ještě více si važte Země.

Učili jste se, že se vyvíjíte pomocí reinkarnace a že máte duši, která má sama o sobě mnoho verzí. Je to však jen malá část obrazu. Všechna vaše já nejsou lidská, to je jen jeden aspekt vaší identity. Existujete i ve formě, která je na mnoha místech částečně lidská a částečně zvířecí. Bohy stvořitele si můžete představit jako kombinaci všech bytostí na planetě, jsou zastoupeni v rodině hmyzu, zvířat, v jejich kombinacích, ve všech pozemských rodinách vědomí. Klíčem ke knihovně jste vy, lidé, protože můžete knihovnu odemknout a máte právo přístupu ke všem jejím částem. To neznamená, že ostatní do ní nemohou vstoupit prostřednictvím stromů nebo jiných rostlin, splynout s ní a pochopit vaši realitu. K tomu, aby Země sloužila v plánu vesmíru mnohem většímu cíli, je nutné knihovnu aktivovat. Další knihovny umístěné v různých částech vesmíru, ukládají své vědomosti ve formě světla nebo ve sbírkách molekul, každá má jedinečnou metodu ukládání vědomostí. Kdyby všech 12 knihoven bylo aktivováno, vytvořil by se obrovský nástroj ve vesmíru, který by zcela změnil budoucí vesmír pouhým vymazáním současnosti od místa, kde začala, aniž by se cokoliv ničilo. My pocházíme z budoucnosti, kde je Země a mnoho dalších světů v této zóně svobodné vůle okupována tyranskou silou. Máme plán změnit vzdálenou budoucnost tak, že změníme velmi vzdálenou minulost.

Mnohé civilizace se chtějí vrátit do Živoucí knihovny, aby mohly změnit běh vesmíru. Jestliže je takový svět jako váš v procesu duchovního vývoje, každý, kdo měl kdy co dělat s knihovnou, má příležitost učinit kosmický skok. Lidská rasa směřuje k úrovni pochopení, že lidé se mohou vyrovnat bytostem, kterým jste před staletími a tisíciletími říkali bohové. Vlastníci či bohové vědí, že lidé mohou něčeho dosáhnout, když budou jednat s láskou a jakmile pokusy související hlavně s láskou zavětřili, takové civilizace rozprášili nebo je ničili. Majitelé nechtěli, aby bohatství odhalil někdo jiný, dokud je nenajdou sami pro sebe. Nenajdou je však, nebudou-li jednat s láskou. To se musí naučit a učit je budete vy.

I když tyto energie nebyly schopny aktivovat knihovnu, vymyslely pro ni jiné použití. Celá léta se zaměřují na zvýšení populace a připravují Zemi na to, aby co nejvíce lidí vysílalo emocionální frekvenci strachu a chaosu. Je čas začít tento příběh vyprávět a všichni lidé musí přestat věřit v hloupé náboženství a bohy, kteří je omezují a zvou je hříšníky. Máte právo na svou sexualitu, právo říkat, co cítíte, držet se vlastní pravdy a neposlouchat pravdy někoho jiného a něčí hloupá pravidla. Informace, které do vás zasela různá náboženství, vám poskytují omezenou perspektivu toho, kdo jste, a udržují vás v bezmocnosti; kolektivní myšlenkové formy produkují energetickou masu, která vstupuje do bytí.

Záporné energie zde nejsou proto, aby byly zabíjeny nebo ničeny, jsou zde, aby se uzdravovaly, naplňovaly se vibracemi světla a lásky a přecházely do vyššího stavu bytí ve svých vlastních druzích, protože zapomněly stejně jako vy, že jste všichni jeden celek. Ti, kdo se bojí, budou přitahovat nevyléčené části sebe jako bytosti zvenčí; zneužívání života a moci přitahuje své zrcadlo zkušenosti – jste tím, čeho se bojíte. Některé genetické laboratoře na Zemi v této době již vyrábějí živé

tvory a formy a vypouštějí je do pozemské roviny; kdyby o tom psala media, byl by to pro mnohé lidi šok. Tak zvaní bohové se odštěpují od Prvotního stvořitele a vydávají se do zóny svobodné vůle a experimentují, aby se něco naučili o síle a energii.

Zvířata jsou mnohem chytřejší než lidé, jsou plná světla, mají jistý intuitivní smysl, vrozenou moudrost a sebedůvěru. Chápou, že smrt neznamená jejich konec, že jejich existence pokračuje dál. Vědí, že život podle jejich přání už na vaší Zemi není možný a proto odcházejí. Zvířata na této planetě jste dostali jako společníky; jsou to biogenetičtí tvorové založení na genech, které byly shromážděny z mnoha slunečních systémů a planet. Jejich stvoření umožňuje bytostem z jejich systémů udržovat genetické spojení se Zemí a tedy i schopnost do tohoto světa nahlížet a vysílat. Tato stránka tvoření nebyla skutečně nikdy pochopena.

Kočky jsou přímými přenašeči informací pro druh vědomí, které používá kočky, aby vás mohl monitorovat. Kočičí nebo lví lidé přicházeli v etapách na vaši planetu a působili v Jižní Americe, Mexiku, Egyptě a v některých ostrovních kulturách. Z hvězd na dálku učili lidskou rasu, nebo se křížili s lidmi a vytvořili zde vládce, zvláště v Egyptě. Mnoho vládců se nechávalo řídit svými druhy z hvězd, kočky jim dávaly telepatické informace, fungovaly jako vysílačky či kosmická rádia. Kočky navazovaly spojení s jinými světy, proto se jimi obklopovaly i čarodějnice. Kočky jsou vašimi strážci a velmi příjemnými společníky. Alergie na kočky ukazuje na mnoho věcí. U osob alergických na kočky je jedním z hlavních rysů povahy odpor k lásce, nechuť dovolit, aby láska vstoupila do jejich srdce. Kočka poskytuje věrnost a lásku, a jestliže se k alergikům přiblíží, nejsou schopni navázat tak hluboké spojení (někdy propadají v přítomnosti kočky až v paniku).

Každý druh má pro vás určitý smysl. Švábi mohou mít co dělat s problémy, jimž nečelíte, a proto vylézají na povrch, jako to, co ve vašem nitru potřebuje vyjít ven. Jestliže vás napadnou přírodní tvorové, pak prostě řekněte: Chápu, tvorečkové, že se mně snažíte něco ukázat. Teď vezmu rozum do hrsti a budu o sobě přemýšlet a začnu se dívat do svého nitra. Neexistuje nic usilující o vaše zničení. Byli jste ale vedeni k pravém opaku. Zvířata nyní za vás odrážejí bolest a přebírají i nemoci, jsou zde proto, aby vás učila. Až dovolíte, aby se k vám zvířecí formy chovaly jako k sobě rovným, budete připraveni zasednout v radě vyšších rovin existence. Když jsou rostliny pěstovány v netoxickém, domácím prostředí, dostává se jim dobré výživy a mluví se s nimi, reagují pozitivně na takové zacházení. Rostlinná říše i živočišná jsou velmi štědré.

Existuje program (a je tvrdě prováděn) na zničení těch částí světa, kde lidé využívají Živoucí knihovnu pomocí rostlinného lékopisu. Jeho vyznavači spalují deštné pralesy a záměrně ničí části Živoucí knihovny. Nastal čas, aby se planeta dala do pohybu, vzroste počet odvážných, kteří na zavolání Země povstanou na její obranu. Během historie udržovaly frekvenci lásky početné přírodní a původní kultury, patřili k nim i američtí Indiáni, a Živoucí knihovna jim byla do určité míry otevřena. Živoucí knihovna je dnes na mnoha místech aktivována. Dovolte Zemi, Živoucí knihovně, která je živá díky frekvenci lásky, aby vstoupila do vašeho těla, otevřete srdce všem říším ve všech světech. Když se probudí dost lidí, na planetě se odhalí nové údaje a najednou se otevře masové vědomí lidí.

Jste ve světě s umírajícím systémem víry a procházíte procesem odstraňování balastu, který už vašemu životu nevyhovuje. Kruhy v obilí hovoří ke kolektivnímu vědomí, urychlují vývojový proces, mění možnosti dimenzí. Ohromují vaše vědce a ti pak vypadají hloupě, což je naprosto nezbytné; je načase, aby se lidstvo začalo na všechno ptát, realita se mění. V moderní architektuře chybí kombinace světla a geometrie, má-li člověk pracovat se světlem, musí přizpůsobit geometrii. Vliv světla na trojrozměrnou formu není brán v úvahu, proto po nějaké době stavby erodují a chátrají. Kameny v Avebury byly umístěny do specifické konfigurace, která používala světla jako klíč k přitahování hvězdných energií k Zemi, sloužily jako prostorová brána pro různé hvězdné systémy, zejména pro Sirius, Plejády a Arcturus. Jiná místa byla stavěna jako vysílací stanice, kalendáře nebo věštírny a specifické frekvence byly implantovány do kamenných staveb jako rezervoárů informací.

Delfíni jsou jinou verzí člověka, existují nejen ve vodě, ale i na zemi a ve vzduchu, jsou v mnoha dimenzích najednou. Delfíni a velryby vydávají zvláštní vibrace k udržení planety pohromadě. Tito tvorové a lidé jste potomky dávných bytostí z hvězd. Před zánikem Atlantidy byli zakódováni a dostali mnoho informací, které v současnosti předávají lidskému druhu. V současné době opouštějí vaši planetu ve velkém počtu, aby ji předali vám, abyste převzali správcovství. Zvířata vědí, že když zahynou, pouze změní formu, vědí, že vzniká nový svět a přecházejí do nové Země.

V Zemi se nachází mnoho pozůstatků civilizací, některé z nich pocházejí z budoucnosti. Na konci současného období, v prosinci 2012 zde nastane kotvení mnoha dimenzí, tajemství Země bude prozrazeno a Země jakoby přes noc rozkvete. K vidění artefaktů multidimenzionality je potřebné zvláštní vědomí, k jejímu úplnému zakotvení je potřebný souhlas kolektivního vědomí. Harmonizace je klíčem k uvolnění uložených vědomostí, odemyká brány a vpouští informace do vašeho těla. Provádějte obřady harmonizování na polích a v zahradách, při harmonizaci vytváříte různé vibrační hodnoty.

V tomto věku informací jste odváděni od přírodních zdrojů shromažďování znalostí. Velká většina lidí na Zemi je hypnotizována televizí, ta vás zbavuje možnosti poznávat život z vlastní zkušenosti, místo toho poznáváte prostřednictvím myšlenek jiných. Ale média vlastní a řídí ti, kdo vás chtějí udržet v nevědomosti, nabízejí určité verze reality a jiné zcela ignorují. Televize zpomaluje váš vývoj a omezuje vás, zvláště malé děti, udržuje vás ve velmi úzkých hranicích emocionality, obzvláště v chaosu a strachu. Lidé jsou vedeni k zájmu o skandály a násilí, jakoby to bylo to nejdůležitější a ničíte si tak vlastní vědomí a jeho potenciál. Každé sledování televize je ztrátou času. Nemáte ani ponětí, co se vysílá mezi řádky a co vědomě nevnímáte, vibrační vlny se přenášejí televizí, i když není zapnuta. Raději naslouchejte vysílání přírody, hlasu Země.

Máte v sobě program, který vede k různým cestám. Učíte se pozorováním, co se ve vašem nitru probouzí. Prostřednictvím osobních zážitků získáte největší podíl znalostí. Připomínáme, že zde nebude jeden svět, nebude zde svět, v němž by každý souhlasil se vším, co se děje. Nastal čas velkých změn ve vědomí, takže každý z vás se ocitne ve svém vlastním světě, vy rozhodujete o tom, co prožíváte a přitahujete si k sobě to, z čeho se potřebujete učit. Představte si Zemi jako nádherné místo k životu, dívejte se, jak žijete v harmonii uprostřed nádhery. Až se naučíte žít v harmonii se Zemí, procítíte průběh změn.

Země je něco jako porodnice, kde vzniká a je pozorován život, tím je jedinečná a tak přitažlivá. Začněte si uvědomovat sebe jako Velkého hráče a vnímat Zemi jako ten, kdo ji stvořil a pak se ponořil do vlastní konstrukce. Sumerské památky skrývají mnohé klíče k pochopení vašeho původu, popisují události staré asi půl milionu let. Návštěvníci, zvaní Anunakiové, navštěvovali Zemi shora a vystupovali zde v roli Boha, postupovali podle vlastních záměrů, mimo jiné těžili zde zlato. Jejich cílem bylo experimentovat se životem, tito bohové jsou vašimi prarodiči, zasadili zde verzi zemské genetické linie. Dva tehdy vládnoucí bratři, Enki a Enlil, byli pověřeni sestavením plánu Země, provedli řadu pokusů, využili při nich genetický materiál uložený v knihovně. Když se bohové stěhovali z kontinentu na kontinent, měnili svá jména.

Sumerská kultura vzkvétala asi před 6 tisíci lety v oblasti mezi řekami Eufratem a Tigridem, dnešní Irák a Kuvajt. Sumerskou kulturu řídili ti, kdo přišli z hvězd, hvězdní předkové rodu plazů, založili zde civilizaci. Starověké mýty a legendy vyprávějí o hadech, dracích a plazech (viz též Velcí zasvěcenci: Ráma). Bohové si svou nadřazenost udržovali tím, že pověřovali mocí jen některé, neposilovali moc všech. Rod plazů je nedílnou součástí vašeho rodokmenu; mnozí lidé zastávají názor, že draci nebo hadi jsou stvořitelé života, uměli vydechovat oheň. Přestože z některých šel strach, jiní přinášeli sílu, prosperitu a život. Časem se mýty a příběhy měnily, byly přepisovány podle toho, kdo byl u moci a čí záměr plnily. Povahu mytických bytostí pochopíte posouzením, zda hovoří o síle všech lidí, nebo jen o několika mocných nad ostatními.

Energie rodu plazů jsou bohové stvořitelé, jsou vynikajícími genetiky. Vystupují z vašeho podvědomí jako část vašeho já, která se potřebuje vyjádřit, chce být pochopena, milována, uzdravována, integrována a přijímána. Její členové se zabývali sestavováním knihovny. Nakonec mezi nimi a dalšími bohy došlo k válce. Všechny války vyplývaly ze vzájemného oddělování se v zájmu získání moci. Když poznáte staré předky z rodu plazů a uznáte je jako existující bytosti, můžete je osvobodit od role, kterou hráli. Vnímejte své tělo a představte si páteř, čakry a 12 šroubovic DNA jako strom života rostoucí vzhůru; u paty stromu je had, jakoby hlavní kořen spojující vás se Zemí. Představte si, jak vás hadí energie šplhající po stromě a stoupající vaším tělem nabíjí elektřinou. Had je vaše kundalini, vaše vášnivá touha po životě, vaše verze životní síly existence. Představa hada jako příslušníka rodiny plazů vyvolává buněčné vzpomínky na bohy, kteří vás stvořili. Jste multidimenzionální tvorové a jednou z vašich verzí jsou lidské bytosti, jinou vaší verzí jsou třeba bytosti, které vás ovlivnili.

Váš domov bude takový, jaký si jej uděláte. Můžete si k sobě snadno připoutat energie, které vaši verzi života podporují. Je mnoho věcí, které bez pomoci Země nebudete mít. Vaším úkolem je uvědomit si, že Země je živá a musíte se o ni starat, pečovat a zacházet s ní jako s někým velmi blízkým. Je důležité, abyste přesunuli své vědomí do domény odpovědnosti života, aby Země byla stabilním a spolehlivým místem k životu. Otevřete své srdce Zemi a změníte svůj domov.

Mnozí z vás jste znepokojeni lidmi, kteří nadále zabíjejí a vedou války. Ti, kdo věří v tuto zkušenost, ji budou vyhledávat a vytvářet. Můžete však existovat současně v paralelní realitě s touto a nepřitahovat ji k sobě. Energie Země je urychlována, nefungující se systémy se rozpadají, je to traumatizující doba. Učení Země se bude před vámi odvíjet, život vznikl zde, na Zemi, naučte se vnímat život. Země je velmi cenným klenotem a vy jste významným klíčem k němu.

Oživení Bohyně. Objetí Bohyně vám otevře Živoucí knihovnu a naučí vás tajemstvím ukrytým hluboko v lůně Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když ne Bohyně sama? Žena představuje zdroj a muž to, jak je zdroj používán. Zdroj je ženská vibrace, Prvotní stvořitel je ženská vibrace. Mužská vibrace v soutěži o lásku Bohyně se začala před miliony let oddělovat kvůli nesprávnému použití energie. Dva plejádští synové průměrného boha dobyli Zemi, bojovali mezi sebou a přivodili dnešní dilema, šlo vlastně o rodinný spor (viz Květ života). Božská bohyně Matka se rozdělila a vytvořila se v mnoha formách, aby mohla doprovázet početné bohy. Bohyně má vědomí, které připouští všechny věci, je pojivem stvoření. Všechna vaše náboženství jsou založena na klamném ideálu, na řízeném, chladném patriarchálním hnutí, zatímco za vším ve skutečnosti stojí bohyně Matka. Křesťanské náboženství začalo velmi patriarchálně a bálo se Bohyně a žen.

Je nutné nastolit rovnováhu a nedopustit, aby jedna vibrace byla uctívána více než druhá. Bohyně je velmi šlechetná, zůstala v pozadí patriarchální bitvy, protože ví, že ona je tvořivou silou ve všech věcech a že všechny věci ji nakonec musí najít. Až budete zkoumat Bohyni, začnete si vážit života a pak nebudete zabíjet ani přelidňovat Zemi. Energie Bohyně pracuje s vaším srdcem, Matka Bohyně představuje princip lásky. Krev a její tajemství jsou klíčem k porozumění zdroji síly, hluboké vnitřní znalosti, genetické linii a Živoucí knihovně. Vaše krev zaznamenává vaše myšlenky, je bohatá na příběhy. Informace jsou uloženy v kameni a kostech, krev vzniká v kostech, je nositelkou genetického kódu, ukrývá historii. Válka je jednou z deformací vyvolanou patriarchátem ve snaze dát mužům sílu krve, tato krev není tatáž, je důsledkem násilí, ničení života, mrzačení a zabíjení, prováděného se ztlumenými a potlačenými emocemi. Bez svých citů muži nepoznají, kdo jsou, emoce jsou ženskou částí jejich osobnosti.

Přijde čas, kdy život začne být vzácný. Měsíc ovlivňuje tok energie, je to výkonný elektromagnetický počítač. V jednu dobu z Měsíce vycházely vlivy, které vysílaly program ženské energie. Byly zde bytosti, které naprogramovaly Měsíc do ženského cyklu, potom se vše změnilo a z Měsíce vyzařuje frekvence zachovávající DNA se dvěma šroubovicemi. Měsíc v ženách zakládá chovný program, reprodukční cyklus umožňující produkovat děti častěji než systém sluneční; do Měsíce byl vkoncipován váš chovný program. Během několika desetiletí se Měsíc dostane pod jiný vliv a nové cykly měsíční změní i cykly zemské. Ženy budou mít schopnost otěhotnět jednou za rok. Otázka potratů má rozdělit lidi, má ženy zbavit síly a nutit je, aby si myslely, že nemají na výběr, je to plán zaměřený proti Bohyni. Nikdo nemusí mít dítě, když ho nechce. Ženy zpochybnily samotnou životní sílu v sobě a skutečnost, že na ni mají nějaký vliv.

V sumerských příbězích vládce Enki se zastával lidí a prostřednictvím ženy daroval lidem sexuální vědění, zatímco Enlil chtěl lidmi manipulovat a oddělovat je, aby jim zabránil poznat činy bohů. V mýtu o Rajské zahradě dostala ženská vibrace jméno Eva, nebyla první ženou, tou je Bohyně. Později byl příběh o Evě změněn. Eva nepochází z Adamova žebra, život přichází z ženské vibrace, Bohyně je nositelkou krve, žít znamená znát Bohyni. Dělit se o krev znamená dostávat se do vyššího vědomí, krev obsahuje archivy osobní, planetární a nebeské zkušenosti. Menstruační krev je silně okysličená, nejčistší krev a je nositelkou dekódované DNA. V určitém období byla porodní bába největším nepřítelem křesťanů. Když byly porodní báby postaveny mimo zákon, ženy musely začít navštěvovat lékaře – muže, kteří celá staletí nesměli ženě zmírňovat bolest při porodu. Proč? Protože staré náboženské zákony, které tvrdily, že ženy je třeba trestat za vyhledávání sexuální svobody, projevily se i v lékařství ovládaném muži.

Mužským protějškem menstruační krve je sperma, spermie jsou počítačové čipy, nositelé kódu inteligence pro vývoj vědomí. Sperma je matčina historie zakódovaná do mužské vibrace. Stav, kdy muži budou potřebovat ženskou krev a ženy budou mít na paměti Bohyni ve svém nitru a ztělesní princip Bohyně, vytvoří na této planetě rovnováhu. Kdyby každá žena věděla, kolik má síly, co by se asi stalo s patriarchálním řádem? Menopauza je rovněž časem velké síly žen, kdysi si starých žen vážily pro jejich moudrost a magické schopnosti a nyní se tento aspekt vrací. Menopauza představuje hluboké naplnění energií, označuje čas, kdy je žena schopna uchovávat vlastní moudrost, spojení s předky; něco se v ní v tomto období promění a žena dosáhne moudrosti. Bohyně je nositelkou a stvořitelkou života, uvědomujte si její vitalitu ve vyživování všech organizmů. Vnitřní rovnováha znamená, že jste svým vlastním zdrojem. Vaším přirozeným cílem je dát dohromady své klíče, mužské a ženské aspekty, které vás dovedou do duchovních a emocionálních říší.

Oživení Bohyně bude vyjadřovat nesmírný pocit uzdravení. Když jsme vás tvořili, byli jste otroci, kopáči zlata (viz Květ života) a neuvědomovali jsme si, že i vy nás můžete něčemu naučit. Zabránili jsme vám se vyvíjet, když jsme vás geneticky přestavěli a my se nemůžeme pohybovat, protože vy se nemůžete pohybovat. Učinili jsme to proto, abyste neměli schopnosti, které máme my. Víme, že jsme udělali obrovskou chybu, pokud šlo skutečně o chybu. V ideálním případě naplnění Bohyní znovu nastolí morální hodnoty a hodnotu života, protože Bohyně miluje všechny formy života, děti včetně hadů, hmyzu, kočičích lidí. Nyní musíte přenést své vzpomínky do nejhlubšího nitra Země, k těm, kdo si nechtějí vzpomenout, k těm, kdo zde byli vzhledem ke genetické proměně zdánlivě navždy uvězněni. Všichni musí tento dramatický příběh pochopit a odpustit (viz 2. část: Země přirozená a duchovní, léčení zemských systémů: Luciferova duše).

Evoluce, kterou nyní procházíte, je procesem stavění a integrování světelného těla. Vaše světelné tělo musí být připravováno a cvičeno, aby si začalo uvědomovat svou podstatu. Je třeba jasně si uvědomit, kým chcete ve své realitě být. Světelné tělo je podstatou vaší multidimenzionality, spojuje vás s nekonečnou řadou světelných bytostí, jeho prostřednictvím se otevřou časové dráhy, zpřístupní mnohovrstevnatá dramata a vaše výzvy shromáždí sílu. Vytvářením světelného těla dochází k reorganizaci molekulární struktury, uvolňuje se silné lpění na materialismu a v každodenním životě vás začne provázet duchovní porozumění. Vaše fyzické, duševní, emocionální, duchovní těla jsou spojená tělem světelným. Jedině díky svému duchu můžete pochopit, co se ve vašem těle děje. Zvýšená energie v těle probudí skryté talenty, probudí psychické schopnosti jako je jasnozřivost, telepatie a mnohé jiné. Byli jste naprogramováni, abyste se báli uvažovat o něčem novém, abyste nedosáhli na bohy a nepřestali je poslouchat. Když rozšíříte vzorce svých koncepcí, vaše molekulární struktura bude změny následovat, můžete buňky svého těla regenerovat jejich přemapováním, jestliže k nim vyšlete jiný plán nebo alternativní cestu, každý z vás může mít tělo, jaké si přeje. Vy jste příčinou svého zdraví i nemoci. Vaše tělo se řídí představami, které vyvoláte. Vaše myšlenky vytvářejí realitu. Vaše síla končí tam, kde začíná strach. Představivost je klíčem k dokonalosti, ke sjednocení pojmů a uskutečňování myšlenek.

Energii kundalini můžete využít k léčení a jestliže ji nahromadíte v rukou, máte ruce léčitele, její síla se každým dalším životem zvyšuje. Realita je lehce nastavitelná, není určena k tomu, aby navždy odešla. Reality a kultury mohou být znovu a znovu přetvářeny. Voda zlepšuje paměť, čistá voda přetváří a omlazuje tělo. Kundalini zapaluje kódy, aktivuje světelně zakódovaná vlákna a vynáší je na světlo. V krvi máte vlákna nesoucí celou historii všech věcí. Mějte srdce otevřené a věřte, že bolest, kterou prožíváte, musíte poznat, aby bylo možno ji uvolnit, až se dostane na úroveň paměti; dnes je doba, kdy vzpomínky vyplouvají na povrch. Vaše city uvolňují chemikálie ve vašem těle, jste přetvářeni na subatomové úrovni. Ve vaší společnosti se považují předepisované léky potlačující přirozený chemický proces za dobré, zatímco léky, které aktivují mysl a otevírají další reality, za špatné. Skutečnost, že jste v této chvíli zde, svědčí pro to, že chcete překonat myšlenky, jimiž je lidský druh živen. Soustřeďte se nato, abyste byli co nejlepší.

Lidé byli stvořeni z moře, to je jedno z největších tajemství, plejádští bohové použili energie molekul vodíku a kyslíku. Existuje mnoho způsobů, jak tvořit lidi. Slyšeli jste o tom mnoho příběhů, některé byly nepravdivé, abyste se nedozvěděli pravdu. Čím více budete soucítit s ostatními, tím rychleji se změní kolektivní vědomí. Dnes je na vaší planetě jen málo míst, která vysílají frekvenci lásky. Země v této době páchne jedy, velmi dlouho je uchovávala. Planeta postrádá péči a lásku, proto budete muset projít očistou. Země je v této době osídlena mnoha inteligentními silami, nejen samotnými lidmi. Vaše dramata jsou dramaty starých bohů a ovlivňují vás. Veškerá realita spolu souvisí a hledá lék ve spojení. Solar plexus je centrum vnímání, zde udržujete sílu a odtud ji šíříte ven. Vaši logickou mysl cvičili ti, kdo chtějí, abyste vystupovali ve velmi omezeném paradigmatu a v určité omezené frekvenci. Ujasněte si, co máte v úmyslu a pak za tím jděte. Stav rozvoje jednotlivců poznáte podle toho, jak ochotni jsou podělit se o tom, co vědí. Čím více poznatků rozdáte, tím jste naplněnější. Jde nejen o rozšíření vědomí každého, ale i o spojování a vytváření kolektivního vědomí světa.

Veškerý život má systém čaker. Čakry spojují fyziologické 3D operace s multidimenzionálními, étericky vrstvenými ději. Pokud jsou správně využívány, přenášejí energii z nefyzických říší do fyzických. Všechny formy života mají tyto energetické brány jako vchody a místa, kde lze doplnit energii. Zavřete oči a představte si své tělo naplněné světlem a vnímejte, jak ozařuje a očišťuje vaše buňky. Požádejte všechny části svého těla, aby ve svých idealizovaných formách pracovaly společně, aby tělo fungovalo jako harmonický celek. Ti, kdo nejsou ve svém nitru spokojeni, nemohou pracovat příliš dobře ani navenek. Obracejte se k vnitřním mechanizmům svého těla a představujte si všechno, co byste si přáli. Vyvíjíte se, abyste mohli změnit váš svět a vytvořit zcela nové paradigma reality. Cesta může být velmi zajímavá, a když se vám scenérie nelíbí, jednoduše se vydejte novou cestou.

Prvotní stvořitel sestavuje všechny týmy, a jestliže jste ve vesmíru Prvotního stvořitele, jste současně ve všech jeho týmech. Přišli jste sem, abyste ovládli lidskou verzi vývojového procesu, žili s ní, splynuli s mnoha různými realitami a umožnili jim, aby se díky vám objevovaly. Nakonec se naladíte na vědomí bohů, z nichž jste vyšli. Jako lidé jste byli udržováni v nevědomosti o tom, kolik máte přívěsků, jimiž zapadáte do jiných realit, nemáte představu o inteligencích v jiných realitách, jež se na vás nalaďují a ovlivňují vás. Já je kombinace mnoha různých forem života, které dohromady vytvářejí ústřední duši. Jste součástí kolektivu inteligencí, které hledají své vyjádření v mnoha realitách. Takže si nemyslete, že jste ve všech verzích reality dobří. Ve skutečnosti získáváte více informací jako špatní než jako dobří. Lidí využívají jako prostředníků vstupu do knihovny i takové energie, které nepracují s plným pochopením lidského nástroje a to u lidí vyvolává nerovnováhu až šílenství. Žijete v době, kdy se realita mění a vy jste ti, kdo ji mění. Každý tvoříte realitu ve své verzi víry.

Co znamená být prostředníkem vstupu do knihovny? To znamená získat osvědčení k porozumění, spojení, smíchání a splynutí s jinými energiemi a umožnit jim, aby se vaším prostřednictvím dostaly do knihovny. V určitém stadiu vědomí začnete vysílat elektromagnetický impulz jako rozhlasový program, na který se mohou ostatní naladit. Nejdůležitější údaje uložené v lidech jsou přístupny pouze za určitého stavu vědomí. Je třeba, abyste vnímali energii bytostí, které chtějí s vámi splynout. Řekněte například: Moje práce slouží mému vlastnímu povznesení a povznesení planety. Jste-li s ní v souladu, vítejte. Pokud ne, ani se nepřibližujte. Musíte to jasně prohlásit. Jestliže se vám přicházející energie nezamlouvá, nebojte se jí říci: Dveře jsou zavřeny, nevyhovuješ mi. Najdu si jinou. Vyptávejte se energií, které s vámi chtějí pracovat, je to nejen vaše právo, ale i povinnost. Je to klíč k suverenitě, vlastnictví svého těla a uskutečňování vlastní reality.

Více o sebe pečujte. Věnujte se správnému dýchání, harmonizaci, okysličování, klidné meditaci, pijte velké množství vody, naslouchejte všemu, co k vám hovoří z vašeho nitra, praktikujte umění šamanismu; šaman nežije v jednom světě. Představte si sebe jako bránu a své emoce jako strážce; musíte se mít rádi, protože v této realitě působíte ze svého nitra. Jestliže se dáte k dispozici bez jasného vymezení, budete velmi snadno přitahovat energie neodpovídající vašim vibracím. Vy jste ti, kdo určují hranice. Nevyplatí se posilovat nenávist, odplatu a podobné vlastnosti, protože když je uvedete do života, vrátí se k vám, aby vás nechaly osobně zažít důsledky své tvůrčí síly.

V říši multidimenzionality a splývání jsou nejzdatnější zvířata, pohybují se dimenzemi, více než vy se zabývají kvalitou života. Hmyz a žáby otevírají cesty do dimenzí různými zvuky, udržují jistou frekvenci, jiní zase mohou na zvuku cestovat. Hmyz je multidimenzionální, někteří bohové stvořitelé se svým vzhledem podobají hmyzu. Není náhoda, když hmyz na vás přistál, kontroluje vaši elektromagnetickou frekvenci, když vás štípne, možná si postupně na jeho identitu zvyknete. Způsob vstupu do knihovny přes vás lidi, je zcela odlišný od způsobu, který mohou použít, vstoupí-li jako veverky.

Cesta koridory času. Na zemi jste žili s představou, že přítomnost vyplývá z minulosti, my tvrdíme, že přítomnost vyplývá i z budoucnosti. Čas má mnoho bran a minulost a budoucnost mají svou platnost a důležitost. Probíhající nyní stále rostou a dozrávají. Úkol, na němž pracujete, zahrnuje změnu minulosti, protože přicházíte z budoucnosti, abyste vytvořili odlišnou přítomnost. Struktura trojrozměrného času vás uzavírá a izoluje od vašeho duševního já, které se pohybuje za hranicemi času. Kolaps času znamená narušení hranic kontroly frekvence, které definují tento svět. To přinese více možností do nyní a prolomí bariéry trojrozměrného času určující jeviště pro události, na nichž se musí odehrát. Sekunda a okamžik obsahují stále více a více událostí. Vzhledem k tomu, že čas se hroutí, trojrozměrná struktura už není na místě.

Mayové, Strážci času, kteří jsou spojeni s plejádským systémem, pochopili, že Země je zapojena do většího systému rotace, než jen slunečního systému. Dovedli se pohybovat k závěru vesmíru stejně jako k jeho začátku. Kalendář Mayů přesně ukazuje cykly nebes a pekel. Ti, kdo chtěli vlastnit Zemi, věděli, jak časově uzamknout vědomí pro jiné vědomí, vložili časové zámky na brány Země a protože vlastnili koridory časy, nemohli příchozí z kosmu Zemi najít. Vymazali světlo její existence, nastavili odlišné elektromagnetické spektrum, aby nebylo možné Zemi najít, koridor Země uzamkli v trojrozměrném prostoru. Cílem Mayů bylo odhalit tuto planetu a založit zde paradigma pro budoucnost; jejich pokus měl ovlivnit budoucnost a osídlit planetu, která byla dlouhou dobu v temnu. Ale civilizace musí být připraveny a vycvičeny, aby uměly zakotvit sloup světla. Je-li světlo, jsou i informace. Věděli, že jejich znalosti a klíče jednou objeví Světelná rodina.

Myslíte si, že Atlantida byla zničena a už neexistuje – to je jedna verze reality. Ve skutečnosti existuje atlantská civilizace, ta, která vyřešila vlastní dilemata a nepotřebovala ukončit svou existenci z důvodů nesprávného používání energie. Podobně některé verze vašeho světa najdou řešení a přestěhují se do Zlatého věku, zatímco jiné verze budou zničeny. Tak může existovat Atlantida i jiné civilizace v budoucnosti, mimo časové omezení. Tak si atlantská verze budoucnosti přeje pomáhat atlantské energii minulosti, protože je to tatáž energie, je vlastní reinkarnační verzí. Cílem návratu do minulosti je léčit. Civilizace úspěšné ve svých verzích se vždy vracejí, aby pomohly těm svým verzím, které nenašly řešení. Časové zámky bránily vnímat vašemu vědomí souběžný čas.

Strážci času řídí události, jsou jako světelné koule s paprsky cestujícími do mnoha různých realit a směrů. Mayští Strážci času uměli na Zemi zakotvit údaje, které dávaly smysl budoucím generacím, protože byly multidimenzionální, jejich civilizace byla založena na cestování v čase. Dnes k nim patří civilizace na Bali. Až budou časové zámky zvednuty, reality se budou mísit, splývat a měnit se a vy se těsně spojíte s vyšší identitou. Jste na zrychlené cestě, musíte se připravit na příliv vědomostí a splynutí vaší identity. Všichni tvorové a reality existovaly souběžně, jen vy jste byli udržováni v izolaci trojrozměrného prostoru. Veškerý čas je souběžný, kolem planety existují energetické sítě, které umožňují poznávat různé časové rámce. Při vstupu bránou máte možnost vstoupit do všech různých realit, každý se tedy může vrátit na Zemi, která existovala před dvěma nebo pěti sty lety, tyto reality existují.

Na Zemi je mnoho bran, v oblasti bran bývají často uchovávány a objevovány pradávné křišťálové lebky. Všechny události jsou souběžně spojeny do hlubokého řádu a smysluplného plánu, skutečně božského představení. Veškeré bytí je živé a vaším hlavním úkolem je existovat v něm a zlepšovat ho a ne zneužívat a ničit. Jsou celé vesmíry podobné tomuto, na nichž se pracuje a probíhá jejich očista. Mayský kalendář stanovuje čas konce a závěru na zimní slunovrat v prosinci 2012. Znamená to, že se cyklus dokončuje a na planetě nastane posun dimenzí. Ti, kdo jsou schopni se přizpůsobit této změně nyní, se již pohybují ve 4D až 5D. Během příštích 20 let bude nová frekvence na této planetě natolik převládat, že nastartuje jednu verzi vašeho světa do nového cyklu a jinou verzi do úplného ukončení a zničení.

V novém cyklu nastane obrovský příliv energie z Živoucí knihovny, který vyvolá jedinečný rozkvět všech živých forem. Nemůžete vstoupit do dalších Živoucích knihoven, dokud se vám nepodaří asimilovat se na tu vaši. Z velkolepého hřiště Země se naučíte, jak se ponořovat do koridorů časů a vyplouvat z nich. Zjistili jsme, že události mohou pramenit v budoucnosti stejně jako v minulosti. To je probíhající hra. Jsme zde, abychom usnadnili změnu minulosti, a tak změnili naši přítomnost na Plejádách, naši verzi nyní. Je to proto, aby se přesměroval a reorganizoval tyranský převrat, který existuje v daleké budoucnosti. Vaše minulost ve skutečnosti spěchá k naší současnosti. Měníme historii celého vesmíru tak, že vytváříme paralelní vesmír. Paralelní vesmíry – plány, které posunou mechanizmy času z jednoho bodu změnou události a paměti. Totéž můžete udělat ve svém osobním životě, můžete změnit svou minulost. Požádejte Zemi, aby vám ukázala tu nejvýznamnější z 12 linií času pro pochopení vás samotných a vašeho spojení s hvězdami.

Ve své nejpravdivější formě znalost nebes překládá makrokosmos do mikrokosmu. Říkali vám, že astrologie je bezvýznamná věda, ale pravdou je, že astrologie a astronomie jsou jazyky vesmíru. Všechno je v geometrickém vztahu ke všemu ostatnímu a vytváří energetické vzorce. Jazyk hvězd vysvětluje svět způsobem, který vám pomáhá pochopit větší obraz. Přesně ve chvíli vašeho zrození byly hvězdy, planety, Měsíc a Slunce v určité konfiguraci. Když jste se vynořili z matčina lůna, energie z hvězd a planet poznamenala vaše tělo. Nebesa rozehrávají svou roli skrze vás. Planety vysílají svou životní sílu jako elektromagnetické vlny, které vytvářejí cykly, definují konkrétní epochy a věky. Cykly byly ignorovány, abyste byli udržováni v neznalosti. Měsíc je subsatelitem Slunce, otáčí se jako počítač kolem Země, postavený a udržovaný mnoha generacemi bohů.

Každá planeta má vlastní identitu, svou doménu vlivu. Všechny planety jsou cítícími bytostmi, inteligentními silami svého druhu. Když se dvě planety pohybují v konjunkci, když se seřadí do určitého geometrického vztahu, jejich energetické cesty splývají, jejich síly se spojí. V planetárním měřítku vás energie konjunkce vede k otevření citového centra, nabízí řešení narůstajícího chaosu. Proto když systémy upadají, používejte city, chcete-li se dostat kupředu. Bez citů, zvláště bez lásky jste odsouzeni k záhubě. V místě solar plexu pocítíte hluboce dojímavé city; až budou připojeny vlákny soucítění k srdci, budete moci určit tuto realitu pomocí jiného zdroje, než je logická mysl. To uvolní energii, která je uzamčena v dolních čakrách jako nepoznané a nevyřešené vzpomínky. Uvolněná energie vystoupí vzhůru až k sedmé čakře, tento proces spojí lidstvo, budete si pamatovat minulé životy, protože je prožijete jako probíhající a současně se vyskytující události.

Otevření energetických center má sloužit jako řešení. Neuvěřitelně se zvýší počet lidí zajímajících se o alternativní verze reality. Někteří začnou vidět světlo, buďte otevření a vnímaví. Když vám na dveře zaklepe duch a vaše kódy se zažehnou, probuzení nastane velmi rychle. Buďte tedy připraveni nabízet a hledat rady a učit, protože nejvíc se naučíte, když učíte. Změna na buněčné úrovni vás povznese do metamorfózy v duchovních dimenzích. V životě lidí, v nichž kundalini stoupá vzhůru po čakrách, je řada přirozených cyklů. Energii kundalini používáte ke své reprodukci a netušíte, že ji lze použít ke změně způsobu nazírání na realitu. V západním světě jste si to neuvědomili, protože u moci jsou ti, kdo nechtějí změnit status quo konzumní společnosti.

Před dávnými časy byla astrologie a astronomie jedním oborem. Když začal levý mozek aktivněji působit a vznikl plán na vytvoření falešného ega nebo vědeckého myšlení, které by odvedlo lidi od zájmu od sebe, pravdy se začaly zesměšňovat a pradávné zákony se staly terčem posměchu. Věda do značné míry zničila vaše interpretace života. Země by měla patřit těm, kdo na ní žijí, ale není tomu tak. Máte bohy působící mimo Zemi, tvůrčí energie, které vám brání volně nakládat se svou kundalini. Když byly zavedeny opalovací krémy, zvýšil se počet případů rakoviny kůže, to nemá nic společného se Sluncem.

Měsíc je satelit, který byl zkonstruován jako zprostředkující a monitorující zařízení. O Měsíc se svedlo mnoho bitev. Měsíc vytváří opakující se cykly, na něž reagujete. Měsíční programy dlouhá léta omezovaly lidské bytosti. Mimozemšťané a jiné bytosti mají na Měsíci své základny. Jiné bytosti musí Měsíc vypnout za vás a přeprogramovat a to se děje právě nyní. Slunce je pánem vašeho slunečního systému, v mnoha kulturách je uctíváno. Pro některé je Slunce místem velkého učení, zatímco pro jiné je zasvěcením, jímž musí projít, aby se dostali za hranice Slunce. Všechny světy jsou ovládány slunci. Slunce je vnímající srdeční centrum, umožňuje život a aktivuje jej, protože se dotýká všech věcí a rozumí jim, sluneční paprsky umí číst vaše vibrace. Není to jen koule hořících plynů, jak říkají vaši vědci.

Dnes probíhá kampaň strachu a negativního vztahu ke Slunci. Lidé již nepociťují spojení s přírodou, protože věda řekla, že příroda není bezpečná. Podezření na Slunce, přírodu a Zemi přispělo k vaší současné krizi, k nedostatku úcty a lásky k domovu. Existuje skupina, která nestojí o povznesení lidstva, působí proti změně v lidské rase, vytváří představu, kvůli které se začínáte Slunce bát. Slunce je velkolepé, Slunce se nemusíte bát, ze Slunce můžete mít mnoho prospěchu. Inteligence se chápe jako světlo. Slunce bude vysílat množství paprsků gama, díry v ozónové vrstvě dovolují, aby do zemské atmosféry pronikalo světelné spektrum a radiace jiné kvality. Radiace tohoto světla změní tělo na subatomové úrovni. Nastane vzrůst inteligence a lidský druh se tak stane silnějším. To, co nyní dostáváte, je jako dávka homeopatického léku.

Až každý z vás projde životními zkouškami posuzování a osamocení, vstoupíte do vyššího stadia porozumění vlastnímu vlivu na život a budete schopni unést více světla. Vaše planeta začne vyzařovat svou změnu ve vědomí a chápání ducha jako světla. Tak se Země stane hvězdou na horizontu jiných světů. To k vám připoutá další světy. K dnešní epoše patří pád globální civilizace a probuzení zcela nové formy vědomí, ve vaší historii neznámé. Krize uzdravování již začala, bolest se může stát mocným učitelem. V každém je skryta kolektivní bolest a musí být vyplavena na povrch, abyste se mohli zbavit jejího jedu. Buďte trpěliví a neutrální. Lidé, kteří nejednají s láskou k sobě a k planetě, budou muset odejít. Ve smrti lidské médium přestěhuje vědomí do jiné říše. Žádný kontinent a žádný národ nezůstane neovlivněn, mnozí budou muset změnit bydliště, přesto změnou lokality nastane velký posun ve vědomí.

Má-li Země učinit podstatný skok, který by ovlivnil vesmír, musí se podrobit očistě a léčení – zasvěcení a tímto procesem povede i vás. Zasvěcení obsahuje sérii testů, které vás v určité části existence přivedou k mistrovství. Při zasvěcování musíte projít peklem, zachovejte si představu sebe jako celistvé a šťastné bytosti a změňte strategii strachu tím, že se o sobě mnoho dozvíte. Když je vaše energetické pole zbaveno strachu, to, čeho jste se báli, už nemá sílu vás zničit. Nezáleží na tom, zda pobýváte na planetě a měníte svou vibraci, můžete sedět i na éterických místech bez fyzických těl a sledovat, jak zákony příčiny a účinku přestávají platit. Na určité úrovni, v některé dráze své existence se toho všeho účastníte a dostanete lekci. Současně dojde k velkému splývání multidimenzionálního Já, protože energetická pole z kosmu budou otevřena. Naučíte se důvěřovat svému centru vnímání a dovolíte duchu, aby vás zavedl do nového domova, bude-li to potřebné. Fixace na materiální věci přestane mít pro vás smysl, váš život bude z nutnosti jednodušší. Když se někdy ocitnete bez jídla, máte stále svůj nejcennější zdroj, svou představivost. Je dokázáno, že když si lidé představí sebe při jídle, nasytí je to. Mnoho zvířat také opustí Zemi.

Ve smrti je uzdravení, protože na druhé straně smrti je život. Mezi živými a mrtvými dojde k oživení vztahů. Ti, kdo přecházejí, aby zemřeli, nic neztratí; získají vědomí. V této době je na Zemi hodně připravených na smrt. Dá se považovat za určité privilegium, když můžete trávit čas s lidmi, kteří opouštějí pozemskou rovinu. Mnozí z vás budete povoláni, abyste pracovali s umírajícími a pomáhali při jejich odchodu. Odchod každého člověka je úradkem Bohyně a při bližším pohledu zjistíte, že byl zralý a načasovaný. Až se stanete průvodcem smrti, můžete poznat zkušenost jít na druhou stranu a přijít zpět. Požádejte, aby se s vámi spojila poučená, povzbuzující, moudrá a laskavá bytost a pomohla vám pochopit nejvhodnější způsob procházení zážitkem smrti a převádět lidi na druhou stranu, jak se to kdysi dělávalo.

Znalosti těch, kteří přešli na druhou stranu a vrátili se zpět, jsou velmi významné pro mír na vaší planetě. Bude také mnoho takových, co zemřou zdánlivě, seznámí se s branou smrti a pak se vrátí zcela změnění zpět do života. Částí zkušenosti je umět říci umírajícímu: Jsi milován, prožil jsi plnohodnotný život, opusť nyní všechny a všechno, co je ti přítěží. Není z čeho tě vinit. Odejdi v míru, budˇklidný, upusť od všeho odsuzování. Jsi jako novorozenec, který odchází do jiné říše. Když někomu pomáháte zemřít, staňte se velkým pláštěm a dovolte svým molekulám, aby se rozptýlily. Jakmile se proměníte v tento obrovský plášť, splyňte s umírající bytostí v jeden celek a jděte s ní. Vytvořte sloup světla, nechte světlo mířit vzhůru, pak s ním jděte a uvidíte, co se bude dít dál.

Jedním z největších darů, které můžete dát svým rodičům, je pomoci jim na jejich cestě z pozemské roviny, podobně jako oni pomáhali vašemu příchodu na Zem, když vám dali život. Přivedli vás na svět a v tom chápejte cyklus. Uvědomte si uvolňování karmy, umožnění odejít. Proces přesunu lidí z jedné dimenze do druhé lze velmi usnadnit prostřednictvím zvuku, zpěvem, hudbou. Tak pomůžete umírajícím najít mír, aby mohli odejít klidně a s láskou, s úsměvem, bez jakéhokoli obviňování, souzení a pocitu, že jsou oběti. Pomůžete jim i tím, že je vyzvete, aby vyhledali přátele, příbuzné, které jim pokynou, aby šli dál. To je hlavní klíč pro pomoc a doprovod při umírání.

Až bude Země pokračovat ve své očistě, budete vybízeni, abyste se shromažďovali a posilovali existující komunity nebo vytvářeli nové. Každá komunita poroste a bude vzkvétat podle schopnosti svých členů vnímat a společně vytvářet myšlenkové formy. Komunity budou muset spolupracovat. Každý přispěje tím, co má, život se vrátí ke starému způsobu života, kdy jeden potřebuje druhého. Kolem sebe vytvoříte energetické pole a přitáhnete k sobě lidi se stejným záměrem, myšlenky budou působit jako magnety. Komunity se budou specializovat na určité produkty, neviditelná ruka vás povede. Hodně práce budete muset zpočátku věnovat léčení, toleranci a soucítění, též čtení znamení a symbolů. Společně můžete vytvářet pole moudrosti a spravedlnosti, ve kterém budete žít všichni od dětí až po ty nejstarší, společně se všemi zvířaty. Musíte se stát schopni hovořit s rostlinami a se zvířaty, protože získávají svoje znalosti přímo od Země a trpělivě čekají, až poznáte, že vám dovedou poradit a pomoci. Snění se musí stát podstatnou součástí života komunity, sestavíte si své priority. Nikdo nebude pověřen vedením, všichni budete přispívat ke společné prosperitě.

Práva na zrození se změní, význam zrození dosáhne vyššího ocenění. Na vaši současnou dobu se bude pohlížet jako na nejbarbarštější dobu, kdy vládla nejčernější temnota a kdy ani ženy samy nevěděly, že hrají patriarchální hru rození. Muži budou toužit po přízni ženy, po spojení s ženskou vibrací, být součástí zázraku života a rození dětí. Narodí se série dětí z Rodiny lásky, budou vás učit o energii Bohyně a o lásce jako síle tvoření. Mnohé z těchto dětí budou velmi vyspělé, budou znát a pamatovat si mnoho věcí, řeknou: Vrátili jsme se. Naučí se mluvit i za několik dní či měsíců po narození, budou hovořit cizími jazyky, povedou vás, budou v přímém telepatickém spojení s Bohyní, ponesou tvořivou frekvenci lásky, změní vibraci lidí, vzájemně se telepaticky spojí a spojí vás se všemi komunitami na světě. Všechny komunity budou považovat za nejvyšší štěstí, že je mají ve svém středu. Zrychlí telepatické spojení všech. Učení bude mít velký význam pro všechny. Takové jedinečné děti nebudete mít všichni, narodí se rodičům, kteří mají duchovní a duševní sexuální praxi.

Brzy život na své planetě nepoznáte, stane se mnoho věcí, které přinesou změnu. To, co nyní považujete za běžné a dané, zmizí. Ať se události budou jevit jakkoli vážně, posilněte frekvenci lásky a radosti, přinášejte lásku a radostnost do každodenního života. Ať jste kdekoli, vždy lze najít cestu. Rodí se mnoho řešení. Nové civilizace si mohou přát dosáhnout vysokého stupně technologické zručnosti. Budou úspěšné v případě, že jejich výtvory budou spoluřízeny myslí a srdcem, pak půjde o živoucí technologie. Vytváříte příležitost překročit trojrozměrnou realitu a vstoupit do koridoru času, kde jsou světy a reality rozmanitější a pružnější. Naplňte sloupem světla své tělo a přejte si, aby zdraví a dobrá pohoda pulzovaly vašimi buňkami a podstatou vaší bytosti. Představte si bezpečný, spravedlivý, nádherný svět. Bude takový, jaký vymyslíte, bude odrážet vaše zkušenosti.

 

Co bude po roce 2012

V roce 2012 musí být na Zemi obnoven božský plán. Rušivé vlivy, nesouladné s božskými vibracemi, které dosud na Zemi vládly a držely lidstvo v zajetí strachu a zaváděly jej po tisíce let na scestí (viz též 1. část Květ života), budou transformovány. Jde o část božského zásahu, který umožní příchod Nové éry lásky a světla.

Autorka knihy zdůrazňuje, že ti, kteří skrze ni promlouvají, jsou ve skutečnosti částí či rozšířením její současné fyzické bytosti či částí jejího vědomí a současně existují v oblasti centrálního vesmíru (viz následující část: Lidské vtělení a paralelní existence) a proto se obrací ke čtenáři ve druhé osobě, jak jí to Zdroj ukládá.

Rok 2012 je budoucí realita, která se postupně vytváří. Jde o pokračování lidské skutečnosti do dalšího stadia vývoje při působení jiných a vyšších sil z vesmíru, neboť sluneční soustava se vrací do galaktického středu. Jde o zrození nové epochy, jaká dosud na Zemi nebyla. Tato éra je z pohledu vesmíru nevyhnutelná a z pozemského pohledu nutná, jako osvobození od zlých sil, které zavedly život na Zemi na pokraj zániku. Zároveň to bude věk zcela jedinečný, neboť se u určité skupiny lidí probudí zvláštní vědomí, pomocí kterého podnítí příchod nové éry. Na Zemi přijdou bytosti z duchovně vyspělých světů a civilizací a pomohou vám provést ohromné změny a tím vaše planeta se pozvedne do vyšších dimenzí. Proto je rok 2012 jedinečný. Půjde o něco, co se v celé historii hmotného světa dosud nestalo.

Před více než 200 tisíci lety vytvořily planetární bytosti, které na Zemi dohlížely, realitu, v níž mnozí žijí dodnes. Zahalily Zemi do závoje iluzí, vštípily vám, že jste odděleni od zbytku vesmíru. Zneužily svobodné vůle k domýšlivým a sebestředným činům, rozhodly omezit vás, ovlivnily vaše vědomí a zajaly vás v systému založeném na nadvládě a strachu. V celé historii mnoha miliónu let starého stvoření světa se takové vzpurné nebo nešťastné události staly jen 3x. Vzpoura takový svět na čas izolovala, nakonec vždy zásahem z božské úrovně se ke svému Zdroji vrátily.

Je více způsobů, jak lze novou planetu, jako je Země, oddělit od zbytku stvoření. Lze narušit nebo zablokovat tok energie Otce a Matky obsazením strategických bodů a osobní mřížky, čímž se na planetu dostane minimální množství božské energie. Jsou-li vstupní body přehrazeny, změní se dráhy, což vyvolá zmatek a bloky. Tak zlomyslné manipulace pozemskou mřížkou znemožnily lidstvu přijmout přímo vedení ze Zdroje s jasností a přesností. Lze také fyzickou energii ve hmotném světě ovládat surověji a umožnit tak dočasně i existenci celé reality mimo božský proud. Původní pozemskou mřížku, 6tiúhelníkovou formaci s neomezeným potencionálem, narušil předchozí dohlížitel a pozměnil ji v konečnou a omezenou 12tistěnnou realitu. Omezí a naruší se tak i funkce lidského mozku, který je provázán se strukturou mřížky a současná skutečnost odloučenosti, sobectví a lakoty je následkem této manipulace.

Lidská mysl byla zmanipulována a lidem byly podsunuty koncepty o nedostupnosti Boha, o nutnosti ho uctívat a bát se ho. Tyto manipulativní bytosti, které vytvořily falešnou skutečnost, nemají již oprávnění cokoli konat v této říši. Avšak, ti, co uvěřili, stále ostatní lidi svádí a udržují energetickou hladinu Země na velmi nízké úrovni vibrací.

Současně s tím, jak se v průběhu věků hromadila ničivá energie, hromadí se i božská energie. Rok 2012 je dobou, kdy tyto dvě formy energie nemohou nadále koexistovat – v takový okamžik musí vzniknout nový svět. Božský zásah znamená existenci plánu, který vytvořily vysoce vyvinuté bytosti různých božských řádů schopné plán realizovat. Božský plán zahrnuje každého z vás, každá lidská bytost je nástrojem jeho provedení, to znamená, nejde o to, posadit se a dívat se, jak se činí ostatní, ale každý se musí plně účastnit a přispět k projevení se nové éry na Zemi.

Základní formy energie Stvořitele-Zdroje jsou: Energie mysli, energie ducha a energie hmoty a kombinace těchto tří typů energie, takže se ve stvoření projevuje nekonečně mnoha způsoby. Vše živé nese v sobě určité stupně této energie. Každý jednotlivý život je jedinečnou kombinací všech tří energií s dalšími vlastními charakteristikami. Základní rysy Stvořitele jsou: láska, pravda, krása a dobro. Pokaždé, když Stvořitel tvoří, částečka jeho energie se odštěpí a změní v bytost nebo vědomí a zůstává s ním propojena energetickou pupeční šňůrou. Tzv. velký vesmír obsahuje více než statisíce místních-lokálních vesmírů. Každý místní vesmír má božského Otce i Matku, jsou to původní Stvořitelé toho kterého místního vesmíru (mV), jsou kopiemi božského Otce a Matky centrálního vesmíru (cV).

Energie mysli mV je energie, která podporuje všechny mysli zde žijící, čili udržuje propojení myslí a dráhy informací, celý vesmír je tak propojen. Energie mysli je původcem vědomí, obsahuje všechny existující myšlenky. Energie mysli odpovídá osobnosti a tvořivosti božského Otce a je součástí vzorce DNA, není to fyzikální energie. Ve hmotném světě je její matematický ekvivalentem trigonometrický; geometrický ekvivalent je 4stěn; elektromagnetický je rozmezí 100Hz až nekonečno; ekvivalent vibračního vzhledu energie mysli je směs stříbrné, modré a bílé. Propojením energie mysli v těle je epifýza, která odpovídá za absorpci světla.

Energie ducha umožňuje otisk podstaty a vlastností Stvořitele-Zdroje ve všech stvořených bytostech a věcech; každý jedinec má vlastní identitu neboli duši a zároveň tytéž božské vlastnosti a znaky zdroje: láska, pravda, krása a dobro je božské genetické dědictví a původní otisk v člověku. Zatímco energie mysli je tvořivá a řídící stránka Zdroje, energie ducha je pečující aspekt, který se ve stvořeném světě projevuje jako dech života. Energie ducha umožňuje synchronizovaný pohyb a kombinaci energie mysli, ducha a hmoty. Váš vesmír vdechuje a rozpíná se asi 500tisíc let a stejně tak dlouho vydechuje a smršťuje se. Čím více se rozšiřuje vědomí, s tím větším množstvím dechu lze se propojit. Ve vesmíru se energie ducha šíří od božské Matky do vaší soustavy skrze nulové body mimo časoprostorové kontinuum. Do vaší sluneční soustavy vstupuje skrze Slunce a do osobního energetického pole skrze mozkovou kůru, lymfatický systém a hypotalamus a dále endokrinním a nervovým systémem. Spojení energie ducha s tělem je v srdci.

Matematický ekvivalent energie ducha v hmotném světě je věčná jednotková kružnice, která se stále znovu vytváří a následující cyklus není nikdy shodný s předchozím; elektro-magnetický ekvivalent je v rozmezí 100Hz až nekonečno; ekvivalent vibračního vzhledu je kombinace zlaté, růžové a bílé; fyzickým spojením energie ducha s lidským tělem je srdce a brzlík. Energie ducha je to, co zveme duše (Buddhi).

Energie hmoty je vyjádření nebo fyzický projev mysli Stvořitele. Projevuje se jako planetární soustavy, galaxie, vesmír a všechny inteligentní druhy v nich. Rozdíly v rychlosti, cyklu a tvaru umožňují stvořit myriády jedinečných a individuálních bytostí. Energie hmoty je ve svých projevech nekonečná, pramení ze Zdroje a zosobňuje ji tzv. univerzální Syn. Fyzikální energie se ve stvořeném světě šíří komplexním systémem vesmírné gravitace z prvního centra složitou sítí, která propojuje vše stvořené do jednotné struktury. V systému Země se energie hmoty projevuje skrze 20 vrcholů současného 12cti stěnu pozemské mřížky; tento dvanácti stěn nyní mění tvar a brzy zpřístupní nové formy energie hmoty a nová propojení s lidským tělem.

Fyzická energie vstupuje do lidského těla skrze mozkovou kůru, CNS a kostru a po té, co se v srdci propojí s energií mysli a ducha, usídlí se v oblasti pupku (solar plexu). Matematický ekvivalent je krychle; geometrický ekvivalent obsahuje všechny existující geometrické tvary; elektro-magnetický ekvivalent je v rozmezí 0,001Hz až nekonečno; vibrace se pohybují v rozmezí žluté a sytě zelené barvy. Srdce je průsečíkem těchto tří propojených kanálů energie.

V rámci polarity lze energii mysli popsat jako mužskou, energie ducha je považována za ženskou, je kruhová a její pohyb-cyklus se opakuje. Energie hmoty obsahuje jak mužský tak ženský princip, aby mohla udržovat kmity mysli i ducha a oběma umožnila projevit se ve hmotném světě. Veškerá energie ducha, mysli a hmoty je živá a v pohybu, dojem stálosti hmoty je iluzorní. Všechny emoce a myšlenky existují a jsou v kontaktu s fyzickým já, všechny formy energie, viditelné i neviditelné, jsou v neustálém kontaktu a komunikují spolu prostřednictvím svého elektro-magnetického pohybu, neustále interagují a ovlivňují se jako viditelná i neviditelná realita, ať si toho jsme vědomi, či ne.

Protože veškerá energie vibruje a interaguje, jsme neustále propojeni s původní myšlenkou, která nás stvořila. Fakt, že viditelnou realitu vytváří neviditelná energie, je univerzální. Říše neviditelného koexistuje s vaší hmotnou skutečností a na mnohorozměrné úrovni vám předává informace věčnou pupeční šňůrou, což se vnímá jako intuice, vize i vidění. Podobně vy vysíláte svou zkušenost zpět do neviditelné říše. Veškeré jsoucno je vibrační energie, která interaguje a neustále si vyměňuje informace mezi světy.

Skutečnost je tedy jedinečný zážitek, který nastává, když se mozek zaměří na určité rozmezí frekvencí. Možnost vnímání různých stavů, které jste schopni přijmout, je závislé na systému víry či světonázoru jedince, na vývoji jeho mysli a vědomí, což je nutně subjektivní. Pokud se velká část lidstva shodne a změní, předefinuje vlastnosti současné trojrozměrné reality a začnete vnímat i čtyřrozměrnou skutečnost.

Pozemská mřížka sestává ze tří složitě propletených systémů: transportního, komunikačního a časoprostorového, které jednotně rozvádějí tři základní druhy energie po planetě mezi Zemí a sousedními planetami, galaxií Mléčné dráhy a mV. Časoprostorový systém zavádí vrstvy skutečnosti neboli dimenze na Zemi. Tyto tři systémy se jeví jako ohromující matrice světelných paprsků nacházejících se v prostoru mezi povrchem Země a vnější hranicí pozemské mřížky a jsou spojeny v jádře planety. Čím více druhů energie a systémů mřížky se překrývá, tím víc je daná oblast na Zemi energeticky nabita. Velké magnetické síly umožňují silnějším božským bytostem vstoupit do roviny Země a vytvořit nové formy života, vložit nové informace nebo DNA či jiné věci. Celý mnohorozměrný systém pozemské mřížky s myriádami os, nulových bodů a vírů, dokonale odpovídá lidskému mozku.

Protože zlovolné bytosti poškodily systém mřížky, omezily tak vaše vnímání jen na třírozměrnou realitu. Tato skutečnost je vnímaná smysly a omezené vnímání má za jedinou opravdovou. Z pohledu duchovní úrovně nejde ale o opravdový, ale jen o virtuální prožitek. Protože život je nekonečný, i ten hmotný, proto třetí rozměr je pouze částí širší reality, vícedimenzionality. Rozumovost závisí na vědomí a šíři mysli, proto rozšiřování vědění je způsob, jímž se všechny bytosti stávají mnohorozměrnými, a lze vnímat více dimenzí najednou. Na pozemské rovině je v současnosti možných 32 dimenzí, a jakmile budete schopni zakusit všech 32 rozměrů současně, vaše mnohorozměrná zkušenost v hmotné formě přestane být zapotřebí. Pak lidské vtělení bude jen svobodnou volbou. Takový je postup božských synů a mistrů. Jakmile vaše vědomí obsáhne 32 pozemských rozměrů, stanete se mistrem, bytostí, která zvládne lidský stav. Pak bude na vás, zda postoupíte do ne zcela lidské roviny vyššího bytí.

12ctistěn má 20 vrcholů a 12 ploch, existuje tedy 32 přístupových bodů do jedinečných prožitků či vrstev skutečnosti, což dává přístup k nekonečným rozměrům. 32 vrstev reality a jejich přístupové body na Zemi odpovídají rozsahu frekvencí, na něž se může lidský mozek naladit a zakusit je. Příklad přibližných frekvencí a odpovídajících prožitků: 994 Hz odpovídá tahu gravitace od jádra k Zemi, 997 Hz odpovídá hvězdokupě Plejády a 998 Hz souhvězdí Lyry, 1000 Hz jádru Mléčné dráhy a 1GHz jádru a centru vesmíru. Váš prožitek je závislý na šíři vašeho vědomí, které stále expanduje, dokud si nakonec neuvědomíte, že jste dosáhli Zdroje, z něhož pocházíte. Je tedy nutné projít celým cyklem a v kruhu se vrátit na místo svého původního stvoření, kde se nacházejí všechny frekvence, které umožňují vaše rozumové uspořádání. V průběhu cyklu postupně probudíte celé spektrum frekvencí, z nichž sestáváte. Tento proces probouzení frekvenčního rozsahu je procesem probouzení vašeho skutečného Já a rozpoznání vaší pravé podstaty.

Dokud neprojdete celým kruhem seberealizace, je třeba rozhodnutí a záměru, aktivního aktu vůle, přesnosti a kontroly. S pomocí záměru můžete obejít technickou stránku frekvencí a zakusit to, co si přejete, neboť různé dostupné frekvence lze prožít také tak, že ve svém srdečním centru necháte vědomě splynout energii mysli, ducha a hmoty a promítnete si záměr dané energie. Tak pracuje lidská mysl a myšlenka. Jak Země získává novou pozici ve vesmíru, lidské tělo se přizpůsobuje novému rozsahu frekvencí a jeho rezonancím, lidský mozek se otevírá novým formám energie, které dříve na Zemi nebyly.

Základem všeho života, i fyzického, je neustálý pohyb, neustálá sebe regenerace, sebe obnova a sebe udržování. 12sti stěn pozemské mřížky je konečný, vytvořil skutečnost, která je lživá, umělá a není v souladu se zákony vesmíru, proto život na Zemi je ve skutečnosti iluzorní realita, kterou je třeba opravit a vrátit k původnímu božskému otisku. Nová pozemská mřížka se bude jevit jako navazující formace 6tiúhelníků v holografické sféře asi ve výšce 8-10 tisíc km nad povrchem planety, což naprosto změní současnou pozemskou omezenou zkušenost k nekonečným možnostem. Přerod bude postupný a přirozený, potrvá asi 13 let, do roku 2013. Když dojde k posunu, vztah pulsu Země, její rotační osy a další atmosférické jevy umožní vytvoření 6tiúhelníkové formace, založené na božské energii, nejen na Zemi, ale v celé sluneční soustavě.

Dlouhodobý chaos na některých místech Země, jmenovitě v Africe, Asii a na Středním východě, je přímým následkem přerušení vesmírného proudu energie do těchto oblastí. Nová mřížka bude rozvádět energii rovnoměrně a Země se otevře inteligenci a informacím z ostatních planet a to bez potřeby umělých družic a lidské technologie. Nová božská geometrie Země bude založena na univerzálních pravidlech zlatého řezu, zapadne do dokonalého plánu celého vesmíru a bude spontánně interagovat se všemi přístupovými body Galaxie a vesmíru, neboť se naladí na kosmické nulové body.

Lidské vtělení a paralelní existence. Jakmile se rozhodnete vtělit do lidské podoby, přidělujete část svého vědomí časo-prostorovému kontinuu Zemi, zatímco jádro vaší skutečné podstaty ponecháváte v místě původu. Tuto současnou existenci lze považovat za paralelní, protože projekce vědomí probíhá nulovými body přístupu mezigalaktické mříže a přesahuje časoprostorové kontinuum. Do lidské podoby se také můžete vtělit několikrát v lineární historii Země, čili v lidském časoprostoru. To, co nazýváte reinkarnace a minulé životy, je pouze proces, při němž vaše vědomí dosahuje určitého cíle v průběhu několika zdánlivě dostupných událostí. Může se i stát, že naše rozvinuté vědomí může zároveň osídlit tělo 2-3 lidí v tomtéž časoprostoru. I to je paralelní existence, jichž je nekonečně mnoho forem.

Paralelní existence umožňuje božským synům a mistrům, aby souběžně existovali na Zemi a mimo ni. Aby vyplnili svůj úkol na Zemi, vytvářejí síť energie, která zahrnuje všechny stránky reality a možné brány, přičemž se nacházejí na příhodných místech této sítě. Jakmile se tyto božské bytosti na Zemi probudí, znovu získají paměť a plné vědomí sebe sama, síť vědomí vytvoří nové vibrace a tak i novou skutečnost, do níž mohou ostatní vstoupit. Probuzení božských bytostí je právě onen proces, jímž se vytváří nová pozemská mřížka. Je těžké popsat božské stvoření, procesy a kosmický design jasně a pravdivě v rámci omezeného lidského jazyka. Pomocí nejvhodnějších termínů přibližuje autorka tyto složité koncepty zpoza tohoto světa.

Struktura galaxie se dokonale shoduje s látkou původní mlhoviny, z níž je stvořena. Galaxie si tím, jak obíhají kolem jádra vesmíru a kolem sebe navzájem, vytvářejí různé energie a el-magnetické vzory, vlastní formu energie, která je v souladu s ostatními galaxiemi i s jádrem vesmíru. Galaxie Mléčná dráha zahrnuje fyzikální, chemické a el-magnetické energie, jež pozorujete a také univerzální formy energie, jako je energie mysli a ducha, které nedovedete měřit, neboť stále dobře nerozumíte podstatě stvoření, nepřipouštíte existenci mnohorozměrné a mnohovrstevné nekonečné energie Zdroje a Bytosti. Kontroloři síly a architekti života manipulují s energií prostoru, tvoří planety, hvězdy a vesmír. Když svůj náročný a složitý úkol dokončí, zjeví se tvůrci nového světa a pečlivě navrhnou a vytvoří život.

Božský otec vašeho místního vesmíru je vtělením univerzálního otce a univerzálního syna, je prvním zrozením bytostí a nese v sobě řád stvoření; je také myslí vašeho mV, je prvotní stvořitel, ředitel a správce, on definuje čas a prostor a vládne jím. Je také jediný, kdo dokáže znovu vnést řád do systému, který někdo záměrně ničil. K tomu slouží jím vytvořený plán, schválený univerzálním otcem a synem a božským shromážděním cV. Do fyzického světa se může vtělit prostřednictvím energie božského syna nebo tělesného aspektu vlastní osobnosti.

Božský syn je energií hmoty vašeho mV, definuje prostor a vládne mu, když je vtělen v lidské podobě, v mžiku může být kdekoliv. Božští synové místních vesmírů se liší v řádu: 1. Řád synů božích vede a ovládá děje ve vesmíru, 2. Řád řídí a ovládá děje v galaxii, 3. Řád dohlíží na děje na planetách a je schopen přiblížit své vibrace hmotným bytostem. Božský otec mV se vtěluje nejprve prostřednictvím božského syna 1. řádu, který zosobňuje při každém vtělení jeden ze 7 paprsků Zdroje: všemohoucnost, všepřítomnost, vševědoucnost, lásku, pravdu, krásu a dobro. Jakmile tato bytost zosobnila všech 7 božských projevů, stává se božím synem o 7 aspektech, což je proces, kterým se božský stvořitel nastálo usídlí v novém světě.

Na úrovni Země se božský otec projevil v těle různých božských synů a mistrů, jako byli např. Kršna, Buddha, Mohamed nebo mistr Ježíš. Právě s mimořádným vtělením Ježíše zůstala část bytosti božského otce v zemské rovině, takže postupným procesem dnes existuje 1100 lidí, které ve své DNA nesou vzorec božského otce různé kapacity a úrovně. V současnosti každá z těchto jedinečných částí původní božské frekvence vtěluje na Zemi jednoho nebo více principů božského otce.

Božská matka vašeho mV je vtělením univerzálního ducha Stvořitele-Zdroje, je prvotní spolu stvořitelkou celého vesmíru, je energií ducha mV, pečuje o všechen život vašeho vesmíru, je dech a puls světa, vládne času. Za jedinečných okolností je přítomna ve fyzické podobě. Její podstatu lze vnímat jako milující energii a ve vašem vesmíru udržuje energii pravdy a bojuje se vším, co je založeno na lži a klamu. Když se na Zemi dostane na světlo nějaký skandál, jde o dílo božské matky. Mnoho bytostí, které se na Zemi probouzejí, nesou v sobě energii božské matky. Ženský aspekt (nejde o ženskou energii) může být zahrnut jak do ženských, tak i mužských bytostí. V letech 2013 až 2250 mnohá vtělení mistrů přinese energii božské matky, která podpoří energii vtělených otců a synů. Božskou matku v lidské podobě nese jediné tělo, reprezentují ji však tři další hlavní bytosti podobných schopností.

Jakmile je fyzický vesmír stvořen, každý otec a matka vytvoří jednu inteligentní bytost guvernéra, která odpovídá za správu vesmíru, zejména za správu soudní a zákonnou, řídí nejvyšší radu, která má ve vesmíru justiční pravomoc, přidělují úkoly božím synům a univerzálním pomocníkům. Guvernéra lze považovat za bratra božského syna, ne prvorozeného. Archanděly stvořila mysl božského otce a matky, jsou to mocné bytosti, jež se starají o inteligentní život světů a vytvářejí harmonii a mír a napomáhají svobodě. Vede je guvernér, který stojí v čele serafinů a dalších řádů, které dozírají na rozvoj hmotných světů.

Melchizedekové zastupují jeden z nejvyšších řádů stvoření, bývají to velcí učitelé na hmotných světech. Na planetární a hvězdné soustavy dohlížejí správci soustav, jsou to synové boží 3. řádu. Je nezměrné množství inteligentních bytostí ve vesmíru, zmíníme ty, které se podílejí na transformaci Země. Všechny bytosti na Zemi vytvářejí myšlenkami svou vlastní skutečnost a výměnou energie přispívají ke kolektivní skutečnosti. Planetární proměnu vytváří každá bytost vtělená v lidské podobě, proto mnoho bytostí je v této době na Zemi vtěleno a vtěluje se. Tvorové v duchovní formě nemají přímý vliv na výslednou matrici lidskou.

Božský plán je mnohorozměrný, počítá s mnoha vrstvami reality zároveň a přinese do pozemské roviny božské principy. Byl vytvořen spoluprací všech shora jmenovaných bytostí, i lidí a jiných bytostí. Váš božský otec je syn stvořitele o 7 aspektech a do lidské podoby se integruje prostřednictvím božských synů a mistrů různých řádů. První božský syn zosobňuje všemohoucnost otce, což je správní a administrativní stránka otce; v lidském vtělení se bude pravděpodobně věnovat politice, vládě nebo managementu. Druhý božský syn vtěluje princip všudypřítomnosti, což je oblast gravitační energie; může se věnovat el-magnetické léčbě planety, či jiné práci s energií, pracuje v mnoha dimenzích. Třetí božský syn zosobňuje princip vševědoucnosti, jde o energii moudrosti, rozumu a vševědění a bude se nejspíš věnovat vědě, matematice nebo filosofii; otevírá dráhy univerzálnímu vědění.

Čtvrtý boží syn vtěluje princip lásky a pravděpodobně se stane duchovním učitelem, léčitelem nebo sociálním pracovníkem. Pátý boží syn zosobňuje princip pravdy a může se věnovat vzdělání, duchovnímu učení a filosofii. Šestý božský syn vtěluje na planetu princip krásy Zdroje, jímž je božská geometrie, symetrie a pohyb a bude se věnovat nejspíš umění a kultuře. Sedmý božský syn přináší princip dobra, aspekt božské matky a nejspíš se realizuje v oblasti sociální nebo etnické.

Božští synové a mistři se na Zemi začnou objevovat v letech 2004 až 2020 a jejich energie se na Zemi udrží příštích 200 až 300 let a v té době by lidstvo mělo dosáhnout rozvinuté úrovně vědomí. Bytosti zahrnuté v božském plánu se postupně probudí ke své pravé podstatě a vzpomenou si na své úkoly, jejichž čas plnění nastane v roce 2012. Božský syn je přítomen na Zemi nepřetržitě a poslední dvě tisíciletí dlí mezi vámi v nehmotné podobě. Božského otce-syna, vtěleného v lidské podobě, lépe poznáte po roce 2013. Jeho lidská forma postupně mezi lety 2013 a 2050 vystřídá 3 různé bytosti. Obvody božských synů přemístí pozemskou mřížku a propojí planetární soustavu s jádrem galaxie, jádrem mV a s jádrem cV.

Božské shromáždění, je skupina bytostí, které stojí v čele realizace božského plánu na Zemi; v jeho středu stojí 12 bytostí nejvyššího božského řádu, které tvoří nejvyšší soud a soudí bytosti, které záměrně škodily vaší planetě a zaváděly lidský druh na scestí. Udržují harmonii a řád a nakonec vám připomenou dohody z doby před zrozením. Božské shromáždění má každý vesmír, galaxie a planetární soustava; jsou v kontaktu s božskými syny a mistry na Zemi. Vesmírné mistry, učitele a posly povolal božský otec cV ve spolupráci s božským otcem mV k účasti na přerodu Země a Galaxie Mléčné dráhy.

Do lidské podoby se v současnosti vtělilo nebo odráží 11 bytostí z řad kontrolorů a architektů života a mnohé další jsou přítomny v duchovní podobě a vzájemně spolupracují. Následky jejich činnosti lze pozorovat v každé oblasti života na Zemi, od změn v atmosféře, pulsu Země a posunu pólů až k objevení se nových druhů. Architekti života mají vytvářet nové vzorce DNA a aktivovat rozsah jejich frekvencí. Kontroloři gravitace s dalšími planetárními pomocníky tvoří skupinu 13 vtělených bytostí, pracují nezávisle na různých místech Země. Za úkol mají udržovat v lidském vědomí stálé gravitační síly, až dojde k posunům a Země se přesune na novou oběžnou dráhu.

Bytosti galaktického světla pocházejí z jiných oblastí Galaxie Mléčné dráhy i z jiných galaxií mV. Lidskou podobu přijalo 17 takových bytostí. Vypadají jako lidé, jejich elektrické vlastnosti lidské nejsou, díky jim snesou vyšší frekvence a napojí dalekosáhlé obvody. Hlavní souhvězdí propojená s těmito bytostmi jsou Orion, Pegas, Lyra, Andromeda a Býk. Další galaktické bytosti nevtělené tvoří konfederaci s cílem vymýtit z Galaxie rušivou energii; ústředí je na Síriu B, zde je pobočka hlavního stanu na Plejádách.

Hvězdné bytosti na Zemi pocházejí z jiných hvězdných soustav obvykle v rámci této galaxie. Vypadají jako lidé, ale jsou ve spojení se svou původní hvězdou. V současnosti je zde 33 hlavních světelných bytostí, které se probouzejí ke své pravé podstatě a osudu na Zemi a podílejí se na probouzení hvězdných dětí na planetě. Nesou také vzorce budoucí lidské DNA, která se na Zemi objeví a rozšíří během příštích 300 let. Okruhy hvězdných bytostí obsahují Sirius, Arcturus, Polárku, Bellatrix, Kentaura, Plejády a mnoho dalších.

Nebeské bytosti jsou z řádu Serafinů, obvykle se nevtělují. Nyní jich 12 přijalo lidskou podobu, aby zosobnilo a odrazilo řád lásky a soucitu. Jsou to dokonalé bytosti, které spolupracují s ostatními členy svého řádu, jež doprovází božské syny a mistry. Podporují tvorbu nových obvodů, které propojují mřížku Země s blízkými planetami a Marsem, kde je ústředí vnitřních planet vašeho systému.

Hmotné bytosti pocházejí z této planety nebo z planet vývojově podobných. Mají za úkol vytvářet skutečnost na Zemi a jiných světech. Lidé zahrnutí v božském plánu jsou nejrozvinutější, v této nebo jiné inkarnaci dosáhli osvícení, mezi lidmi mají nejvyšší vibrace, probouzejí se postupně. Na Zemi jsou bytosti i z Marsu, Saturnu a Jupiteru a dalších planet, pracují na tvorbě nových okruhů pro větší frekvence. Podobají se lidským bytostem, mají ale rozvinutější schopnosti zpracování informací a ovládání mentálního a emocionálního těla. Na Zemi je vtěleno tisíc takových bytostí.

Druhý příchod je začátkem nového cyklu na Zemi na geofyzikální úrovni a odpovídá příchodu bytostí, které tuto změnu vyvolaly, vedou lidstvo do nového věku, učí jej a uzdravují. Energie Ježíše zůstala v pozemské rovině nejprve v tělech 13 bytostí a po jeho odchodu v tělech 110 bytostí a posléze o 2000 let později vytvořila 1100 částic. Druhý příchod znamená plné probuzení všech těchto částic energie božského otce. Když dojde k tomuto probuzení, nárůst celkového lidského potenciálu se zvýší nejméně tisíc krát a vyšle vědomí Země do zcela jiné skutečnosti. Mezi těmito učiteli a vůdci jsou 3 bytosti, které sdílí jedno tělo, aby dokázaly nést nejvyšší formu energie božského otce na Zemi, dokud planeta nevstoupí do nové éry lásky a světla a nevytvoří si schopnost sebe udržování, sebe obnovy a sebe regenerace. Vědomí této bytosti v lidské podobě zahrnuje mnoho vesmírnou skutečnost a vede energii ze Zdroje do vesmíru, odráží mocné božské energie po zeměkouli, otevírá dráhy mysli, ducha a těla mezi Zemí a Zdrojem, napomáhá probouzení ostatních synů božích a mistrů, napomáhá celosvětovému duchovnímu probouzení, uzdravování a změnám; zasahuje, pokud hrozí vážná krize, telepaticky spolupracuje s politiky apod. Následující tři století budou tři bytosti stejného řádu používat totéž tělo, aby zůstali v lidské podobě a vědomí.

V této době se objeví také božská matka v lidské podobě a další božské bytosti nejvyšších řádů - společné probouzení by se mělo završit koncem roku 2012. Složitá spolupráce všech těchto viditelných i neviditelných bytostí povede k dokonalé realizaci božského plánu. Následuje 33 vysoce rozvinutých hvězdných semen, které nesou novou genetickou informaci budoucích pozemských druhů. Mají na starosti správné rozšíření této DNA na Zemi. Božský plán také zahrnuje celé lidstvo a všechny bytosti na Zemi i mimo ni.

Zrození nového druhu. Váš druh stojí v energetickém řetězci nejdále od Zdroje, a proto je třeba tisíce let vývoje, abyste dokázali pochopit význam Stvořitele-Zdroje a zázraků stvoření. Vytvoření nového druhu na Zemi znamená vložení nových genů tak, aby bytosti mohly rychleji rozšiřovat své vědomí a mysl s větší jasností a přesností. Vznik takového druhu je časově svázán s mnoha dalšími jevy.

Vznik prvního chrámu. Tím, jak se bytosti probouzí ke své pravé podstatě, začíná se na pozemské rovině objevovat velkolepá struktura, která má podobu polo hmotného chrámu, což umožňuje splynutí světa duchovního a hmotného a v ten čas lidé začnou pociťovat příchod nové éry. Jeho vznik budou provázet světelné a energetické útvary na obloze po celé planetě. V tomto prvotním chrámu se mohou bytosti nejvyššího řádu, božští synové, mistři a učitelé zjevit a volně interagovat s hmotnými bytostmi na planetě. Po té začnou na Zemi vznikat další vedlejší chrámy propojené s 1. chrámem. Příchod prvního chrámu se shoduje s přesunem pólů a značí začátek nové éry a vznik nového druhu. Chrám slouží jako zásoba energie a průchod mezi světy a pozmění rozsah frekvencí a otevře tak cestu rozšíření nového druhu pro příští tisíce let.

Příliv nové energie spustí samovolný proces, jenž pozmění atmosféru země a nahradí starou el-magnetickou energii novými frekvencemi a vibracemi, což způsobí úžasné světelné jevy v atmosféře, podobné polární záři, což asi na čas naruší současné energetické struktury. Spolu s tímto ohromným atmosférickým posunem se objeví vaše nová DNA, půjde o mutaci, která si podrží lidské rysy. Nová DNA přirozeně sladí každou buňku s novými atomy vaší atmosféry, planety i galaxie. Vyladění atomů automaticky otevře energetické dráhy ve vašem fyzickém těle, aby absorbovalo více vesmírného světla a novou energii, která bude na Zemi přítomná a která podpoří nový život na Zemi.

Božská DNA se vztahuje k energii mysli, ducha a těla vaší nové bytosti a existuje paralelně s genetickou DNA lidského dědictví vaší bytosti. Když se propojí a sjednotí ve vašem novém druhu, prováží se do formy, která dokáže snést nový typ světelné bytosti. Tento nový druh bytosti světla se právě rodí na úrovni Země. Jde o druh, který dokonale sladil svou lidskou a božskou DNA a jasně a zřetelně tak vnímá sebe sama od počátku v podobě čistého vědomí. Božskou DNA popisuje vzorec o miliardách částic světla z různých oblastí vesmíru a vzorec je jedinečný pro každou bytost a představuje její původ a rod. Každá bytost v lidské podobě může s pomocí Já ducha zjistit, kým je, své božské vzory a dědictví, v jakých planetárních soustavách pobývala a také důvod, proč se vtělila na Zemi.

Nová genetická informace vznikne současně s přeměnou pozemské mřížky a poskytne přístup k nekonečnému počtu dimenzí. To znamená, že se lidské tělo začne proměňovat do nové světelné formy, která na sebe může vzít mnoho tvarů zároveň. Tento evoluční proces umožní lidem dorozumívat se s jinými bytostmi bez nutnosti použít jazyk, tak, že se připodobní jejich vibraci. Znamená to také, že budete schopni přeměnit se z lidské podoby do duchovní a nazpět podle libosti, aniž byste narušili své hmotné vtělení. Nové světelné tělo se stane skutečně vámi, ve vibrační i společenské rovině a přestane být potřeba hmotné identifikace.

Splynutí 3 drah energie umožňují úžasné elektrické obvody a vysílače na atomární úrovni; rozsah frekvencí přesahuje rychlost světla a zároveň poskytuje iluzi hmoty a stálosti. Rozdíl frekvence drah božských a lidských umožňuje šíření informace ze Zdroje až ke sluneční soustavě bez chyb, takže každý rozpozná původ údajů, které jeho mozek absorboval. To výrazně posune i vědomí, takže každý z lidí si uvědomí, kým skutečně v této inkarnaci je a jak může vědomě začít plnit své vývojové poslání na Zemi. A také, jak lidský mozek bude pracovat s vyššími frekvencemi, docela zmizí podvědomí a nevědomí.

Energii potřebnou k životu získá tělo přímo ze Slunce a z atmosféry. Fyzická nemoc se stane minulostí a potřeba spánku a přísunu energie se výrazně sníží. Nové chemické složení lidského těla nebude potřebovat žádnou nebo téměř žádnou údržbu, neboť se dokonale vyladí se Zdrojem života. Člověk se bude moci zaměřit na nové priority a zájmy, na vytvoření zdravého životního stylu, dojde k podpoře meditace a duchovních technik k rozšíření vědomí. Potenciál lidského mozku se do konce století zvýší asi o 70% a bude potřeba vyživovat jej kvalitní a čistou energií. To vše vytvoří novému druhu zcela novou zkušenost. Běžná bude vědomá telepatická komunikace a vnímání jiných energií. Změny na planetě a v DNA jsou časově sladěny tak, aby se nový druh objevil postupně a přirozeně po roce 2020 během následných 200 či 300 let.

Až bude plně přítomen, bude nový druh člověka interagovat s vysoce vyvinutou skutečností a bude se dále vyvíjet. Svou výjimečnou inteligenci zaměří na celosvětový humanismus, na propracovaný systém vzdělání, do oblasti nádherného umění a pokročilé vědy. V souladu se vznikem nového, vývojově vyššího druhu člověka se nově utvoří i vědomí rostlinného a živočišného života; rytmické pulsy lidského mozku a srdce se sjednotí s pulsem a dechem nové Země, říší rostlinnou, zvířat i nerostného života, což nakonec povede k dokonalému splynutí božských říší vaší pozemské skutečnosti.

Časový rozvrh božského plánu. Božský plán vznikl v cV a je vyslán do mV, kde má působit, naráz, avšak na Zemi se bude projevovat postupně díky lineárnímu chronologickému hledisku; jeho závěrečný příchod by měl nastat mezi lety 2000 až 2012. Aby se na Zemi uskutečnil a byl plně vnímán, je třeba několik klíčových dějů, zejména: sladění astronomické konfigurace, příchod božských inteligencí na Zemi, uchycení energie Stvořitele-Zdroje na určitých místech Země prostřednictvím frekvencí světla a zvuku, zánik starých systémů, celosvětové probuzení pozemského vědomí, rozpoznání energie a mnohé další.

V květnu 2000 se završil cyklus dvou tisíciletého vyladění planety a zavedení frekvence božského Stvořitele do úrovně Země; proces vyvrcholí 2012. Fyzické zakotvení energie stvořitele na Zemi začalo také na hmotné úrovni v roce 2000 poblíž sídla egyptské vlády a díky tomu se obnovily postupně energetické osy, které propojují Zemi s vnějšími světy. Právě na tomto místě se nalézá pupeční šňůra, která váš svět propojuje s centrem vesmíru; výraznější následky lze čekat až od let 2012-2013. Probouzení nové úrovně vědomí začalo již před několika desítkami let, nyní ale všichni musí dosáhnout zcela nové úrovně uvědomění, aby se rozpomněli a mohli se aktivně podílet na božském plánu. Nové energie obsahují vibrace energie Stvořitele-Zdroje a bytosti zahrnuté v božském plánu je snadno rozpoznají.

Etapy nové éry určuje stoupající úroveň uvědomění a plné rozpoznání dalších světů; etapy trvají sto i několik set let a přinesou plné uvědomění a fyzickou realizaci božského plánu vesmírného rozsahu. Na začátek nové éry v roce 2000 ukazují neobvyklé změny počasí a rozsah a četnost živelných katastrof, jakož i nárůst politických a firemních skandálů a sílící touha po pravdě. V roce 2009 se objeví významnější změny, které nakonec v celosvětovém měřítku ukončí současnou lidskou existenci. Nové energie budou po roce 2012 jasnější a stálé. Mezi lety 2012 až 2020 podstoupí planeta přestavbu a objeví se nové systémy a útvary založené na pravdě a na božských principech Zdroje, což se stane základem nového života všech bytostí na Zemi a v roce 2020 nakonec docela vymýtí poslední zbývající zlou energii z lidského vědomí. V této 1. etapě 2013-2020 si lidstvo uvědomí, že opravdu nastává nová éra osvícení a všichni začnou spolupracovat na prospěchu a růstu celé planety, místo aby se zaměřovali na potřeby jednotlivých států, což potrvá asi sto let.

V 2. etapě se vědomí lidstva rozšíří do sluneční soustavy, což přinese komunikaci a styk s bytostmi a inteligencemi nelidského původu a potrvá asi 300 až 500 let. 3. etapa otevře bránu do Galaxie a povede k poznání galaktického inteligentního života a potrvá též asi tři sta až pět set let. 4. etapa přinese plné rozpoznání místního vesmíru a potrvá asi sto let. 5.-7.etapa rozšíří mnoho vesmírnou skutečnost a nakonec povede k plné realitě a fyzickému rozpoznání Stvořitele a Zdroje. Etapy jako celek tvoří pouto mezi světy a božskou skutečností Zdroje a jsou založeny na Pravdě a Lásce.

Geofyzikální jevy. Množství jaderného a toxického odpadu a jaderných reaktorů vytváří extrémně nestabilní podmínky na Zemi. Ty brání Zemi podstoupit ve větším měřítku geofyzikální změny, aniž by se vystavila vážným následkům. Dnes může jedna jediná velká sopečná erupce zcela zničit planetu a vyhubit její obyvatele, pokud dojde k úniku nebezpečných odpadů. Význačnější fyzikální změny lze pozorovat od roku 2000, k završení dojde v roce 2020; dojde ke změnám magnetického pole Země, proměně tektonického pulsu země a ke změně osy i cyklu rotace planety, což ovlivní pozemskou atmosféru, celý ekosystém planety. Do konce roku 2007 se Jižní Amerika sladí s Evropou a pak i s Afrikou, severní Amerika bude izolovaná. Nová podoba energie a světla dopadne na území Spojených států, bude se jevit jako tekuté a načervenalé, postupně pokryje celou planetu; vyvolá probuzení vědomí v celosvětovém měřítku a po celé zeměkouli padne mnoho vládních systémů. Od konce roku 2008 začnou se proměňovat el-magnetické dráhy Země a začne vtékat nová energie. Tehdy se realizuje posun pólu a všechna energie bude v souladu s galaktickými strukturami a bude možno lépe vnímat duchovní energii a duchovní bytosti, což v davu vyvolá zmatek, paniku i nadšení.

Vymazání starých vzorců, aby bylo možné vytvořit nové, začne v roce 2009 a staré systémy budou destabilizovány a nahrazeny jinými, jako např. systémy vládní, vzdělávací, vědecké, socio-ekonomické, náboženské; vládnoucí třída bude rozdrcena. Počátkem roku 2013 se objeví nový magnetický cyklus Země a vznikne nová společnost založená na principu lásky a světla. Slunce roku 2012 vstoupí do nového cyklu uspořádání, energie světla, nesoucí vesmírné informace bude dostupné ve větším množství, což zapříčiní očekávané změny. Zrodí se nové systémy světla a barev, to ovlivní i umístění Země ve sluneční soustavě a následně i v Galaxii. Ke změně dojde s pomocí proměny zemské osy. Nová dráha Země zvýší absorpci světla, s tím přijde nová zkušenost s novými ročními obdobími na Zemi. Proces potrvá asi 20 až 25 let a přispěje ke stálosti a jednotnosti počasí na celé planetě.

Rotační cykly vyvolají nové 6tiúhelníkové mřížky nad severním pólem každé planety; nové uspořádání dá celé sluneční soustavě zcela novou podobu. Až se sjednotí rotační cykly planet naší sluneční soustavy, budeme vnímat všech 12 planet, nikoli jen dosavad viditelných 10. Nové uspořádání přesune vaší sluneční soustavu v rámci vaší galaxie tak, že budete dostávat energii a informace přímo z jádra Galaxie, z oblasti centrálních sluncí, což se projeví po roce 2012.

Proces, při němž se Země geofyzikálně proměňuje, je dokonale organizovaný a synchronizovaný. Plán provádějí a řídí božské bytosti z řádu Stvořitelů. Není v zájmu ani v přirozenosti božského řádu, aby v době proměny uvrhl děti prostoru a času do zmatků. Každé stvoření musí projít cyklem, než se zrodí v nové podobě a v nové frekvenci života. Cílem je, aby tento přechod do nového cyklu proběhl co možná nejdůstojněji a nejhladčeji.

Změny povrchu Země začnou trhlinou v atlantické tektonické desce mezi Amerikou a Evropou. Právě zde jsou v jádře planety obsaženy původní mikroby, atomy, minerály a jiné chemické látky, jež tvořily původní ekosystém Země s božským otiskem. Země tak doplní své orgány a buňky a nastartuje celý ekosystém. Následky trhliny vyvolají řetězovou reakci – šoková vlna zemské kůry rozechvěje zemské jádro a hlavní osa Země se posune. V roce 2008 na Floridě, Jižní Karolíně a v Georgii i jinde se objeví silné bouře, na severu bude zemská deska naopak klesat a pobřeží Virginie, Maine a Nové Skotsko většinou skončí pod mořem. Bude se měnit severovýchod USA a blízká oblast Kanady; změny ekosystému budou provázet sopečné erupce, část území poklesne.

V Evropě budou největší změny v oblasti polárního kruhu, také pobřežní oblasti se budou potápět a vznikat nové ostrovy. Změnami projde severovýchodní Evropa, také Turecko a Řecko, které se nalézají na silných liniích chyb. Podzemní sklady uranu v blízkosti Kaspického moře budou narušeny a dojde k zamoření oblasti. V Asii se potopí území na sever od Japonského moře, v Thajsku, Austrálii i na Nové Guinei budou přeměnu provázet zemětřesení a bouře. Aby mohla Země nastartovat nový cyklus, je třeba zničit starý systém a zastavit puls a dech Země, aby se dostala do nulového bodu, než započne nově uspořádaný cyklus. Dokonalý klid planety vyvolá na okamžik zvláštní směs úžasu a posvátné úcty, jiný může vnímat strach, úzkost nebo naprostou extázi a požehnání.

Vše je otázkou volby každého, zda se rozhodne božský plán a nové energie vnímat a přijmout, či odmítne se účastnit. Protože svou fyzickou skutečnost vytváříte svými myšlenkami, tak právě to, na co se zaměříte, o co žádáte, o čem přemýšlíte, to také přijde. Přeměna všech oblastí života bude natolik zřejmá, že bude obtížné ji nevnímat a rozdíl mezi pozitivní a negativní energií se zvýší natolik, že každý bude schopen přirozeně a přímo přijmout pravdu.

El-magnetické změny se projeví od roku 2007 a vyvrcholí v letech 2012 a 2020. Některé změny přijdou náhle, jiné postupně během 2-3 století. Lidé spatří i své světelné tělo, což obnoví identitu každého a objasní potřebu fyzického vtělení. Až se Země usadí v novém uspořádání vzhledem ke slunci a k jádru galaxie, započne řetězová reakce, která vyvolá změnu fází Měsíce, prodlouží se den, měsíc i rok a změní se vnímání času. Slunce se bude jevit větší a vy uvidíte zcela nové spektrum světa. Vaše současné viditelné spektrum je jen jedno jediné ze sta možných viditelných spekter vesmíru. Tento posun vám okamžitě zpřístupní další jedno nebo několik spekter a tento počet bude nadále exponenciálně narůstat, což ovlivní i veškerý život na Zemi a jeho cykly.

Uvidíte skutečnost novým, širším záběrem. Budete schopni vnímat vlnové délky energie mysli a ducha nebo jemnou energii. Bytosti s rozšířeným vědomím budou jasně a přesně vnímat, jaké rozměry na pozemské úrovni jsou. Rozšířené vnímání jedince znamená, že se změní i skutečný vzhled Země. Když na Zemi přijde tato nová energie, vrstvy reality neboli rozsahy frekvencí se rozštěpí; to naprosto oddělí dvě soupeřící pole. Vyčlení se vyšší rozsahy frekvencí, které odpovídají energii Zdroje, zatímco pole nižší energie zůstanou svázána se starými, tedy současnými energetickými a geometrickými strukturami. Fyzické oblasti, které zůstanou propojeny se staršími útvary, tedy nižšími vibracemi, z vašeho vnímání zcela zmizí. Při tomto přerodu vidění přestanete vnímat budovy a ulice a uvidíte zcela odlišný svět. Ti, kteří nebudou vědět, co se děje, pomýlení a neochotní vidět pravdu, mohou propadnout panice; ve skutečnosti je přechod k vyšším vibracím úchvatný zážitek, neboť jde o konečné a opravdové splynutí a znovu sjednocení s energií božského Zdroje planety. Novou skutečnost a celou vaši bytost zaplaví energie lásky, světla, pravdy, krásy a dobra. Je pouze třeba naladit se na vyšší dobro sebe i lidstva, pak tento zážitek bude nádherný a božský.

Když se bytosti zahrnuté do božského plánu probouzejí ke své pravé podstatě, mohou procházet zdánlivými fyzickými obtížemi, nerovnováhou a neklidem. To pramení z proměny jejich frekvenčního rozmezí lidského na původní. Nejčastější potíže jsou: bolest hlavy, tlak v hlavě, zvonění v uších, závratě – znamenají posun energie mysli-těla. Obtíže s játry a se zažíváním značí čištění emocionálního a mentálního těla od nižších frekvencí a také odpovídají živelným katastrofám. Obtíže se slezinou se váží ke zrodu nové energie na planetě. Klouby představují propojení světů, hmotného a duchovního, a vztah mezi kolektivním vědomím planety a strukturami vesmíru. Hrdlo odpovídá společné energii vyjádření se, tedy demonstracím, nepokojům apod. Nosní dutiny představují přebytek společných emocí, které se nemohou uvolnit, pandemie, hladomory apod. Srdce a brzlík a krevní tlak se vztahují k lidským chybám v minulých životech a k včlenění energie ducha do fyzického těla. Únava a vyčerpání odpovídají nesmírným energiím, které se přesouvají na úroveň planety a jedince. Emocionální nerovnováha, deprese, melancholie – odpovídají uvolnění starých vzorů, touze navrátit se do původního domova.

Na duchovní rovině se projeví božský plán v souvislosti s oddělením světů tak, že pozemskou rovinou projde vibrace nesmírné radosti. Tuto energii radosti a lásky, tepla a míru pocítí všichni, ale v některých místo uklidnění pocítí strach, skeptici zavrhnou a odmítnou zakusit tuto povznášející vibraci. Každý v srdci pocítí jiskru světla, všichni budou vnímat tuto nádhernou energii, neboť všichni jsou zahrnuti božskou milostí a láskou nové energie stvořitele, která se na Zemi výrazně projeví. Celosvětové se objeví pocit sounáležitosti a jednoty různých duchovních škol a nauk; proces bude trvat asi 22 let od roku 2013. Vznikne nová sjednocující podoba duchovnosti a do roku 2035 vymizí ze Země tradiční náboženství i nesnášenlivé sekty.

Co se týče roviny citové, pocity budou jasnější a přesnější, emocionální bloky se rozpletou a vaše pocity budou v souladu s myslí. Ti, co jsou již dnes otevřeni příchodu nové éry, jsou již dnes v citové rovnováze. Ti, kteří lpí na nižších frekvencích, těm změny a přítok energie mohou způsobit další trápení a zoufalství. V oblasti mysli se božský plán projeví tak, že každý si náhle uvědomí své božské Já, mysl bude jasnější, svobodnější a širší a dokáže rychleji a účinněji zpracovat informace, což povede k vyšší rovině poznání, intelektuální i duchovní, zatímco jiní nízko vibračně naladění mohou zakusit zmatek v mysli.

Od roku 2013 se na Zemi probudí větší společné vědomí. Jde o začátek skutečné reorganizace vládních systémů v celosvětovém měřítku. Politici si začnou uvědomovat rozsah odpovědnosti nejen ke své zemi, ale vůči celé planetě. Náhlé zhroucení vládních systémů vyvolá řetězovou reakci, která sebou přinese celosvětovou reorganizaci a vytvoření vysoce funkčního systému. Lidé, kteří jsou si vědomi svého božského plánu, se současně chopí svých rolí a zaplní uprázdněné posty, aby mohli vytvořit novou éru. K tomu dojde mezi lety 2013-35, toto období se stane páteří nové éry na Zemi.

Tím, jak se rozšiřuje vědomí jednotlivce, tak vrstvy skutečnosti dosud nepřístupné se otevírají. Budete schopni přímo se propojit s novými realitami za třemi rozměry a rozpoznáte své občanství v širší vesmírné organizaci, budete přímo a prvotně vnímat pravdu. Osvícené energie vyvolá probuzení společné mysli a ducha. Do poloviny století bude dotvořena nová vláda na Zemi, její členové budou plně probuzeni a budou si vědomi svého vesmírného občanství a božského rodu. V základech vlády bude láska, pravda, krása a dobro a bude spolupracovat v míru a jednotě s okolními světy vesmíru. Nová generace bude vedena k vytvoření světa založeného na univerzální lásce a míru. Nový systém umožní, aby se na Zemi obtiskly nové koncepty z vyšších říší a naplnily princip: jak nahoře, tak dole. Jednotlivé státy pod sjednocenou vládou Země nechť mají podobné politické posty a úřady, které plní potřeby lidí.

Planetární úřad zastávají vždy dva prezidenti, muž a žena, které volí prezidenti všech zemí. Planeta má dva guvernéry, kteří pracují pro úřad prezidentů, volí je obyvatelé jednotlivých států. Úřad generálního shromáždění vede justiční oblast, reprezentuje všechny státy a má funkci nejvyššího soudu. Úřad má 24 členů, opírá se o lid, volí je prezidenti a guvernéři; uplatňují se zákony založené na božských principech. Úřad distribuce měny a bartrového obchodu, měnový systém se přerodem Země promění a pročistí a se vzestupem celkového vědomí planety jej postupně nahradí směna.

Ministerstvo daní, postupně a nakonec se daň ustálí na 10 % příjmu; vybrané peníze budou využity k výstavbě veřejných struktur, jako je doprava, cesty, budovy; výdaje na války, zbrojení a zdravotní pojištění postupně zastarají. Ministerstvo nové vědy, práce nové vědy je postavena na mnoho rozměrnosti života, na principech stvoření. Ministerstvo umění a kultury se zaměří na správné vyjádření pravdy a tvořivosti v umění, aby byly v umění vědomě obsaženy principy krásy a dobra. Ministerstvo vesmírné komunikace má tři složky: pozemskou, galaktickou a vesmírnou. Úřad konzulů prezentuje společně záležitosti celé planety. Ministerstvo světové dopravy sestává ze tří oddělení: pozemského, galaktického a vesmírného. Ministerstvo vyššího vzdělání a nový vzdělávací systém je zaměřen na oblasti nové vědy, komunikace, kosmologie, uměleckého výrazu a nové spirituality při využití energií pokročilé technologie; informace se tak vstřebávají étericky namísto použití textů a tradičního jazyka.

Ministerstvo zemědělství určuje správný způsob využití nerostného života Země k výživě a jak uchovat jeho přirozenou chemickou a energetickou rovnováhu. Nové technologie zúrodnění Země využívají bezpečnou energii založenou na vodíku, takže se úroda přirozeně uchová. Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů, objeví se nové energie, celosvětově bude dostatek všeho. Ministerstvo živočišného života, vývoj lidského vědomí ovlivní i vývoj vědomí zvířat, zneužívání zvířat stejně jako konzumace masa postupně vymizí z lidského vědomí; vymizí druhy, kterým nebude vyhovovat nová atmosféra a ty, které přežijí, budou, dalo by se říci, menší. Ministerstvo rostlinného a nerostného života bude udržovat zemědělství tak, aby se potraviny dostaly všem na Zemi; dojde k poznání, že minerály a rostliny jsou skutečně drahokamy a bohatství planety, umožňují účinný ekosystém, vyživují lidské tělo a je-li třeba, léčí. Ministerstvo galaktických a vesmírných záležitostí zastupuje obecné záležitosti Země.

Ministerstvo spravedlnosti spravuje zákony týkající se lidské činnosti a udržuje rovnováhu mezi lidským, živočišným a rostlinným životem. Ministerstvo obchodu vydá zákony, které povedou k holistickému způsobu života, zákony obchodu se zjednoduší, odrazí skutečné potřeby lidí a zakáže produkty, které jsou v rozporu s přírodními zákony; zmizí například elektronika, oděvy a stroje, které využívaly zdroje energie ničící nebo škodící přírodě či lidskému tělu, nahradí je nové komodity. Ministerstvo práce dohlíží na rovnost příležitosti pro všechny, bez ohledu na rasu, pohlaví nebo zemi původu. Ministerstvo míru a stability nahradí ministerstva obrany, působí na několika strategických místech, dohlíží na umístění starých jaderných zbraní; když se na planetě objeví nové energie, vymizí s nimi vzájemné války.

Ministerstvo výstavby a architektury zastupují inženýři a architekti plně rozumějící zákonům božské geometrie, s jejichž pomocí obnovují a staví nové objekty; materiál se odvozuje ze sebe udržující energie a umístění je v souladu s božskou geometrií nové mřížky, díky tomu je možné propojení se všech el-magneticky i elektronicky s pomocí bezpečného, na vodíku založeného systému sebe obnovující se energie, což nahradí starou, omezenou infrastrukturu nesmírně rozvinutým společenským životem. Ministerstvo mediální a veřejné komunikace využívá planetární el-magnetismus, vzniká jasný a pravdivý systém, který nelze narušit. Ministerstvo sportu a volného času podporuje ducha společnosti, jde o využívání potenciálu těla ve spojení s myslí a duchem. Ministerstvo kosmologie tvoří novou kosmologii. Ministerstvo nové spirituality vede svět k rozšíření mysli i ducha a k rozvoji druhu, vedou jej mistři božského řádu.

Architekti života jsou bytosti čtvrtého řádu stvoření, řídí vytváření nových forem života a jejich usazení na různých světech. Duchovní Já je aspekt já, který je neustále ve spojení se Zdrojem. Duchovní rodina je proud vědomí bytostí v hmotné nebo duchovní podobě, který mají týž rod. Nulový bod je oblast ve fyzickém prostoru a ve stvořeném světě, kde je možný zánik, znovuvytvoření a přerod energie. Odrazivost je univerzální zákon, díky němuž je možný přesun energetické informace z jednoho bodu do druhého a příjem v nezkreslené a plně pochopitelné podobě, bez užití běžného jazyka. Svět pravděpodobnosti je rozmezí frekvencí, v nichž se hromadí myšlenky, aby získaly hybnost dostatečnou pro hmotný projev. Energie, která získala méně než 92% momentu pravděpodobnosti, se nikdy nemusí zhmotnit; energii, která získala 92-98%, lze pozdržet nebo pozměnit, než se fyzicky projeví; energie s 98 a více% se nevyhnutelně projeví ve fyzickém světě.

Příprava na nevyhnutelné změny. V průběhu fyzické a energetické proměny Země byste se měli spolehnout na jednoduché vedení, které vás povede k rovnováze a míru. Následující cvičení jsou snadná a přímočará, zároveň obecně účinná a úplná. Zvlášť důležitá budou v době přechodu, měla by být prováděna denně několik minut. Ať již vnímáte následky cvičení či ne, okamžitě zvyšují vaše vibrace a sjednocují vaši energii s nejvyšší a nejčistší formou pozemské energie. Víra a důvěra prohlubuje tuto úchvatnou zkušenost. Cvičíme pohodlně vsedě, chodidla na zemi, ruce volně na stehnech.

Cvičení 1 dech a nulový bod: dýchání výrazně pomáhá znovusjednotit buněčnou paměť a původní božský otisk, dech se sladí s rytmem a pulsem planety: zavřete oči, zhluboka se nadechněte nosem a vydechněte ústy, opakujte 7-12x, uvolněte se a prociťte radost.

Cvičení 2 žádost a záměr: je třeba žádat a usilovat o to, čeho chcete dosáhnout, aby se zhmotnilo; po té, co asi 7x provedete dechové cvičení 1, soustřeďte se na svůj záměr a vyjádřete ho takto: žádám a usiluji o to, abych se cítil dobře, či v bezpečí, či propojený a v míru apod.

Cvičení 3 vytvoření posvátného místa: 7x cvičení 1, po té proneste v duchu nebo nahlas: žádám a toužím vytvořit posvátné místo, žádám a zamýšlím, aby rušivé myšlenky a energie, opustily mé současné vnímání a fyzický svět, žádám a přeji si, aby byla přítomna má duchovní rodina nejvyššího světla a ti, kteří jsou sladěni s mým nejvyšším dobrem, aby mi pomohli vytvořit toto posvátné místo. Mým záměrem je vyladit vlastní energii přímo s božským Zdrojem a chránit své energetické pole před nízkými vibracemi a negativním vlivem. Žádám a zamýšlím udržet své energetické pole v bezpečí a cítit pouze kladný tok a jen to, co je sladěno s mým nejvyšším dobrem. Staniž se.

Cvičení 4 splynutí se Zdrojem: provedeme cvičení 3 od začátku až k: mým záměrem je vyladit vlastní energii přímo s božským Zdrojem a dále pokračuji: zamýšlím přivést energii Zdroje do svého hmotného těla, do jeho okolí a do fyzického světa. Přeji si nyní procítit energii Zdroje, jak naplňuje celou mou bytost. Toužím obnovit svou pohodu tělesnou, citovou, duševní i duchovní a zůstat v souladu s božským otiskem Zdroje. Žádám a přeji si dokonalý soulad se Zdrojem udržet dnes při všem, co budu dělat, co uvidím, nebo na co budu myslet. Staniž se. Na závěr této modlitby si představte jasné světlo ze Zdroje, přiveďte je do svého světa, do prostoru nad hlavou a nechte je pomalu projít korunou, temenem hlavy a dolů tak, že zcela zaplní váš krk, ramena, ruce, záda shora dolů, stehna, kolena a kotníky a pak je nechte projít chodidly a zakotvit vás na Zemi. Pak si světlo představte znovu, jak vychází ze Země a prochází tímtéž způsobem výše vaším tělem, vychází korunou a propojuje vás se Zdrojem. Nakonec si představte, že jste zahaleni paprskem světla, které vás propojuje s nebesy (se Zdrojem) a se Zemí. Zhluboka se nosem nadechněte a nechte se zalévat touto nádhernou energií lásky a světla.

Ovládnutí mysli a přesvědčení. Svou skutečnost vytváříte pomocí energie mysli, tedy vlastní myslí a myšlenkami. Pro změnu a vznik nové skutečnosti je nejvýš nutné vědět, jak má mysl pracovat; několik pravidel: pokud zadržíte jakékoli myšlenky alespoň na 14 vteřin, vytvoří se shluk energie, který samovolně spustí proces vytváření a zhmotnění – jakmile je vytvořen, setrvává v tzv. světě pravděpodobnostikontroloři síly a jiní, kteří mají na starosti přeměnu energie do různých podob, tyto shluky vyhledávají a proměňují je do formy, která se může zhmotnit ve fyzické skutečnosti – zda se myšlenkový shluk zhmotní, záleží na jeho hybnosti, čím menší hybnost, tím pomaleji se materializuje, čím přesnější, soustředěnější a cílenější myšlenky, tím je hybnost silnější a působí rychleji – hybnost dusí rozporuplná přesvědčení a nevědomé bloky – myšlenky vždy vycházejí z vaší víry, v co věříte, to také vaše vůle zhmotní dříve či později – fyzické zhmotnění se zakládá na lidském vzorci: myšlenka+touha+víra+odevzdání se.

Cvičení 5 žádost a záměr: zavřete oči, vytvořte si posvátné místo, propojte se se Zdrojem, zcela utište svou mysl, zaměřte se na oblast, která se neprojevuje v souladu s vaším přáním, a žádejte a přejte si změnit svá přesvědčení, jedno po druhém: žádám a mám záměr, nyní uvolnit …přesvědčení, které se týká oblasti…mého vědomí, podvědomí a buněčné paměti. Velím svému podvědomí, aby provždy uvolnilo… přesvědčení a nahradilo je prospěšnou energií, která je v souladu s mým nejvyšším dobrem, duševní pohodou a duchovním růstem. Žádám a přeji si, aby mi mé duchovní Já, má duchovní rodina a Stvořitel pomohli zbavit se provždy…přesvědčení a nahradit je energií mému vývoji prospěšnou. Také žádám a přeji si uvolnit…emoce či přesvědčení ve vztahu k… a nahradil jej prospěšnou energií, která je v souladu atd. Žádám a zamýšlím vycházet s…osobou jak je možné nejlépe a vyřešit potíže, které spolu máme v lásce a v souladu, atd. Žádám a přeji si uvolnit všechny negativní emoce, které mám k…, nebo které se týkají události… nebo přeji si odpustit… nebo mít s…harmonický a láskyplný vztah, abychom spolu vycházeli snadno a v souladu s duchovními cestami nás obou apod. při stejném postupu.

Cvičení 6 utišení mysli: abyste dosáhli jasnosti mysli, musíte být schopni dosáhnout vůlí stavu jejich úplného utišení; toto cvičení pomůže otevřít dráhy vyššímu vědomí a intuice a sjednotí vás s energií mysli Zdroje; je třeba cvičení opakovat aspoň po 30 dní bez přerušení, než budete moci udržet myšlenky v klidu po několik minut, i později je dobré vyčisťovat mysl alespoň 5-10 min denně: zavřete oči, vytvořte posvátné místo, propojte se se zdrojem, zaměřte se na vlastní dech – pokud slyšíte své myšlenky, prostě je vydechněte, vizualizujte si, jak se rozpouštějí a vítr je odvane – zkoušejte to, dokud se vám to nepodaří, až to nastane, poznáte to – až toho stavu dosáhnete, pokuste se v něm několik minut setrvat.

Ovládnutí fyzického těla. Fyzické tělo je projevem energie ducha a mysli v hmotné skutečnosti. Má-li se zachovat tělesná životaschopnost, když se tělo rozšíří k vyšším frekvencím probuzení, je třeba umožnit jeho vlastní inteligenci, aby se přizpůsobila tak, že energeticky pročistí endokrinní systém a hlavní orgány, a dále dodat tělu potřebnou výživu, odpočinek a cvičení. Je vhodné přejít na vegetariánskou stravu, ačkoli zpočátku můžete ve zvláštních případech přijímat živočišné bílkoviny. Jak se Země během staletí přesune k vyšším vibracím, požadavky hmotného těla se změní a vystačí s čistými zdroji pozemských minerálů a organických živin. Energie hmoty pramení ze Zdroje v osobě božského syna a šíří se veškerým životem ve vesmíru. Do vašeho energetického pole vstupuje skrze mozkovou kůru, CNS a kostru, propojuje ji pupek, solar plexus a jeví se obvykle jako žlutá a zelená.

Cvičení 7 pročištění endokrinního systému měli bychom opakovat každý měsíc: zavřete oči, vytvořte posvátné místo, propojte se se Zdrojem, zcela utište svou mysl, požádejte své duchovní Já a své průvodce o přítomnost, pomoc a ochranu před nepříjemnými prožitky – 1) zaměřte se na epifýzu ve středu mozku a požádejte, abyste rozpoznali jakýkoli rušivý vliv nebo nerovnováhu v této oblasti, můžete zakusit vybledlé barvy nebo negativní emoce – požádejte o nápravu a uzdravení od nerovnováhy nebo negativních emocí v epifýze – zhluboka se nadechněte nosem a vydechněte ústy – 2) zaměřte se na hypofýzu ve středu mozku a postupujte stejně jako u bodu předchozího; postupně se zaměřte na štítnou žlázu v hrdle, na brzlík v hrudníku za srdcem, na slinivku v levé části břicha, na nadledvinky ve středu zad nad ledvinami, na vaječníky nebo varlata a postupujte při očistné meditaci stejně jako u pročišťování epifýzy.

Cvičení 8 prokrvení tělesných orgánů opakujte každý měsíc a zaměřte se na ty, s nimiž máte potíže: hlava, mozek, mícha, plíce, srdce, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, slezina, ledviny, kostra včetně svalů a tkání: postupujte stejně jako u předchozího cvičení a nakonec požádejte o zakotvení v hmotném světě.

Cvičení 9 ovládnutí osobního života. Transformace přinese velké změny, což může narušit běžný denní život. Některé silně narušené oblasti paradoxně zakusí probuzení a je záhodno se připravit: být neustále v souladu a ve spojení s božským Zdrojem; žádáte-li o neustálé spojení s božským plánem, budete automaticky ušetřeni drastického rozdělení Země a vážné následky proměny vás neohrozí. Měli byste se připravit okamžitě změnit svůj denní život (mít zásoby jídla a vody na delší dobu nebo možnost přesunu do bezpečnějších míst, počítat s výpadky komunikačního a dopravního systému): žádám a zamýšlím zůstat v dokonalém souladu s energií božského Zdroje a Stvořitele, který řídí proměnu planety. Žádám a přeji si zůstat během přeměny v bezpečí a chráněný. Žádám a přeji si, aby blízcí a lidstvo jako celek, zůstalo v bezpečí a pod ochranou. Žádám a toužím, aby mé duchovní já a mí průvodci byli neustále přítomni, žádám a zamýšlím přijímat jejich jasné vedení. Žádám a mám záměr setrvat v době proměny v důvěře a lásce a udržet si jasnou a soudržnou mysl i ducha, aby se projevilo vyšší dobro mé i ostatních. Věřím tomu, že cokoli se stane, je v souladu s božským plánem, nejvyšším dobrem lidstva a planety a žádám, abych mohl být nástrojem a nádobou tohoto světla ve všem, co dělám, říkám nebo myslím a to zvlášť v době přechodu. Staniž se.

 

Žít v srdci - Drunvalo Melchizedek

Tuto knihu napsal autor ze srdce, ne z mysli. V Bibli se dočteme, že před Babylonem bylo lidské pokolení požehnáno jedinou řečí, všichni se domluvili. Následně vzniklo několik stovek různých jazyků, mezi lidmi se vytvořily bariéry, které je počaly rozdělovat, vznikla nedůvěra z nedorozumění, soupeření i nepřátelství. Vznikl svět, kde nejuznávanějším náboženstvím je věda a logika mysli (svět mužů), kde emoce a pocity jsou až na druhém místě.

Starodávný způsob, který učil, jak vstoupit do srdce, jak dosáhnout společného vědomí, jak zažívat společný sen, byl ztracen a nahrazen vnímáním reality skrze mysl. Některé skupiny domorodých obyvatel jsou i dnes mezi sebou propojení kolektivním stavem vědomí, které zve se i snovým světem, skrze živoucí světelnou síť Mer-Ka-Bu, např. Aboridžinci v Austrálii. Maoři na Novém Zélandu se během meditací na dálku spojují s domorodým národem Hopi v Americe; Kahunové z Havaje se propojují s Matkou Zemí a nalézají tak ideální místo k rybolovu. Jiní domorodí lidé znají metodu dorozumívání se beze slov – tento způsob komunikace vychází z posvátného místa v jejich srdcích.

Člověk je mnohem víc, než jen (tělesnou) lidskou bytostí. Posvátné místo v lidských srdcích je prostorem, kde může být vědomě vytvořena nová realita tohoto světa. Světelné tělo kolem našeho FT má v průměru přibližně 16-17 m do šíře a je známo jako Mer-Ka-Ba a ukrývá v sobě vnitřní propojení s posvátným místem v srdci. Cesta do vyšších úrovní bytí vede přes aktivaci Mer-Ka-By (viz. Květ života, 1.část). Naše myšlenky a emoce spoluvytvářejí svět kolem nás, a pokud budeme napojeni na Matku Zemi skrze naše srdce, můžeme docílit čehokoliv, třeba zlepšit životní prostředí pomocí lidského světelného těla. Lidské vědomí má mnohem širší potenciál, než je lidem známo. Aboridžinci vypravují, jak jim Matka Země poskytuje vše, co potřebují k životu, aniž o to musí bojovat. Existují různé možnosti komunikace, a pokud se oživí v paměti, vše na světě se změní.

Když naroste kolem člověka pole Mer-Ka-By, vydává stejnou energii (magnetické impulsy), jako město s 15tisíci obyvateli. Mamas jsou duchovní představitelé kmene Kogi, vidí ve tmě, pozorují celou Zemi vnitřním zrakem v důvěrném propojení s Matkou Zemí, dovedou předpovídat budoucnost. Shodují se v tom, že někteří z lidí se naučili aktivovat svá světelná těla a ta právě mění směr historie; že mnozí z nás změnili svět kolem sebe natolik, že tím vytvářejí novou realitu a pochopili, že se jedná o část nového vědomí, které se na Zemi právě nyní vyvíjí.

Mysl i srdce vytvářejí v těle společně obrazy, ale pouze obrazy stvořené srdcem jsou naprosto skutečné. Před Babylonem mluvil celý svět jedinou řečí, nejen lidé mezi sebou, ale komunikace byla možná i se zvířaty. Až se lidská srdce opět otevřou, vzpomeneme si na tento dávný způsob dorozumívání a veškerým životem. Je zde šance otočit kurzem dějin lidstva, které zatím směřuje ke svému zániku. Když si vzpomeneme, kdo a co se nachází v našich srdcích, nebudeme již schopni dále používat naše technologie, které Zemi a vše živé ničí.

Posvátné místo v srdci je bezčasová dimenze našeho vědomí, kde je možné úplně vše, tady a teď. Toto tajné místo v srdci, posvátná síň srdce, je zmiňováno v mnoha starodávných písemnostech celého světa, v Upanišádách, v Tóře aj. I věda tomuto tématu začíná věnovat pozornost. Srdce ze všech orgánů vytváří kolem sebe největší a nejsilnější el-magnetické pole o průměru 2,5 až 3m v podobě torusu a obsahuje v sobě svou menší přesnou kopii. Vedle posvátného místa v srdci existuje i jeho zmenšenina. Je to velmi malý, unikátní prostor, který se vyznačuje ojedinělými vlastnostmi.

Na seminářích zhruba polovina přítomných našla cestu do posvátného místa v srdci a polovina ne. Zdá se, že příčina úspěchu spočívá i v emocionálním těle; je nutné zbavit se negativní energie, tedy emocionální zátěže. Překážkou může být i předem vytvořená představa o průběhu prožitku. Charakter zážitků je velmi pestrý a individuální, je dobré být jako děti a otevřít své srdce. Realita srdce je jiná, stejně důležitá a možná původnější než realita strukturovaného světa našich myslí, který dle všeho žijeme. Domorodí lidé z celého světa učí, že před započetím jakéhokoliv důležitého rituálu je nutné, aby se člověk spojil s Matkou Zemí, po té s Otcem Nebes a nakonec s Velkým Duchem-Bohem. Při vstupu do posvátného prostoru srdce je třeba vykonat stejný rituál.

Dýcháním v jednotě dostane se mysl a srdce do změněného stavu vnímání tak, že se zaměříme na hluboké nádechy a výdechy a následně se sjednotíme v rytmu. Napojení se na Božskou Matku zaměříme svou pozornost na pro nás nejkrásnější místo na Zemi, vnímáme detaily, oblaka, vůně, ptáky, zvěř, průzračnou vodu, pošleme tomuto místu svou lásku i celé přírodě, až tlukot svého srdce prostoupíme září lásky vycházející z nitra. Ve správném okamžiku pošleme svou lásku do centra zeměkoule, Matka Země ji začne vnímat, stáváme se její dítětem a ona nám pošle svou lásku zpět, prociťujeme ji uvnitř sebe a necháme ji prostoupit do celého těla, do každé buňky i do svého světelného těla. Zůstáváme v tomto stavu přijímání, dokud nemáme pocit, že přichází okamžik na další krok.

Napojíme se na Božského Otce, aniž přerušíme spojení s Matkou Zemí. Zaměříme se na bytí, které je vně planety Země, pozorujeme noční oblohu, měsíc, mléčnou dráhu i slunce za planetou, nesmírnou hloubku celého vesmíru. Vnímej lásku, kterou pociťuješ k Božskému Otci, který je spolu s Božskou Matkou duší všeho stvoření. Jakmile začne tvá láska přesahovat tvou bytost, pošli ji do nebe, umísti třeba do malé světelné kuličky a pošli vzhůru, k našemu či ke galaktickému Slunci, důležité je, aby naše láska obsáhla veškerý život ve vesmíru. Vyčkej na odezvu boží lásky, dokud tě neobejme a neprostoupí. Tímto se na Zemi přivede princip Svaté Trojice.

Božská Matka a Otec se propojili v těch nejčistších esencích se svým božským dítětem a tím se vytvořila trojjedinost a pouze v tomto momentě je možno procítit Boha, Jeho přítomnost. Po dosažení tohoto specifického stavu, kdy jste si vědomi boží přítomnosti, stačí tato prostá metoda. Jakmile poznáte, že jste součástí Svaté Trojice, otevřete srdce boží přítomnosti. Pokud se nebudete vnitřně propojovat s boží milostí, budete se cítit v tomto světě stále odděleni a osamělí. Meditace, kdy je váš dech v jednotě, vás zavede přímo do Božské náruče, jste navzájem propojeni v čisté lásce, nalaďte se na Jednotu, která naplňuje celý vesmír, vdechujte životní sílu. Jedná se o vstupní bránu ke všem posvátným rituálům. Pro některé stavy rozšířeného vědomí je nutno završit všechny životní cykly, jako je zrození, posvátný svazek manželský a dokonce i smrt. I rituály, které jsou spojeny se zasíváním a sklizní, vyžadují pro dobrý a zdravý růst, aby se jich účastnil Velký duch. Je dobré být u této meditace opatrný, zažívaný stav je tak úžasný, že se nám nebude chtít ani ji předčasně ukončit, ponechejte si na ni proto dostatek času.

Již mnoho tisíc let zůstává mocná síla srdce skryta nespočetným generacím, protože jejich mysl jim nedovolila toto tajemství odhalit. Jestliže naše vědomí dokáže opustit mysl, je cesta do srdce, kde nás čeká rozšířený stav vědomí provázený nesmírnou inteligencí, otevřená. Lidský duch existuje v těle samostatně, u většiny lidí se nyní nachází v šišince mozkové. Zde duch zažívá lidskou zkušenost z určitého úhlu pohledu, což v praxi znamená, že okolí pozoruje skrze oči a má pocit, že je od ostatního světa oddělen. Proto se nám zdá, že nejdůležitější místo pro naše fungování se nachází v hlavě, v úrovni očí.

Jsou i jiné způsoby, jak své lidské tělo procítit a je důležité tomu porozumět a prožít dříve, než se vydáme na cestu do srdce. Zavřete oči a přestavte si, že jste malou světelnou kuličkou a pomocí představivosti se pohybujete z šišinky mozkové směrem dolu, jakoby výtahem až do krční čakry. Vnímejte měkkost okolí krku oproti tvrdosti a pevnosti hlavy, která zůstala nahoře; cestujte tam a zpět a prociťujte okolí. Posuňte se z hrdla do pravého ramene, uvědomte si pomocí vnitřního zraku, že nalevo se nachází vaše hlava, zaměřte svou pozornost na kosti v rameni. Můžete tak navštívit i jiné části těla, hrdlo funguje jako výchozí bod, ujistěte se, že jste natočeni správným směrem, dopředu a pak se vraťte zpět do hlavy. Když už jste zažili, jaký je rozdíl mezi hlavou a srdcem, jste připraveni vstoupit do srdce.

Srdce je ženské, hlava je mužská. Pokračujte z krku k fyzickému srdci, nalaďte se na vnitřní vnímání, a jakmile jste u něj, prostupte membránou přímo dovnitř, vnímejte tlukot srdce. Optimální doba pobytu při 1. návštěvě je asi 5 minut a zaměřte se na pocit, jaké je to být v srdci, posvátným místem se nezaobírejte. Opusťte srdce, prostupte membránou a vydejte se vzhůru do krku a pak do hlavy. Poslední cvičení 3x opakujte. Když budete v hlavě, zpívejte Óm, v srdci zpívejte Aah, to vám pomůže na buněčné úrovni pochopit, co jste trénovali. Na počátku dějin lidstva jsme v chrámu srdce byli všichni bez výjimky, pak jsme se rozhodli zaměřit svou pozornost na zažívání polarity.

Na cestu do srdce lze se vydat způsobem mužským a ženským. Mužská cesta není pro ženy ideální. U ženské cesty nezáleží, zda jste muž či žena, záleží na tom, zda jste zvyklí následovat své srdce. Je jen třeba se naladit a vidět sebe, jak se přibližujeme k srdci, jak procházíme membránou srdce a požádáme svou intuici, ať nás dovede do posvátného místa v srdci; necháme se s důvěrou vést, jsme božími dětmi, tak je ženská cesta jednoduchá. U mužské cesty pomocí imaginace se přeneseme do blízkosti srdce, přímo nad menší torodiální pole či energetické pole srdce. Pohyb ve vnější části je pomalejší, k centru se zrychluje, ve svém středu padá dolů, jakoby tam byl odtok; na směru otáčení nezáleží. Svým duchem spočineme na energetickém víru jako lístek unášený proudem. Nejprve pomalu dokola rotujeme, v centru začínáme padat dolů, oddáme se této energii, až zjistíme, že jsme se ocitli v tichu, jakoby v oku hurikánu – právě jsme vstoupili do posvátného místa v srdci.

Zde je zdroj všeho existujícího, nejposvátnější místo v celém vesmíru. Rozhlédněte se kolem, pokud je tma, požádejte svůj vnitřní život o Budiž světlo. Nalaďte se na vnímání vibrace prostoru všemi smysly, zkoumejte svaté místo v srdci. Posvátné místo v srdci je starší než samo stvoření, mnozí již tady byli milionkrát, všechna místa, která jsme od počátku věků navštívili, jsou zde zaznamenána; je zde uloženo, jaký je tvůj pravý smysl pozemského bytí. Zpočátku zde pobývejte spíše kratší dobu, ne déle jak půl hodiny. Podruhé je vstup do posvátného prostoru srdce mnohem rychlejší a snadnější. Nejjednodušší způsob, jak spatřit Boha, je požádat bytost, kterou nejvíc milujete, aby vás v místě tvoření navštívila, a nezáleží, zda je na živu, zde jsou všechna srdce důvěrně spojena - jakmile se vám zjeví, nechte vše volně plynout.

Při druhém vstupu se zaměřte na prostor, který Upanišady nazývají prvotním jadérkem, nechte se vést intuicí. Je to prostor nesmírně důležitý, a jakmile tento malý prostor naleznete, vše se změní. Pocit z tohoto prostoru se nedá srovnat se žádným jiným místem v srdci. Zde započalo tvoření, zde sídlí Stvořitel, zde je vše možné. Vracejte se do posvátného místa v srdci každý den a pokračujte v objevování. Zde se utvářely všechny světy, dimenze, univerza, odtud pochází celé stvoření. Teď již cestu domů znáte.

Mer-ka-ba a posvátné místo v srdci. Pokud dosáhne bytost propojení všech 3 úrovní Mer-Ka-By, začne vědomě žít boží přítomností v posvátném prostoru srdce. Jakmile dojde k propojení všech tří částí a člověk začne žít tuto jednotu, v tom okamžiku nastane skutečné nanebevstoupení, tím začíná další, zcela nový tvůrčí proces. Lidské světelné tělo je nepostradatelnou součástí samotné lidské zkušenosti. Tato zkušenost propojí srdce s myslí a tak bude možné, aby tvoření v mysli vycházelo přímo ze srdce.

Vědomé tvoření začíná porozuměním, jak být obklopen živoucím polem Mer-Ka-By a zároveň je nutné propojit se s posvátným místem v srdci a najít cestu do onoho malinkého místa. Dosažením této úrovně začíná přímé tvoření a manifestování vnitřních obrazů ve vnějším světě. Stále ještě jsme ale omezeni tím, že se nedokážeme naladit na 3. úroveň. Všechny bytosti se od počátku věků snaží pochopit, jaký význam mají jednotlivé geometrické tvary Mer-Ka-By pro existenci i samé vědomí. Lidské pokolení pracuje pouze s 1. a s 2. formou, která souvisí s hvězdným čtyřstěnem. Musíme se spolehnout, že vše přichází ve správný čas. Také samotný prožitek bude pro každého jiný.

Thovt se svou družkou Sešat spolu s dalšími nanebevzatými mistry se nedávno vrátil z prostoročasové dimenze za velkou zdí, neboli prázdnotou mezi oktávami, kam v současné době lidské pokolení vývojově směřuje. Osobnostní rysy Thovta jsou po návratu zcela jiné, dříve neustálé hledání, jak chápat realitu, což se změnilo v poznání provázené vnitřním klidem: my (nanebevzatí mistři) hledáme vztah mezi lidskou zkušeností a samotným tvořením od počátku věků. Pátrali jsme všude, jak spolu souvisí lidská myšlenka, konání a zázraky. Na chvíli jsme si mysleli, že tomu již rozumíme, ale vězí za tím mnohem víc.

Nyní to již víme přesně – když někdo tvoří z mysli, tedy z hlavy, používá k tomu nástroj polarizovaný, jakým je samotná mysl. A jakkoliv byl původní záměr pro tvoření dobrý, bude mysl takto nastavená vždy tvořit obě polarity: dobrou i špatnou. Radím tvořit pouze z posvátného místa v srdci, protože srdce zná jen jednotu a tím pádem stvoří výhradně jen to, co je zamýšleno, aniž by k tomu přibyla temná stránka.

Tvoření z mysli. I když se modlíte k Bohu za něco pro vás důležitého, třeba o zdraví, často se nic nestane. Izajášův svitek (v roce 1947 našli archeologové poblíž Mrtvého moře dokument takto označovaný) hovoří jasně o tom, proč tomu tak je. Jakýkoliv zázrak začíná tím, že něčemu věnujete pozornost, tedy že se vaše mysl začne soustřeďovat na to, co si přejete, aby se stalo, např. vyléčit se z nemoci; to je základní krok. Jakmile zacílíte pozornost, přichází na řadu záměr, díky němuž nemoc z těla odejde. Aby se spustil proces léčení, je třeba propojit tři části v jedno, propojit mentální, emocionální a fyzické tělo.

Mentální tělo neboli mysl musí vidět, jak je nemocná část těla vyléčena; dále si musí uvědomit, že se léčebný proces děje právě teď. Emocionální tělo se musí zapojit tím, že pociťuje emoce, jež odpovídají stavu úplného vyléčení, čili vyrušit ze svého emocionálního těla všechny obtíže, tedy naladit se na stav, kdy je léčená část dokonale zdravá. Nepomůže pouze představivost, je třeba toto i pociťovat. Poslední opomíjenou částí procesu je fyzické tělo, naše smysly spojené s fyzickým tělem musí vnímat, že je nemocná část dokonale zdravá; již nevnímáme žádnou bolest a místo září vitalitou. Po tomto posledním kroku tělo začne reagovat, zázrak se vždy dostaví. Jakmile tvoříme z mysli, bude náš záměr obsahovat vždy obě polarity; pokud se tedy budeme modlit za světový mír, bude ve výsledku tvorby z mysli (úroveň vibrací hmotného světa) vždy existovat na světě nejen mír, ale i válka.

Mysl tvoří pomocí myšlenek a myšlenky plynou postupně jedna za druhou, používají logiku. Cokoliv mysl tvoří, sleduje vždy logickou cestu, která přetváří realitu z jednoho stádia do druhého; logická posloupnost by musela být dodržena i při zázraku tvořeného z této úrovně. Tvoření ze srdce se děj skrze sny a obrazy, které se pak odrážejí v pocitech a emocích. Tento způsob tvoření nevyžaduje logiku, realita nemusí být přetvářena postupně, z jednoho stádia do druhého, ale neprodleně. Funguje to stejně jako naše sny, kdy se během jedné scény nacházíme v Itálii a mžikem třeba u protinožců. Pokud se ze srdce modlíme, aby zapršelo, může začít pršet ihned, i když před okamžikem ještě žádné mraky nebyly.

V posvátném prostoru srdce existuje přímá vazba na svět 3D reality, kde vidíme i hvězdy a planety. Je to právě ono zpětné napojení na hvězdy a planety, které dovolí, aby se sny ze srdce v našem světě realizovaly. Nalezněte cestu do posvátného prostoru, kdy se vaše srdce propojí s živoucím polem Mer-Ka-By, a začněte snít sen o novém, zdravém světě. Použijte vše, co znáte, abyste mohli společně s Bohem vědomě spoluvytvářet nové tělo, nový život a nakonec nový svět. Síla pro takové spoluvytváření je vaším přirozeným právem a dědictvím. V důvěrném spojení s Bohem jsou všechny věci možné.

Vaše tělo, stejně jako tento svět, ve kterém žijete, je utkáno ze světla a jak tělo, tak i tento svět jsou v přímém propojení s vaším vědomím. Jakmile budete žít v srdci, obklopeni živoucím polem Mer-Ka-By, a začnete tvořit přímo z jeho svatého místa, celou svou podstatou uvědomíte si pravdu o vás samotných, kdo ve skutečnosti jste a začnete naplňovat svůj posvátný úkol. V tomto okamžiku si také zcela jistě uvědomíte, že nastupujete cestu k nanebevzetí.

 

9.3.2011 Vnitřní revoluce, aneb když se duše bouří – přednášky Alžběty Šorfové

Planeta se nachází mezi 5. a 6. E-inf.vibrací. Naše realita je ve 3D, nalaďujeme se na 4D, na Zemi dosud není ani stát ani společnost, která by byla ve 4D. Vývoj probíhá rychle, očišťujeme se pro 4D, která se má stát základnou života na Zemi. V plné realitě nikdo 4D zde nežije, vloni se na planetě začal posun do 4D. Letos se uskuteční ještě propojení s 4. a 5D.

Na jaře se uskuteční kvantový skok, vše se urychlí, náš potenciál se zvedne, zvednou se nám vibrace. Je to stále na hraně únosnosti toho, co jsme schopni unést. Kdo má vyčištěnou karmu, zvládá vše lépe. Vývoj probíhá nyní na jaře 10x rychleji, v létě 15x rychleji. Zvýšení vibrací znamená otevírání se duchovnu, bude se probouzet náš duchovní svět; znamená to vnitřní přetlak, vnitřní tlaky, budeme se učit pracovat s přetlakem energie. Začneme se propojovat s reálným vnitřním světem, učit se cítit na jiné úrovni. Svět ega nás odděloval, budeme více cítit své touhy, pohnutky, pocity, duše byla dosud schovaná pod egem.

Světlo se začne drát ven, nastane propojování s minulostí, světlo duše se dostává do celé naší aury, vytlačuje bloky, rozpouští je, cítíme se lehčí, propojeni s okolním světem i s naším vědomím. Abychom se dostali do Jednoty, duše se uchopí našeho vědomí, bude řídit, vše se děje na jemnohmotné úrovni. Rozum a plánování se ocitnou na ústupu, svět rozum a svět ega končí. Ve světě ega je vše jinak, začneme žít jiný život.

Libye – Kadáfí představuje ego, podobně se bude dít i v jiných lidech, jsou připraveny programy, duše je starší nežli ego; co se děje venku, děje se i uvnitř na jemnohmotné úrovni. V tomto čase je už možné aktivovat i světelné tělo, ten, kdo má zpracované ego i karmu. Od jara jde proces osvobozování se od našeho ega, na vědomé úrovni se počneme osvobozovat, budeme toužit po svobodě a budeme ji realizovat. Většina duší žila v Atlantidě, tam byla rovnoprávnost pohlaví, tedy i větší spolupráce, každý měl svou roli, naplnění, funkci, poslání. Jednota bude o individualitě, každý v ní má místo. Do roka a do dne bude vše jiné, budou k tomu podmínky, dnes ještě není ani důvěra v sebe, budeme se vracet ke svému zdroji.

Dále prováděna meditace na duši, na Zemi, auru, na Libyi.

 

23. 3. 2011 – Blíží se kvantový skok lidstva.

 

V předchozích dnech, zejména okolo jarní rovnodennosti 21. 3. došlo k zakotvení 5D reality do naší 3D, až do 1D. energie se urychlí a zvýši se naše vibrace, budeme vše lépe snášet. Už za úplňku jsme byli propojeni s 5D; Země je ve vibraci č. 4, to je její vlastnost, 4 symbolizuje jednotu a do té se máme vrátit. Aby se uzdravil život na planetě, abychom se uzdravili, již před lety začala očista jedinců, kolektivů, místa pobytu. Přišly s tím problémy; většina lidí se očišťuje nevědomě, málokdo přebírá svou odpovědnost za svůj očistec, lidé se budou muset očišťovat vědomě. Duše volají po nápravě, ale část člověka nechce změnu, nechce světlo. 99% duchovně vyspělých lidí jde do transformace pasivně! Zpráva o stavu současného lidstva je nepříznivá, bilance špatná.

Loni na podzim se měla spustit masivní očista skrze 3.SV, Armagedon. Avšak většina bytostí jinového principu žádala další šanci, proti byli jangové bytosti, že je třeba vše skončit a začít znovu, že to nemá šanci. Jinová bytost velké světlosti postavila se za lidi, pro zachování života, k ochraně lidí a rodin; Atlanťané byli v zajetí ega, polapeni egem. Jak tedy lidem pomoci; nejlépe spolupracovat s jejich vnitřním světlem, proti silovému aparátu zvaném matrix. Lidem byla dána nová šance a pomoc, ego však nechce spolupracovat.

Prošli jsme velkou změnou, žijeme v kapitalismu, v demokracii, stále ale v duálním systému – pomoc je v tom, že do duality zavedeme jednotný systém, který ve vyšších hladinách již na Zemi zakotvuje. Byly dvě cesty: zánik nebo transformace. Na podzim bylo ve vyšších hierarchiích rozhodnuto díky jinovým, ženským bytostem, o cestě transformace. Je třeba se sjednotit, respektovat se, je s tím však potíž, rozjelo se duchovní ego, jeden jde po druhém. Do programu 5D byla instalována očista ega. Lidstvo však dosud jen fungovalo pod tlakem. Ve 4D je velká podpora a pomoc těm, co jdou ke světlu. Ženský princip není na Zemi respektován, přetrvává zvyk na mužský jangový princip, na tlak, přísnost, tvrdý postoj, ne na lásku a dávání, na cit. Spustil se systém čistých jangových energií, které dokopou lidi…

5D urychlí náš vývoj, propojení s vnitřním světem, pomůže proti panování ega, zvedne vědomí lidstva. Naše ego je velmi vychytralé; 5D nás bude učit odpovědnosti. Elohimové, tvůrci světů a civilizací, jsou jangové bytosti; energie ženského principu šla dosud na podporu mužského principu. Švédsko, Dánsko, část Německa a Anglie mají vyrovnanější E ženské a mužské. Poslání Čechů je zakotveno v Praze, Čechům se otvírá jejich poslání, nad Prahou je viditelné světlo. V roce 1989 jsme to zvládli sametově a bez plného vědomí. Nyní musíme konat s plným vědomím. (Začíná se naplňovat proroctví Libušino..)

Svět zachrání jedině žena-matka, láska, cit, moudrost, hloubka.

13. 4. 2011 – Aktivace světelných těl.

 

V minulých dnech odtajnila Velká Británie zprávy o přistání mimozemských bytostí s UFO, úžasný pokrok. Šambala vyzařuje léčitelské, mistrovské, učitelské vibrace. Mer-Ka-ba dříve jen světelný systém, osnova nějaké formy bytí; základem je 4D a 5D, což je jednota, ne dualita. Až rozpustíme své bloky, dosáhneme 4D.

Poslání Čechů – v české kotlině duše zde inkarnované mají E středu, tj. bez velké emocionality a agresivity; je zde tzv. fraktální pole, to je prostor, kde je možno dosáhnout osvícení, kde je možno tyto energie středu využít; v 1989 jsme je využili nevědomě a z nižších frekvencí. E středu budeme brzy potřebovat, až se starý systém zhroutí, my v česku vedeme vývoj dopředu. Přijde čas k uchopení nové dimenze, systém je připravený, nevíme však, jak na to. Poslání Čechů se otevírá, lidé a i politici pochopí, že prožívají dualitu a že tudy cesta nevede, nastane hledání jednoty, nastane cesta čistého charakteru, bude se to hroutit až na dno. Nastoupí lidé, kteří budou na duševně duchovní úrovni vyzváni, každý ucítí vnitřní tlaky a energie, které dostaneme, posílí naši odvahu udělat velký krok; před 21 roky to šlo zdola, nyní shora, z vyšších frekvencí. Ke zvědomění dojde skrze každého, vše začne fungovat najednou, lidé si to budou hlídat. Čechy mají středovou E nejen pro sebe, ale i pro Evropu i dál. V Tunisu po naší sametové revoluci následovala jejich jasmínová revoluce a tak to půjde dál podobně. Ještě je dualita, očistec, ale vše je připraveno, probíhá zrychlený vývoj s větší intenzitou. Vše se smí spustit, až budeme na to zralí, většina lidí ale pro to nic nedělá; budou stávky, revoluce, už bylo dost starého systému.

V roce 1989 to byl Havel a pár lidí, kteří to táhli, nyní to bude táhnout dál duchovní populace, která uchopí jako první tuto energii - bude to ještě letos?! Nahoře se pospíchá a u nás v Česku je vše zvlášť urychlené, stačí vnímat s nadhledem to, co se děje na politické scéně. Svoboda vůle je nejdůležitější, už se mobilizujeme, spustí se to relativně brzy u nás, aby zde nebylo bezvládí. Český národ je připravován na svoje poslání. Náš osobní život se upozadí, budeme kanálem pro druhé, E budeme dostávat ob týden, pak ob den a pak pořád.

 

Meditace na aktivaci 1. těla, tedy fyzického těla, teď už se smí aktivovat tato E.

Čím dál více žijeme ve 4D, čím vyšší vibrace na planetě, tím lépe v tomto čase pro nás. Nejprve aktivace spodních těl, tam máme nejvíce bloků, potřebujeme vše synchronizovat, spodní těla mají nejpomalejší vibrace, nutno se aktivovat od zdola, jinak deprese, kolaps. Fyzické tělo má několik úrovní, je živeno naší E i E z vesmíru, tedy pránou, která proudí shora celým tělem a dolů do planety, kde je ukotvena. Skrze pránu proudí k nám informace sušumnou, což je základní distribuční kanál, který bývá často zablokován. Meditovat budeme též na pránu, hadí sílu (živí 1. tělo i ostatní těla), lymfatický systém (distribuje E), na meridiány až k E jednotlivých tělesných orgánů. Zde máme největší bloky i zámky, to abychom byli jako ovce; budeme se dostávat zpět ke své původní energii, ke zdroji E. Podobný systém meridiánů a ostatního má i planeta, která místo hadí má dračí sílu, mohutnější. Meditací na hadí sílu posílíme svůj E-informační zdroj, abychom také nebyli nemocní, unavení, bez bolestí, pro svůj další rozvoj, dokonce bychom ani nemuseli spát apod.

Nejdůležitější při meditaci je požádat předem své nejvyšší duchovní Já o pomoc, ochranu a vedení, též požádat o totéž vysoké duchovní hierarchie a také bytosti příslušné, jako duši Země, místa apod. Čeká se na naše vědomí a po té se dějí věci. Esoterika – sešlo se zde mnoho duchovních bytostí, je zde spousta programů, je nutno převzít odpovědnost a plnit své úkoly! Jsme v první fázi budování svého poslání, naše vědomí by mělo spolupracovat, pomáhat tomu přechodu, transformaci, jsme zde v důležité době, aktivně máme plnit své úkoly. Ještě dobíhají leckde staré programy, jako např. reiki a další. Přijde 2. fáze, pak 3. a 4. to spustí. Je třeba šířit kolem sebe osvětu, že jsme v transformaci, odložit masky, žít v jednotě, nehrát staré hry duality. V denním životě žít duchovno, být příkladem, žít příkladem, máme to pak v auře. Dualitu způsobuje rozum, který je proti intuici a inspiraci, proti duchovnímu.

Meditaci na 1. fyzické tělo, na pránu, sušumnu, idu a pingalu, na lymfu a meridiány bychom měli provádět minimálně 1x měsíčně. Příště dokončíme meditaci na fyz. tělo, na E tělesných orgánů.

 

27.4.2011

 

Vývoj graduje, mnoho lidí ztrácí půdu pod nohami. Někdo nemůže spát, proudí do něj energie, jiný zase by spal stále. Paralelně probíhají 3 věci: 1) letos má dojít k odpojování od starého systému až stovek tisíc lidí, kteří mají otevřeno vědomí, jde o změnu pozitivní. Vše se proto začíná spěšně dořešovat na úrovni duše, aby žila ve větší lásce, ve vyšší vibraci, co je v nás to se valí ven, vyrovnává se karma. Většinou to probíhá symbolicky, abychom si to uvědomovali. Jsme v procesu, uvolňují se dávné obsahy podvědomí, odžíváme si psychické prožitky, může být doprovázeno nevolností. Účelem je, abychom byli alespoň napůl svobodní. 2) do roku a půl máme se dostat se svým vědomím k poznání, že vše, co se Zemi stalo, jak žijeme, není správné, že jsme slepí a hluší k pravdě, planetě i k sobě navzájem. Uvědomit si to má každý a změnit celé své myšlení a vztahy mezi sebou. Všichni muži by si měli uvědomit, že vztahy mezi pohlavími zde nejsou rovnoprávné. Začíná se natvrdo očišťovat mužské ego, ono chce vládnout, ať doma nebo ve společnosti; je třeba změnit staré myšlení, očistit se od moci chtivosti, manipulace apod. Nesprávnosti si uvědomí i mocní tohoto světa, nahoře je vše k tomu připraveno.

O Velikonocích 2011 se ve světelných radách rozhodovalo a jednalo, jak přikročit ke všemu intenzivněji, razantněji, ale jen na úrovni vnitřní (deprese, vztek apod.); na úrovni vnější by došlo ke střetům, válkám apod. Rozhodlo se, že se spustí očista mužského ega, tedy návrat k lásce, pokoře, k životu, k sobě, k jiným. Očista energií bude se dít uvnitř; i u patriarchů, kteří brání změně. Na přelomu jara a léta se vše urychlí, více E, vyšší vibrace. 3) lidé revoltují, osvobozují se od starých systémů.

Starý osud Země byl světlými silami vymazán (Armagedon) a byl ponechán jen program transformace. Každý kontinent má svou databázi, stará proroctví byla vymazána. Přesto strana tmy tyto programy má zálohované; projevuje se to v podvědomí, špatné sny, strach a obavy, že budou potopy a hrůzy apod. Běží stále boj Světla a opozice. Jde o sametovou transformaci, boj o ní. Je dobré držet se středu, nevychylovat se do polarit, každé velké vychýlení je zbytečná ztráta energie. Lidem je odstavovaná levá hemisféra, čím méně myslet, více cítit srdcem. Čím méně máme bloků, tím více E máme na tvořivost, na nové bytí, na transformaci sebe a planety. Spoustu stereotypů musíme ukončit, jsou zbytečné. Když E nespotřebujeme na negativní myšlení, city a činy, můžeme ji využít na léčení, na sebe revitalizaci. Po probíhající očistě se nám zaktivuje příjem vyšších energií; dříve jsme žili jen asi z 20% své vyšší E, naše vyšší těla ji negenerovala, bylo to zbytečné, šlo to do stávajícího systému, jako desátky apod. Aktivace je jednoduchá, začneme své zámky otevírat a svou E využívat.

Energie se generuje z naší vnitřní božské podstaty, z božské jiskry, z posvátné energie kundalini. Jsou 2 hadí síly: červená a oranžová, ve fyzickém a v astrálním těle. Fyzické tělo čerpá ze zdroje: prána, Sušumna, pokud je průchod zablokován, tělo se neregeneruje, stárneme. Je dobré pracovat s pranou dle své intuice, ta nás vede, vše je rychlejší, vše se mění, třeba i neplatí, co bylo před měsícem. Každá lidská duše je napojena na svou Prapodstatu. Prána by měla proudit celým tělem, široká jako tělo. Při práci s hadí silou, s kundalini, se už nemusíme bát, není to nebezpečné, jako za starého cyklu. Všichni máme již otevřeno podvědomí a pootevřeno i nadvědomí.

Dechová cvičení provádíme citlivě, vdechujeme do všech buněk, necháme pránu proudit celým tělem, vitalizujeme svá těla dýcháním; dnes je to nutnost, jinak kolize těla, které je pomalé a nestíhá. Před pranickým dýcháním vždy požádáme o pomoc a ochranu své duchovní vedení a svého vnitřního Mistra. Dnes budeme pracovat s lymfatickým systémem (regenerace orgánů, svalstva, lymfa distribuuje E); očistíme ledviny, ty jsou nejvíce zanešené, velmi strádají, je to základní orgán, dobře se regeneruje, má na svědomí vztahy; mozek je spojen se všemi orgány a tedy s celým tělem.

Druhé naše tělo je astrální, vztahové tělo, 2. čakra – zde nás čeká mnoho práce, oranžová E dává vitalitu, je to naše vlastní E, proto mniši na východě mají oranžové oblečení. O co se zde dnes snažíme, to se bude dít později celoplošně. Emoce se budou tišit, nastoupí vnitřní mír a klid, budou se před námi otevírat nové tvůrčí světy. Odtajování probíhá zvolna, bude se nám měnit i strava, něco už nebudeme moci pozřít, u každého jinak. Přijmeme nové rozměry, intuici, i na úrovni pozemské se vše uspořádá. Dnes ještě není dobré aktivovat vyšší těla, nejprve fyzické a astrální cvičit a cvičit, čistit a čistit. Dostáváme se do jiných frekvencí, do jiného času, do svých původních frekvencí, co jsme měli před Pádem, do souladu s tím vším. Doba temna vytvořila z energie hmoty otrocké dílo. Hmota se zase dostane do své původní krásy a inteligence; nastává cesta očisty světa od balastu.

Duše v Česku jsou volány ku pomoci jiným národům. V České kotlině máme specifickou energii středu, energie duše je dost. Všude je třeba té mírové, klidové energie středu. Z lásky k druhým je toho třeba. Zase půjdeme do ulic, čeká nás to. Pracuje se na duchovním transformačním centru, na podzim se bude asi otvírat pro všechny.

 

26. 5. 2011

 

Vývoj se ubírá čím dál lepším směrem, hodně se mění dle světelného scénáře. 21.6. 2011 máme se napojit a zakotvit v 6dimenzi. Můžeme stát ve svých světelných kruzích, vše se urychlí, zlehčí, pozvedne. Otevře se pro nás další dimenze, jakoby bezcelní zóna. Naše myšlenky budou mít větší sílu, rychleji se budou realizovat, pozor na negativní myšlení! Myslet musíme na své zdraví a ne na nemoci, ale na pozitivní, tím si to přitáhneme. Zlepší se komunikace s jinými světy. Je nyní zakázáno propouštět do naší civilizace cizí negativní světy. První svět nad námi jsou Plejády, pomohou nám s volnými zdroji energie, jak nedrancovat planetu; dojde k výměně zkušeností, k novým možnostem.

Okolní světy znají naši formu ega, pomohou nám s tím se vypořádat. Otevře se před námi tvořivý svět. Jsme dosud v systému, do kterého odvádíme vysoké dávky své energie, žije a tyje z nás. Jsme stále v zajetí starého systému, pána hmoty. Máme žádat a žádat o pomoc nahoru, řešit problémy s pomocí shůry, jsou nám nyní nablízku a ku pomoci v čase transformace planety Země z nižších na vyšší vibrace vědomí a bytí. Vše máme přetvářet v pozitivní energii (snít o lepším příští; myšlenky a vize o lepším a spravedlivějším nám toto ukotví v naší realitě, neboť nic se zde neděje, co by napřed neprošlo v myšlence, v naší vizi). Musíme mobilizovat svoji duši a ducha, oni žijí již ve světle. Staré rodové struktury v nás stále rezonují, skrze ně jsme stále ovládáni. Musíme se rozhodnout, že to už tady nechceme, máme nyní rok revoluce. Je třeba se vzbouřit proti systému matrixu (program černých).

Musíme aktivovat svoji duši a ducha. Na příklad ocitla jsem se v dopravní zácpě a potřebovala jsem nutně někde být včas, poprosila jsem génia loci-ducha místa o pomoc a spolupráci, hned byl konec zácpy. Hodně duší žije v paralelních světech, není v těle!. Jenom 10% lidí má zde svoji duši! Přijde čas, ještě letos budou všechny duše sem povolány, do podzimu musí vykonat tuto práci. Z Orionu jsou bytosti modré. Připojením se k 6dimenzi bude tranzit více volný.

V roce 2012 budeme schopni přepínat, ve kterém světě budeme chtít žít: v duálním dosavadním světě dobra a zla, anebo v Jednotě vědomí. Dělí nás od toho jen několik měsíců nebo let. Záleží na nás. Levá hemisféra má viry, dělá proto chyby. Pravá mozková hemisféra je napojená na duši, pracuje světelně. Je třeba odblokovat pravou hemisféru, ta je v synchronizaci, v jednotě. Levá hemisféra je napojená na systém (matrixu) a je nám odpojovaná postupně. Vždy si v každé životní situaci můžeme a máme zavolat na pomoc své vnitřní duchovní vedení a svého vnitřního mistra. Lidstvo má pochopit, že omezení patří do temného světa, kde s námi bylo manipulováno a vnukáno, že nic nejde, že není řešitelné.

Děje se to, co chceš, aby se dělo, nabýváme opět svou svobodnou vůli. Když jsme vstoupili na Zemi do hmotné dimenze, museli jsme podepsat smlouvu s temnými, že svou svobodnou vůli jim odevzdáme, jinak bychom tu nemohli žít v těle. Teď bude muset každý vzít si svoji vůli zpět, bude nám dávána ale jen po dávkách, nejsme na ni zvyklí, budeme se to učit, neumíme s ní správně zacházet. Budeme se učit nalaďovat na Jednotu, jako když si světlo shora stahujeme k sobě, jakoby rozpouštíme tu černou desku, co máme těsně nad hlavou.

Dnes budeme aktivovat své třetí tělo, 3. čakru. Třetí tělo je velmi komplikované, má světlé i temné části, všechny ty matrixy, programy, systémy. Nevědomí, což je energie duše-světlo, je pokryto podvědomím (všechny zážitky a zkušenosti ze všech inkarnací naší duše). Dále naše vnitřní dítě (část světla) je pokryto zvláštní sítí zvanou solar plexus neboli solární pleteň, dává nám životní energii, abychom se zde udrželi při tomto životě. Někteří zabředli v negaci, ve škarohlídství a mají sluneční pleteň poničenou; čím je člověk naivnější (zdravě), tím má čistší vnitřní dítě. Je zde také nadvědomí+podvědomí a kousek vědomí; co udělat s energií podvědomí (temné světy v nás), co tedy aktivovat?

Ideální cesta je regenerovat sluneční pleteň, to optimistické, radostné v nás, ta zlatavá vrstva, znovu propojit roztrhaná vlákna pleteně. Zlatavou vrstvu dostáváme při narození, abychom život zde zvládli, jako dárek, jako pomocnou berličku k udržení vnitřní naděje, pozitivizmu, optimizmu; až do adolescence docela funguje. S přibývajícím věkem je systém nastaven tak, že ho jako dospělí dětem likvidujeme přes rodinné kontrolní struktury: vnucovat zkušenosti, vládnoucí autorita rodiny tak činila, byl tak nastaven i autoritativní sociální systém patriarchátu, abychom nemohli rozvíjet svoje vnitřní dítě, abychom nebyli svobodní, neměli radost a tvůrčí sílu.

V západní technické civilizaci máme nejvíce poškozené vnitřní dítě oproti třeba přírodním národům, které mají vnitřní dítě ještě vcelku zachované, ti lidé jsou pak šťastni sami o sobě, ne skrze věci. V tarotu je první archetyp vnitřní dítě, druhý archetyp je blázen, není na nikom závislý; je třeba obojí pro svět rozumu a jeho produkt svět strojů a robotů. Příští rok půjde o hodně, rozhodne se buď anebo, kdo bude vést tento svět, zda pravda, láska, světlo a svoboda. Nahoře se čeká, zda se o to zasadíme, je to na nás. Pojďme žít pravdu, lásku, svobodu. Po 21. 6. tohoto roku půjde vše rychle, změna za změnou, vibrace na Zemi se zvýší a zrychlí.

 

27.9.2011 – cyklus přednášek : Revoluce v nás a ve světě.

 

Jak uchopit vnitřní a celosvětovou revoluci. Vývoj graduje od 30.6.11, mnoho lidí ztrácí půdu pod nohama. Od začátku jara proudí k nám jiný typ energie. Probíhají paralelně 2 věci: 1)letos má dojít k odpojování až stovek tisíc lidí, kteří mají otevřeno vědomí, budou odpojeni od systému, což je změna v životě pozitivní. Vše se začíná spěšně dořešovat, karma se vyplňuje; na úrovni duše aby žila ve větší lásce, ve vyšší vibraci, co je v nás, to se valí ven. Většinou to probíhá symbolicky, abychom si to uvědomovali. Jsme v procesu transformace, uvolňují se staré obsahy podvědomí, odžíváme psychické prožitky, abychom byli aspoň napůl svobodní. 2)do roku a půl máme se dostat svým vědomím k tomu, že co se vše zde na Zemi stalo, že tak jak žijeme, není správné, jsme slepí a hluší k planetě i k sobě navzájem. Každý si to má uvědomit a změnit své myšlení a vztahy mezi sebou. Muži by si měli uvědomit, že vztahy mezi pohlavími nejsou rovnovážné. Je třeba měnit staré myšlení, uvědomit si nesprávnost, to platí i o mocných tohoto světa; nahoře je již vše připraveno. Začíná se natvrdo očišťovat mužské ego, ono chce vládnout, ať doma či ve společnosti. Je třeba očistit se od moci chtivosti, manipulace apod.

O Velikonocích se ve světelných radách rozhodovalo a jednalo, jak přikročit ke všemu intenzivněji, razantněji, ale jen na úrovni vnitřní, neboť na úrovni vnější by došlo k válkám, střetům, násilí apod. Vnitřní očista sebou může přinést deprese, vztek, apod. Rozhodlo se, že se hlavně spustí očista mužského ega, což bude ve výsledku znamenat návrat k pokoře, ke světu, k životu, k sobě, k druhým, k lásce. Očista energií jang bude se dít uvnitř, a to i u patriarchů, kteří se brání změně. Připomeňme si, že muži jsou zvnějšku jang a uvnitř jin, ženy jsou zvnějšku jin a uvnitř jang, i ženská jangová energie projde vnitřní očistou, transformací; ženy mají zhruba 1/3 jangové energie, muži 2/3. Na přelomu jara a léta došlo ke zvýšení přísunu energie, a zvýšily se její vibrace. Úměrně k tomu lidé reagují revoltami, odbojem proti starým systémům moci a ovládání. Starý osud Země (Armagedon) byl světlými silami vymazán a byl ponechán program transformace. Každý kontinent má svou databázi, stará proroctví byla z programu vymazána.

Tlaky jsou již tak velké, že se lidé začínají ptát, co se to děje a proč se to děje. Jak to bylo dřív, už nikdy tak nebude. Vše jde podle kosmického plánu, podle transformačního konceptu galaktické rady. Revoluce vždy se má dít z našeho vnitřního středu, tam jsme pod ochranou světlých sil, ne z venku, tam vládnou temné síly. Revoluce má velkou prioritu, jde o vystoupení ze starého ovládacího systému. Síly tmy pracují na zastavení vývoje. Dojde zřejmě k velké revoluci. Skutečná obrovská revoluce teprve přijde. V duchovních sférách se usneslo, aby vedení na Zemi převzal ženský princip, ženy. Revoluci musí dělat ženy, musí dokončit i transformaci. Musí přijít velká očista, abychom staré myšlení opustili, abychom udělali cestu těm, co nesou pochodeň všelásky. Ženský prvek se vyjadřuje: ty a mužský prvek: já, oba musí být v rovnováze, zatímco já zde dosud převážilo. Až se dostanou oba principy do rovnováhy, dojde k uzdravení na Zemi!

Energie z vesmíru jde na podporu ženského principu a bude brát sílu egu, mužskému principu. Všude se ta již děje. Vlády současné nemají peníze, to znamená, že nemají energii!! Teď to musí přiznat, jít ven se svou slabostí, se svými nedostatky. Kde je to čisté, správné, tam proudí energie – tato tendence se bude stále prosazovat zřetelněji. Energie ohně, jang, bude slábnout, mužský princip nedostane tolik energie, naopak jinová energie, živel vody, oblast citů a pocitů, nejvyšší cit láska, bude posilovat. Lidstvo bylo zvyklé fungovat na oheň, na podporu ega, ale voda zatím sebrala sílu a postavila se ohni, je stejně silná; kdo to nebude chtít přijmout, bude muset. Dobře je to prezentováno ve filmech Poslední vládce větru, natočil ho vizionář; též Matrix je dokonalý film a též Avatar.

Nelze žít v lásce, když jeden participuje na druhém. Mužský prvek v mužích, i v ženách, bude muset přijmou změny. Vnitřní žena začne revoltovat, je to tichá síla; shora i zespoda dostává ženský princip posilu a podporu, na všech úrovních, tedy i živel vody. Skrze silnou energii jang bychom se zlikvidovali. V transformační radě se ustanovilo, že proces se musí dále urychlit několikanásobně a zefektivnit. Na Zemi se vše stále jen vleče, je to jakoby o ničem, zatímco nahoře (v 5D) je již vše hotovo, zde jsme tak ve čtvrtině procesu. Šambala i podobné úrovně prošly velkou transformací. Ve hmotě to jde pomalu, složitě a náročně. Půjde teď o zvědomění se, o větší spolupráci, o spojenectví duchovních lidí, nejsme zde dosud spojeni a propojeni. Kolem 9. 9. 11 udělají z nás něco jako jednotku rychlého nasazení. Dostane se síly těm, kdo mají revoluci udělat. Jen duchovní lidi vědí, že jde o celkovou transformaci. Dav je ještě na hostině, hoduje a tancuje, zatímco Titanik se potápí, dav je ještě mimo transformační proces. Předvoj není následován lidem, předvoj bude muset běžet nazpět a probudit lidi a zatlačit zezadu, aby se proces pohnul. Musí se přestat hodovat, jestli se něco nestane, potopíme se.

Slabší povahy budou mít problémy psychické. Co nás čeká další měsíce. Čas se zrychlí, co nefunguje, bude se bortit. Vše nečisté vyplave na povrch, nic se neschová, neutají, povede to k pokoře. Politici už nic neudrží, vše se provalí. Pravda bude nahá a to pomůže vydat se na cestu pokory. Ten, kdo žije teď a tady, přizná své plusy a minusy. Nahoře se přitvrdí, abychom se mohli dostat do Jednoty. Potlačujeme stále to zlé, ale i to dobré. Dostaneme se do své přirozenosti. Když se k tomu postavíme jako děti, bez hodnocení, půjde to lépe. Je přirozené, že jsme nedokonalí, dokonalosti se na Zemi učíme, proto zde jsme. Dostaneme se postupně do přirozenosti, do lidství. Proč temňouši tak spolupracují a táhnou za jeden provaz, zatímco my světlouši to nedovedeme? Je to proto, že oni mají velmi silnou hierarchii, jak zapráskají důtky, jsou v pozoru; ovšem bez toho se jim vše zhroutí. Pro nás tudy cesta nevede. Světlé síly musí vše udělat nově, spojit se v lásce. Musíme se to naučit, jakmile se to jednou naučíme, půjde to pak už stále. Je třeba vytvořit formu jednoty spoluprací, láskou.

Čeká nás nádherná etapa – znovuzrození se do Jednoty. Jenom v egu, v rozumu, není jednota a láska, to rozum se oddělil od intuice a citu a vytvořil dualitu. O změnu myšlení se strhne boj. Příkladem půjdeme my, co už jsme v jednotě, tj. opustili jsme své ego. Je třeba vystoupit z chaosu ega a vstoupit do jednoty srdcí. Pro ty, co nemají víru, nastává těžký čas.

 

Příště budeme pokračovat v praxi. Blíží se podzimní rovnodennost, 23.9. Dne 21.9.11 sejdeme se na Okoři v l8 hodin a budeme meditovat, budeme volat a prosit všechny přírodní bytosti na pomoc při prosazení Jednoty na Zemi, ať s námi jdou do poslední revoluce. V Avatarovi je to krásně vidět. V ten moment, jak se s přírodními, či elementárními či živlovými bytostmi propojíme, budeme je vidět i slyšet, ony na nás již čekají, jsou připraveny postoupit ve vývoji vpřed. My lidé opustíme pozici pána tvorstva (=matrix) a staneme se součástí bytostí přírody; pokorně opustíme své ego, to bude probíhat již od 19.9.11. a do 21.9. se to bude upevňovat a 23.9.11 to vyvrcholí. Tím, že se propojíme v lásce, zvládneme to v míru. Je to zfilmované ve Vládci větru. Cesta do světla je nevyhnutelná, Jednota je nevyhnutelná, tak jsme se rozhodli.

 

12. 10. 2011 - Projevy revoluce a revolty v reálném světě.

 

Dnes jsou revolty realitou celosvětovou, pravdou, jsme blízko cíle. Rok 2011 měl být rokem evolucí, rok 2012 bude rokem lásky. Spoustu věcí ještě chceme ve svém životě změnit, malé i velké. Poslední dobou na nás útočí mnoho věcí, tolik moc se toho děje, až vědomí jakoby začalo stávkovat, je toho na něj moc, chce víc času, chce se zklidnit. Rychlost a tlaky jsou velké, čas se stále zrychluje. Máme šanci přestat to po staru řídit, tj. přestat to řídit rozumem. Čas se bude ještě víc zrychlovat, jak bude událostí přibývat a naše vědomí se bude muset přenastavit.

Převažuje v nás vědomí, že je toho na nás moc. Musíme pochopit, že to vše se právě děje kvůli našemu vědomí, že starý svět skončil a nový svět je bez hranic, nemá omezení, jako život ve hmotě. To musíme pochopit. Na úrovni 3D to již nefunguje. A to je právě ta vnitřní revoluce, vybojovat v sobě nový svět bez hranic. To, s čím máme problém, je naše vědomí a fyzické tělo. A při tom stačí jen vypnout tlačítko: nesmím, nemohu, nemám, nemůžu – naopak lze, mohu, mám. Když se chce, pak vše jde. Starý svět = matrix. Nový svět = jednota. Dostáváme se do času, kdy do toho nového máme vstoupit a žít ho. Praxe ve 4D je taková, že sám si rozhodneš, zda když se ráno probudíš, vstoupíš svým vědomím do 3D či do 4D – obojí je již pro nás otevřené, obojí lze již realizovat, obojí svět je nám již k dispozici, výběr je jen na nás, je to již realita!

Každý má nyní odpovědnost za svůj život, za svou volbu. Jednota je světlo a láska – proč to již nežijeme? Musíme učinit rozhodnutí, co žít a jak žít, zda v dosavadním světě vědomí dualit a negací, nebo v novém světě vědomí jednoty, pozitiv a lásky, poznání a možností bez hranic. Stále ale jedeme v negativních myšlenkách. Karma českého národa již neexistuje, byla rozpuštěna (víme to nejen my zde, ale ohlasy o tom jsou i v Americe, v kmenu Čeroki, někteří z Indů to vědí apod.). Dostáváme pomoc ze všech stran, ale neumíme ji dosud využít. Chybí nám sebeláska, musíme umět odpustit i sobě, mít se rádi; jak mohu milovat druhé, když nemiluji ani sám sebe? Je možno žít svým vědomím již ve 4D, ale žijeme stále ještě ve 3D, v dualitě, ta je všude kolem nás, ty strany, ty negace. Ale je to jen na nás. Je třeba postavit se proti starému vnitřně, vybojovat v sobě ten vnitřní boj. Transformované nevědomé já je stále na Zemi. Co se nedalo transformovat, odešlo. Potřebujeme hodně citu k vycítění pravdy od nepravdy, hodně lásky a vnitřního klidu a míru. Rozumem již nic hodnotného nevymyslíme, je třeba jít cestou 4D, cestou citu; rozum jsme dostali jen pro život ve 3D, ve hmotě, ale tomu je již konec, to se transformuje na vyšší stupeň vědomí a bytí.

Příště si povíme o tom, jak se tento vnitřní proces bude projevovat venku, čeká nás významný kosmický okamžik 11. 11. V 11 hodin a 11 minut dopoledne. Čeká nás také 26. 11., kdy se uskuteční kongres na Vyšehradě, v kongresovém paláci, kde dojde k setkání lidí duchovně již probuzených. Tam možná budeme moci naplno spustit transformaci, určitě máme přijít všichni, budou tam i významné duchovní osobnosti – WWW Planeta.cz.

 

 

4. 10. 2011 - Poslání Čechů v roce 2011 a 2012.

Léto 2011 bylo očistné a chaotické, proces transformace stále probíhá, nelze ho zastavit; v říjnu by mělo začít to, na co čekáme již dlouho. Časově jsme ve velkém deficitu, mnoho lidí nechce přijmout změny, je třeba zrychlit čas a vibrace, aby šly věci kupředu, vše má jít bez velkých otřesů, lidé sami by si měli uvědomit důležitost transformace a nové možnosti, pozvednout své vědomí o stupeň výše. Stupeň zatvrzelosti lidí je stále velký, téměř všude ve světě jsou demonstrace, je nutno se vnitřně měnit.

Od září jsme měli svobodnou vůli se rozhodnout, ale nefunguje to, je třeba nám více pomoci, více se musíme očišťovat na úrovni myšlení, vědomí. Bude se muset přitlačit, tlaky budou vnitřní a v rovnováze, hlavou a rozumem již nic nevymyslíme. Je třeba naladit se na duši, na vnitřní klid, otevřít se novému. Od září jakoby se podvědomí lidí vzpírá, přijdou energie silnější a razantnější, bude nutno vypnout rozum, duše má neomezené kapacity. Nestačí se jen očišťovat, musíme se probouzet, probudit dobré v nás. Od října nastává kolektivní probouzení lidských duší, vše staré se bude eliminovat. Zatím to tmavé v nás je silnější, zatím svět stále řídí temnota, matrix. Duchovní dimenze nemohou ale za nás udělat vše. Od října se v nás začne probouzet zvláštní vnitřní síla, touha po světle, po pravdě, začneme se propojovat, vytvoříme světelnou síť, ta musí být silnější než tma; pak může začít plošné odpojování od starého systému matrix a může začít rok 2012, rok lásky.

Všechny bytosti přírody na Zemi jsou připraveny na vývojový postup, čeká se už jen na lidstvo. Proces již se nezastaví, musíme vše nové vnitřně uchopit a přenést do reality. Největší revoluce, ta vnitřní, čeká nás všechny, je třeba se propojit s vnitřním světlem a sjednotit se. Naše podvědomí propojené na matrix nás brzdí. Vnitřní dualita se projevuje. Ta skutečná revoluce musí přijít z nás, zevnitř.

Zde v Česku máme hodně silné energie, zdejší prostor k tomu byl před miliony let připravován. Je zde velmi silná energie středu, tj. energie Jednoty. Provází lid zde usedlí stovky tisíc let, lidé u nás proto nebyli nikdy agresivní a také nás nikdy nikdo nedobil. Energie středu nyní narůstá, Česko je pole mandaly. Energie středu je nejkvalitnější a nejlepší energie. Energie jin a jang se dají použít v extrémních a zvláštních případech. Jsme zde v České kotlině schopni prožít energii duše a ducha, je zde k tomu obrovský potenciál. Čeká nás další kolo, nová vlna, ta se musí probudit v naší duši a duchu, má se probudit nyní v říjnu a listopadu. 26. 11. proběhne na Vyšehradě v kongresovém centru seminář-kongres; sejdeme se na jeden den, bude se hovořit o nových technologiích, o tom, co teď máme dělat, o tom, že se musíme spojit. Jde o snahu o naplnění našeho poslání, probudí se duch a duše národa. Budeme se učit pracovat s novou energií, bude nás připravovat mít a používat sílu vnitřní a vnější. V říjnu se půjde do ulic, vzepřeme se starému systému; od konce tohoto týdne začíná sem proudit nová energie, budeme mít teplé ruce, bude se nalévat srdeční čakra i pocit lehkosti do lidí připravených, do konce zimy by tím měli projít ostatní. Bude zřejmě kolabovat technika, elektrické přístroje, i auta, pračka apod., máme zůstat v klidu, za chvíli to vše opět naskočí, máme si zálohovat data v PC. Budou probíhat nepřiměřeně silné energie, vše bude v rovnováze, jinová energie bude na vzestupu, zejména v období Štíra, 11. 11. 2011. Jinové energie očišťují a pomáhají zacelovat jizvy. Budeme se divit, i nad sebou, určitě se nebudeme nudit.

Energie revoluce – bájní a mystičtí Blaničtí rytíři v Česku jsou připravení vyjet na pomoc českému národu, mnoho lidí je v této době volá ku pomoci. V hoře Blaníku je kumulovaná čistá energie jang a je připravená nám, v této době dávno Čechům prorokované, pomoci. Tato čistá jangová energie, energie meče, vytáhne na velká města, kde se bude revoltovat; půjde o čistou formu češství, pravdy, lásky, lidství. 11. 11. 2011 v 11 hodin 11 minut jangová ostrá energie, energie archanděla Michala bude silně působit, všichni se propojíme, v tuto dobu nejdéle Blaničtí rytíři vyjedou. To nebude jenom o roce 2012, ale i o dalších letech budování nového, kdy staré se bude postupně hroutit.

Zde v Česku je duchovní brána srdce, brána vedoucí dimenzemi ze Tmy do Světla; byla nedávno aktivovaná a otevřená moudrým stařešinou z kmene Hopi, který ji hledal po světě celých 40 let a našel ji zde, v Česku! Právě zde totiž byla také poslední brána do dimenze Světla před pádem Atlantidy. Úkolem doby je vítězství Světla nad Tmou a žití všeho dobrého a láskyplného v nás. Každý zde máme svůj úkol. Staré se bude transformovat v nové. Hodně žen bude povoláno, neboť myslí na ostatní, ne jen na sebe; i muži, kteří v principu Jednoty už žijí, všichni budou spolupracovat jako jedna velká rodina. Ti, co jsou probuzeni v sobě, začnou aktivně chránit planetu, podporovat volné energie, šetrné zdroje tak, abychom zde všichni žili v harmonii, i s přírodou, i s planetou. Vědci vyjdou se svými posud utajovanými vynálezy na volné energie ven, na veřejnost. Ozvěny nové doby se projeví ve školství, kde systém biflování bez ducha a duše, jen omezen na rozum, skončí. Podobná transformace čeká i zdravotnictví, bude se muset propojit s jinými obory, též s oblastí lidské duše a ducha. Protistrana se bude ještě nějakou chvíli bouřit a do poslední chvíle vzpírat, avšak přetahovaná, kdy jednou vítězí světlo a jindy tma, skončí naprostým vítězstvím Světla.

Na 26. 11. 2011 se nyní soustřeďují všechny naše síly, čeká se, až se všichni spojíme ve Světle, aby už nebyla přetahovaná, aby Světlo zvítězilo. Máme se propojovat spolu navzájem i s bytostmi přírody a spolupracovat s nimi na očistě planety. Přicházejí sem nové vyšší technologie k použití volné energie, i mimozemské; např. auta celá nahoře prosklená; sklo je úžasný materiál pro naši budoucnost, obsahuje křemík, neničí přírodu.

Na Zemi se bude žít souběžně ve více dimenzích; hodně lidí bude chtít žít v technické civilizaci propojené s přírodou, technologie budou hlavně ve městech. Někteří lidé budou chtít žít v přírodě, jenom v přírodě; budou i lidé, kteří budou přecházet z jednoho prostředí do druhého, i z jedné dimenze do druhé a do třetí a další. Každý si bude moci vybrat, kde a jak bude chtít žít, to vše se chystá v realitě nové doby. Jsou zde s námi i hodně hutné státy a světy, uvidíme, kam se vyvinou, i z Ameriky, i z Východu, možná budeme překvapeni.

Úkoly Čechů v době transformace planety:

  1. Probudit se, to se má dít z Česka, a probudit i široké okolí.

  2. Jakmile se probudíme, uchopit vše na hmotné i jemnohmotné úrovni a realizovat v praxi; na Islandu to zvládli dobře.

  3. Fyzické tělo je dosud napojeno na starý systém, provést ho branou, tj. změnit vědomí; transformovat pudové já do duchovního, do Jednoty. Půjde to i přes média, to vše postupně bude přicházet.

  4. Aktivovat programy Jednoty, od techniky po oblast duchovní, čili je to o tom, jak žít v Jednotě: vnímat se jako jedna rodina, naše vědomí to ještě nezvládá, ego je opak jednoty, až to ego vzdá, poznáme, že každý máme jeden cíl a jednu cestu. Dosud jsme žili paralelně vedle sebe, nyní budeme vyciťovat potřeby druhých jako svoje vlastní. Jednota je dokonalá, nikdo není upřednostněn, nikdo upozaděn, je to žití v synchronicitě.

  5. My zde jsme předvoj, od nás tyto energie půjdou dál.

  6. Máme pomoci lidem naučit se nebát žít v duchovním srdci, ve všelásce, neúctě, pak budeme duchovně pozvedat Evropu a ostatní kontinenty, jejich čas přijde později. Jakmile bude 60,70% probuzené populace, pak budeme zvedat i ostatní na vyšší úroveň vědomí a učit se udržet se tam. Něco se však transformovat nedá, některé světy jsou netransformovatelné a některé ne, ty se budou muset vrátit, odkud na Zemi přišly. To je to naše nejvyšší poslání. Až dojde k odpojení, nastane situace, jaká tady ještě nebyla, dveře do starého se budou muset zavřít a nevrátit se k tomu. I za socialismu Česko pomáhalo mnoha socialistickým zemím okolo, proto také jsme zde ustáli vše, transformovali jsme ze starého nové, jediní bez velké inflace. Úkolem je přejít do Jednoty bez propadu, jako v době, kdy skončil socialismus, teď to však bude náročnější, dualitu opustíme plně. Hodně duchovně vyspělých jedinců čeká na tento okamžik, pak vyjdou ven.

Při pádu Atlantidy, když se dimenze hroutila, se vše neustálo. Vše staré se zhroutí jakoby do černé díry, jiná možnost není. Jde o to, aby přešli do nové dimenze všichni a nezhroutili se do temnoty a netrpěli tak, jako při pádu Atlantidy. Musíme přejít ze starého světa do nového. U nás v Česku se mnohé děje na poslední chvíli, ale pak zase jsme schopni dát se do toho z gruntu. Švejkovství i Cimrmanovství by nám mělo pomoci nebát se a pustit se do toho. Možná si při tom budeme zpívat hymnu našich předků, Kdož jsou boží bojovníci. Český Lev, symbol státnosti Česka, má dva ocasy, tj. ženský i mužský princip v jednotě, tedy v rovnováze. Bude to velmi náročné, bude to všechno, ale určitě to nebude nuda.

Po meditaci jedna z přítomných, mladá žena, sdělovala, jak teprve nyní při meditaci na poslání Česka v době transformace planety Země plně pochopila Nerudovy verše z Písní kosmických:

Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí,

my bychom rádi k nebesům a jsme zde Zemí spjatí….My bijem o mříž, ducha lvi a my ji rozbijeme!

 

Revoluce Světla na Zemi – Kongresové centrum Vyšehrad – 26. 11. 2011

Na Vyšehradě bylo zakořeněno poslání Čechů, my zde dnes budeme prosit o splnění poslání národa. Budeme pracovat v Jednotě, důležité je to, co nás všechny spojuje. Propojíme se a vytvoříme energetický prstenec, abychom se probudili jako národ do svého poslání, abychom si počínali jako děti hvězd a prožívali se navzájem, i se Zemí. Kněžna Libuše byla vtělením bohyně Isis, jako také Anežka Česká, matka Karla IV., rytíře sv. Grálu.

Nyní jsme právě v bodě zlomu, kdy se děje něco důležitého pro člověka, pro národ, civilizaci; jde o dobu od listopadu 2011 do roku 2012. Má dojít k probouzení lidí, vše je připraveno, je tu však zádrhel, my lidé se bojíme, uzavíráme se, odpojujeme se od toho, co se má dít, máme obavu z velkých změn, zvratů. Když bychom tak pokračovali, nic se nezmění. Prvním krokem je probudit se, povznést se, ale bojíme se vykročit, naše vědomí není schopno posbírat všechny vědomosti, dosud se opírá o rozum, je ale třeba žít v srdci, v lásce, intuitivně. Něco v nás se bojí, to je to, co patří do starých struktur. Nacházíme se na prahu nového, to staré máme transformovat, chováme se dosud bez lásky, bez srdce, je třeba soucítit, milovat, respektovat jinakost. Rozum není schopen posoudit správnost jinakosti, ale srdce to dokáže. Ustáli jsme od jara, kdy jsme začali tento kongres připravovat, nepěkné postoje, bránící nám v této akci. Když jsme roztříštění, jsme oslabení, jediná šance je spojit se, táhnout za jeden provaz. Bylo zapotřebí, aby se nás zde sešlo alespoň 700, to bylo kritické minimum, abychom zde mohli ukotvit to nové, co přichází, Světlo a to se naplnilo, sešlo se nás zde osm set. Místo konání kongresu, Vyšehrad, bylo dáno shůry.

 

Něco nového přichází, cítíme to i v noci. Trápí nás, co se v Česku za poslední roky děje. Je třeba se propojit s většími a širšími souvislostmi. Co nás opravdu spojuje, je mateřský jazyk. Zaslíbení českého národa máme naplnit a chránit. Mnoho našich předků se za nás modlilo. Celá česká země se probouzí vnitřním obsahem. Jak vznikala česká slova, dali tam kompas, je v naší mateřštině. Budoucnost – v budoucnosti budou ctnosti, to je základ; osoba nosící ctnosti, je osobnost spojená s duchem. Český národ byl velmi hluboce věřící. Zaslíbení českého národa – slib, před tím předcházelo omilostnění, světelný proud a ochrana shůry; hvězda nad českým národem stále je. Jan Hus: boží pravda vítězí, vlaje stále nad Prahou.

Na přednáškách s duchovní tématikou je obvykle poměr 40 žen a 2 muži. Ale potřebujeme i muže, kteří to vše vybojují ve hmotě. To, co teď prožíváme, může být jinak, to je život, jako voda v řece. Neupřednostňovat svoji víru, naslouchat, pojmenovat nahlas. Musíme to dostat se shora na zem, to je úkol mužů, ženy vykonávají za muže mnoho věcí. Blaničtí rytíři už vyjeli, říkají mnozí, cit a srdce to cítí. Mojžíš první desky rozbil, nebylo na nich něco jiného, než na druhých?! Byly tam ctnosti, ale když viděl, jak si lidé vedou, přinesl napodruhé 10 Přikázání. Univerzální hodnoty lidí jsou ctnosti – budoucnost – je to kompas daný nám mateřštinou. My jsme to jemné neslyšeli, proto musela přijít přikázání. Český národ do budoucnosti je v hodnotách ctností. Ze ctností žitých se stává ušlechtilost a z té vznešenost. Zaslíbení českého národa je na nás.

 

Další řečník děkuje předkům za zachování dědictví kulturního i duchovního, děkuje duchům přírody, kteří nás učí a otevírají brány do vyšších stavů vědomí, dříve to bylo běžné, nyní to znovu přichází. Česko leží na 12cté rovnoběžce, jsme v ose bytosti zde ležící, jsme na pomezí technického světa západu a přírodního světa Ruska a vnímáme obojí, transformujeme vědomí i tradice. Velká skupina lidí pracuje na tom, propojit nás s celým světem. Měli jsme zde velkou spirituální tradici, jen málo se uchovalo.

 

V českém národě žije mnoho světlých lidí. Praha je místo setkání bohů, střed světového duchovního dění a vývoje. Jde v první řadě o transformaci vědomí. Vědomí je rozloženo v duchovním jsoucnu a překračuje hranice lidského těla. Stav osvícení je stav kvantového skoku vědomí do čtvrté i páté dimenze. 4D je několikanásobně větší, nežli 3D, přeneseme tam vědomí pohledem na růži, procítěním lásky, ale i nenávisti; 4D je dimenze silného ega, též úroveň mágů, slepá ulička vývoje. Až v 5D cítí člověk svět míru, harmonie, řádu, vnitřní štěstí. Dnes se rodí děti z 5D. duchovní působení je skryté, ale velmi mocné.

 

Další řečník z Velké Britanie, alchymie ho přivedla do Prahy, má zde mnohou karmu, Praha v 16. stol byla střediskem alchymie, hermetiky, vzpomíná dobu Rudolfa II., neobvyklou kariéru Kellyho, který pracoval pro J. Dee, spolupracovali s anděly v krystalech. Rok 1588 byl podobný roku 2012, též očekávali konec světa, duchovní revoluce se nepovedla, končilo vše 30letou válkou. Šest tisíc let nazpět existovalo zde mnoho kultur, putovaly pře území Čech, zůstaly na magických místech lokalit, zbytek Evropy nevěděl, že Česko má tolik megalitických míst. Slované přišli kolem roku 500 a tvořili energetickou základnu. Neobvyklá hora Říp se stala centrem naší kultury, Praha se stala důležitým centrem. V Čechách mnoho katastrof, 30letá válka, 1. SV i 2.SV, máme možnost nové revoluce, můžeme se stát Růží Evropy, duch přichází nyní do prostoru české země.

 

Energie jin a jang není ještě v rovnováze, ve vizi viděla žena jasnovidná od dětství, mnoho unavených žen, co s tím, chce předat vzkaz. Na Zemi to začalo Adamem a Evou, vyvážené energie mají velkou sílu, je třeba předat přání a víru, přimluvit se za muže, aby se probudili. Praha je bránou hvězd. Toto setkání je úspěch, domů se vrátíme posilněni duchovní energií, vše probíhá velmi dobře, rozpouštíme vizi, která je zde od Atlantidy. Předává poselství od delfínů a velrybZpráva pro lidstvo: Obraťte se na nás, můžeme vám pomoci objasnit mnohé. Planeta prochází vibračními změnami, jaké dosud nebyly. Jsme zde, abychom pomohly, vyrovnáváme energie, které na Zemi přicházejí. Chceme připomenout, kým jste, kdo jste. Komunikujte s námi všemi možnými způsoby. Kontaktujte se s námi, probudí se ve vás vzpomínky na to, kdo jste. Jsme zde, abychom vás ochraňovaly. Používejte k léčbě naše vibrace, požádejte o ně.

 

Luisa Muratori ze Španělska: energie, která dnes mezi nás měla vstoupit a rozpustit uzel, vstoupila a rozpustila. Vltava způsobila velké vize, vzpomínky na dávné časy. Dávná společenství, bratrství, která se rozhodla vstoupit na Zemi, je ta nejlepší parta, kterou znám. Temná část sehrála důležitou roli pro to, proč jsme zde na planetě Zemi. Kdo neznají lásku, nevědí, o co přicházejí. Předchozí meditace nebyla obyčejná, bylo to přijímání energie, otevřelo se nad námi mnoho bran, otevřelo se něco velkého. To je to, co budeme moci vnímat každý stále silněji, dost válek, posuzování a odsuzování. Budeme pracovat na úrovni vzájemné spolupráce a porozumění, s láskou.

Před 500 000 lety jsme se rozhodli vstoupit na planetu Zemi, tato volba nás stála mnoho, opustili jsme příjemnou rovinu bytí, oddělili jsme se od ostatních členů rodiny. Za prvního úsvitu jsme přišli na planetu Zemi, přivítala nás se stejnou vibrací, jako nyní při meditaci, hned první den jsme byli do planety zamilováni, je nádherná, jedna z nejhezčích ve vesmíru. Musíme ji milovat, ona nás podporovala až dosud a tím, čím jsme si museli na Zemi projít, ona to utrpení prožívala s námi. Dnes večer bude uzel dávného konfliktu rozpuštěn. Území Česka bylo za dávných časů bránou Radegasta, představuje spínač, který spojuje tělo planety Země s mozkem planety Země. Po roce 2012 už i za přítomnosti přátel galaktické rodiny budou otevřeny pravé školy vědění. Potřebujeme se přiblížit dávné rovině vědění, otevřít naši paměť. Po několika tisíci letech, kdy došlo k odpojení dávné paměti, je třeba propojit fyzické tělo.

21. září jsme nad softwerem planety Země na ostrově Ibiza nastartovali hodiny a tím se začínáme vracet do galaktického společenství, na planetární úrovni lidstvo vstupuje zpět do naší galaxie. Aktivací eonského času došlo k odpojení lineárního času. Postupem času se tyto eonské hodiny začínají aktivovat v každém z nás a tím se začínáme vracet domů. Tento rok se vyplavily mnohé dávné spory mezi bratrstvy, tím je dána možnost uvést je na pravou míru. Je čas přestat soudit, posuzovat, není moudré náš čas takto utrácet. Dnešek je ve znamení rozpuštění dávného sporu v rámci bratrství, velké rodiny. Jsou tu s námi i vesmírní inspektoři; je dobré vsadit na sebe, i když nemáme nejlepší karty, máme vsadit na to, že jsme krásní, o když nejsme, tak potom začneme i ostatní vnímat jako tu lepší část. Jsme božští, v každém z nás je Bůh, jsme nositelé božské lásky, jsme světlo zářící a vždy v nás byla jiskra a nyní na vědomé úrovni se stáváme dětmi galaxie – jde o všechny lidské bytosti na Zemi.

Je důležité vyrovnat se s minulostí, ne všechny inkarnace jsme prožili v lásce. Negativními inkarnacemi jsme nemohli projít jinde než zde, nejsme obětí pádu; abychom poznali hmotu, museli jsme vstoupit na hmotnou úroveň. Díky všem zkušenostem všech, jsme nyní na cestě návratu. Praha je brána k okolnímu vesmíru, je to hvězdná brána. Na jaře se opět sejdeme a tak bude příležitost se setkat a vysvětlit, co je to hvězdná brána. Dnes je velký den, takto silné dny často rozptylují silné turbulence. Alžběta co starý bojovník rozpoutala silnou bouřku. Vnímejte skutečné, nahlížejte s nadhledem, reakce s druhými je naším zrcadlem. Dívat se do očí, nastavit všechny svoje antény, vypnout mozek, napojit se na své kvantové tělo a na kvantové tělo druhého; věřte sami sobě, neplýtvat zbytečně energií na podřadné, soustředit se jen na to, co chceme konat. Věřit sobě i v chybách, které děláme, jde o zkušenost v rámci vývoje na naší experimentální planetě. Budeme zase průkopníci nového, odpovědnost je velká, zvolili jsme si tuto cestu sami, přinášíme nové myšlenky, i strachy nás něco učily. Z hloubky srdce poděkujeme všem bytostem, které činily překážky, strach nyní ustupuje a možná ustoupí v celém vesmíru; byl hnacím motorem a počínaje touto planetou, postupně vymizí z celého vesmíru. Zamávejme strachu na rozloučenou, jednoho dne i bytosti tmy se rozpomenou a přijmeme je mezi sebou jako součásti dávné rodiny. Příští rok již první představitelé galaktické federace zde budou s námi fyzicky, naši dávní přátelé; uzavíráme dávné války bratrství, vracíme se zpět do příbytku Stvořitele s čistými botami.

 

Bio architektura utváří a rozvíjí život. Velká odpovědnost, aby v prostorách došlo ke zvýšení vědomí. Vzorce vztahů se nyní mění, doba je pro tvoření a ne pro reagování, raději tvořme, místo abychom čelili reakcím. Sebeláska nemusí být sobectvím, ale naopak, jakmile milujeme sebe, milujeme i druhé, usmívejme se, nejméně jsme fyzické tělo.

11. 11. 2011 jsme vstoupili do nové etapy bytí. Budeme se spolu shromažďovat, náš potenciál se bude spojovat. V H. jsme založili společenství spirituálních lidí. Temná stránka všeho vyvstává na povrch, po konfrontaci s touto silou je nutné její přijetí, abychom ji mohli transformovat. Hustá energie je temnota, stále jsme to my, vše vzniklo ze základní esence boha. Země je nejlepší škola, na Zemi jsme na špici vývoje lidstva. Dnes je nejúžasnější a nejbizardnější doba, kdy ztrácíme i půdu pod nohama, ale cesta srdce spojuje bílé i černé. Rok 2012 posune Zemi do vysokých vibrací, otevírající se dimenze jsou připravené pro každého, ve 4D již zřejmě jsme, jde o to, aby nás na vlně probuzení bylo co nejvíce. Nemusíme vejít do toho chaosu, co přijde, ale dostat se nad to, vejít do svého srdce a pak jednat. Budoucnost vytváříme sami, je to služba lidem, z oddělenosti jdeme do jednoty. V roce 2012 nastane totální invaze, kde nebude láska, to se začne rozpadat, budou se potkávat páry, co patří k sobě a nebude síla je rozpojit.

Tyto páry budou přeměňovat svět, budou mít děti a budou měnit svět. Když se dva potkají, bude tázáno srdce, ne rozum, je to cesta do celistvosti, do pravé lásky. Láska rozloží všechny struktury, které nejsou založeny na lásce. Budeme svědky nové formy rodin, spolupráce, života. Úroveň Země je úroveň lásky, když přijmeme temnotu do sebe, přestaneme se bát, spolu tvoří jednotu, uzavřou v srdci dohodu o míru. V roce 2012 budeme tvořit nové dohody se Stvořitelem. Meditujme, dělejme rituály na Zemi, spojí nás se Zemí.

Poznámky z několika vystoupení: Spojme se všichni v oné bájné Bohémii. Ráno máme obejmout sebe s láskou, přicházet s láskou, duchovní cesta je hlavně o lidství. Když nemáme v nitru uklizeno, nemůžeme být sebekritičtí. Provádějme léčivé meditace, pracujme s bohyní i s anděly. Tato setkání jsou důležitá, abychom se vzájemně sdíleli, toto je doba odvahy, kdy je čas překonat překážky, které máme každý v sobě, osobní odvaha je nutná. Už není čas guruů, mistrů, nyní každý objevujeme mistra v sobě. Forma lidské bytosti je jedinečná v tom, že máme možnost procházet světem hmoty i světem ducha. Henry Monford už 9 let nejí a nepije a není sám, jemu podobných už je 40 tisíc!

 

Volné energie. Na každý m2 dopadá 300W energie z vesmíru. Celá volná energie stojí na našem duchovnu, my sami jsme zařízením, které dostává energii z vesmíru. Je třeba začít u sebe a pak se využití volné energie otevře pro nás, že je možné i mimo nás. Letos proběhly v novinách dvě zprávy: že je něco rychlejšího než světlo a že před 100 lety vědec Miller dal tyto věci patentovat, avšak vojensko-průmyslový komplex chce je využívat jen pro sebe, proto byl Miller vymazán a nic se o něm neví. Lze si jenom přát, abychom za rok jezdili bez naftového motoru a svítili zadarmo.

Proč ještě nevyužíváme volné energie a jak na to. Volná energie má více názvů, též energie nultého bodu, reiki, zdroj – lze ji čerpat jako elektřinu, světlo, tvořivou energii a cokoli, co si budeme přát. Můžeme napsat na papír Zdroj a stoupnout si na to, to je zdroj, energie je živá, všudypřítomná, neomezená, je to Bůh. Jak tuto živou energii používat v praxi, jak otevřít brány vesmírné energii – dle zákona rezonance, jsou to vlny, vlna je odrazem něčeho. Dvojitá šroubovice je základem DNA, pohyb ve spirále, je to základ veškerého vlnění. Světlo obsahuje jak elektřinu, tedy pohyb dopředu, tak magnetizmus, pohyb rezonance. Rezonance je soulad, být ve shodné frekvenci; vše ve vesmíru vibruje na své vlastní frekvenci. Z každého stroje můžeme dostat boží energii, energii nultého bodu, univerzální. V technice se vyhýbáme rezonanci, při špatném souladu je to ničivá síla; když nerezonujeme správně, tak to brzdíme. Nikola Tesla používal principu rezonance, v rezonanci se pohybuje víc energie, než ji dodáme; musí se dosáhnout aspoň frekvence 100 herců. Když bude člověk kráčet svou vlastní cestou, jeho energie se otevřou.

Tvořivý princip je základem vesmíru, vír, princip rotace, polarity ve dvou směrech + a – náboj. Univerzum má rádo rovnováhu, když tvoříme vír doprava, tak se vytvoří i vír doleva; čím rychleji se vír točí, tím má tendenci získávat víc energie a když se spojí + a -, dojde k výronu božské energie, jde o princip troj jedinosti. V tvoření jde o vytvoření něčeho hmotného z nehmotné podstaty. Jak se napojit na energii Zdroje, týká se principu rovnováhy. Když ustavíme v nějakém poli nerovnováhu, vesmír se bude snažit to vyrovnat. Když jsme neměli tuto energii otevřenou v nás, nemůže být ani kolem nás. Stroje jsou spojeny s vlastníkem, tvůrcem, když se bude tomu věřit a mít v sobě čistotu, poběží to. Svět není statický, vše se utváří, v každém okamžiku stále znovu. Vše od hmoty je svaté.

 

Mayský kalendář skončil 28. 10. 2011 – došlo k tomu, že jsme vyšli ze tmy do světla. Utrpení lidstva za posledních 5 tisíc let skončilo, vláda mužů se zdiskreditovala. Renesance je znovuzrození, buďte s těmi, kteří vás mají rádi. Narodili jsme se do země s dlouholetou duchovní tradicí. Poselství svatého Grálu přinesl na Zemi naposledy Karel IV. V roce 1618 jsme zde všichni byli. Dle mayského kalendáře je rok 2012 cyklem cyklů: 104 tisíc let (4x26000), 26 tisíc let (5x5200 let), 5200 let (13x400), 400 let (20x20 let). 28. 10. 2011 je významný mezník ve vývoji celé lidské populace. Dle Mayské tradice Češi pražskou defenestrací otevřeli dobu 400 let, kdy Bůh usnul, aby neviděl, co se v tu dobu děje. J.A.Komenský: Nebojujte s temnotou, tam, kde je světlo, tma sama zmizí bez boje.

 

30. 11. 2011 přednáška Alžběty Šorfové – Úplné probuzení srdce

 

Ještě několik slov ke kongresu, který bude mít velký vliv do budoucna, nyní má vliv spíše očistný. Díky tomu, že se nás tolik sešlo, mohli jsme vyprosit velkou pomoc shůry. Bez této pomoci by nebyla šance dosáhnout relativně rychle, transformačně a sametově všeho, co je potřeba. To, co se dělo, bylo neuvěřitelné, světlo nás prostupovalo a šířilo se od nás dál. Začala nová éra probuzení. Světlo, jak se dere ven z nás, prochází nánosy, které jsme si vytvořili, budeme procházet očistou, očistcem. Teprve teď se to v nás začne hýbat. Druhý den bylo neuvěřitelně krásně, další den se to začalo uvolňovat. Budeme muset prosit stále o milost.

Lidi, hlavně v Evropě, se nyní učí ovládat ducha, bloky se uvolňují. Pravá revoluce je postavit se svému egu, tj. stínu, své matrixové časti, čili naprogramované časti – postavit se natvrdo svému stínu, ten stín bude pokornou, nevědomou částí nás, skrze kterou se učíme. Dnešní problém je, že ten stín je silnější než my sami, v tom je ten problém. V meditaci jsme prosili o probuzení té síly osvobozující, abychom ovládli své ego, aby v nás nebylo silnější. Cesta lásky nás osvobodí, jde o vnitřní odhodlání, o rozhodnutí, o vnitřní sílu. Osvícení je osvobození se z pout. Cesta vnitřního světla nás dovede k vítězství. Poslední vládce větrů je film vizionářský. Kongres byl zázrak, vše šlo mimo tento systém, mimo jeho pravidla, že se to uskutečnilo a že se to spustilo, vyprosili jsme si velkou pomoc. Zatím nejsme vědomě zralí na velké pokroky.

Alžbětě se v noci po kongresu otevřelo 3. oko a sdělovala, jak to prožívala. Viděla, jak se jí procházejí různí duchové po obýváku, dokonce ze tří paralelních světů, slyšela radiové stanice a pískání, slyšela, co si lidé kolem v doslechu povídají a snažila se zase 3. oko i sluch zavřít. Vnímat světelné bytosti je příjemné, vnímat zakarmované duchy není příjemné. Naše vědomí musí dozrát, musí ustát vše negativní, co zde na Zemi je. Musíme být odolní, silnější, nežli je temnota zde, znovu a znovu se napojovat na lásku a pravdu. Až se to všichni naučíme, budeme žít ve světle. Jde o probouzení se krok za krokem. Být tak odolní, že nás už nebude nikdy ovládat žádné sobectví, chtíč, strachy, stíny. Jsme stále na úrovni jedné dimenze, zatímco kolem nás je skutečnost více dimenzionální a paralelní.

Do roku 2012 toto vše máme zvládnout, být odpojení od systému a zvládnout více dimenzí. Kolegyni se také otevřelo po kongresu třetí oko, zapletla se do paralelních světů i fyzicky, až se zhroutila, žádala o pomoc Alžbětu, vracely to nazpátek, zpět do této skutečnosti, do tohoto času. Až budou lidé ve svém duchovním středu, budou odpojeni. Čeká nás velmi zajímavý proces, jde o transformační proces, musíme k realitě více dimenzí uzrát. Česká media nám toho moc zamlčují, sotva o 20-30% dění ve světě i doma nás informují, slovenská média informují o něco více. Transformace probíhá celosvětově, je to na hraně tak, abychom se ještě při tom všem stačili učit. Pomoc shůry nám pomůže to vše zvládat. Rok 2012 je o lásce, budeme po ni toužit, naběhnou nám nová témata. Proto teď byla prosba o probuzení lidí s otevřeným srdcem. Probuzení budou lásku realizovat, neprobuzení budou po lásce toužit a uvědomovat si krutost ega bez lásky. Čeká nás ta nejkrásnější fáze a také ta nejtěžší na všech stupních. Revoluce světla začne vše vyhrocovat, že se dosavadním způsobem nedá žít. Jsme zde na Zemi proto, abychom ten stín ovládli.

Jdeme do středu, do srdce. Tam, kde je hodně vychýlení, mužské ego, oheň, bude ještě větší očistec. Kdo je v ženské inkarnaci teď narozený – ženy mají více odpovědností a povinností oproti tomu muži mají více práv – tak teď dojde k rovnovážnému zatížení, takže ženám se ubere a mužům se přidá. Vznikl při tom velmi zajímavý jev, že ženy se bojí odevzdat své povinnosti a muži se bojí odevzdat sví práva, kdo by to zde vedl, když ženy mají své povinnosti a vládnout neumí, je to velmi silný mechanizmus. Jaké je řešení? Severské země na tom pracují roky, jsou velmi vepředu, ale zbytek světa je na tom jinak, při čemž Evropa je na tom ještě dobře, ale arabské země a jim podobné, jsou na tom špatně, po staletí zde muži měli jen práva a ženy jen povinnosti. Náš duch spolupracuje s vyšším duchovním světem, bude nám to vypnuto pozvolna, transformačně. Ženám budou ubírány povinnosti a přidávána práva a mužům naopak. Ženské inkarnace to budou mít lehčí, zatímco mužové a zejména na jihu, to budou mít těžké dát do rovnováhy svá práva a povinnosti.

Sebeláska je o vnitřní síle, čím více se máme rádi, tím více je to z nás cítit. Následuje meditace na srdce.

 

14. 12. 2011 - přednáška: Úplné probuzení vědomí

 

Vzpomínáme, že před dvěma lety tu byl stařešina kmene Hopi, co vše se za tu dobu událo. Mám pro vás velkou zprávu. Před týdnem se zvedl vítr, foukalo a oteplilo se, nebe bylo otevřené, špatně se mi spalo stejně jako jiným. Nahoře nejvyšší transformační představitelé rozhodli natvrdo propojit dva systémy: duální a Jednotu! Při čemž strana druhá je nesmírně agresivní, za každou cenu nás chce udržet ve starých blocích. Trochu nám tímto pomohou dostat se dál, toto bylo schváleno od samé Prapodstaty, prolínání se duality s Jednotou; nebe je otevřené, agresivita druhé strany se zvětšuje, pro ni je to totiž definitivní konec.

21. 12. 2011 nás čeká významný slunovrat, v tuto dobu se to má zde ukotvit. Sejdeme se při té příležitosti v novém centru, které je nově kolaudované a budeme se propojovat. Totální probuzení vědomí, svět Jednoty – bude to probíhat pod Božím vedením, budeme spolupracovat, vážit si jinakosti; je to náročná situace, povede ji nejčistší úroveň, úroveň Boha, což se děje ve vesmíru zcela výjimečně. Žádali jsme o výjimku, Země je jedinečná, je zde obrovská různorodost, na Marsu jsou třeba ohniví lidé; planeta Země byla pro výjimku, měli jsme čekat až do roku 2012, takhle to bude už 21. 12. 2011. Ataky na nás jsou neuvěřitelné, jsme již velmi unaveni, ego je velmi agresivní. Je to událost zcela nestandardní, nadstandardní, ve 21 hod dojde k zacvaknutí. Pak to docvakne a zde jsou některá sdělení ze záznamů z budoucnosti: nastala evakuace temných bytostí netransformovatelných, jsou zplození někde jinde, jsou projekty, kam je evakuovat, odchod do předem určených míst; transformovatelní se budou měnit, vládu na Zemi začnou přebírat světlé bytosti, projeví se to ve všech oblastech života. Pozitivní pokroky udělají i ti váhající, dojde k rychlejšímu posunu lidí. Galaktická rada je dnes obrovský kolos, oproti před dvěma lety. Co se teď děje v Rusku, bylo před nedávnem nemyslitelné…všechny stíny budou vylézat na povrch. Budeme silně konfrontováni i se svou pravdou a lží. Čas se ještě víc urychlí, nebude čas něco ututlat! Pravda a svoboda zvítězí, záleží na nás, jak se budeme rychle učit, projdeme očistou od ega, od zvířecích pudů apod.

Otevírání vědomí bude postupné. Mnohým léčitelům s otevřeným 3. okem ego velmi narostlo. V podvědomí nastanou změny. Vše půjde pozvolna, ale jistě, dozráváme a zbavujeme se všech závislostí, poznáváme i sami sebe. Když pracovali ve 4D, tělo se jakoby vlnilo, na co pomysleli, to se dělo. 4D dorazila na úroveň 4. a 5. čakry. Od roku 2009 má vedení, je ráda, že vše ustála, někdy se diví, co říká. Má přísné vedení a je za to vděčná. Chválí Pražáky, Brňáky, Plzeňáky i Ostraváky, v Liberci na přednáškách jich ¾ odpadlo, jen ¼ zůstala, také v Děčíně dosud spí.

Doma v 9 hod večer 21. 12. 2011 je dobré napojit se na nejvyšší Zdroj; je nyní jediný spolehlivý zdroj: Prozřetelnost, Bůh, Světlo i na planetu Zemi, ostatní se mele, jsou velké ataky apod. Kdo jsme připraveni, nebude to tak těžké, pro ostatní to bude těžký prožitek, když se dostanou před soud světla. Nic si nenalhávat, je to bouřlivé po celém světě, budeme to hodně cítit. 11. 11. se otevřela poslední brána a na naší práci je to znát.

Abychom dokončili proces, musíme projít ze světla do tmy (viz rok 2012 - návrat Velké Matky), někteří se zde zasekli, máme tu tmu přijmout, abychom mohli zase vystoupit od hmoty k duchu, přijmout svůj vlastní stín, přijmout svou matrixovou část, podvědomí, nehezké věci v sobě, stín je v nás, nejenom v druhých, přijmout a jít dál; až když stíny přijmeme, odejdou. Ve vizi roku 2012 ještě viděla, než došlo k evakuaci netransformovatelných, vše vyplavalo napovrch a lidi se měli rozhodnout, zda chtějí přijmout své stíny (viz duchovní výklad pohádky o Popelce v kapitole Pohádky), to bylo to nejtěžší období, každý byl se svým nejtěžším stínem konfrontován, vznikl mega chaos, bylo to krátké časové období, informace šla: přijmi svůj stín.

My na egu pracujeme roky, mnozí na to nejsou zvyklí, mají pokřivený charakter. Když budou naše stíny zvědoměny, ego padne, nastane pád ega; ti, co to zatvrzele potlačovali, budou muset přijmout ve Světle, bude se to dít miliónům lidí, nebude se jim to líbit, zažijí pád vlastního ega, mohou nastat velmi dramatické reakce, až agrese, proto vše bude pod nejvyšším vedením. Transformace se dokončí právě tím přijmutím stínů – po té na Zemi zůstalo jen to, co se chtělo transformovat. V Jednotě je jiná forma nevědomí, nebude nás ohrožovat, bude součástí podřízenou, nebude mít navrch, jako dosud, kdy Tma převážila Světlo. Nebojme se žít věci v pravdě. I archandělé se dovedou rozhněvat, ale svůj hněv ovládají. Čeká nás konfrontace se stínem a jeho ovládnutí.

Strážci Jednoty jsou naše nejvyšší aspekty. Máme být tiší pozorovatelé, strážci, musíme přijmout i své okolí, chaos, který jsme vytvořily skrze naše fyzická těla. Příští rok je 600let od boje Johanky z Arku. Probuzení není boj, je to mírumilovná cesta.

Jak jsme 21. 6. probouzeli českého lva, totemové zvíře českého národa je lev, tak lev půl hodiny řval, aby silou probudil český národ. Ženy mají silnější duši nežli ego, muži mají silnější ego nežli duši, ženy musí dokončit transformaci. Očekávaná Jednota je už v přírodě a brzy dorazí k lidem. Mužský princip se na chvíli stáhne, aby se ženský princip ty mohl projevit. Jak půjdeme do Jednoty, bude to o ty a my. Žena-matka zachrání svět – dávat, obětovat se, to je cesta do Jednoty.

 

29.2.2012 – Láska a dobro nás přichází učit, naslouchejme jim I.

Nejhlubší smrt ega nastala od listopadu do 29. 2. 2012, nejhlouběji se projevila okolo Vánoc 2011, kdy bylo nejlepší zalézt a meditovat doma. Smrt ega končí dnešním dnem, od března přichází ve vlnách velká intenzita světla, naše aktivita se zvýší, už nebudeme dostávat ťafky na každém kroku.

Probuzení už je všude vidět. Systém manipulace končí, každý budeme dělat, co chceme, rozvíjet se. Na ČT „24“ hovořil Václavek, je to na stránkách A. Šorfové. Mluvil velmi otevřeně, že je rok 2012 a že on vystupuje z matrix. Velká část iluzí odešla a probouzíme se do reality, začínáme si uvědomovat, jak se chováme k sobě i k přírodě, nikdo probuzení neujde.

Ještě není jasno, co máme dělat dál. Konceptů je hodně. Víme, že jdeme do Jednoty, že se máme chovat dobře. To ale nestačí. Nemáme jasné vedení, ani ti hodně duchovní nemají jasnou představu. Málokdo má takové duchovní napojení, aby přijímal čisté informace, žijeme stále ve smogu a rušičky proti nám pracují. A také doba musí uzrát. Ještě jsme nesložili z informací tu potřebnou mozaiku, musíme splňovat podmínky k čistému napojení, nemáme dokonalý příjem, je ta otázka času tohoto roku. Vesmír s námi může komunikovat jen přes naše srdce; mysl zvířat má vyšší frekvenci, nenachází se zde ve 3D. Do konce února se bude čistit naše 1., 2. a 6. čakra. Kolem 27. 3. se začne čistit srdeční čakra, abychom mohli přijímat na vyšší úrovni vědomí. Letos se má pročistit srdeční čakra a lidské vědomí, je rok lásky a pravdy. Každý máme své průvodce, jsou tlumočníky, máme přijímat na úrovni srdce, lásky, nesmí být zapnutý rozum a levá hemisféra. Máme-li vyčištěnou pravou hemisféru, budeme slyšet hlas zevnitř i zvenku.

Jakmile si člověk to vše uvědomí, může odejít z tohoto systému a nemusí žít zmatky, které přicházejí a ještě přijdou. Jednota již zde je, záleží jen na nás, zda budeme chtít stále setrvávat v tomto očistném kotli. Za chvíli nám odlehne, začneme nabírat energii, poslouchat vnitřní hlas, jinak ztratíme čas a natlučeme si. Všude kolem nás jsou nástrahy velkoměsta. Budou se čistit závislosti lidí. Svobodu jsme jakž takž zvládli. Teď přichází na řadu Pravda, idylka systému je iluzí, též domácí idylka je iluzí, lidé jsou na systému stále závislí. Na příklad nemám-li potřebu, nemusím ani jíst, mohu jíst kdy chci a co chci, na co mám chuť a ne že je poledne a proto se musím najíst. Máme dělat, jak jsme právě naladěni, ve vyšších úrovních není žádný řád, žije se přítomností, spím či nespím atp. Nejtěžší bude odstranit závislosti ve vztazích, podřizování se, přizpůsobování se. Jsme na sebe naladěni ve strukturální formě, ne v čisté formě a je na proměnu krátký čas.

Nejsme zvyklí ustát samotu, žijeme extrovertně, nejsme zvyklí spoléhat jen na sebe, nikdo není povinný starat se jen o nás, pečovat, zajišťovat. Musíme se naučit být plně samostatní. Neumíme si také dát lásku sami, milovat sebe, odpoutat se od druhých, pochválit se. Naučit se být sami v sobě samostatní, nebýt připoutáni k nikomu a k ničemu. Ať jsme kdekoliv, máme sebe chránit, hájit, vyvíjet se jako bytost, která je zde sama za sebe, sama sem přišla a sama odejde, má svůj úkol, osud, cestu. Tolik lidí je zvyklých žít z energie těch druhých. Osamostatnit a odpojit se bude těžké, ale je nutné být sám sebou. Často se držíme i špatné jistoty. Světlo nás povede cestou pravdy a svobody, jdeme do lepšího. Čeká nás ztráta všech závislostí, iluzí, tmy. Vše se počne maximálně přeposkládat, mít svobodné vztahy, láskyplné, hluboké. Dříve byly vztahy hlavně směrem ven, nyní dovnitř. Jsme poutníci časem, nesmíme se připoutávat, každý máme svůj cíl a cestu. Když to vše najdeme uvnitř, nebudeme to hledat venku, nebude to už odzrcadlení zvenku; vše máme uvnitř sebe, pravdu, lásku, svobodu. Až to najdeme uvnitř sebe, tak to znásobíme a potvrdíme venku.

Tento rok nastane hluboké sebe léčení každého z nás, bude silnější, když se propojíme s planetou Zemí, která čeká na to, až ji požádáme a propojíme se s ní. Není těžké probudit v sobě sílu lásky, ale těžší je udržet ji v sobě stále v tomto světě. Záleží na našich kořenech, na naší první čakře; nohy nemáme jen fyzické, ale i energetické. Naladíme se na svou kořenovou čakru, zda je vše v pořádku, většinou ale není. Minulý rok byl jiný než předminulý a letos nastává velká změna pro ty, co si už mnohé uvědomili, nastává velké a hluboké léčení lidstva skrze lásku a světlo. Doporučuji pana Mottla, je na našich stránkách. Je nutné léčit se i z té naší povahy české. Vnitřním bolestem se říká komplexy, mindráky. Vlna světla nás bude léčit, je třeba se naladit a pak to nemusí ani bolet. Když se nenaladíš, budeš v chaosu, ve strádání. Dnes se uzavírá jedna kapitola, zítra či pozítří nastane čas hlubokého přelaďování, všechny naše nedostatky budou léčeny láskou a světlem, zevnitř i zvenčí.

Když budeme všichni naladěni na tento čas a prostor, budeme léčeni; na to jsme čekali tisíce let. Dnes jsem viděla krásnou vizi, jak se srdeční čakra začíná lidem otevírat, přichází jaro, lidé se nadechují a probouzejí lásku. Někteří lidé ještě nevědí, že se mohou napojit, ještě prožívají svůj očistec. Naslouchejme proto tomu, co přichází a vůbec nás to nemusí bolet.

21. 3. 2012 - Láska a dobro nás přicházejí učit, naslouchejme jim II.

 

20. 3. Začaly proudit nové energie, čas se znovu zrychluje, prožíváme ho dost chaoticky, jsou velké ataky na ego, nejlepší je vše pouštět, všichni se očišťujeme, jsme citlivější, hlavně k sobě a tady a teď, to vše je jen dočasně. Urychluje se nejen očistec, ale i přechod do Jednoty. Starý svět se bude bortit, bude to trvat až do podzimu, bude to trvat až do podzimu, všechno by se mělo přetransformovat velkou energií lásky. Jen vše pozorovat, je to přechodný stav očisty; v Česku je velký potenciál energií, proto to tady tak vře.

Pan Ludvík Adámek je duchovní člověk, dostává podporu od duchovních lidí, ti tvoří jádro Holešovské výzvy. První den shromáždění tam bylo mnoho lásky. Bez duchovní podpory nemá cenu něco dělat, je třeba se spojit a podporovat se. Možná stačí, když vyjdeme do ulic pro nový svět; bylo by dobré spojit se celoevropsky a v jeden den vyjít do ulic, udělat pár mírových happeningů; musí to mít hloubku a uvědomění. Musíme jít dál, dopředu, jedině mírovou cestou, při tom důrazně a jasně, nejenom na náměstích, ale žít tak každodenně.

Včera se téměř vytvořil most z duality do Jednoty, jinam cesta nevede; pak se stane, že jeden den most zmizí a ten starý svět se zbortí. V Česku je hodně světla, proto je zde vidět hodně špíny, není to ale proto, že bychom byli tak špatní. I když něco vypadá zoufale, je to jen maska, to nové je již připraveno. Lásky a úcty k sobě máme stále ještě málo, musíme na tom pracovat, to je nejlepší cesta pro budoucnost, budeme pak pevným pilířem i pro ostatní; sebeláska byla a je alfa a omega cesty kupředu. Duše má jasno, ale naše vědomí jasno nemá, sebeláska je hezký a láskyplný vztah k sobě, je třeba podpořit se, podržet se.

Život v dualitě je život v zrcadle. Život v Jednotě je život v realitě. Budeme přecházet na energie svého těla na kundalini a stále méně budeme čerpat energii z jídla. Hadí síla je inteligence fyzického těla, dříve jsme ji měli v dokonalém spojení s tělem. Znovu požádáme hadí sílu, aby vyléčila každou buňku našeho těla, ať léčí, rozpustí a regeneruje, čeho je třeba. Kdysi dávno byla naše myšlenka plně tvořící, dokázala i skálou pohnout a do takového stavu bychom se měli zase dostat. Probouzet se každé ráno v lásce k sobě a ke světu, nic jiného už nemá smysl a větší cenu.

 

27. 3. 2012 - rok 2012 jinak.

 

Důležité je žít tady a teď. Rok 2012 je symbolicky uzavřením staré éry. Většina duchovních lidí, 90%, je zde naposledy. Naposledy z nesvobodné vůle, ale můžeme se sem vracet, kdykoli budeme chtít, pokud tady bude život v 5. a 6. dimenzi; ale na úrovni karmy a učení se, jsme zde naposledy. Máme vše uzavřít, ukončit, i rodinné a rodové vztahy. Vztahy se pomalu narovnávají, je nejlépe dát vše do pořádku, vyříkat si vše, pak budeme moci z toho systému vystoupit; vztahy prociťovat, uzdravovat, napravovat, máme čas do léta. Pak se bude vše ještě více urychlovat a bude pod větším tlakem.

V prosinci 2012 by měl nastat další kvantový skok, je to náročné, poslední byl letos kolem 20. března. Vibrační posun kolem prosince, kdy je slunovrat, by měl být extrémně silný, proto vše do té doby pročistit a vyřešit všechny své záležitosti. Všechny slabosti, nedostatky, matrixový systém – vše v sobě zpracovat. Rok 2012 je o lásce všeho druhu, i o sebelásce. Dokončit vztah k sobě, projevovat lásku i úctu. Dříve jsme měli o tom pokroucenou představu, proto se to začneme učit. Chybí nám vlastní vnitřní svoboda, vlastní vnitřní postoj k sobě.

 

11. 4. 2012 – Jednota nás přichází učit, naslouchejme jí.

 

Očista nás všech probíhá, to je to jediné, co nás dělí od Jednoty. Jsme odevzdaní, odevzdanost je nutná, nechat vše staré za sebou. I vláda prochází turbulencemi očisty ega, i oni nakonec půjdou odevzdaně k novým zítřkům. Když vše řídí rozum, je to jiné, drhne to, skřípe to, bolí to. Není třeba se ničeho bát, dluhy budou nakonec platit ti, kdo si nakradli a nahrabali na úkor druhých. Původním účelem bank bylo být depozitem pro našetřené energie, abychom v případě potřeby si je mohli vybrat zpět. To vše se zvrhlo, naše ušetřené energie zneužívají ti, co je měli opatrovat a provádějí s nimi lichvu.

Nyní jsme v Evropě ve fázi očisty fyzického těla, je to znát, jsme hodně nemocní. Fyzické tělo je poslední fáze očisty, je to nejhutnější tělo, nejpomalejší, jeho očista je nejnáročnější. FT se bude tak dlouho čistit, dokud se nepřemění ve světelné, křemíkové tělo. Celé tělo bolí, rána jsou perná, cítíme se celí rozlámaní. V Česku je nyní křemíkománie a pránománie. Dobré je přijímat v tuto dobu biominerály, zejména když už přestáváme jíst hmotnou stravu. Tablety s křemíkem (firma? aura soma) jsou v lékárnách v tento čas vykoupené. Je dobré skončit s masem, bílým pečivem, ubírat a přidávat zeleninu a ovoce. Po roce 2012 budeme fungovat na svůj vlastní vnitřní zdroj. Hadí síla je úžasný zdroj energie. Duše i duch mají nekonečné možnosti energie. Učme se nejprve čerpat energii ze sebe, pak teprve odstavme jídlo. Čas nám k tomu nahrává.

V noci na 31. 3. jsem měla vjem, že nad Českem leží velký mořský orel, venku vál silný vítr. Ptala jsem se a zjistila jsem, že je to Duch Země, který nám přišel na pomoc při plnění našeho úkolu, neboť se nám nedostává tolik síly, kolik bychom potřebovali. Lidem bylo po té několik dní nevolno, bolesti hlavy. Orel nás aktivoval, probouzel, napojil se na Ducha každého z nás. Byl na úrovni 7D, prosila jsem, aby se poněkud vzdálil, že je to na nás moc velký nápor, nyní je ve vyšších dimenzích. Máme se spojit v srdcích, vytvořit světelný kruh a tím ovlivnit i své okolí, vyslat obrovské světlo do Evropy, to je náš úkol.

Dnes ráno přicestovala do Prahy Luiza Muratori, naše vědma a zlatíčko ze Španělska, znáte ji z kongresu. Přinesla zvěst, že 21. 6. se má spustit Boží světlo na Zemi, že mi zde v Česku jsme spínačem. V Česku, v Praze, je obrovský světelný Grál, Světlo se vylije, jakmile bude nahoře zažehnuto. Grál je obrovský potenciál Světla, světlo půjde seshora i zezdola a my lidé zde v Česku jsme střední článek, který má spojit nebe a Zemi, jde to od Bratislavy přes Prahu. Zde v Praze je brána, práh – my Češi jsme na to připravováni (celou svou historií od proroctví kněžny Libuše počínaje). Máme se spojit ve světle, jsou mezi námi velké rozdíly, mnoho lidí je dosud neprobuzených a všichni se máme propojit.

Duch musí sestoupit do hmoty. Hmota byla separovaná, byla zavirovaná, měla ego. Duch musí hmotu prosvětlit. Pomáhejme proto pročišťování. Už se veřejně ví o úkolu Česka v této době. Na podzim se budou věci dít zjevně, mnohé se bude aktivovat. Ten proces vydržíme. Žádná destrukce nebude, bude se čistit ego, katarze ega se bude prohlubovat. Dobré je komunikovat se svým tělem jako s dítětem, láskyplně. Co nás od Jednoty dělí, je naše hlava a FT. To, co nám teď nejvíce pomůže, je sebeláska. Rozumové já dostává zabrat, jen pozorujme, nezaplétejme se, nedejme se strhnout, důležitá je láska.

Až se sem spustí další kvantum světla, budou padat vlády a bortit se staré systémy. Již je připraven nový koncept, začneme ho žít. Jsou pro nás již připravené volné energie pro vytápění, pohony aut atp. Proto žádnou paniku, zachovávat si nadhled a být ve středu, v harmonii.

Meditace na propojení lásky srdce s láskou duše, ducha a astrálního těla. Astrální tělo je vztahové tělo, bývá komplikovanější, jeho centrum je ve 2. čakře. V případě potřeby můžeme zmačknout bod lásky kdykoli, kdy potřebujeme, lze to provést i mentálně. Tím aktivujeme lásku a pocit blaženosti a začne námi proudit tato čistá a mocná energie, i tělo se nasytí a je nám pomoženo, vzroste i naše vnitřní jistota. Tento bod lze fyzicky najít uprostřed prsou, na hrudní kosti a lze jej aktivovat tlakem prstu. Při meditaci jsme se napojili na Světelný Grál; je to seskupení vysoké božské energie, obsahuje lásku, zatím je ukryt v posvátné a mystické Praze.

Je dobré vyjít do ulic a fyzicky a duchovně manifestovat volbu svobody, spravedlnosti, míru, harmonie, lásky.

 

25. 4. 2012 – Láska a pravda zvítězí I.

Dnešní téma je velmi aktuální vzhledem k tomu, co se děje nahoře i dole, vše do sebe zapadá, vše má hluboký smysl. Zde, v České kotlině, víme velmi dobře, že pravda vítězí. Už je to i vidět. V sobotu 21. 4. bylo cítit pomoc Blanických rytířů, odbory ve svých protestech se spojily se všemi nespokojenými a mají sílu. Půl roku nazpět je půl země volalo, jsou probuzení. Vše je o transformaci. Tentokrát to nebude dokola, změní se vše zcela. Holešovská výzva byla zcela rozcupována. Kolem slunovratu se vše chystá, do té doby musíme vše ustát, vnitřně se očišťujeme.

Vize před několika dny: viděla planetu, jak se jí posouvá povrch, jako kůže, jádro bylo stabilní, posun byl klidný. Viděla, jak citlivým lidem na planetě je špatně, zvrací, bolí je hlava, ostatní jsou zmatení. Dochází k přepólování. Dosud zde bylo vše obráceně, zlo neslo prospěch, dobro bylo na periférii. K přepólování dochází uvnitř i ve fyzické rovině, vše bude dobře rozpoznatelné, dobro bude dobrem, zlo zlem. První moment Jednoty je moment Pravdy. Pravda a láska vítězí! Přijde velmi silné světlo, musíme se na vše připravit, být v sobě, v centru, uvnitř, zakořenění s planetou, pustit své kořeny do jádra planety, až do 1D, tam je Země klidná. Je to situace hodná oslavy, že konečně tu bude důstojný život, že dobro vyjde na dobro a zlo na zlo. Dostáváme se do zákonu Světla.

Probíhá souběžně velká očista 3D reality a fyzického těla. Máme tento proces očisty tělu dopřát a nezlobit se na něj, vše se nám dočasně zhorší, kůže, zrak, vlasy atd. tělo je věčné za každý náš láskyplný postoj k němu. Psychika jak takž se drží, teď je třeba pomoci tělu. Čaje z bylinek mají velkou sílu, toto jaro je víc světla na Zemi než jindy, jíst pupeny, saláty, poprosit Zemi o energii a poděkovat za jarní kůru. Také všechna semena mají na jaře velkou sílu, jsou napojena na informační zdroj, jsou naladěna na kolektivní nevědomí planety. Dobré jsou také bio minerály, informace na internetu.

Přepólování probíhá a vše se má stihnout do jarního slunovratu. Celý vesmír nám pomáhá, je to proces náročný a dlouhodobý. Za chvíli bude na vše tak vidět, že nikdo už nic neschová, všechny lži, podvody, klamy vyjdou na povrch. Luiza Muratori nám přijela ze Španělska říci, že v Česku se to vše spustí, jsme zde na to připravováni. Václav Havel nevydržel energeticky, ale stále nám pomáhá. Pravda u nás má hluboké kořeny. Duchovní lidé začínají konečně spolupracovat, po očistě ega jde všechno lépe, jde o společnou dobrou věc.

Na Veletrhu v Praze byla představena možnost získání volných energií, vzbudilo to velký zájem. Pan Egeri? z Maďarska vyrobil přístroj na volnou energii na bázi uhlíku, po prvé vystoupil veřejně, vznikl zde neuvěřitelný zájem, sešli se ekonomové a byznysmeni, i režiséři, politici, takový zájem doma neměl, zde měl i duchovní podporu. Kdysi měla přednášející vizi, že Čechy budou jako první zářit Jednotou. Volnou energii budeme mít na nejvyšší bázi, na křemíko (vodíkové?). Na veletrhu už šlo o spolupráci, ne o konkurenci. Souběžně v čase probíhala na Václavském náměstí velká demonstrace odborů za podpory Blanických rytířů. Očistili jsme se a dozráli jsme ke svému úkolu; dojdeme až na Vyšehrad, kde pravda a láska u nás počaly.

Meditací na uzemnění podpoříme svou soustředěnost. Shora nám doporučují pracovat s energií planety, je to energie i našeho fyzického těla, tělo ji potřebuje. Tato meditace je začátek cesty ke zdraví člověka na všech úrovních. Začínáme se vracet ke svému původnímu zdravému já. Meditace: 1) Čerpání energie shora tělem dolu, tj. prána vesmíru. 2) Čerpání energie Země 1. čakrou od nohou nahoru, tj. prána Země. 3) Propojíme energie vesmíru a Země v 1. čakře, v oblasti pánve, tím aktivujeme Hadí sílu, vedeme ji vzhůru až do mozku, zde si odblokujeme mozková centra pro výživu pránickou. 4) Napojíme se 1. čakrou na Zemi v přírodě a aktivujeme si všechny podpůrné čakry na chodidlech, vnímáme všechny vůně přírody, barvy, zemi; nabijeme se tak energií na několik dní. Okoř je dnes napojená na přímý božský zdroj.

23. 5. 2012 - Láska a pravda zvítězí II.

 

Světlo pozvolna přebírá vedení, je to již vidět, děje se to. Tisíce let vládla strana zla, než se to přepóluje na stranu pravdy a lásky, dá to práci. Spravedlnost patří k pravdě.

Existuje u nás již skupina Brána tvořivosti, spolupracují zde lidé ve věku od 20 do 70 let, pronajali si tři patra budovy přímo ve středu města, žijí v Jednotě, spolupracují navzájem, je tam architekt, manažer, právník, chudí i bohatí, jsou naladění na vyzařování duchovní energie. Pro bohaté firmy pracují za peníze, mezi sebou si vyměňují práci, obchody, jeden pomáhá druhému - WWW creative gate.cz (?). Pracují tak již několik měsíců, mají zásadu, že nehodnotí, v minulosti nešťourají, uzavřeli ji. Otázka pro nás pro všechny je, kdy my se spojíme a budeme spolupracovat.

Cusco v Peru má nejvyšší vibrace v naší současnosti; naše Praha stověžatá, mystická, má vibrace srovnatelné! Z dřívější vize vím, že Praha byla prvním městem Jednoty, odtud šel proud na Slovensko, Maďarsko a do světa. Luiza Muratori měla vizi, že Praha bude na podzim prvním místem, kde se budou první mimozemští zhmotňovat. První ofociální přistání bude v Praze – práh, toto místo má velké poslání. Co Čech, to světelný sloup, v Praze se světlo slilo v jeden sloup světla, nejsilnější světlo má být na Hradčanech a na Vyšehradě. Brána Atlantidy, brána lásky je zde již otevřená. Vize kněžny Libuše se začíná realizovat.

Nějaký člověk, pan Reynolds (?) staví po světě z odpadů, z plastů, z pet lahví domy, zavítal i do Česka a zůstal zde, že se mu zde velmi líbí – WWW země-loď.CZ (?). Dost lidí o něm již ví a spolupracuje.

21. 6. 2012 má být velmi silný letní slunovrat, na Zemi se má spustit boží světlo. Připravujeme velkou akci na Okoři od l8 hodin, oslavu s hudbou a zpěvem, od 19 hodin se budeme propojovat. Praha je spínač energií. Skupina duchovních lidí bude aktivovat poslední zbytky Atlantidy na Krétě, to je ještě třeba udělat do 21. června.

V této době je třeba více duchovně pracovat, nežli mluvit, dnes budeme pracovat s Hadí silou, budeme znovu křísit energii těla. Přes prázdniny se budeme očišťovat, na podzim prožijeme další kvantový skok.

Meditace na Hadí sílu: zklidníme se, uvolníme se, zhluboka dýcháme, naladíme se na čakry pocitově i vizuálně, poprosíme své duchovní srdce a duchovní vedení o pomoc, ochranu a spolupráci, o totéž poprosíme ducha místa a Mistra Hadí síly, Krišnu. Lehce ponoříme své vědomí do pánve, kde je energie těla, vnímáme ji jako ohnivou kouli i jinak a žádáme ji, aby nám rozpustila všechna programy, které nám brání být zdraví, plní energie. Původně naše Hadí síla proudila dolů, byli jsme dobře zakořeněni, Hadí síla proudila i nahoru.

Pouštíme HS dolů do první čakry, prosíme o vyživení čakry, o vyživení našich kořenů z hyždí dolů, zakořeňujeme v zemi, ve všech podčakrách kořenové čakry. Spojujeme se s hadí sílou Země, ta se zve Dračí síla, s HS svého bydliště, přírody. Vedeme HS nahoru, zvedáme ji, oživujeme tělo, poprosíme své mistrovské Já, aby se ujalo zvednutí HS tak, jak je to pro nás optimální a prosíme Mistra Krišnu o vedení HS v intenzitě pro nás vhodné. Nadechujeme z pánve nádhernou ohňovou energii, vedeme ji vzhůru, kam až to jde, do vesmíru a zde ji zahákneme do zdroje, odkud pocházíme. Rodina naší duše má zájem, abychom se na Zemi rozvíjeli a prospívali, prosíme o ukotvení v rodině své duše.

Napojíme se na Boha a poprosíme o milost pro naše tělo, pro čakry, ve všech čakrách na všech úrovních. Poprosíme své mistrovské Já, duchovní vedení, Mistra Krišnu o plné působení HS od palců u nohy po kořínky vlasů, o působení do všech částí těla. Pracujeme ob den s HS, což je jako rozjíždět vůz, který dlouho stál, on pak pojede sám. Vše negativní nás znovu zablokovává. Je dobré dýchat hluboce, nádechem uchopíme HS a vedeme ji vzhůru, výdechem ji necháme proudit a předem se vždy napojíme na duchovní pomoc. Zrychlujeme dech, působíme jako měch, až do transu, pak jde o tzv. kosmický sex. HS nejen oživuje, ale i očišťuje.

Druhá meditace je na HS ve druhé čakře: zde je HS oranžová, na vyšší úrovni, je spirituální, vyživuje duši a ducha na vyšších úrovních, lze ji vnímat jako stočeného oranžového hada, žluto oranžového. Dosud s ní lidstvo nemohlo pracovat, až na některé zasvěcence, je to zdroj našeho bytí. I Země na úrovni ducha a duše má tuto HS. Ze srdce pošleme Zemi svou HS, propojíme se s její HS, poprosíme o propojení se s její spirituální HS.

Závěrem propojíme obě HS a necháme je proudit zdola nahoru.

 

21.3.2013 Alžběta Šorfová v Galerii Chodov

Na Zemi stále proudí duchovní energie, 21.12.2013 to bylo takové pohlazení, do jara bude dovoleno každému sáhnout si hluboko do sebe. Od jara na Zemi budou proudit tvořivé energie, budeme spolupracovat, radovat se. Bude nám líp, ale nebude klid venku, budeme muset hledat vnitřní klid. Na odpojení od starých systémů není dosud většina lidí zralá, ještě potřebujeme čas k celoplošnému odpojení. Lidé musí přijít na to, že kvality života a lidstva jsou jiné, naše vědomí musí dozrát celoplošně. Dobře to ukazuje první přímá volba presidenta v Česku – lidé dosud volí staré jistoty, ¾ obyvatelstva volí iluzi. Oproti tomu vývoj, rozvoj nabízela duchovně jdoucí Táňa Fišerová, i umělec Franz. Vesmír nám pomáhá dostat se ve vývoji dál tím, že se mnozí dostanou až na dno.

Nové energie na jaře 2013 nás zvednou z toho dna, pozvolna, nejdříve se zvednou ti, co už dozráli. Od jara bude transformace rychlejší, dojde k rozkvětu tvůrčích sil. Mayové zvou dobu Vodnáře věkem rozkvětu lidstva. Půjde vše rychle, každý si bude moci vybrat, zda bude chtít žít i nadále v dualitě či v Jednotě, každý provede vnitřní volbu. Vše, co bylo avizováno, proběhlo. Bude chvilku trvat, než to zjistíme, než tím budeme žít. 21.12.2012 došlo k přepólování, ženský princip je veden k přijímání, mužský princip k dávání, dosud to bylo opačně, v Jednotě se to musí vyrovnat. Země je už přepólovaná, má opačnou funkci, už nebude absorbovat naše negativní energie, budou proudit do vesmíru. Přepólování se událo až do 4D, do 3D to ještě nejde, jen na jemnohmotné úrovni. Země má nyní odstředivou energii, dýchá, je radostná, lidé se začínají probouzet, začínají mnohé cítit, rychleji se vyvíjet.

Částečně proběhlo přepólování na úrovni kolektivního nadvědomí, nyní to jde do kolektivního podvědomí. Do běžného vědomí to přijde lidem za několik měsíců či let. Kolektivní vědomí je nejméně vyvinuté, je nejpomalejší. Tisíce let jsme žili v určitých vzorcích, nejde to změnit tak rychle. V některých zemích s tradiční patriarchální kulturou stále jsou žity staré vzorce, zatímco v Česku jsme svým způsobem středobodem pro nové věci. Na vyšších úrovních udělali jsme zde velký kus práce, před námi je naplnění poslání českého národa. Na jaře v nás budou nové energie rezonovat, dojde na naše poslání, duchovní lidé se budou víc a více projevovat, propojovat, protlačovat. Praha by měla být prvním městem, kde se budeme velmi intenzivně snažit o Jednotu. Díky fraktální energii v České kotlině máme schopnost vše možné ze světa posbírat a vytvořit z toho něco nové.

Duch vstoupil do hmoty Země a chce se zde projevit, chce prosvětlit celou 3D, povýšit ji, obohatit. Je třeba se spojit a spolupracovat, v jednotě je síla. Není moudré štvát proti sobě, pomlouvat se apod., musíme odbourat, že jdeme proti sobě. Máme hodně nízké sebevědomí, to proto, že jsme museli svoje ego hodně sešroubovat. Zdravé sebevědomí se nám vrátí, podporujme se navzájem. Lidé v České kotlině zůstávají ve středu, rychleji dosahují vývoje; fraktální energie člověka vede automaticky do středu. Původní záměr byl, kdo se do Čech inkarnuje, má velké dispozice a zároveň energie ega jsou očišťující: dějiny tohoto místa byly dějinami očistce, byli jsme zde drženi zkrátka, aby se zde neprojevovalo silné ego, byly kladeny extrémní nároky na nás. V Německu jsou extrémní enegie, na jedné straně zavedly Evropu do dvou světových válek, nyní zase Evropě pomáhají. V pozemské 3D je sebevědomí značně pokrouceno, v USA se projevuje třeba až drzostí, pokroucené ego mají mužové arabského světa. V Česku bylo sebevědomí drženo záměrně dole (a to vzhledem k poslání Česka v nové době Vodnářského věku a též v nástupu nové 6. Kultury poatlantického věku, kultury Slovanské, viz 3. část). Pravé, světelné, zdravé a přirozené sebevědomí budou mít lidé v Česku po odložení svého falešného ega.

Meditace – nejvyšší archanděl, který vede Zemi a pomáhá lidem je archanděl Metatron; dává lidem milost, požehnání, pomáhá transformovat, odebírá velké trápení, je jediným z archandělů, který byl na Zemi člověkem – napojíme se na jeho vibrace a poprosíme o zvědomění všech svých závislostí, připoutaností apod. a jejich rozpuštění. Napojíme se na Bohyni Isis, její energie jsou milující, podporující, je nyní lidem velmi blízko, ženský princip jak v ženách (2/3) tak v mužích (1/3) je nyní velmi podporován.

 

19.3.2013 Alžběta Šorfová

Dnešní energie je velmi očistná. Přihořívá a za chvilku bude hořet. Nová energie začne na Zemi proudit od zítřka asi po tři čtyři dny a pocítíme ji o něco později ve svém vědomí, můžeme pocítit i vnitřní chaos, jak stará energie dosud rezonuje. Na jaře dokážeme svou duchovní sílu. Chybí poslední dvě věci: dostat energii a propojit se, spolupracovat; na to se nyní zaměříme. Očišťujeme se, sílíme, vyzráváme, dospíváme. Mladí vystupují proti dravé společnosti. Nový papež bude církev transformovat, půjde proti starým pořádkům. Podobně Zeman dopřeje očistec těm, kteří to potřebují, je jako pustit lišku do kurníku. Obě volby jsou nejlepší zprávou. V Indii začnou ženy dělat pořádek, vše vychází na povrch, co bylo skryté.

Jde o vzestupný proces. Děti a ženy budou na prvním místě, také příroda a zvířata, je třeba se za ně postavit a je třeba zavést nový systém výchovy dětí. Nový koncept práce je Jednota. Starý systém je už zablokovaný, nutno pracovat v jednotě. Musíme se ještě vyrovnat s chaotickými energiemi.

V meditaci se napojíme na transformační radu, je to rada světelných bytostí, která řídí transformaci. Chrám nad Prahou vybudovala ženská energie, jinová bytost, královna Elizabet, vtělení královny Isis, partnerky Stvořitele. Poprosíme o jeho otevření, je plný energie, poprosíme o plné spuštění chrámových energií nad Prahou, nad námi všemi – chrám lásky.

 

 

* - bude ještě doplňováno