Moudra III.

MOUDRA III.

 • Existuje pouze jediný Bůh, jedna Realita; avšak existuje mnoho způsobů interpretací reality.

 • Boží vůle je vše, co k nám přichází samo, bez našeho zasahování.

 • Člověk není původcem svých myšlenek, nýbrž jen nástrojem, který je šíří.

 • Zemřeš-li ve svých bludech, v zatvrzelosti a zločinu, budeš ztracen i ve svém druhém životě. Duše potemnělá hmotou je znovu připoutána některým lůnem bytosti nerozumné.

 • Stav absolutní pokory je vyplnění Ježíšova pokynu: Vezmi svůj kříž a následuj mě!

 • Jestliže jsme stvořeni k Jeho obrazu, pak se máme od Něj učit, napodobit Ho.

 • To, co tvoje mysl zasévá, z toho roste její tělo a to sám budeš v sobě sklízet.

 • Bůh sídlí v nitru člověka, ale málokdo dovede jej nalézt; to je cesta spasení.

 • Dav vidí jen kousek cesty, ale vyvolení vidí cíl.

 • Ti, kdož znají skutečnou Podstatu, znají věčnou Pravdu.

 • Je třeba přemoci svou přirozenost pozemskou přirozeností božskou.

 • Duše, která nalezla Boha, je osvobozena od znovuzrozování a smrti, stáří a bolesti a napájí se vodou věčnosti.

 • Nebaž po ovoci své práce, každé dílo konej jako oběť Nejvyššímu; člověk, který vše dělá z lásky k Nejvyššímu, obdrží za tu lásku dokonalost.

 • Pojezení ze stromu poznání dobrého a zlého, je vlastně pád do ega.

 • V okamžiku, kdy ego počne toužit po čemkoli cizím, to je to nepokradeš, tak v tom okamžiku si na sebe přivolává karmu. Kdo o cizí stojí, o své přichází, učí nás zákon polarity.

 • Člověk vlastní zásluhou, svým chováním a svým vyzařováním si vyslouží určitou hodnotu duše a s touto hodnotou duše se na onom světě posunuje do příslušných odpovídajících sfér

 • To, co se zapisuje v srdeční čakře, je to, co přežívá; proto také veškerá duchovnost začíná láskou, láska je vstup do věčnosti.

 • Máme oplácet dobrem za zlé; neboj se žít mezi zlými, abys je obrátil k dobru.

 • Zlo, které činíme svým bližním, pronásleduje nás jako vlastní stín. Vše, co se kolem nás děje, děje se pro naše dobro, učíme se milovat tuto cestu.

 • Problémy jsou iluzí života, jsou to učební lekce, abychom řešení našli ve svém srdci, abychom dovedli spojit oba póly polarity.

 • Když přijímáme oba póly věcí, pak jejich vliv na naše poznání je rovnovážný a souladný.

 • Nutno milovat vše takové, jaké je, jinak ztrácíme Jednotu, Boha v sobě. Dovol svému srdci vnímat Boha ve všem stvořeném. Boha jsme ztratili tím, že jsme Ho nemilovali ve všem.

 • Každá lekce, kterou nepřijmeme svým srdcem, nás spoutává; použijeme pak odklad, budoucnost. Je to promarněná lekce.

 • Nenech svou duši spoutanou iluzí jednoho života.

 • Boží království je v nás, nikde jinde ho nenajdeme. Ježíš Kristus je v nás jako duch lásky.

 • Spolu s Bohem obsahujeme celé Univerzum.

 • Lidský rozum, když není osvícen světlem božského zjevení, nemůže se dobrat vysokých a věčných pravd.

 • Světská moudrost je vlastně chytrost, je podružného řádu a platí jen pro tento život a ještě jen pro ty, kteří se pachtí za marnou slávou nebo za mamonem.

 • Lidské vědomí ve hmotné existenci je omezeno v přímém poměru k vývoji našich smyslů.

 • Skrytý poklad je duchovní vědění, kdo je nalezne, pro toho svět se všemi marnostmi nemá ceny.

 • Zevní rozum nás klame; v žádném zevním učení není přece život.

 • Kdo je v bludu, káže zase jen blud. Zatvrzelost srdce je vlastně lpění na zevním já.

 • Kdo upíná oči na sebe místo na Boha, je slepcem, ale činí se jím sám.

 • Věř spravedlivým a nevěř nespravedlivým. Spravedlnost jde pravou cestou, nespravedlnost jde zlou cestou a ta nemá dobrý konec, vede ke zkáze a všichni, kdo po ní jdou, jsou zraněni.

 • Netrvej ve zlu a v trpkosti vzpomínkou na křivdy.

 • S čistými budeš čistý, se zvrácenými budeš zvrácený i ty.

 • Pravda je míra hutnosti informace; čím více má člověk zkušeností, tím více informací je schopen vstřebat.

 • Smyslem komunikace je sdělovat pravdu.

 • Pravda sama je nedostižná potud, dokud člověk v sobě neprobudil vnitřní život. Vnitřní osvícení přichází zvolna, podle toho, jak vnitřní život roste.

 • Ve světě má vše svůj čas; pravda nemůže být zadržována na věky.

 • Lépe je doufat v Hospodina, nežli naději vkládat v člověka.

 • Prosit je nutno do nitra a ne navenek, neboť v nitru je nám Bůh nejblíže.

 • Milost Boží je největší dar, jaký může mít člověk na tomto světě.

 • U Boha je naprostá rovnost všech lidí podle jejich vnitřní ceny a nikoli zevního postavení.

 • Pyšného Bůh vždycky poníží a pokorného povýší. Kdo sám ve své skromnosti se považuje za malého, stane se velikým.

 • Temnotě nelze uniknout tím, že na ni odmítáme pohledět, nýbrž tím, že ji musíme přetvořit ve světlo.

 • Nikdo nemůže dát svému bližnímu něco, co dříve sám nemá.

 • V lenosti, ve lži a v nechuti spočívá nejen smrt těla, nýbrž i příčina, že duše víc a víc zabředá do věcí hmotných.

 • Zlem se rozumí otroctví hmotě. Kdo je chycen do pout světa, nevidí, že je jejich otrokem.

 • Každý bol nás osvobozuje a každá ztráta učí nelpět na hmotném.

 • Pokrytec se domnívá, že klame jiné, ale klame nejvíce sám sebe a škodí nejvíc sobě.

 • Buď pozorný ke své vnější mysli, nenech ji putovat, kudy ji nese proud zájmu o věci nízké, je nutno vést ji pevně za ruku jako dítě.

 • Problémy člověka pocházejí z jeho nezvládnutého ega, ne z hrubého a nepřátelského světa, jímž je obklopen.

 • Na Zemi nežijí lidé dokonalí, ale ti, kteří se dokonalosti učí.

 • V nebi je vůči tomuto světskému řádu vše obrácené: co je před očima světa velké a skvělé, je v nebi zcela malé a nepatrné.

 • Jen čistá láska je schopna věčného stupňování; rozumu jsou však vytčeny hranice. Myšlenkami Boha nenajdeme, vstupuje tam ego.

 • Pravé lásce k Bohu musí vždy předcházet pokora srdce. Duchovní moc účinkuje jen tehdy, když v ní člověk věří.

 • Víra vynucená je však většinou mnohem horší než žádná. Naše víra je naším osudem posmrtným.

 • Kdo má víru, je z ní živ. Pevná víra nás zbavuje všech starostí.

 • Čistá láska k Bohu je živoucí oheň, nejjasnější světlo.

 • Boží vůli nelze jinak poznat, nežli spojením se s Bohem.

 • Duchovně dokonalá dimenze smí zasahovat do hmotně nedokonalé dimenze jen prostřednictvím symbolů. Duchovní řeč je obsažena v symbolech.

 • Nikdo neví o vnitřním světle než ten, kdo je v sobě rozžehl; nikdo je nerozžehne, kdo se neodvrátí od zevního světa a neuchýlí se do komůrky a chrámu svého srdce.

 • V lásce je tajemství božské Jednoty, láska spojuje a pozvedá do Jednoty.

 • Duchovního učitele v těle potřebujeme tak dlouho, jak si představujeme, že jsme tělo; jakmile tělo odložíme, jsme duch.

 • Jedině v nitru člověka je psán Nový zákon.

 • Jsme láskou, stačí být v lásce. S láskou necháváme všechny bytosti jít vlastní cestou.

 • Láska nalézá, co rozum hledá. Láska je smyslem víry, kde přestává věda, tam počíná víra.

 • Boha nelze definovat, je silou, ve kterou je nutno věřit.

 • Od tvora k Tvůrci se vyvíjí každá bytost. Život je možný jen skrze vývoj, který vede dál, jinak ztrácí svůj význam a smysl.

 • Když nerozumíš sobě, k čemu se snažíš pochopit svět?

 • Nikdy nezoufej, není příčiny k zoufání. Zákon karmy je spravedlivý, vykonáš-li dobrý skutek, vyjde z toho dobrý výsledek.

 • Duchovní poznání je otázkou času, vývoje. Vznik světa je vytvářením karmy, zánik světa je jejím vyrovnáváním.

 • Pečuj o přítomnost a budoucnost se pak postará sama o sebe.

 • Kdo hřeší proti svému poznání a svědomí, ten může být jen opravdovou lítostí, pokorou a pokáním očištěn od staré nečistoty hříchů a stát se Bohu milým.

 • Chudí v tomto světě jsou vpravdě Mé děti; bohatí jsou většinou dětmi tohoto světa.

 • Bližním je každý člověk, potřebuje-li v jakékoli, Božím přikázáním přiměřené věci naši pomoc.

 • Ten kdo dává, dostane víc, než ten, kdo přijímá. Chceš-li se obohatit, dávej.

 • Schopnost nepodmínečně dávat je pro někoho často snazší než přijímat. Přijímání vyžaduje skutečnou lásku k sobě a uvědomění si skutečnosti, že když přijímáme, nepřijímáme jen pro sebe, ale pro svého Stvořitele; neuvědomí si, že odmítnutí daru znamená i odmítnutí dárce. Musíme se naučit obojí, dávat i přijímat.

 • Intuitivní myšlení je myšlení za myšlením, je spjatější s celkem.

 • Je zbytečné rmoutit se nad věcmi, na které nemáme vliv.

 • Muži žijí na Zemi život těla, ženy žijí na Zemi život duše a duchovní muž či žena žijí život ducha.

 • Soustava sluneční netvoří jen neživotný mechanismus, ale tvoří organizmus živoucí, kde duše cestují ze světa na svět. Všechny planety jsou obydleny, ale jediná Země ve známém vesmíru je obydlená i na úrovni hmotné, tělesným smyslům zjevné; tytéž smysly tělesné však nevidí světy méně hmotné a nehmotné.

 • Polarita neboli dualita, je základem sexuality.

 • Smyslem života je spolupráce, nikoli ovládání a konkurence, kdy se každý stará jen o svůj vlastní prospěch.

 • Lidské zrození je vzácnou výsadou, a jestliže se nenamáháš dosáhnout božství, tu tvoje zrození bude nadarmo a tvá duše bude nešťastná; jen v říši lidské je právem i povinností jít cestou mystickou a poznat Boha, což v jiných říších není možné.

 • Z neprojeveného pochází vše projevené. Tvorové vznikají spojením hmoty a ducha.

 • Kdo se posmívá existenci světů neviditelných, chybuje, neboť celou svou vyšší podstatou náležíme neviditelnu.

 • Bůh je ve všech lidech, ale všichni lidé nejsou v Bohu a proto trpí.

 • Nauka ezoterní je tajná proto, že nesmí být sdělována lidem nízkým, živočišným, zahleděným jen do hmotného bytí. Vyhýbej se věcem, které těší hlupáky.

 • Teprve když ses osvobodil od svého vědění a od své vůle a od svého ega, pak teprve vejde k tobě Bůh se svým věděním a svojí vůlí.

 • Tak jako duše dává tělu podstatu, tak Bůh je životem duše.

 • Měřítkem je, jak se na to dívá Bůh a ne člověk. Člověk musí vyrůst z dočasnosti do věčnosti.

 • Bůh a já jedno jsme – to ale musí být nejdříve vědomě poznáno a prožito.

 • Není-li člověk prospěšný druhým, nemá jeho život smyslu.

 • Bůh zná nejpřímější a nejlepší směr naší cesty, proto trpělivě a s láskou přijímáme úkoly a zkoušky života.

 • Všechny síly života, ať se projevují jakkoli, mají svůj základ v myšlence a tudíž v nějaké bytosti rozumné.

 • Život je nástroj, kterým Bůh mění myšlenky ve zkušenosti.

 • Modlete se za ty, kdož vás utiskují. Tak i těm se dostane poznání Boha.

 • I ten nejlepší učitel dokáže málo, když žákovi chybí píle a trpělivost.

 • Žádný Mistr nedostoupil svého vyvrcholení, dokud se nenaučil pokoře.

 • Zevní svět je sen a ten, kdo má oči otevřené, vidí za svět a nasytí se chlebem duchovním.

 • Láska je svornost, láska je v nebi; hledejme nebe v sobě a nalezneme tam lásku; láska je božstvím.

 • Láska a jáství se vylučují; zevní člověk sídlí v rozumu, a kde je rozum, tam je zloba, nenávist a svár.

 • Koho chválí svět, toho zpravidla nechválí Bůh.

 • Čím více lneme k nějaké věci živé či neživé, tím více jsme jí naplněni; kdo je chycen do pout světa, nevidí, že je jejich otrokem.

 • Co se v duši projevilo, buďto nebe nebo peklo, v tom se ocitne po smrti těla.

 • Kde se boží vůle uplatňuje, tam se projevuje Bůh; a tam, kde je vlastní vůle bez vůle boží, tam sídlí pán světa, čili ďábel a také vše, co je mimo boží lásku, tedy boží hněv.

 • Odevzdanost do vůle boží v životě a třeba jen ve smrti, vede k nejlepším podmínkám v existenci následující; odevzdej všechny své skutky do rukou božích a utichne v tobě všechna představa závisti, pýchy a lakoty.

 • Řeči lásky rozumí jen ten, kdo miluje.

 • Pokud si člověk Jednotu všeho se vším uvědomí, nemůže již páchat zlo na druhých.

 • Aby se proti sobě nestavěl duch a hmota, je třeba poznat, že naprosto nikde nelze narazit na bezduchou hmotu, všude duch proniká hmotu.

 • Fyzické tělo neumožňuje žádný výhled do říší nebes. Na Zemi jsme zajatci času a prostoru a svých nedokonalých smyslů.

 • Astrální vědomí člověka je dnes ještě v jeho podvědomí.

 • Dokud nemá člověk vnitřní osvícení, nerozumí vůbec žádné věci, leda povrchně. Integrujícím činitelem je Bůh.

 • Kristus činí pozemský život božským.

 • Z materialismu se musí lidstvo uzdravovat.

 • Vše zemské má prototyp v nebeském.

 • Nejvíce problémů na světě je způsobeno sobectvím a nevědomostí.

 • Všichni zde na Zemi jsme nedokonalí, ale jsme zde, abychom realizovali jistý stupeň dokonalosti.

 • Pokud jednáme tak, že to tak je, pak tomu i tak bude. Jsme individualita, která je schopná věci uskutečňovat. Na druhé straně však musíme být osvobozeni od svého jáství a nechat skrze nás svítit božské Bytí a dovolit, aby se takové věci staly. Pak se opravdu uskuteční.

 • V černé magii sice člověk nabude vysokých sil, ale ztrácí za to svou duši.

 • Uvnitř nás přežívá nádherný božský Duch – musíme ho poznat, praktikovat a potvrdit naším životem.

 • Odpověď na všechny problémy je v nás.

 • Čakry jsou smyslové orgány astrálního těla. Vibrace čaker způsobují kontakt s astrální látkou, čímž vzniká vnímání na astrální úrovni.

 • Jestliže si lidská bytost znečišťuje vědomí tím, že si utváří zvířecí vlastnosti, dostane v dalším životě zvířecí tělo.

 • Všechno v Univerzu je zrcadlem vědomí.

 • Existujeme ve světě, který existuje pouze v boží mysli, je pouze světlo, vědomí.

 • Myšlenka, která má nést ovoce, musí být spojena s představou. Kdo myslí bez představy, myslí hluše, jeho myšlenky nemají hloubku ani sílu.

 • Zmrtvýchvstání je jednota smrti a vzkříšení.

 • Výraz hřích nepoukazuje na stav špatnosti, poukazuje na čistě přírodní stav, mimo univerzální světlo.

 • Kdo chce nový život, musí se toho starého vzdát.

 • Bez základny vzájemného porozumění lze jedině mlčet, neboť co lze říkat tvrdošíjně hluchým?

 • Máme jen tolik štěstí, kolik jsme ho rozdali druhým.

 • Pokud chceš zahojit tělo, musíš nejprve zahojit duši.

 • Srdce je na frekvenci jednoty, rozum je v dualitě.

 • Hříchy našeho zanedbání a nekonání, jsou vždy větší, než hříchy vykonané.

 • Odpojíme-li se od pulzu vlastního srdce, zapomínáme, že jsme nesmrtelné bytosti, cesta na vyšší úroveň vede skrze každé srdce.

 • Oči jsi dostal, abys viděl dobro, uši jsi dostal, abys slyšel moudro, ruce jsi dostal, abys rozdával..

 • Láska je zdrojem veškerého stvoření.